Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Aktualizovaný k 03.06.2025

Písmeno: z

Termín zabezpečovacia značka
Definícia

značka osadená vo zvolenom smere a vzdialenosti od hlavnej meračskej značky na zabezpečenie polohy (vyhľadanie, obnovenie) hlavnej meračskej značky

Trieda F

Termín začiatočný smer
Definícia

pri meraní smerov alebo uhlov zvolený prvý smer osnovy

Trieda A

Termín záhumienok
Definícia

pozemok poskytovaný členovi jednotného roľníckeho družstva (JRD) na užívanie

Poznámka

1. Maximálnu výmeru záhumienka vymedzovali stanovy JRD.
2. Pojem záhumienok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín zaisťovací bod
Definícia

geodetický bod, ktorý má meračský vzťah k inému geodetickému bodu slúžiaci na
1. overenie stálosti polohy alebo nadmorskej výšky iného geodetického bodu
2. rekonštrukciu polohy alebo výšky zničeného iného geodetického bodu

Trieda A

Termín zaisťovací smer
Definícia

smer na zaisťovací bod

Trieda A

Termín zákaz drobenia pozemkov
Definícia

zákonom sankcionovaná všeobecná povinnosť zastavenia ďalšieho drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov

Poznámka

Zákaz drobenia pozemkov sa vzťahuje na pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim, ak by ďalším drobením vznikol pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku s výmerou veľkostnej kategórie zákazu drobenia pozemkov so súčasným ustanovením určitých výnimiek z tohto zákazu.

Trieda G

Termín základná banská mapa
Definícia

technická mapa (mapové dielo) veľkej mierky, ktorá obsahuje zákres všetkých banských, geologických, technických a správnych skutočností (údajov) potrebných na riadne spravovanie prác pri banskej činnosti a pri činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Poznámka

1. Základná banská mapa je základnou (hlavnou) súčasťou grafickej časti banskomeračskej dokumentácie. Pozostáva zo súboru máp, profilov a rezov. Umiestnenie, priebeh a označenie profilov a rezov musí byť uvedené (zakreslené) v základnej banskej mape.
2. Základná banská mapa spravovaná pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí sa vyhotovuje samostatne pre jednotlivé horizonty (podzemné diela), prípadne pre sloje alebo lavice mocného sloja, pre žily alebo žilové uzly.
3. Základná banská mapa sa vyhotovuje trvalým spôsobom ako originál na základe údajov z priameho merania alebo údajov prevzatých v jednotnej mierke v rámci celého dobývacieho priestoru, pričom sa využívajú mierky 1 : 500, 1 : 1000 alebo 1 : 2000. O voľbe mierky a spôsobe preberania údajov rozhoduje hlavný banský merač.
4. Klad mapových listov základných banských máp nadväzuje na delenie evidenčnej jednotky (triangulačného listu) v súradnicovom systéme S-JTSK. Znakový kľúč máp veľkých mierok je doplnený o súbor čiar a značiek uvedených v prílohe č. 3 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
5. Podľa druhu banskej činnosti alebo činností vykonávaných banským spôsobom sa základná banská mapa označuje ako základná banská mapa pri hlbinnej ťažbe, základná mapa lomu pri povrchovej ťažbe, základná prieskumná mapa pri geologických prácach, základná mapa pri ťažbe ropy a zemného plynu a pri ťažbe lúhovaním, základná mapa jaskyne pri prácach na sprístupňovaní a dokumentácii jaskýň.

Trieda D,F

Termín Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS)
Definícia

súbor priestorových údajov v geodetických referenčných systémoch vrátane vybraných údajov zo zdrojových evidencií, ktoré opisujú geometrické a tematické vlastnosti objektov v čase s definovanou mierou podrobnosti kvality a abstrakcie podľa katalógu tried objektov; je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie z územia Slovenskej republiky

Trieda C, E

Termín základná geodézia
Definícia

v minulosti používaný termín na označenie pojmu globálna geodézia

Poznámka

Termín základná geodézia sa dnes už nepoužíva; bol nahradený termínom globálna geodézia.

Trieda A

Termín základná mapa
Definícia

mapa so základným, všeobecne využiteľným obsahom, stanoveným príslušným technickým predpisom

Trieda E,F

Termín základná mapa diaľnice
Definícia

tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom i nad ním vnútri obvodu diaľnice

Trieda F

Termín základná mapa letiska
Definícia

tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom i nad ním vnútri priestorov letiska

Trieda F

Termín základná mapa Slovenskej republiky
Definícia

súčasť základného štátneho mapového diela so základným všeobecne záväzným a využiteľným obsahom stanoveným príslušným predpisom, vyhotovená v mierkach 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000

Trieda E,F

Termín základná mapa závodu
Definícia

tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom i nad ním vnútri obvodu závodu

Trieda F

Termín základná mierka mapového diela
Definícia

určená mierka mapového diela

Poznámka

Z osobitných dôvodov môže byť niektorá časť mapového diela spracovaná v inej mierke.

