Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Aktualizovaný k 03.06.2025

Písmeno: e

Termín ekonymum
Synonymum chotárny názov
Definícia

geografický názov jednotlivého útvaru - objektu horizontálnej členitosti georeliéfu súše

Príklad

1. Objekty horizontálnej členitosti georeliéfu: roľa, lúka, pasienok, les, háj, vinica, chmeľnica, záhrada..
2. Záhumnie, Horné pole, Prielohy.

Trieda E

Termín ekvidištančné zobrazenie
Synonymum rovnakodĺžkové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú dĺžky

Trieda E

Termín ekvidištanta
Definícia

čiara na mape spájajúca miesta rovnakých vzdialeností (odľahlostí)

Trieda E

Termín ekvipotenciálny elipsoid
Synonymum hladinový elipsoid
Definícia

elipsoid s konštantným tiažovým potenciálom na svojom povrchu a s definovanou hmotnosťou a uhlovou rotáciou

Poznámka

Vzhľadom na hladinový elipsoid sa počíta normálne tiažové zrýchlenie.

Trieda A

Termín ekvivalentné zobrazenie
Synonymum rovnakoplošné zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú plochy

Trieda E

Termín elaborát kartografického diela
Definícia

súhrn dokumentov, ktoré vznikli v procese spracovania kartografického diela

Trieda E

Termín elaborát mapy
Definícia

súbor grafických výpočtových i písomných dokladov tvorby mapy

Trieda F

Termín elektronická tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa elektronický teodolit alebo univerzálna meracia stanica

Poznámka

V minulosti sa na označenie tohto termínu používal aj synonymný termín číselná tachymetria.

Trieda F

Termín elektronické meranie dĺžok
Definícia

súhrnný termín merania dĺžok elektronickými prístrojmi založenými na použití elektromagnetických vĺn v rádiovom alebo v svetelnom pásme

Trieda A

Termín elektronický diaľkomer
Synonymum digitálny diaľkomer
Definícia

diaľkomer so zariadením na automatizované meranie a zobrazenie meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

V súčasnosti sa vyskytuje zriedkavo, elektronické meranie dĺžok sa obvykle spája s elektronickým meraním uhlov v jednom zariadení označovanom univerzálna meracia stanica (totálna stanica).

Trieda A,I

Termín elektronický nivelačný prístroj
Synonymum digitálny nivelačný prístroj
Definícia

nivelačný prístroj umožňujúci automatizované určenie latového úseku kódovej nivelačnej laty a zobrazenie meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

Prístroj je vybavený líniovým snímačom CCD (charge-coupled device) na opticko-elektronický záznam čiarového kódu nivelačnej laty, procesorom a softvérom, ktoré umožňujú automatizované spracovanie obrazu kódu do hodnoty latového úseku, zavedenie opráv k meraným údajom, zavedenie fyzikálnych a matematických korekcií, vykonávanie jednoduchých výpočtov a číselné zobrazenie výsledkov merania.

Trieda I

Termín elektronický teodolit
Synonymum digitálny teodolit
Definícia

teodolit so zariadením na automatizované meranie a zobrazenie meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

V súčasnosti sa vyskytuje zriedkavo, elektronické meranie uhlov sa obvykle spája s elektronickým meraním dĺžok v jednom zariadení označovanom univerzálna meracia stanica (totálna stanica).

Trieda A,I

Termín elektrooptické meranie dĺžok
Definícia

meranie dĺžok prístrojmi (dĺžkomermi) využívajúcimi elektromagnetické vlnenie

Poznámka

V minulosti sa na označenie tohto pojmu používal aj synonymný termín svetelné meranie.

Trieda A

Termín elipsa skreslenia
Synonymum Tissotova indikatrix
Definícia

elipsa, ktorej osami sú hlavné lúče skreslenia a ktorá charakterizuje skreslenia kartografického zobrazenia

Poznámka

Elipsa skreslenia slúži na výpočet a ilustráciu hodnôt skreslení kartografického zobrazenia.

