Preskočiť na obsah


Názvy chránených území

Štandardizované názvy chránených vtáčích území CHVÚ, chránených krajinných oblastí CHKO, národných parkov NP, národných prírodných rezervácií NPR, prírodných rezervácií PR, národných prírodných pamiatok NPP, prírodných pamiatok PP, poskytuje bezodplatne Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako referenčné údaje z databázy štandardizované-ho geografického názvoslovia https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ vo formátoch GPKG, Esri SHP, Esri GDB, CSV a mapovými službami WMSWFS.  Na zobrazenie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZB GIS slúži webová mapová aplikácia Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa.

Ďalšie doplňujúce údaje sú dostupné aj na https://data.sopsr.sk/chranene-objekty, http://www.sopsr.sk/natura/, v publikácii Názvy chránených území Slovenskej republiky (2005). 

Názvy chránených území, ak nemáme k dispozícii geometriu pre všetky pomenované objekty zverejňujeme pre úplnosť aj formou nasledujúcich zoznamov:

 

Aktualizované 30.11.2023