Trieda F, G

Termín základná vrstevnica
Definícia

vrstevnica s výškou deliteľnou bez zvyšku základným vrstevnicovým intervalom

Trieda E

Termín základná vytyčovacia sieť
Definícia

vytyčovacia sieť slúžiaca na vytyčovanie priestorovej polohy stavebného objektu

Trieda D

Termín základné bodové pole
Definícia

súbor bodov geodetických základov

Trieda A

Termín základné meranie
Definícia

meranie východiskového stavu tvaru a polohy stavebného objektu v základnej etape, na ktoré sa vzťahujú posuny alebo pretvorenia zistené pri etapových meraniach

Trieda D

Termín základné štátne mapové dielo
Definícia

štátne mapové dielo súvislo zobrazujúce územie Slovenskej republiky so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad v geodetických referenčných systémoch z údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Trieda E, F

Termín základnica
Definícia

priestorová spojnica dvoch bodov, ktorej veľkosť a orientácia sa získava pri relatívnom určovaní polohy pomocou metód kozmickej geodézie

Trieda A

Termín základnicová stabilizácia
Definícia

stabilizácia koncových a úsekových bodov geodetickej základnice

Trieda A

Termín základnicová značka
Definícia

meračská značka, najčastejšie ihlová, na základnicových bodoch

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A,F

Termín základnicový bod
Definícia

jeden z koncových alebo úsekových bodov geodetickej základnice

Trieda A

Termín základný nivelačný bod
Definícia

bod Štátnej nivelačnej siete s definovaným spôsobom ochrany na geologicky stálom území, stabilizovaný na kompaktnej skale skalnou značkou prípadne značkou zo skla, ktorá je zakrytá pomníkom

Trieda A

Termín základný poludník
Definícia

poludník zvyčajne zvolený za os súradnicovej sústavy kartografického zobrazenia, resp. poludník prebiehajúci stredom mapy

Trieda A

Termín základný sektorový prehľad
Definícia

rozčlenenie pôdneho fondu podľa jednotlivých druhov pozemkov a podľa sektorov na území obce bez ohľadu na ich sídlo

Poznámka

Pojem základný sektorový prehľad súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín základný triangulačný list
Definícia

základná (najvyššia) evidenčná jednotka v Štátnej trigonometrickej sieti

Poznámka

Základný triangulačný list je štvorcové pole pravouhlej rovinnej súradnicovej siete s rozmerom 50 km; delí sa na 25 triangulačných listov.

Trieda A

Termín základný vrstevnicový interval
Definícia

vrstevnicový interval určený pre celé mapové dielo alebo pre územné celky značne sa odlišujúce priemerným sklonom terénneho reliéfu

Trieda E

Termín zákres zmien
Definícia

nevhodné, použi termín zobrazenie zmien

Trieda E

Termín zákryt
Definícia

<vo fotogrametrii> miesto na snímke, kde ľubovoľný objekt zakrýva priestor alebo bod vyžadovaný na vyhodnotenie
< pri GNSS> priestor, v ktorom je príjem signálu z družice GNSS smerujúci k anténe prijímača GNSS blokovaný prírodnými alebo ľudskou činnosťou vytvorenými fyzickými objektmi (prekážkami) neprepúšťajúcimi elektromagnetické vlnenie

Poznámka

< pri GNSS> Prekážky spôsobujúce zákryt na bode merania možno zmerať uhlomerným prístrojom a zakresliť do grafu zákrytov formou vyšrafovania zákrytovej oblasti. Ako graf zákrytov sa používa 360° kružnicový graf, na ktorom sústredné kružnice reprezentujú výšky nad horizontom v rozsahu od 0° do 90° a spojnice stredu kružníc s krajnou kružnicou azimuty v rozsahu od 0° do 360° s orientáciou na sever.

Trieda A,F

Termín zakrytá hranica
Definícia

hranica, ktorej priebeh je vyznačený pod zemským povrchom alebo je zastrešený stavbou

Trieda F

Termín zakrytý terén
Definícia

nevhodné, použi termín neprehľadný terén

Trieda F, E

Termín záliv
Definícia

výbežok mora alebo jazera do pevniny

Trieda E, Z

Termín zalomený polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorý v jednom alebo viacerých svojich bodoch (vrcholoch) mení v značnej miere smer

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

Termín zámera
Definícia

priamka smerujúca z geodetického prístroja na cieľ

Poznámka

1. Zámera je realizovaná spojnicou stredu nitkového kríža a optického centra objektívu.
2. Pri dlhých zámerách je to fyzicky krivka.