Trieda E

Termín elipsoid
Definícia

regulárna algebraická plocha druhého stupňa, ktorou sa aproximuje tvar zemského telesa

Trieda A

Termín elipsoid WGS84
Definícia

geocentrický dvojosový elipsoid definovaný dvoma základnými parametrami: dĺžkou hlavnej polosi a = 6378137m a inverzným geometrickým sploštením 1/f = 298,257223563

Poznámka

Elipsoid WGS84 je geometricky takmer zhodný s elipsoidom GRS80. Mierne odlišná hodnota geometrického sploštenia spôsobuje zmenu v dĺžke vedľajšej polosi 0,105 mm.

Trieda A

Termín elipsoidická dĺžka
Synonymum geodetická dĺžka
Definícia

uhol od roviny základného poludníka k rovine poludníka daného bodu, smerom na východ považovaný za kladný

Poznámka

Na označenie elipsoidickej dĺžky sa používa symbol λ.

Trieda A

Termín elipsoidická šírka
Synonymum geodetická šírka
Definícia

uhol od roviny rovníka ku kolmici k elipsoidu vedenej daným bodom meraná v rovine poludníka, smerom na sever považovaný za kladný

Poznámka

Na označenie elipsoidickej šírky sa používa symbol φ.

Trieda A

Termín elipsoidická výška
Synonymum geodetická výška
Definícia

vzdialenosť bodu od povrchu elipsoidu (väčšinou dvojosového) meraná po normále k elipsoidu

Poznámka

1. Elipsoidickú výšku možno merať pomocou globálnych navigačných satelitných systémov a referenčnou plochou je v tomto prípade elipsoid WGS84. Nadmorská a elipsoidická výška sa môžu navzájom líšiť rádovo až 100 metrov. Na území Slovenska je rozdiel nadmorskej a elipsoidickej výšky v intervale 37 až 44 metrov, pričom elipsoidická výška je na území Slovenska vždy väčšia.
2. Body nachádzajúce sa nad povrchom elipsoidu majú kladnú elipsoidickú výšku a body ležiace pod povrchom elipsoidu majú zápornú elipsoidickú výšku.
3. Na označenie elipsoidickej výšky sa používa symbol h.

Trieda A

Termín elipsoidické súradnice
Synonymum geodetické súradnice
Definícia

krivočiare súradnice vyjadrujúce polohu bodu v priestore vzhľadom na plochu elipsoidu

Poznámka

1. V prípade dvojrozmerných súradnicových systémov je poloha vyjadrená elipsoidickou šírkou a elipsoidickou dĺžkou.
2. V prípade trojrozmerných súradnicových systémov je poloha vyjadrená elipsoidickou šírkou, elipsoidickou dĺžkou a elipsoidickou výškou.

Trieda A

Termín endonymum
Definícia

geografický názov používaný pre geografický objekt v jednom z jazykov (úradnom jazyku alebo uznávanom jazyku) vyskytujúcich sa v území, kde sa nachádza objekt

Poznámka

Endonymá a exonymá sú vzájomne komplementárne.

Príklad

1. Slovenské endonymá: Banská Bystrica, Nízke Tatry, Studený potok, Rudava, Čierna mláka, Zverovka.
2. Inojazyčné endonymá: Vārānasī (nie Benares); Aachen (nie Aix-la-Chapelle); Krung Thep (nie Bangkok); Al-Uqşur (nie Luxor); Teverya (nie Tiberias).

Trieda E

Termín enkláva
Definícia

pozemok alebo súbor pozemkov čiastočne alebo úplne obkolesený pozemkami iných vlastníkov resp. užívateľov, pozemkami s iným druhom pozemku, alebo pozemkami, ktoré sú súčasťou iného katastrálneho územia

Trieda G

Termín entita
Definícia

trieda informácií definovaná spoločnými vlastnosťami

Trieda C

Termín estetika mapy
Definícia

(1) časť kartografie zaoberajúca sa krásou mapy v jej historickom vývoji
(2) výtvarná stránka mapy posudzovaná z pozícií výtvarného umenia

Trieda E

Termín etapové meranie
Definícia

opakované meranie tvaru a polohy stavebného objektu v intervale stanovenom v projekte merania, ktoré sa vzťahuje k základnému meraniu

Trieda D

Termín EUPOS
Definícia

medzinárodná nezisková iniciatíva inštitúcií krajín najmä strednej a východnej Európy spravujúcich siete permanentných referenčných staníc GNSS a poskytujúcich služby GNSS na svojich územiach

Poznámka

1. Cieľom EUPOS je uľahčiť vytváranie a podporiť prevádzku multifunkčných pozemných systémov spresňujúcich GNSS merania na unifikovanom základe, zastupovať hlas predstaviteľov verejných služieb na určovanie polohy pomocou GNSS, spolupracovať s vedecko-výskumnými organizáciami a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami ako je napr. RTCM.
2. Termín je skratkou odvodenou z názvu “ European Position Determination System ".

