Preskočiť na obsah


Medzinárodná spolupráca

Odborné rokovania katastrálnych inštitúcií

V dňoch 14.-16.05.2024 sa v Brne v Českej republike konala 39. konferencia geodetických a mapovacích autorít Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Česka, Furlansko-Julských Benátok, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Trentina a Južného Tirolska. Témou tohtoročnej konferencie bola “Revízia údajov katastra a ďalšie nástroje a metódy na udržiavanie obsahu katastra v aktuálnom stave“. Každá účastnícka krajina predniesla príspevok na zvolenú tému. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na konferencii reprezentovali podpredseda ÚGKK SR Ing. Štefan Nagy a zástupcovia katastrálneho odboru ÚGKK SR Ing. Michal Leitman a Ing. Martina Behuliaková. Zástupcovia katastrálneho odboru odprezentovali prednášku týkajúcu sa skvalitňovania dát prostredníctvom tvorby vektorovej katastrálnej mapy implementovanej a následne možnosťami využitia nových technológií - laserového skenovania z dronu a fotogrametrického skenovania z dronu pri obnove operátu novým mapovaním.
Viac v sekcii Spoločenstvo predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy

Podpis Memoranda o porozumení medzi slovenským ÚGKK SR a ukrajinským SGC

Dňa 11.4.2024 sa v Michalovciach konalo rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Počas rokovania došlo aj k podpisu Memoranda o porozumení medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Štátnou službou Ukrajiny pre geodéziu, kartografiu a kataster týkajúce sa spolupráce v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Stretnutie vedenia rezortov ÚGKK SR a ČÚZK v Bratislave

V rámci dlhoročnej bilaterálnej spolupráce sa v dňoch 29. a 30. septembra 2022 konalo v Bratislave každoročné stretnutie predsedu ÚGKK SR Ing. Jána Mrvu a predsedu ČÚZK Ing. Karla Večeře, podpredsedov úradov Ing. Vladimíra Raškoviča a Ing. Karla Štencla ... viac v sekcii Bilaterálna spolupráca.  

Stretnutie najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a ČÚZK

Stretnutie najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a ČÚZK

V termíne 28.-29.11.2019 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov rezortov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a Českého úřadu zeměměŕického a katastrálního (ČÚZK). Účelom stretnutia bola hlavne výmena skúseností a informácií v oblasti kvality údajov, legislatívy a digitalizácie údajov katastra nehnuteľností medzi českým a slovenským rezortom. ... viac v sekcii Bilaterálna spolupráca

Druhé česko-slovenské stretnutie na tému INSPIRE

V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa uskutočnil na pôde úradu pracovný seminár zameraný na problematiku INSPIRE. Stretnutia sa zúčastnili pracovníci Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ), Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a  zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). … viac v sekcii Bilaterálna spolupráca
 

Stretnutie Regionálnej skupiny východná, stredná a juhovýchodná Európa

Dňa 13.2.2019 sa v priestoroch úradu konalo 22. stretnutie Regionálnej skupiny východná, stredná a juhovýchodná Európa (ECSEED). Stretnutia sa konajú pravidelne, organizuje a vedie ich, v súlade s odporúčaniami Organizácie spojených národov, predsednícka krajina, určená spravidla na štvorročné obdobie. ...viac v sekcii United Nations Group of Experts on Geographical Names

Stretnutie s predsedom združenia ELRA

Dňa 17.4.2018 sa v priestoroch úradu uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami ÚGKK SR a predsedom združenia ELRA (ELRA – European Land Registry Association, čo sa dá preložiť ako Združenie európskych registrov nehnuteľností). Cieľom stretnutia bolo získanie informácií o združení ELRA a podmienkach členstva. ...viac v sekcii ELRA

Stretnutie predsedov slovenského ÚGKK SR a českého ČÚZK

V dňoch 30.11. - 1.12.2017 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) stretli predsedovia ÚGKK SR a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Mária Frindrichová a Ing. Karel Večeře. Hlavnou témou rokovania bola problematika otvorených údajov v katastri nehnuteľností (KN) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR. ... viac v sekcii Bilaterálna spolupráca

Spoločná konferencia PCC, EuroGegraphics - CLRKEN a EULIS

V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sa v dňoch 17. – 18. novembra 2016 uskutočnila katastrálna konferencia troch organizácií: PCC, EuroGeographics - CLRKEN a EULIS. Konferencia sa konala v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo 85 delegátov z 22 krajín Európy. ... viac v sekcii PCC.

