Preskočiť na obsah


Terminologická komisia

Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „terminologická komisia“) je poradný orgán predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) na posudzovanie a tvorbu slovenskej odbornej terminológie patriacej do pôsobnosti ÚGKK SR. Bola zriadená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P – 4937/2014 zo dňa 07.08.2014 s účinnosťou od 01.09.2014. Činnosť terminologickej komisie je upravená štatútom terminologickej komisie vydaným predsedníčkou ÚGKK SR s účinnosťou od 01.09.2014 v znení dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č. 3.

Zloženie terminologickej komisie

meno a priezvisko funkcia organizácia
Ing. Martin Králik predseda Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor
Ing. Peter Katona tajomník Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor
doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. člen bývalý zamestnanec Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr. Zuzana Lenická člen Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Legislatívno-právny odbor
Ing. Tomáš Dekan člen Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Ing. Branislav Droščák, PhD. člen Geodetický a kartografický ústav Bratislava
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. člen STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. člen STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. člen STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Ing. Róbert Fencík, PhD. člen STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Ing. Július Bartaloš, PhD. člen bývalý zamestnanec STU v Bratislave, Stavebná fakulta,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. člen STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Aktualizované 16.02.2024