Trieda K

Termín EuroGeographics
Definícia

reprezentatívny orgán a členské spoločenstvo národných mapovacích autorít, katastrálnych autorít a autorít registrácie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v Európe

Poznámka

1. EuroGeographics poskytuje škálu produktov, služieb a expertíz podporujúcich navigáciu, riešenie osobitných situácií, spoľahlivý a bezpečný trh s nehnuteľnosťami a ďalšie vládne a obchodné rozhodovania a služby.
2. Členom spoločenstva EuroGeographics za Slovenskú republiku je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Trieda K

Termín Európska služba rozšírenia navigačných systémov pomocou geostacionárnych družic (EGNOS)
Definícia

systém geostacionárnych družíc vybudovaný na rozšírenie a spresnenie využitia služieb GNSS nad územím Európy

Trieda A

Termín Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89)
Definícia

referenčný systém definovaný na základe rezolúcie č. 1 Technicko-riadiacej skupiny subkomisie Európskeho referenčného rámca (EUREF TWG) prijatej na mítingu konanom v roku 1990 vo Florencii, ktorá definuje ETRS89 ako systém, ktorý je stotožnený s Medzinárodným terestrickým referenčným systémom (ITRS) v epoche 1989.0 a ktorý je fixovaný na stabilnú časť Eurázijskej tektonickej platne

Poznámka

1. Stotožnením sa s Medzinárodným terestrickým referenčným systémom (ITRS) v epoche 1989.0 nesie ETRS89 všetky vlastnosti a charakteristiky ITRS:
1. geocentricita - počiatok systému sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry,
2. jednotkou dĺžky je meter (sústava SI) a mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným časom v súlade s rezolúciami Medzinárodnej astronomickej únie a Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky (Viedeň 1991), čo je zabezpečené vhodným relativistickým modelovaním,
3. orientácia systému je definovaná orientáciou BIH *) v epoche 1984.0,
4. vývoj orientácie v čase je zabezpečený použitím podmienky "sieť bez rotácie" (NNR - z anglického no net rotation) s ohľadom na horizontálne pohyby tektonických platní celej Zeme.
2. Súradnice Európskeho terestrického referenčného systému 1989 sa vyjadrujú buď v pravouhlých karteziánskych súradniciach XYZ, alebo v elipsoidických (geodetických) súradniciach lambdafíh, kde "lambda" je elipsoidická (geodetická) šírka, "fí" elipsoidická (geodetická) dĺžka a "h" elipsoidická (geodetická) výška. Elipsoidické (geodetické) súradnice ETRS89 sú vztiahnuté na elipsoid Geodetického referenčného systému 1980 so základným poludníkom Greenwich a s konštantami a = 6 378 137 m a f = 298,257222101, kde "a" je dĺžka hlavnej polosi a "f" sploštenie, ktoré je vypočítané z konštánt GM = 3 986 005 x 10 na 8 m3.s na -2, J2 = 108 263 x 10 na -8 a omega = 7 292 115 x 10 na -11 rad.s na -1, kde "GM" je geocentrická gravitačná konštanta, "J2" je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a "omega - omega" je uhlová rýchlosť rotácie Zeme.