Trieda F

Termín zámera napred
Definícia

zámera na nivelačnú latu v smere nivelačného ťahu

Trieda F

Termín zámera nazad
Definícia

zámera na nivelačnú latu v opačnom smere ako je meraný nivelačný ťah

Trieda F

Termín zameranie na kolmicu
Definícia

meranie podrobných bodov pravouhlými súradnicami na kolmicu vytýčenú z meračskej priamky

Trieda A

Termín zameriavanie zmien
Definícia

vykonávanie geodetických prác v teréne nevyhnutných na aktualizáciu mapy

Trieda G, E

Termín zámerná priamka
Definícia

spojnica priamo alebo nepriamo pripojená na identické body na graficky vyhotovenej mape, na ktorú sa zameriavajú podrobné polohové body pravouhlými súradnicami

Trieda A

Termín zámery stranou
Definícia

zámery na podrobné body merané na stanovisku nivelačného ťahu medzi zámerami nazad a napred

Trieda F

Termín zápis do katastra
Definícia

vyznačenie údajov o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, právach k nehnuteľnostiam alebo iných údajov v katastrálnom operáte alebo vyznačenie ich zmeny katastrálnou autoritou zo zmlúv, verejných listín a iných listín

Trieda G

Termín zápis práva do katastra
Definícia

úkon katastrálnej autority, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti, alebo ktorým sa vyznačuje vznik, zmena alebo zánik práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností

Poznámka

Zápisom práva do katastra sa rozumie vklad práva do katastra a záznam práva do katastra.

Trieda G

Termín zápisník meraných údajov
Definícia

súčasť záznamu podrobného merania zmien, ktorá obsahuje údaje o daných bodoch, meraných údajoch, konštrukčných a kontrolných mierach a predpis výpočtu výmer

Poznámka

Zápisník meraných údajov má formu tlačiva na záznam, prípadne na výpočet meračských údajov.

Trieda G

Termín zapisovateľ
Definícia

<v geodézii> meračský pomocník alebo technik zapisujúci údaje, ktoré nameral a hlásil merač
<v katastri nehnuteľností> pracovník vykonávajúci zápis údajov do katastra nehnuteľností

Trieda A

Termín záplavová čiara
Definícia

priesečnica hladiny vody s terénom pri zaplavení územia (obvykle počas povodne)

Poznámka

Termín záplavová čiara sa vyskytuje hlavne v súvislosti s mapami povodňového ohrozenia alebo mapami povodňového rizika, kde určujeme záplavovými čiarami rozsah povodne, ktorá môže mať pravdepodobnosť výskytu raz za 5 rokov, 10, 50, 100 alebo 1000 rokov. Určuje sa na základe hydrodynamického modelovania.

Trieda F,E

Termín záporný smer
Definícia

opačný smer ku konvenčne stanovenému kladnému smeru

Trieda A

Termín zarastený terén
Definícia

terén zarastený stromami, kríkmi alebo iným vyšším súvislým porastom

Trieda F, E

Termín zárez
Definícia

výrazný vhĺbený pretiahnutý tvar vzniknutý prirodzene alebo umele, pri ktorom sa úbočia stýkajú v hrane

Trieda F, E

Termín zariadenie geodetického bodu
Definícia

meračská značka, meračský signál, ochranný znak, aktívny alebo pasívny odrazový prvok, permanentne observujúci prístroj alebo anténa globálnych navigačných satelitných systémov a ich príslušenstvo

Poznámka

Zariadenie geodetického bodu slúži na jednoznačné zabezpečenie alebo označenie polohy geodetického bodu, prípadne jeho výšky, na jeho meranie, na jeho ochranu pred zničením alebo poškodením, na odraz signálov a vlnení a na permanentné určovanie jeho polohy.

Trieda A

Termín zariadenie staveniska
Definícia

stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác dočasne slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom

Trieda G, D

Termín zastavané územie obce
Synonymum intravilán
Definícia

územie, ktorého hranice sú vymedzené lomovými bodmi zastavaného územia obce a ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp

Poznámka

1. V zmysle § 139a, ods. 8 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor
a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené, b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a), c) pozemkov ostatných plôch, d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny, e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).
2. V zmysle § 2, bod i) zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia hranicou zastavaného územia obce je hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

Trieda G

Termín zastavaný terén
Definícia

terén so zástavbou

Trieda F, E

Termín zátoka
Definícia

výbežok vodného toku, vodnej nádrže alebo mora (malý záliv) do pevniny

Trieda E, Z

Termín zátopová čiara
Definícia

priesečnica maximálnej hladiny vody v nádrži s terénom

Poznámka

Zátopová čiara sa používa na vyjadrenie rozsahu umelo vzdutej maximálnej vodnej hladiny predovšetkým v nádržiach. S tým je spojené zátopové územie, ktoré vstupuje tak do manipulačného poriadku (prevádzky) nádrže, ako aj pravidlá a povinnosti využitia územia a zastavanosti.

