Preskočiť na obsah


Preukaz geodeta a kvalifikačná skúška

ÚGKK SR eviduje údaje o vydaných preukazoch geodetov a ich držiteľoch v Centrálnom registri geodetov.

Preukaz geodeta slúži držiteľovi, ktorý vykonáva geodetické a kartografické činnosti. Oprávnenie z preukazu geodeta je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Platnosť preukazu geodeta sa nepredlžuje, ÚGKK SR vydá nový preukaz geodeta.

ÚGKK SR zriadil skúšobnú komisiu na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie a musia byť autorizačne a úradne overené fyzickou osobou. Zasadania skúšobnej komisie sa konajú na ÚGKK SR. Pôsobnosť, zloženie a organizáciu činnosti skúšobnej komisie upravuje Štatút skúšobnej komisie. Zásady rokovania a preverovania osobitnej odbornej spôsobilosti upravuje Rokovací a skúšobný poriadok skúšobnej komisie.

Aktualizované 25.03.2024