Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Terminologická komisia | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Terminologická komisia

Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „terminologická komisia“) je poradný orgán predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) na posudzovanie a tvorbu slovenskej odbornej terminológie patriacej do pôsobnosti ÚGKK SR. Bola zriadená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P – 4937/2014 zo dňa 07.08.2014 s účinnosťou od 01.09.2014. Činnosť terminologickej komisie je upravená štatútom terminologickej komisie vydaným predsedníčkou ÚGKK SR s účinnosťou od 01.09.2014 v znení dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č. 3.

Zloženie terminologickej komisie


meno a priezvisko

funkcia

organizácia

Ing. Martin Králik

predseda

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor

Ing. Peter Katona

tajomník

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor

doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.  

člen

bývalý zamestnanec Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

JUDr. Zuzana Lenická

člen

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Legislatívno-právny odbor

Ing. Tomáš Dekan

člen

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Ing. Branislav Droščák, PhD.

člen

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie

prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Ing. Róbert Fencík, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Ing. Július Bartaloš, PhD. člen

bývalý zamestnanec STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Katedra mapovania a pozemkových úprav

 

Aktualizované 02.06.2023