Preskočiť na obsah


Geodézia a kartografia

Geodézia- matematická, fyzikálna a technická veda zaoberajúca sa určovaním tvaru a rozmerov Zeme, meraním a zobrazovaním tvaru, rozmerov a priestorovej polohy predmetov na zemskom povrchu alebo pod ním vzhľadom na geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej a gravimetrickej siete v priestore a čase s predpísanou presnosťou a použitím zákonných meracích jednotiek. Špecializovanými odbormi geodézie sú napríklad geodetická astronómia, gravimetria, družicová geodézia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, fotogrametria. Z technického hľadiska sem možno zaradiť aj kataster nehnuteľností.

Kartografia- vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies s objektmi a  javmi na nich prostredníctvom digitálneho obrazu reality, mapy, atlasu, glóbusu s použitím mapových znakov, textového, obrazového alebo iného doplnenia.

Geoinformatika- vedná disciplína, ktorá skúma najmä štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie prírodných a sociálno-ekonomických systémov pomocou modelovania a zaoberá sa zberom, analýzou, spracovaním a poskytovaním informácií alebo údajov o objektoch a javoch existujúcich v realite.

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súbor prostriedkov zabezpečujúcich zber, spracovanie, využívanie a poskytovanie údajov z tohto informačného systému webovou- katalógovou službou prostredníctvom metaúdajov. Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačný systém verejnej správy a skladá sa z troch častí:

  1. informačný systém geodetických základov (ISGZ),
  2. informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
  3. základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS).

Údaje predstavujú opakovateľnú možnosť poskytovania dostupných informácií o objektoch spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie. Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie. Metaúdaje obsahujú informácie o identifikácii údajov, geografickej polohy objektov, kvalite a platnosti údajov, použitom záväznom geodetickom systéme, subjektoch zodpovedných za tvorbu, spracovanie, uchovávanie, distribuovanie údajov, podmienkach obmedzenia prístupu k údajom a ich použitiu, opisných údajoch k metaúdajom.

Bounding box SR (slúži napr. pre INSPIRE metadáta, konkrétne položky 4.1. Geografické ohraničenie)

ETRS 89 (DD)
Bounding box SR Západná dĺžka 16.83 E
Východná dĺžka 22.57 E
Južná šírka 47.73 N
Severná šírka 49.61 N

Zemepisné určenie okrajových bodov SR
Body sú určené v súradnicovom systéme ETRS89 a následne transformované podľa záväzných transformačných parametrov do nižšie uvedených súradnicových systémov

 

Poloha bodu Katastrálne územie Systém B L Zobrazenie X (meter) Y (meter)
Najzápadnejší bod Záhorská Ves ETRS 89 (DD) 48,38053 16,8332 JTSK03 1 252 576 591 310
ETRS 89 (DMS) 48°22'49,9" N 16°49'59,5" E ETRS 89/UTM33 635 737 5 360 219
ETRS 89 (DDM) 48°22,832' N 16°49,992' E ETRS 89/UTM34 191 500 5 366 989
Najvýchodnejší bod Nová Sedlica ETRS 89 (DD) 49,08799 22,5657 JTSK03 1 202 390 165 437
ETRS 89 (DMS) 49°05'16,8" N 22°33'56,5" E ETRS 89/UTM33 1 052 168 5 464 862
ETRS 89 (DDM) 49°05,279' N 22°33,942' E ETRS 89/UTM34 614 315 5 438 418
Najsevernejší bod Oravská Polhora ETRS 89 (DD) 49,6138 19,44851 JTSK03 1 132 697 388 708
ETRS 89 (DMS) 49°36'49,7" N 19°26'54,7" E ETRS 89/UTM33 821 307 5 505 202
ETRS 89 (DDM) 49°36,828' N 19°26,911' E ETRS 89/UTM34 387 923 5 496 848
Najjužnejší bod Patince ETRS 89 (DD) 47,73119 18,29012 JTSK03 1 334 760 490 048
ETRS 89 (DMS) 47°43'52,3" N 18°17'24,4" E ETRS 89/UTM33 746 687 5 291 668
ETRS 89 (DDM) 47°43,871' N 18°17,407' E ETRS 89/UTM34 296 814 5 289 981
Najzápadnejší bod Y+50m ETRS 89 (DD) 48,38048 16,83253 JTSK03 1 252 576 591 360
ETRS 89 (DMS) 48°22'49,73" N 16°49'57,11" E ETRS 89/UTM33 635 688 5 360 213
ETRS 89 (DDM) 48°22,829' N 16°49,952' E ETRS 89/UTM34 191 450 5 366 986
Najjužnejší bod X+400m ETRS 89 (DD) 47,72761 18,29057 JTSK03 1 335 160 490 048
ETRS 89 (DMS) 47°43'39,38" N 18°17'26,06" E ETRS 89/UTM33 746 738 5 291 271
ETRS 89 (DDM) 47°43,656' N 18°17,434' E ETRS 89/UTM34 296 834 5 289 581

 

Pre zodpovedajúce vytvorenie bounding box-u (ohraničenia, extend-u) Slovenskej republiky je potrebné vybrať minimálne a maximálne hodnoty zo súradnicového systému ETRS89 (prípadne použiť ich transfomované ekvivalenty v ostatných súradnicových systémoch). GKÚ stanovilo pripočítať v súradnicovom systéme JTSK pri najzápadnejšom bode k y-ovej súradnici 50 metrov (kvôli rieke Morava), pri najjužnejšom bode pripočítať k x-ovej súradnici 400 metrov (kvôli rieke Dunaj). Tento rozsah bol zvolený tak, aby pokryl celé územie SR, reprezentované vektorovým polohopisom ZBGIS, aj s presahujúcimi objektami za štátnou hranicou.

 

Aktualizované 11.03.2016