Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: e

Termín ECSEED
Definícia

východoeurópska, stredoeurópska a juhovýchodoeurópska divízia skupiny UNGEGN

Poznámka

ECSEED je skratkou z anglického názvu East Central and South-East Europe Division.

Trieda K

Termín ekonymum
Synonymum chotárny názov
Definícia

geografický názov jednotlivého útvaru - objektu horizontálnej členitosti zemského povrchu

Poznámka

Objekty horizontálnej členitosti zemského povrchu sú pole, lúka, pasienok, les, háj, sad, vinica, chmeľnica, záhrada a i.

Príklad

Záhumnie, Horné pole, Prielohy.

Trieda E

Termín ekvidištančné zobrazenie
Synonymum rovnakodĺžkové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú dĺžky

Trieda E

Termín ekvidištanta
Definícia

čiara na mape spájajúca miesta rovnakých vzdialeností (odľahlostí)

Trieda E

Termín ekvipotenciálny elipsoid
Synonymum hladinový elipsoid
Definícia

elipsoid s konštantným tiažovým potenciálom na svojom povrchu a s definovanou hmotnosťou a uhlovou rotáciou

Poznámka

Vzhľadom na hladinový elipsoid sa počíta normálne tiažové zrýchlenie.

Trieda A

Termín ekvivalentné zobrazenie
Synonymum rovnakoplošné zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú plochy

Trieda E

Termín elaborát kartografického diela
Definícia

súhrn dokumentov, ktoré vznikli v procese spracovania kartografického diela

Trieda E

Termín elaborát mapy
Definícia

súbor grafických výpočtových i písomných dokladov tvorby mapy

Trieda F

Termín elektronická tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa elektronický teodolit alebo univerzálna meracia stanica

Poznámka

V minulosti používaný aj termín číselná tachymetria.

Trieda F

Termín elektronické meranie dĺžky
Definícia

súhrnný termín merania dĺžok elektronickými prístrojmi využívajúcimi elektromagnetické žiarenie vlnovej dĺžky z pásma rádiových alebo svetelných vĺn

Trieda A

Termín elektronický diaľkomer
Synonymum digitálny diaľkomer
Definícia

prístroj na meranie dĺžok využívajúci elektromagnetické žiarenie vlnovej dĺžky z pásma rádiových alebo svetelných vĺn

Trieda I

Termín elektronický nivelačný prístroj
Synonymum digitálny nivelačný prístroj
Definícia

prístroj na geometrickú niveláciu vybavený zariadením na realizáciu vodorovnej zámernej priamky a zariadením na automatizované určenie hodnoty latového úseku

Poznámka

1. Na určenie hodnoty latového úseku prístroj využíva niektorú z metód spracovania obrazu.
2. Elektronické nivelačné prístroje patria do kategórie kompenzátorových nivelačných prístrojov.

Trieda I

Termín elektronický teodolit
Synonymum digitálny teodolit
Definícia

teodolit so zariadením na automatizované meranie a zobrazenie meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

V súčasnosti sa vyskytuje zriedkavo, elektronické meranie uhlov sa obvykle spája s elektronickým meraním dĺžok v jednom zariadení označovanom univerzálna meracia stanica (totálna stanica).

Trieda A, I

Termín elektrooptické meranie dĺžky
Definícia

meranie dĺžok prístrojmi (dĺžkomermi) využívajúcimi elektromagnetické žiarenie vlnovej dĺžky z pásma svetelných vĺn alebo pásma blízkeho svetelným vlnám

Poznámka

V minulosti používaný aj termín svetelné meranie.

Trieda A

Termín element
Definícia

<v XML> základný informačný prvok dokumentu XML obsahujúci podradené elementy, atribúty a znak

Trieda C

Termín elipsa chýb
Definícia

geometrické miesto polohových chýb s rovnakou združenou hustotou pravdepodobnosti dvoch vzájomne nezávislých náhodných premenných x a y

Poznámka

1. Polosi elipsy chýb sú t-násobkom stredných chýb v ich smere (a = t . σx , b = t . σy).
2. Elipsa chýb sa v matematickej literatúre nazýva Helmertova krivka, alebo krivka strednej chyby. Tvar krivky strednej chyby nie je presne eliptický. Elipsa vznikne zjednodušením exaktnej krivky strednej chyby.
3. Špeciálnym prípadom elipsy chýb je kružnica chýb.

