Preskočiť na obsah


Štátne mapové dielo

Mapové dielo je výsledok mapovania súvisle pokrývajúce mapované územie, ktoré má jednotné kartografické zobrazenie, jednotný systém znakov a ďalších spoločných vlastností. Mapové dielo môže byť v analógovej forme alebo digitálnej forme.

Analógová forma mapového diela je mapové dielo, ktoré tvoria mapové listy s jednotnou mierkou, kladom a označením. Digitálna forma mapového diela je mapové dielo, ktoré tvoria súbory rastrových obrazov mapových listov s jednotnou mierkou, kladom a označením. ÚGKK SR vydáva v zmysle zákona o geodézii a kartografii základné štátne mapové dielo (ZŠMD).

ZŠMD je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad. Obsah ZŠMD sa tvorí z aktuálnych údajov ZBGIS zobrazovaných podľa zobrazovacieho katalógu. Rozsah údajov o objektoch spravovaných v rámci ZBGIS určuje katalóg tried objektov. Na tvorbu kartografických modelov zo ZBGIS sa využíva jednoduché alebo komplexné kartografické vyjadrenie údajov. Jednoduché kartografické vyjadrenie sa využíva pre webové mapové služby a komplexné kartografické vyjadrenie slúži pre webovú aplikáciu „Mapový klient ZBGIS“.

Tvorbu ZŠMD vykonáva Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Referenčnou mierkou zobrazovania údajov je mierka 1:5 000. Pre mierku 1:10 000 sa používajú referenčné údaje. Pre mierky od 1:25 000 sa na zobrazovanie používa kombinácia referenčných a generalizovaných údajov, ktoré zachovávajú topologické vlastnosti objektov a ich atribúty. Pre mierku 1:50 000 sa používajú generalizované údaje.

V súčasnosti vydáva ÚGKK SR ZŠMD v mierkach 1: 5 000 až 50 000, postupne budú pribúdať ďalšie mierky.

ŠMD sa poskytuje v digitálnej forme a v analógovej forme. ŠMD v digitálnej forme sa poskytuje ako súbory vo formáte „georeferencovaný TIFF“ prostredníctvom týchto služieb zverejnených na Geoportáli ÚGKK SR :
a) webová mapová služba (Web Map Service – WMS),
b) webová mapová dlaždicová služba (Web Map Tile Service – WMTS).

Sťahovanie rastrov v uvedených mierkach je možné v aplikácii „Mapový klient ZBGIS“. Údaje a služby sú poskytované bezodplatne.

Aktualizované 17.01.2020