Trieda A

Termín Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS)
Definícia

kinematický výškový referenčný systém, ktorého definícia je založená na štyroch konvenciách:
1. vzťažná výšková hladina je definovaná ako ekvipotenciálna plocha, na ktorej je potenciál tiažového poľa Zeme konštantný W0 = W0E = konšt. a ktorý je vo výške vodočtu NAP v Amsterdame,
2. jednotkou dĺžky je meter (sústava SI); jednotkou času je sekunda (sústava SI); mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným časom v súlade s rezolúciami Medzinárodnej astronomickej únie a Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie (Viedeň 1991), čo je zabezpečené vhodným relativistickým modelovaním,
3. výškové zložky predstavujú rozdiely ∆WP medzi potenciálmi WP tiažového poľa Zeme prechádzajúcimi bodmi P a potenciálom W0E konvenčnej nulovej hladiny EVRS; rozdiel potenciálu -∆WP je označovaný aj ako geopotenciálna kóta cP, takže platí -∆WP = cP = W0E – WP; normálne výšky sú ekvivalentné s geopotenciálnymi kótami za predpokladu, že je špecifikované normálne tiažové pole,
4. Európsky vertikálny referenčný systém je definovaný pre nulový slapový systém, čo je v súlade s rezolúciami č. 9 a 16 Medzinárodnej geodetickej asociácie prijatými v Hamburgu v roku 1983

Trieda A

Termín evidencia nehnuteľností
Definícia

súpis a popis nehnuteľností, ich geometrické zobrazenie na mapách s vyjadrením užívacích a vlastníckych vzťahov k nim

Poznámka

Evidencia nehnuteľností bola spravovaná v období 1964 – 1992 a potom bola nahradená katastrom nehnuteľností.

Trieda G

Termín evidencia podzemných vedení
Definícia

evidencia obsahujúca súpis, popis, technické parametre a mapy s údajmi o polohe podzemných vedení (potrubí, káblov, kolektorov) a zariadení

Trieda D

Termín evidenčná mapa
Definícia

výtlačok mapy, do ktorého sú zaznamenávané zmeny

Trieda E,F,G

Termín evidenčná mapa evidencie nehnuteľností
Definícia

kópia pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností trvale uložená na obci (na miestnom národnom výbore) slúžiaca na rozhodovaciu, riadiacu a informačnú činnosť obce

Poznámka

1. Evidenčná mapa evidencie nehnuteľností spolu s pozemkovou mapou evidencie nehnuteľností a pracovnou mapou evidencie nehnuteľností tvorila meračský operát evidencie nehnuteľností.
2. Pojem evidenčná mapa evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín evidenčný list
Definícia

štandardná výstupná zostava zo súboru popisných informácií obsahujúca vybrané údaje o nehnuteľnostiach, o držiteľoch a iných oprávnených osobách a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje, používaná do roka 2004

Poznámka

Evidenčný list nebol verejnou listinou.

Trieda G

Termín evidovaná obec
Definícia

súbor všetkých pozemkov v obci a tých pozemkov ležiacich v iných obciach, ktoré obhospodarovali užívatelia bývajúci v predmetnej obci

Poznámka

Pojem evidovaná obec súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín excentrický bod
Definícia

bod zvolený v blízkosti stabilizovaného alebo trvalo označeného bodu bodového poľa, z ktorého (excentrické stanovisko) alebo na ktorý ( excentrický cieľ) sa meria

Trieda A

Termín exonymum
Synonymum vžitý názov
Definícia

geografický názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt umiestený mimo oblasti, kde má tento jazyk úradný štatút a odlišujúci sa vo svojej podobe od endoným používaných v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch oblasti, kde je umiestený tento geografický objekt

Poznámka

1. Toponymá z území bez štátnej suverenity (Antarktída, oblasť oceánskeho dna, toponymá kozmických telies a prírodných objektov a javov na nich) sú exonymá.
2. Exonymá a endonymá sú vzájomne komplementárne.
3. Organizácia Spojených národov odporúča minimalizáciu používania exoným v medzinárodnom používaní.

Príklad

1. Slovenské exonymá: Varšava, Atény, Čierne more, Paríž, Viedeň, Londýn, Niagarské vodopády, Kréta, Orkneje.
2. Warsaw je anglické exonymun pre Warszawa (poľské endonymum); Mailand je nemecké exonymum pre Milano (talianske endonymum); Londres je francúzske exonymum pre London (anglické endonymum); Kūlūniyā je arabské exonymum pre Köln (nemecké endonymum). Oficiálne latinizované endonymum Moskva pre Mocквa nie je exonymum, rovnako ním nie je pinyinová forma Beijing, ale Peking je exonymum.

Trieda E

Termín export dát
Definícia

premiestnenie alebo uloženie dát na digitálne úložisko prostredníctvom softvéru

Trieda C

Termín extravilán
Definícia

územie mimo zastavaného územia obce

Trieda G

Aktualizované 23.03.2022