Trieda J

Termín elipsa skreslenia
Synonymum Tissotova indikatrix
Definícia

elipsa, ktorej osami sú hlavné lúče skreslenia a ktorá charakterizuje skreslenia kartografického zobrazenia v danom bode

Poznámka

Elipsa skreslenia slúži na výpočet a ilustráciu hodnôt skreslení kartografického zobrazenia v danom bode.

Trieda E

Termín elipsoid
Definícia

regulárna algebraická plocha druhého stupňa, ktorou sa aproximuje tvar zemského telesa

Trieda A

Termín elipsoid chýb
Definícia

geometrické miesto polohových chýb s rovnakou združenou hustotou pravdepodobnosti troch vzájomne nezávislých náhodných premenných x, y a z

Poznámka

1. Polosi elipsy chýb sú t-násobkom stredných chýb v ich smere (a = t . σx, b = t . σy, c = t . σz).
2. Elipsoid chýb sa v matematickej literatúre nazýva Helmertova plocha, alebo plocha strednej chyby. Tvar plochy strednej chyby nie je presne elipsoidický. Elipsoid vznikne zjednodušením exaktnej plochy strednej chyby.
3. Pravdepodobnosť, že chyba padne do stredného elipsoidu chýb (t = 1) je približne 20 %. Pri voľbe krajného elipsoidu s požiadavkou, aby pravdepodobnosť, že poloha určovaného bodu padne do vnútra elipsoidu chýb bola P = 0,99, parameter t nadobúda hodnotu t = 3,4. Pre voľbu parametra t = 2,5 je pravdepodobnosť realizácie bodu vo vnútri krajného elipsoidu P = 0,96.
4. Špeciálnym prípadom elipsoidu chýb pre a = b = c je teleso tvaru sféry (gule).

Trieda J

Termín elipsoid WGS84
Definícia

geocentrický dvojosový elipsoid definovaný dvoma základnými parametrami: dĺžkou hlavnej polosi a = 6 378 137 m a inverzným geometrickým sploštením 1/f = 298,257223563

Poznámka

Elipsoid WGS84 je geometricky takmer zhodný s elipsoidom GRS80. Mierne odlišná hodnota geometrického sploštenia spôsobuje zmenu v dĺžke vedľajšej polosi 0,105 mm.

Trieda A

Termín elipsoidická dĺžka
Synonymum geodetická dĺžka
Definícia

uhol od roviny základného poludníka k rovine poludníka daného bodu, smerom na východ považovaný za kladný

Poznámka

Na označenie elipsoidickej dĺžky sa používa symbol λ.

Trieda A

Termín elipsoidická šírka
Synonymum geodetická šírka
Definícia

uhol od roviny rovníka ku kolmici k elipsoidu vedenej daným bodom meraná v rovine poludníka, smerom na sever považovaný za kladný

Poznámka

Na označenie elipsoidickej šírky sa používa symbol φ.

Trieda A

Termín elipsoidická výška
Synonymum geodetická výška
Definícia

vzdialenosť bodu od povrchu elipsoidu (väčšinou dvojosového) meraná po normále k elipsoidu

Poznámka

1. Elipsoidickú výšku možno merať pomocou globálnych navigačných satelitných systémov a referenčnou plochou je v tomto prípade elipsoid WGS84. Nadmorská a elipsoidická výška sa môžu navzájom líšiť rádovo až 100 metrov. Na území Slovenska je rozdiel nadmorskej a elipsoidickej výšky v intervale 37 až 44 metrov, pričom elipsoidická výška je na území Slovenska vždy väčšia.
2. Body nachádzajúce sa nad povrchom elipsoidu majú kladnú elipsoidickú výšku a body ležiace pod povrchom elipsoidu majú zápornú elipsoidickú výšku.
3. Na označenie elipsoidickej výšky sa používa symbol h.