Trieda F,E

Termín záväzné údaje katastra nehnuteľností
Definícia

údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach a štandardizované geografické názvy

Poznámka

Záväzným údajom katastra nehnuteľností nie je údaj o spôsobe využitia pozemku, výmera parcely registra E, druh pozemku evidovaného ako parcela registra E, geodetické určenie pozemku a výmera pozemku evidovaného ako parcela registra C, ak súradnice všetkých lomových bodov hraníc pozemku neboli určené v zmysle katastrálneho zákona, a cena nehnuteľností.

Trieda G

Termín záväznosť evidencie nehnuteľností
Definícia

všeobecná povinnosť používať záväzné údaje evidencie nehnuteľností na plánovanie a riadenie poľnohospodárskej výroby, na výkazníctvo a štatistiku o pôdnom fonde, na prehľady nehnuteľností evidované socialistickými organizáciami a ako podklad na spisovanie zmlúv a listín o nehnuteľnostiach

Poznámka

Záväzné údaje evidencie nehnuteľností boli: parcelné čísla pozemkov, výmery pozemkov, druhy pozemkov, výmery poľnohospodárskych závodov, výmery sektorov, výmery územných správnych jednotiek (obcí, krajov, okresov, štátu) a výmery hospodárskych plôch obcí, okresov a krajov.

Trieda G

Termín záväznosť údajov katastra nehnuteľností
Definícia

zákonom sankcionovaná povinnosť používania záväzných údajov katastra nehnuteľností na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy daní a poplatkov, na ochranu poľnohospodárskej pôdy, na ochranu lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na hospodársku činnosť a na informačné systémy o nehnuteľnostiach

Poznámka

Záväznosť údajov katastra nehnuteľností sa vzťahuje aj na písomné vyhotovenie verejných listín a iných listín.

Trieda G

Termín záväzný lokalizačný štandard základného štátneho mapového diela
Definícia

súradnicový a výškový geodetický systém, klad, rozmery, označenie mapových listov a obsah máp

Trieda C, F

Termín závesová značka
Definícia

nivelačná značka s vodorovným otvorom na dočasné zavesenie špeciálneho meradla

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín závislá centrácia
Definícia

centrácia, pri ktorej sa pristroj i cieľové značky premiestňujú na tie isté centračné zariadenia alebo špeciálne meračské značky, čo zaručuje ich rovnakú centráciu, t j. nútenú centráciu pristroja a cieľa

Trieda A

Termín závrt
Synonymum krasová jama
Definícia

uzavretá priehlbenina obyčajne krasového pôvodu

Trieda F, E

Termín záznam na ďalšie konanie
Definícia

súčasť pomocných záznamov súboru popisných informácií, do ktorej sa zapisujú zmeny, pri ktorých nie sú splnené všetky náležitosti potrebné na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín záznam podrobného merania zmien
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií, ktorá obsahuje grafickú a číselnú dokumentáciu zmeranej zmeny nevyhnutnú na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte

Poznámka

Záznam podrobného merania zmien sa skladá z popisného poľa, grafického znázornenia doterajšieho stavu nehnuteľností a návrhu zmien a technickej správy.

Trieda G

Termín záznam práva do katastra
Definícia

úkon katastrálnej autority plniaci evidenčné funkcie zápisu práva do katastra, ktoré vzniklo, zmenilo sa alebo zaniklo zo zákona, z rozhodnutia štátneho orgánu, z rozhodnutia súdu, z exekučného príkazu súdneho exekútora, príklepom podľa osobitného predpisu a ktoré vyplývajú zo zákonom stanovených zmlúv

Poznámka

Záznam práva do katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práva k nehnuteľnosti.

Trieda G

Termín záznam zmeny
Definícia

základná jednotka informácie o zmene popisujúca jednu elementárnu zmenu v údajoch katastra

Poznámka

1. Záznam zmeny obsahuje pôvodný aj nový údaj katastra a je vykonaný v báze údajov katastra autorizovaným programovým vybavením.
2. Záznam zmeny umožňuje rekonštrukciu obsahu súborov bázy údajov katastra k stavu v jednotlivých časových úsekoch v minulosti.

Trieda G

Termín záznam zmien
Definícia

súčasť súboru popisných informácií, do ktorej sa zapisuje doplnenie alebo zmena údajov doložená príslušnými listinami (dokladmi) a doplnenie alebo zmena údajov nevyžadujúca doklady

Trieda G

Termín zbierka listín
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení a písomné vyhotovenia iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam a geometrické plány, ktoré boli pevne spojené so zmluvou, verejnou listinou a inou listinou, dokumentáciu výsledkov katastrálneho konania, dokumentáciu, na základe ktorej bol vykonaný vpis poznámky do listu vlastníctva, a dokumentáciu sídelných a nesídelných geografických názvov

Trieda G

Termín združenie účastníkov
Definícia

právnická osoba, ktorej funkcia je spolupracovať pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov pozemkových úprav, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania

Poznámka

1. Združenie účastníkov vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav.
2. Združenie účastníkov sa v určenom rozsahu podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav, ak nejde o prípady, keď náklady uhrádza v celom rozsahu štát.
3. Združenie účastníkov sa aplikuje od 19.8.1991.

