Preskočiť na obsah


Archív

Dňom 01.10.2013 na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešla pôsobnosť správ katastra na okresné úrady, katastrálne odbory. V uvedenej sekcii sú uložené webovské stránky správ katastra v sídle kraja s obsahom ku dňu 30.09.2013.

Pôsobnosť okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností ustanovuje zákon NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.Okresný úrad v sídle kraja vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadi a kontroluje v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy.

Do 30.09.2013
Zákonom NR SR č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18. októbra 2012, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2013 sa s poukazom na § 1 písm. h) zrušili katastrálne úrady.
V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.
V zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová "katastrálny úrad" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "správa katastra v sídle kraja" v príslušnom tvare; to sa nevzťahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.
Správa katastra v sídle kraja je právnická osoba. Správa katastra v sídle kraja je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet úradu, ktorá v rámci svoje pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby správ katastra. Správa katastra v sídle kraja je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na správe katastra v sídle kraja a na správach katastra, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na správe katastra v sídle kraja a na správach katastra.

Dňom 01.01.2013 zanikol:

  • Katastrálny úrad v Bratislave, vybrané právomoci prevzala Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu,
  • Katastrálny úrad v Trnave, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Trnava,
  • Katastrálny úrad v Trenčíne, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Trenčín,
  • Katastrálny úrad v Nitre, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Nitra,
  • Katastrálny úrad v Žiline, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Žilina,
  • Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Banská Bystrica,
  • Katastrálny úrad v Prešove, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Prešov,
  • Katastrálny úrad v Košiciach, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Košice.

 

 

Aktualizované 16.07.2021