Preskočiť na obsah


Štandardizácia geografického názvoslovia

Štandardizácia geografických názvov je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť názvov a záväznosť ich používania. Vykonáva sa v súlade s § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 až 17 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z., podľa zásad spisovnej slovenčiny a v súlade s rezolúciami konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia, ktoré sa konajú od roku 1967 v päťročných cykloch. Slovensko patrí do regionálnej skupiny OSN Východná, stredná, juhovýchodná Európa, kde je aktívnym členom od jej vzniku od roku 1971. Úrad geodézie, kartografie a katastra určuje názvy nesídelných geografických objektov  a špecifických sídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky, vžité podoby názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky, názvy mimozemských objektov a spôsob prepisu názvov geografických objektov z krajín používajúcich inú ako latinkovú abecedu alebo iný ako latinkový systém písania do latinky. Poradné orgány pri štandardizácii geografického názvoslovia sú Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a názvoslovné zbory jednotlivých okresných úradov, katastrálnych odborov.

Predmetom štandardizácie sú názvy. Pri niektorých názvoch sa nachádza údaj týkajúci sa nadmorskej výšky; tento údaj má informatívny charakter.

Aktualizované 03.05.2021