Trieda G

Termín združený pozemok
Definícia

pozemok v súkromnom vlastníctve, ktorý užívala podľa dobových platných predpisov socialistická poľnohospodárska organizácia (štátny majetok, jednotné roľnícke družstvo)

Poznámka

Pojem združený pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín zdvíhanie
Definícia

zvislý posun smerom zdola nahor

Trieda D

Termín železničná evidencia nehnuteľností
Definícia

súhrn údajov o železničných pozemkoch a ďalších nehnuteľnostiach v správe a užívaní organizácií štátnych železníc

Poznámka

Pojem železničná evidencia nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín železničná geodézia
Definícia

časť inžinierskej geodézie, ktorá rieši úlohy pri výstavbe, prevádzke, údržbe a rekonštrukcii železníc

Trieda D

Termín železničná kniha
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca súpis niekdajších pozemkov železnice slúžiacich verejnej doprave a práv k týmto nehnuteľnostiam

Poznámka

Železničná kniha je dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou.

Trieda G

Termín železničný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah v obvode celoštátnych železníc alebo v ich ochrannom pásme, tvorený železničnými polygónovými bodmi

Poznámka

1. V súčasnosti postupne nahrádzaný množinou geodetických bodov budovaných metódami GNSS.
2. V súčasnosti je pojem historizmom, dnešná aplikačná prax termín nepoužíva.

Trieda D

Termín zememerač
Definícia

odborník v zememeračstve

Poznámka

1 . V minulosti súbežne existoval aj termín geodet chápaný ako odborník najmä v oblasti vyššej geodézie.
2. Historický pojem.

Trieda A

Termín zememeračský inžinier
Definícia

zákonné označenie absolventa vysokoškolského štúdia odboru geodézia a kartografia

Poznámka

1. Označenie sa používalo do konca akademického školského roku 1964/1965.
2. Historický pojem.

Trieda A

Termín zememeračstvo
Definícia

termín v minulosti pomenúvajúci vedný odbor „geodézia“ v slovenčine

Poznámka

Historický pojem zememeračstvo bol v 1. polovici 20. storočia v slovenčine synonymom pre vedný odbor geodézia. V 2. polovici 20. storočia bol postupne vytlačený na okraj slovnej zásoby do kategórie historických pojmov v pomenovaní vedného odboru, študijného odboru i znaleckého odboru ako aj v pomenovaní príslušných orgánov štátnej správy, komerčných jednotiek, samosprávnych profesijných jednotiek a združení.

Trieda A

Termín zemepisná dĺžka
Definícia

jedna zo zemepisných súradníc predstavujúca uhol medzi rovinou základného (najčastejšie Greenwichského) poludníka a poludníka uvažovaného miesta

Trieda E, Z

Termín zemepisná sieť
Definícia

sieť čiar spájajúcich miesta rovnakých zemepisných šírok a zemepisných dĺžok na referenčnej ploche zemského telesa

Trieda E

Termín zemepisné súradnice
Synonymum geografické súradnice
Definícia

zemepisná (geografická) šírka a zemepisná (geografická) dĺžka, ktoré určujú polohu ľubovoľného bodu na povrchu Zeme

Trieda A

Termín zemepisný atlas
Synonymum geografický atlas
Definícia

atlas skladajúci sa zo zemepisných (geografických) máp

Trieda E, L

Termín zemepisný pól
Definícia

pozri termín zemský pól

Trieda E, Z

Termín zemský elipsoid
Definícia

obyčajne rotačný elipsoid vystihujúci zemské teleso podľa vedomosti o jeho tvare a veľkosti v určitom čase

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín zemský pól
Synonymum zemepisný pól
Definícia

priesečník rotačnej osi Zeme so zemským povrchom

Poznámka

1. Rozoznávame severný zemský pól a južný zemský pól.
2. Zemské póly sa nezhodujú s magnetickými pólmi.
3. Na zemských póloch sa zbiehajú všetky poludníky.

Trieda E, Z

Termín zenitový uhol
Definícia

zvislý uhol medzi zvislicou (alebo normálou) a meraným smerom od zenitu

Trieda A

Termín zenitteleskop
Synonymum zenitový teleskop
Definícia

astronomický pristroj na meranie rozdielov zenitových uhlov

Trieda I

Termín zhusťovací bod
Definícia

geodetický bod zriaďovaný na zhustenie základného bodového poľa, ktorého súradnice a výška boli určené z daných trigonometrických bodov alebo zo skoršie určených zhusťovacích bodov s predpísanou presnosťou

Poznámka

Pojem zhusťovací bod je súčasťou staršej, dnes už nepoužívanej, klasifikácie polohových geodetických bodov.