Česko - slovenské stretnutie na tému INSPIRE

V dňoch 8. a 9.septembra 2016 sa uskutočnil na ÚGKK SR pracovný seminár medzi odborníkmi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a Českého úřadu zeměměŕického a katastrálního (ČÚZK) na tému „Cezhraničná harmonizácia údajov a služieb INSPIRE“. Stretnutia sa zúčastnili pracovníci ÚGKK SR, Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ), Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK), ČÚZK a Zeměměřického úřadu. … viac v sekcii Bilaterálna spolupráca  

33. stretnutie predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy

 

V dňoch 18. - 20. mája 2016 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo 33. stretnutie predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 20 delegátov z Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Českej republiky, Trentína, Južného Tirolska a Slovenska. Hlavnými témami tohto stretnutia boli „Oprava chybných údajov v katastrálnom operáte“ a vzhľadom na nedávne právne akty Európskej únie veľmi aktuálna a zároveň pomerne citlivá problematika poskytovania údajov z katastra nehnuteľností s osobitným dôrazom na ich poskytovanie hromadne ako otvorené údaje (open data).

Workshop k projeku ELF

 

 
 

Dňa 16.2.2016 sa v priestoroch úradu uskutočnilo pracovné stretnutie k projektu ELF (European Location Framework). Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia EuroGeographics, poľského GUGiK, SvF STU v Bratislave, SAŽP, SSC, ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK. Európsky lokalizačný rámec (ELF) je technická infraštruktúra, ktorá bude poskytovať autoritatívne, interoperabilné, cezhraničné geopriestorové referenčné údaje a služby z celej Európy. Je to 3-ročný projekt, ktorý bol spustený v marci 2013 a je spolufinancovaný Európskou komisiou. Projekt sa skončí v októbri 2016, kedy už funkčnú ELF platformu prevezme EuroGeographics ako vlastník platformy. Projekt ELF poskytne celoeurópsku cloud platformu a webové služby v nadväznosti na implementáciu smernice INSPIRE a umožní prístup k harmonizovaným údajom v cezhraničných aplikáciách. Jedná sa vlastne o praktickú implementáciu smernice INSPIRE. Cieľom projektu je poskytovať operabilnú ELF infraštruktúru, ktorá bude udržateľná a ďalej udržiavaná a vyvíjaná prostredníctvom EuroGeographics-u. Zástupcovia zo spomínanej inštitúcie v rámci pracovného stretnutia predstavili daný projekt, jeho organizačné zloženie, aktuálny progres, rôzne špecifikácie, údajové modely a požiadavky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia údajov a služieb. Hovorilo sa o spôsobe, akým jednotliví poskytovatelia údajov môžu prispieť do projektu ELF a o výhodách, ktoré im z toho vyplývajú. Doteraz nie je do projektu zapojený žiadny poskytovateľ priestorových údajov zo SR, ale pre vytvorenie ELF je dôležité, aby údaje poskytovali všetky európske štáty. Cieľom stretnutia bolo aj povzbudiť slovenských producentov údajov, aby si zapojením do ELF splnili svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice INSPIRE. Záver pracovného stretnutia bol venovaný vytvoreniu akčného plánu, v ktorom sa navrhli možné údaje a služby, ktoré by boli zúčastnení poskytovatelia pripravení poskytnúť do ELF. Konečnému rozhodnutiu o pripojení sa do projektu však musí predchádzať podrobná analýza jednotlivých požiadaviek našimi odborníkmi z dotknutých oblastí.