Trieda A

Termín elipsoidické súradnice
Synonymum geodetické súradnice
Definícia

krivočiare súradnice vyjadrujúce polohu bodu v priestore vzhľadom na plochu elipsoidu

Poznámka

1. V prípade dvojrozmerných súradnicových systémov je poloha vyjadrená elipsoidickou šírkou a elipsoidickou dĺžkou.
2. V prípade trojrozmerných súradnicových systémov je poloha vyjadrená elipsoidickou šírkou, elipsoidickou dĺžkou a elipsoidickou výškou.

Trieda A

Termín elipsoidický azimut
Synonymum geodetický azimut
Definícia

uhol, ktorý zviera normálová rovina obsahujúca daný smer s rovinou elipsoidického poludníka v tomto bode

Poznámka

Počíta sa obvykle kladne od severnej vetvy poludníka smerom na východ.

Trieda A

Termín elipsoidický súradnicový referenčný systém
Synonymum geodetický súradnicový referenčný systém
Definícia

súradnicový referenčný systém s definovanou elipsoidickou šírkou, dĺžkou a výškou

Príklad

ETRS89, WGS84.

Trieda A

Termín ELRA
Definícia

medzinárodná nezisková organizácia združujúca inštitúcie európskych krajín, ktoré sa zaoberajú registráciou práv k nehnuteľnostiam

Poznámka

1. ELRA je skratkou z anglického názvu European Land Registry Association.
2. Hlavným účelom združenia ELRA je vývoj a propagácia úlohy registrácie práv k nehnuteľnostiam v rámci trhov s nehnuteľnosťami a kapitálových trhov.
3. Členom združenia ELRA za Slovenskú republiku je ÚGKK SR.

Trieda K

Termín endonymum
Definícia

geografický názov používaný pre geografický objekt v jednom z jazykov (úradnom jazyku alebo uznávanom jazyku) vyskytujúcich sa v území, kde sa nachádza objekt

Poznámka

Endonymá a exonymá sú vzájomne komplementárne.

Príklad

1. Slovenské endonymá: Banská Bystrica, Nízke Tatry, Studený potok, Rudava, Čierna mláka, Zverovka.
2. Inojazyčné endonymá: Vārānasī (nie Benares); Aachen (nie Aix-la-Chapelle); Krung Thep (nie Bangkok); Al-Uqşur (nie Luxor); Teverya (nie Tiberias).

Trieda E

Termín enkláva
Definícia

pozemok alebo súbor pozemkov čiastočne alebo úplne obkolesený pozemkami iných vlastníkov resp. užívateľov, pozemkami s iným druhom pozemku, alebo pozemkami, ktoré sú súčasťou iného katastrálneho územia

Trieda G

Termín entita
Definícia

samostatná jednotka v procese modelovania s reálnym alebo konceptuálnym významom

Trieda C

Termín EPSG kód
Definícia

jedinečný kód vo verejnom EPSG registri

Poznámka

Každý objekt v EPSG registri má na jednoznačnú identifikáciu priradený EPSG kód.

Príklad

5514 (S-JTSK/Krovak East North ), 4326 (WGS84), 8352 (S-JTSK[JTSK03]/Krovak).

Trieda C

Termín EPSG register
Definícia

register parametrov geodetických referenčných systémov, kartografických zobrazení, elipsoidov a transformácií medzi geodetickými referenčnými systémami

Poznámka

Skratka EPSG vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania organizácie „European Petroleum Survey Group“. V roku 2005 bola organizácia EPSG zlúčená do asociácie „International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)“, ktorá spravuje register EPSG kódov.