Trieda A,F

Termín zjednodušenie prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> úprava tvaru vylúčením podrobností pri zobrazovaní čiarových alebo areálových prvkov mapy tak, aby sa zachoval ich pôvodný charakter

Trieda E

Termín zjednodušený operát geometrického plánu
Definícia

operát, ktorý obsahuje vybrané časti operátu geometrického plánu

Poznámka

Vyhotovuje sa na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte.

Príklad

Zjednodušený operát geometrického plánu na zápis chráneného územia obsahuje záznam podrobného merania zmien a elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií.

Trieda G

Termín zjednotený operát
Definícia

katastrálny operát, v ktorom mapa pozemkového katastra bola prevzatá ako podklad pre operát pozemkovej knihy

Trieda G

Termín žľab
Definícia

úzka skalná ryha, utvorená na svahoch s veľkým sklonom, často pozdĺž zvislých puklín alebo mylonitových zón

Poznámka

Žľab má úzke dno so strmým sklonom, jeho stráne majú bralno-hôľny charakter.

Trieda E

Termín zlomkové parcelné číslo
Definícia

číslo, ktorým sa označujú delené parcely; skladá sa z čitateľa (kmeňového parcelného čísla pôvodnej parcely) a menovateľa (poradia delenia)

Poznámka

Zlomkové parcelné číslo môže mať podobu čísla s jednou zlomkovou čiarou (123/5); v minulosti, do roka 2014, v prípade označenia dielu parcely mohlo mať zlomkové parcelné číslo podobu čísla s dvoma zlomkovými čiarami (234/12/2 alebo 345/0/3).

Trieda G

Termín zlomová línia
Definícia

čiara charakterizujúca miesto významnej a náhlej zmeny priebehu terénu

Poznámka

1. Zlomová línia slúži na presnejšie a vernejšie modelovanie terénu.
2. Zlomová línia môže byť antropogénna (cestný a železničný násyp, výkop alebo zárez, lom a pod.) alebo prírodná (hranice vodných plôch, terénne stupne, terasy, rokliny, skalné steny a pod.).

Trieda C

Termín zložený smerový oblúk
Definícia

smerový oblúk tvorený dvoma alebo viacerými kružnicovými oblúkmi rôznych polomerov so spoločnou dotyčnicou v stykových bodoch, prípadne s medziľahlými prechodnicami

Poznámka

1. Podľa voľby polohy stredov oblúkov rozoznávame zložené smerové oblúky rovnosmerné a protismerné.
2. Na jednoznačné určenie zloženého oblúka je potrebných 2n+1 prvkov, kde n je počet kružníc v oblúku. Riešenie sa začína na kružnici danej tromi prvkami.

Trieda D

Termín zlučka
Definícia

mapový znak v tvare písmena „S“ vyznačujúci príslušnosť dvoch alebo viacerých susediacich uzatvorených obrazcov na mape k tomu istému parcelnému číslu

Trieda G

Termín zmena druhu pozemku
Definícia

zmena doterajšieho účelu užívania pozemku vyžadujúca rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu

Trieda G

Termín zmena hraníc katastrálnych území
Definícia

zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území, alebo oddelenie časti katastrálneho územia a jej pričlenenie do iného katastrálneho územia

Trieda G

Termín zmluva
Definícia

dokument reprezentujúci zložený právny úkon, na vznik ktorého treba aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony aspoň dvoch subjektov (zmluvných strán), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi

Poznámka

V katastri nehnuteľností sa pojem zmluva používa ako legislatívna skratka na označenie písomných vyhotovení zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľností do majetku právnických osôb.

Trieda G

Termín znalec
Synonymum súdny znalec
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona pre zadávateľa (pre súd, pre iný orgán verejnej moci, pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu ), ktorá je a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca ad hoc

Poznámka

Osobitným zákonom regulujúcim vykonávanie znaleckej činnosti je zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda A, G, E

Termín znalecká činnosť
Definícia

špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v osobitnom zákone znalcami pre zadávateľa

Poznámka

1. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
2. Osobitným zákonom regulujúcim vykonávanie znaleckej činnosti je zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda A, E, G

Termín znalecké odvetvie
Definícia

hierarchicky nižšia jednotka zoskupení znaleckej činnosti ako znalecký odbor bližšie špecifikujúca obsahové vymedzenie jeho častí, ktoré podrobnejšie určuje rozsah oprávnenia znalca pri vykonávaní znaleckej činnosti, prípadne ktoré podrobnejšie stanovuje hranice nielen medzi znaleckými odbormi ale aj medzi znaleckými odvetviami

Poznámka

1. Súpis znaleckých odvetví s ich kódovým označením spolu so súpisom znaleckých odborov spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.
2. Do 31.7.2018 existoval znalecký odbor „geodézia a kartografia“ s kódovým označením 15.00.00, ktorý sa členil na dve znalecké odvetvia: znalecké odvetvie „geodézia“ s kódovým označením 15.01.00 a znalecké odvetvie „kartografia a fotogrametria“ s kódovým označením 15.02.00. Od 1.8.2018 existuje znalecký odbor „geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností“ s kódovým označením 15 00 00, ktorý sa člení na dve znalecké odvetvia: znalecké odvetvie „geodézia, kartografia a fotogrametria“ s kódovým označením 15 01 00 a znalecké odvetvie „kataster nehnuteľností“ s kódovým označením 15 02 00.

