Preskočiť na obsah


ISO

ISO - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

iso logo

ISO, založená v roku 1947, je svetová federácia národných normalizačných orgánov, v súčasnosti pozostávajúca zo 151 členov, jeden za každú krajinu. Úlohou ISO je podporovať rozvoj normalizácie a súvisiacich činností celosvetovo s cieľom uľahčiť medzinárodnú výmenu tovaru a služieb a dosiahnuť spojenectvo v intelektuálnej, vedeckej, technickej a hospodárskej oblasti. V oblasti geografických informácií pôsobí skupina ISO/TC 211 a oblasti geodetických a zememračských prístrojov skupina ISO/TC 172/SC 6. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR je členom Technickej komisie TK 89 Geodézia a kartografia TK 89, ktorá vznikla 6. októbra 1999 z podnetu Komory geodetov a kartografov  v úzkej súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastraSR so zámerom riešiť otázky v normotvornej činnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra, v oblasti geografických informácií (GI), ako aj na riešenie problematiky súvisiacej s činnosťou Topografickej služby (TS) Ozbrojených síl  SR. TK  89 sa pri svojom vzniku zamerala a v okrem iných činností zameriava na preberanie európskych noriem a medzinárodných noriem v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Viac informácií:

Aktualizované 31.01.2013