Trieda C

Termín estetika mapy
Definícia

1. časť kartografie zaoberajúca sa krásou mapy v jej historickom vývoji
2. výtvarná stránka mapy posudzovaná z pozícií výtvarného umenia

Trieda E

Termín etapové meranie
Synonymum epochové meranie
Definícia

opakované meranie tvaru a polohy stavebného objektu v intervale stanovenom v projekte merania, ktoré sa vzťahuje k základnému meraniu

Poznámka

U etapových meraní je interval opakovaných meraní určený jednotlivými etapami (fázami) zhotovenia stavebného diela (napr. ukončenie výstavby základov). U epochových meraní je interval opakovaných meraní určený časovým údajom (napr. tri mesiace).

Trieda D

Termín EUPOS
Definícia

medzinárodná nezisková iniciatíva inštitúcií krajín najmä strednej a východnej Európy spravujúcich siete permanentných referenčných staníc GNSS a poskytujúcich služby GNSS na svojich územiach

Poznámka

1. Cieľom EUPOS je uľahčiť vytváranie a podporiť prevádzku multifunkčných pozemných systémov spresňujúcich GNSS merania na unifikovanom základe, zastupovať hlas predstaviteľov verejných služieb na určovanie polohy pomocou GNSS, spolupracovať s vedecko-výskumnými organizáciami a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami ako je napr. RTCM.
2. Termín je skratkou odvodenou z názvu „European Position Determination System".

Trieda K

Termín EuroGeographics
Definícia

reprezentatívny orgán a členské spoločenstvo národných mapovacích autorít, katastrálnych autorít a autorít registrácie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v Európe

Poznámka

1. EuroGeographics poskytuje škálu produktov, služieb a expertíz podporujúcich navigáciu, riešenie osobitných situácií, spoľahlivý a bezpečný trh s nehnuteľnosťami a ďalšie vládne a obchodné rozhodovania a služby.
2. Členom spoločenstva EuroGeographics za Slovenskú republiku je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Trieda K

Termín Európska služba rozšírenia navigačných systémov pomocou geostacionárnych družic (EGNOS)
Definícia

systém geostacionárnych družíc vybudovaný na rozšírenie a spresnenie využitia služieb GNSS nad územím Európy

Trieda A

Termín Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89)
Definícia

referenčný systém fixovaný na stabilnú časť Eurázijskej tektonickej platne a stotožnený s Medzinárodným terestrickým referenčným systémom (ITRS) v epoche 1989

Poznámka

1. Referenčný systém je definovaný na základe rezolúcie č. 1 Technicko-riadiacej skupiny subkomisie Európskeho referenčného rámca (EUREF TWG) prijatej na mítingu konanom v roku 1990 vo Florencii.
2. ETRS89 nesie všetky vlastnosti a charakteristiky ITRS.
3. Súradnice ETRS89 sa vyjadrujú buď v pravouhlých karteziánskych súradniciach X, Y, Z alebo v elipsoidických (geodetických) súradniciach φ, λ, h. Elipsoidické (geodetické) súradnice ETRS89 sú vztiahnuté na elipsoid Geodetického referenčného systému 1980 (GRS 80).

Trieda A

Termín Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS)
Definícia

kinematický výškový referenčný systém, ktorého definícia je založená na štyroch konvenciách:
1. vzťažná výšková hladina je definovaná ako ekvipotenciálna plocha, na ktorej je potenciál tiažového poľa Zeme konštantný W0 = W0E = konšt. a ktorý je vo výške vodočtu NAP v Amsterdame,
2. jednotkou dĺžky je meter (sústava SI); jednotkou času je sekunda (sústava SI); mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným časom v súlade s rezolúciami Medzinárodnej astronomickej únie a Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie (Viedeň 1991), čo je zabezpečené vhodným relativistickým modelovaním,
3. výškové zložky predstavujú rozdiely ∆Wp medzi potenciálmi Wp tiažového poľa Zeme prechádzajúcimi bodmi P a potenciálom W0E konvenčnej nulovej hladiny EVRS; rozdiel potenciálu -∆Wp je označovaný aj ako geopotenciálna kóta cp, takže platí -∆Wp = cp = W0E – Wp; normálne výšky sú ekvivalentné s geopotenciálnymi kótami za predpokladu, že je špecifikované normálne tiažové pole,
4. Európsky vertikálny referenčný systém je definovaný pre nulový slapový systém, čo je v súlade s rezolúciami č. 9 a 16 Medzinárodnej geodetickej asociácie prijatými v Hamburgu v roku 1983