Trieda A, G, E

Termín znalecký odbor
Definícia

jednotka zoskupení znaleckej činnosti špecifikujúca jeho obsahové vymedzenie, ktoré určuje rozsah oprávnenia znalca pri vykonávaní znaleckej činnosti, prípadne ktorá stanovuje hranice medzi znaleckými odbormi

Poznámka

1. Sústavu znaleckých odborov spolu s ich kódovým označením spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.
2. Znalecký odbor sa môže deliť na nižšie jednotky zoskupení znaleckej činnosti - na odvetvia znaleckej činnosti.

Trieda A, G, E

Termín znalecký posudok
Definícia

úkon znalca podaný písomne (v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci môže byť podaný aj ústne do zápisnice)

Poznámka

Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje: a) titulnú stranu, b) úvod, c) posudok, d) záver, e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku, f) znaleckú doložku.

Trieda Z

Termín znázornenie terénnych tvarov
Definícia

zobrazenie výškopisu vrstevnicami, šrafovaním, kótovaním, tieňovaním, farebnou stupnicou výšok a pod.

Trieda E

Termín zničený bod
Definícia

bod so zničenou stabilizáciou

Trieda A

Termín zníženina
Definícia

vhĺbená geomorfologická jednotka (kotlina, brázda, brána a i.)

Trieda E

Termín zobrazenie UTM
Definícia

univerzálne priečne (rovníkové) Mercatorovo zobrazenie používané na tvorbu topografických máp NATO (od roku 2000 aj na Slovensku) v mierkach 1 : 25 000,1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000

Poznámka

1. Používa pretínajúci elipsoid WGS 84, čo v porovnaní s Gaussovým-Krügerovým zobrazením zabezpečuje menšie hodnoty skreslení. Územie Slovenska sa nachádza v 33. a 34. šesťstupňovom páse.
2. Skratka UTM pochádza z anglického názvu Universal Transverse Mercator Projection.

Trieda E

Termín zobrazenie zmien
Definícia

premietnutie výsledkov prešetrovania zmien a merania zmien do mapy

Trieda E

Termín zobrazený bod
Definícia

bod, ktorého poloha na mape bola vyznačená zo súradníc (pravouhlých, polárnych a pod.)

Trieda E

Termín zobrazovací katalóg
Definícia

katalóg poskytujúci informácie o zobrazovaní objektov v kartografickom modeli (v mape), vrátane pravidiel zobrazovania

Príklad

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS.

Trieda C

Termín zobrazovanie
Definícia

vytvorenie mapového obrazu polohopisu alebo výškopisu, prípadne polohopisu aj výškopisu z výsledkov merania a prešetrovania

Trieda E

Termín zosilnená vrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín zvýraznená vrstevnica

Trieda E

Termín zostupnica
Definícia

čiara definovaná matematickou funkciou opisujúca výškový priebeh vonkajšieho koľajnicového pásu v prechodnici

Poznámka

Na postupný nárast prevýšenia sa volí zostupnica obvykle v tvare priamky, na vyššie návrhové rýchlosti sa v súčasnosti volí v tvare goniometrických funkcií (sin, tg) alebo iných funkcií (napr. Blossova krivka).

Trieda D

Termín zoznam mapových znakov
Synonymum znakový kľúč
Definícia

súbor mapových znakov s vysvetlením ich významov

Trieda E

Termín zoznam nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemku
Definícia

súčasť pomocných záznamov súboru popisných informácií obsahujúca súpis zmien druhov pozemku v registri C katastra nehnuteľností zistených pri revízii údajov katastra alebo pri prešetrovaní, ktoré nie sú doložené rozhodnutím orgánu ochrany pôdneho fondu

Trieda G

Termín zoznam pozemkov dočasne odňatých z poľnohospodárskej pôdy a zoznam pozemkov dočasne vyňatých z lesného pôdneho fondu
Definícia

súpis pozemkov alebo častí pozemkov, ktoré boli na základe rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a orgánu ochrany lesného pôdneho fondu odňaté, prípadne vyňaté s určeným časovým obmedzením

Poznámka

1. Bola to súčasť pomocných záznamov súboru popisných informácií.
2. Dňom 1.1.2005, účinnosťou novely vyhlášky ÚGKK SR č. 647/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), sa z evidovania v katastri nehnuteľností zoznam pozemkov dočasne odňatých z poľnohospodárskej pôdy a zoznam pozemkov dočasne vyňatých z lesného pôdneho fondu vypustil.