Stretnutie predsedov slovenského ÚGKK SR a českého ČÚZK

medzinárodná spolupráca

V dňoch 19. a 20. novembra 2015 sa uskutočnili na pôde Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) pracovné stretnutia najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Márie Frindrichovej a Ing. Karla Večeře. Hlavnými témami spoločného stretnutia bola výmena informácií a skúseností oboch zúčastnených strán. ... viac v sekcii Bilaterálna spolupráca

Podpis Memoranda o porozumení medzi slovenským ÚGKK SR a poľským GUGiK 

Podpísanie memoranda

V dňoch 16.–18.5.2013 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 19. ročník medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní, v rámci ktorých došlo aj k podpísaniu Memoranda o porozumení medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Głównym urzędem geodezji i kartografii Poľskej republiky týkajúce sa spolupráce a poskytovania vzájomného prístupu k priestorovým údajom.

Stretnutie predsedov úradov geodézie, kartografie a katastra Slovenska a Poľska

Stretnutie predsedov úradov

Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo 11.-12.10.2012 v Bratislave, bolo navzájom sa informovať o postupoch pri tvorbe topografických databáz, ktoré sú v obidvoch štátoch základom pre tvorbu štátneho mapového diela. V záujme obidvoch úradov je vymeniť si tieto údaje v prihraničnej oblasti, aby sa mohli stať súčasťou tlačenej mapovej produkcie oboch štátov. Údaje je však potrebné predtým zharmonizovať, t.j. previesť ich do rovnakého súradnicového systému a vyrovnať styky v priebehu tých istých objektov na línii štátnej hranice. Impulzom tejto spolupráce je nielen tlač máp, ale aj tvorba európskej infraštruktúry pre priestorové informácie INSPIRE, ktorá si vyžaduje cezhraničnú harmonizáciu údajov.

Predsedovia úradov sa dohodli, že uzavrú písomnú dohodu o spolupráci a výmene údajov v roku 2013.

Spoločný workshop EuroGeographics a ÚGKK SR

EG meeting 12/2011_foto1EG meeting 12/2011_foto2EG meeting 12/2011_foto3

Dňa 12.12.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Úradu geodézie, katografie a katastra SR (ÚGKK SR) so zástupcami medzinárodnej asociácie EuroGeographics zamerané na výmenu infomácií a prediskutovanie ďalšej budúcej spolupráce. EuroGeographics je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2000, ako asociácia európskych národných mapovacích, pozemkových a katastrálnych inštitúcií. Aktivity EuroGeographics sa zameriavavajú na podporu vybudovania európskej priestorovej infraštruktúry. Z údajov poskytovaných jej členmi vytvára pan-európske harmonizované súbory údajov. Na pracovnom stretnutí sa za spoluúčasti zástupcov Komory geodetov a kartografov, Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov, akademickej obce a verejnej správy prediskutovali rôzne témy týkajúce poskytovania priestorových údajov pri vytváraní európskej priestorovej dátovej infraštruktúry. Rezort bol pozvaný na spoluprácu pri zapojení slovenskej databázy do webovej služby EuroGeoNames, ktorá poskytuje geografické názvoslovie z jednotlivých krajín Európy. Taktiež boli predstavené aktuálne projekty Elektronické služby katastra nehnuteľností a Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná báza pre geografický informačný systém, financované Európskou komisiou.

Medzinárodné kolokvium predsedníčky ÚGKK SR

delegácia

V dňoch 7. až 9. 9. 2011 privítala predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Hedviga Májovská delegáciu z Budapešti. Členmi delegácie boli: riaditeľ pozemkového odboru Ministerstva pre rozvoj vidieka Gábor István Horváth, jeho zástupca Tamás Koós a poradca István Bence. Ústav geodézie, kartografie a diaľkového prieskumu (FÖMI) zastupoval riaditeľ Bence Toronyi, jeho zástupca Csaba Zsilvölgyi a vedúci oddelenia štátnych hraníc Imre Busics. ...viac v sekcii Bilaterálna spolupráca

Aktualizované 27.05.2024