Trieda A

Termín evidencia nehnuteľností
Definícia

súpis a popis nehnuteľností, ich geometrické zobrazenie na mapách s vyjadrením užívacích a vlastníckych vzťahov k nim

Poznámka

Evidencia nehnuteľností bola spravovaná v období 1964 – 1992 a potom bola nahradená katastrom nehnuteľností.

Trieda G

Termín evidencia podzemných vedení
Definícia

evidencia obsahujúca súpis, popis, technické parametre a mapy s údajmi o polohe podzemných vedení (potrubí, káblov, kolektorov) a zariadení

Trieda D

Termín evidenčná mapa
Definícia

výtlačok mapy, do ktorého sú zaznamenávané zmeny

Trieda E, F, G

Termín evidenčná mapa evidencie nehnuteľností
Definícia

kópia pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností trvale uložená na obci (na miestnom národnom výbore) slúžiaca na rozhodovaciu, riadiacu a informačnú činnosť obce

Poznámka

1. Evidenčná mapa evidencie nehnuteľností spolu s pozemkovou mapou evidencie nehnuteľností a pracovnou mapou evidencie nehnuteľností tvorila meračský operát evidencie nehnuteľností.
2. Pojem evidenčná mapa evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín evidenčný list
Definícia

štandardná výstupná zostava zo súboru popisných informácií obsahujúca vybrané údaje o nehnuteľnostiach, o držiteľoch a iných oprávnených osobách a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje, používaná do roka 2004

Poznámka

Evidenčný list nebol verejnou listinou.

Trieda G

Termín evidovaná obec
Definícia

súbor všetkých pozemkov v obci a tých pozemkov ležiacich v iných obciach, ktoré obhospodarovali užívatelia bývajúci v predmetnej obci

Poznámka

Pojem evidovaná obec súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín excentrický bod
Definícia

bod zvolený v blízkosti stabilizovaného alebo trvalo označeného bodu bodového poľa, z ktorého (excentrické stanovisko) alebo na ktorý ( excentrický cieľ) sa meria

Trieda A

Termín exonymum
Synonymum vžitý názov
Definícia

geografický názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt umiestený mimo oblasti, kde má tento jazyk úradný štatút a odlišujúci sa vo svojej podobe od endoným používaných v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch oblasti, kde je umiestený tento geografický objekt

Poznámka

1. Toponymá z území bez štátnej suverenity (Antarktída, oblasť oceánskeho dna, toponymá kozmických telies a prírodných objektov a javov na nich) sú exonymá.
2. Exonymá a endonymá sú vzájomne komplementárne.
3. Organizácia Spojených národov odporúča minimalizáciu používania exoným v medzinárodnom používaní.

Príklad

1. Slovenské exonymá: Varšava, Atény, Čierne more, Paríž, Viedeň, Londýn, Niagarské vodopády, Kréta, Orkneje.
2. Warsaw je anglické exonymun pre Warszawa (poľské endonymum); Mailand je nemecké exonymum pre Milano (talianske endonymum); Londres je francúzske exonymum pre London (anglické endonymum); Kūlūniyā je arabské exonymum pre Köln (nemecké endonymum). Oficiálne latinizované endonymum Moskva pre Mocквa nie je exonymum, rovnako ním nie je pinyinová forma Beijing, ale Peking je exonymum.

Trieda E

Termín export dát
Definícia

premiestnenie alebo uloženie dát na digitálne úložisko prostredníctvom softvéru

Trieda C

Termín extravilán
Definícia

územie mimo zastavaného územia obce

Trieda G

Aktualizované 26.02.2024