Trieda G

Termín zoznam súradníc podrobných bodov
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií, ktorá obsahuje súradnice a čísla priebežne aktualizovaného súpisu podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania zmien a podľa meračských skupín

Trieda G

Termín zoznam súradníc použitých a vytyčovaných bodov
Definícia

súčasť operátu z vytýčenia hranice pozemku

Trieda G

Termín zoznam užívateľov a vlastníkov
Definícia

súčasť písomného operátu evidencie nehnuteľností obsahujúca súpis užívateľov a vlastníkov v aritmetickom poradí čísel ich evidenčných listov a čísel ich listov vlastníctva s uvedením mien (názvov) a adries (sídel)

Poznámka

Pojem zoznam užívateľov a vlastníkov súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín zverejnená informácia
Definícia

informácia uvedená na verejnosť prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov alebo prostredníctvom elektronických verejne prístupných informačných služieb

Trieda G

Termín zvislé premietanie
Synonymum prevažovanie
Definícia

prenesenie polohy bodu po zvislici

Trieda D

Termín zvislica
Definícia

dotyčnica k tiažnici v danom bode

Poznámka

Zvislicou sa v danom bode a jeho blízkom okolí nahrádza tiažnica.

Trieda A

Termín zvislý posun
Definícia

zvislá zložka posunu stavebného objektu

Trieda D

Termín zvislý smer
Synonymum smer tiažového zrýchlenia
Definícia

smer, v ktorom pôsobí tiažová sila Zeme vo zvolenom bode; je to smer zavesenej olovnice kolmý na ekvipotenciálnu plochu

Trieda A

Termín zvislý uhol
Synonymum vertikálny uhol
Definícia

uhol vo zvislej rovine medzi vodorovným alebo zvislým smerom a zámerou na bod

Poznámka

Na zvislom kruhu uhlomerného prístroja sa merajú výškové uhly (od vodorovného smeru) alebo zenitové vzdialenosti (od zvislého smeru).

Trieda A,F

Termín zvlášť presná nivelácia (ZPN)
Definícia

geometrická nivelácia zo stredu s prísnejšou technológiou merania a kritériami presnosti ako pri veľmi presnej nivelácii, určená na špeciálne práce, pri ktorej je nutné používať nivelačné prístroje s jednotkovou kilometrovou chybou s0 max. 0,5 mm/km a nivelačné laty so stupnicou na invarovom páse a uvažovať predpísané redukcie a opravy ako pri veľmi presnej nivelácii

Poznámka

Technológia merania zvlášť presnej nivelácie predpisuje oproti veľmi presnej nivelácii napr. meranie najprv párnych a potom nepárnych nivelačných úsekov, odlišný spôsob čítania na párnom a nepárnom stanovisku, maximálne dĺžky zámer do 30 m a iné.

Trieda A

Termín zvlnenie povrchu geoidu
Definícia

relatívny priebeh povrchu geoidu určeného vzhľadom k normálnej ekvipotenciálnej ploche prechádzajúcej ľubovoľným bodom

Trieda A

Termín zvýraznená vrstevnica
Definícia

základná vrstevnica, ktorej výška je deliteľná bez zvyšku zvoleným násobkom (spravidla päťnásobkom) základného vrstevnicového intervalu; kreslí sa hrubšou čiarou

Trieda E

Termín zvýraznená vrstevnica
Definícia

základná vrstevnica, ktorej výška je deliteľná zvoleným násobkom (obyčajne päťnásobkom) základného intervalu

Poznámka

Zvýraznená vrstevnica sa kreslí hrubšou čiarou.

Trieda E

Termín zvyšková parcela
Definícia

parcela v novom stave výkazu výmer geometrického plánu, ktorá vznikla ako diel z parcely doterajšieho stavu výkazu výmer geometrického plánu, pričom výmera zvyškovej parcely je získaná ako
a) výsledok odpočítania výmery iného dielu určeného už štandardne zo súradníc lomových bodov obvodu parcely určených v S-JTSK s kódom kvality nižším ako T = 5 od výmery parcely doterajšieho stavu
b) výpočtom zo súradníc lomových bodov obvodu parcely určených v S-JTSK, z ktorých aspoň jeden má kód kvality T = 5

Poznámka

1. Na prípadné zaradenie parcely do kategórie zvyškových parciel nemá vplyv to, či parcela v novom stave výkazu výmer GP má ponechané pôvodné parcelné číslo alebo má zmenené parcelné číslo.
2. V množine parciel nového stavu výkazu výmer geometrického plánu termíny zvyšková parcela a riešená parcela sú vzájomne komplementárne.

Trieda G

Termín zvyšková súradnica
Definícia

súradnica zmenšená o hodnotu súradnice toho rohu mapového listu, ktorý je najbližšie k začiatku súradnicového systému

Trieda E

Aktualizované 23.03.2022