Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: v

Termín váha meranej veličiny
Synonymum váha merania
Definícia

kladné číslo charakterizujúce relatívnu presnosť merania vzhľadom k zvolenej referenčnej presnosti

Poznámka

V praxi sa obvykle určí ako hodnota nepriamo úmerná druhej mocnine smerodajnej odchýlky meranej veličiny.

Trieda J

Termín valcové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom je zobrazovacou plochou plášť valca, ktorý sa rozvinie do roviny mapy a platí, že os valca prechádza stredom referenčnej plochy

Trieda E

Termín variantný geografický názov
Synonymum alonymum
Definícia

každé z dvoch alebo viacerých toponým používaných vo vzťahu k jednotlivému topografickému objektu

Príklad

Gerlachovský štít, Gerlachovka, Gerlach, Stalinov štít, Gierlach, Gerlachfalvi csúcs, Gerlahfalvi csúcs, Nagy-Gerlachfalvi-csúcs, Gerlsdorfer Kesselspitze, Gerlsdorfer Spitze, Gerlachspitze, Štít Legionárov, Štít Legionářů, Spitze der Legionäre, Legionáriusok csúcsa, Štít Františka Jozefa, Ferenc József-csúcs, Franz Josef Spitze, Szczyt Polski, Sztálin-csúcs, Slovenský štít, Slowakische Spitze.

Trieda E

Termín vecné bremeno
Definícia

právo k cudzej nehnuteľnosti obmedzujúce vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať, čím sú čiastočne obmedzené jeho vlastnícke práva

Poznámka

Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Trieda G

Termín vecné právo k cudzej veci
Definícia

čiastočné priame panstvo nad vecou

Príklad

Záložné právo, právo zodpovedajúce vecnému bremenu a predkúpne právo, ak má mať účinky vecného práva

Trieda G

Termín vecné právo k nehnuteľnosti
Definícia

jedno z absolútnych subjektívnych práv predstavujúce priame (úplné alebo čiastočné) ovládanie veci

Poznámka

Vecné práva k nehnuteľnosti sa členia na vlastnícke právo a vecné právo k cudzej veci.

Trieda G

Termín vedľajší polygónový ťah
Definícia

obojstranne orientovaný polygónový ťah súradnicovo pripojený i na polygónové body

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín vedľajšia polos referenčného elipsoidu
Definícia

malá (pólová) polos „b" poludníkovej elipsy

Trieda A

Termín vedľajšie rameno
Definícia

riečne rameno, ktorého korytom plne prúdi voda a na spodnom konci sa vracia do materskej rieky

Trieda L

Termín vektorizácia mapy
Definícia

transformácia obsahu analógovej mapy, prípadne rastrovej mapy na vektorovú mapu

Trieda C

Termín vektorová mapa
Definícia

digitálna mapa, v rámci ktorej sa každý prvok mapy zobrazuje pomocou súradníc a (alebo) atribútov veľkosti a smeru

Trieda E, F

Termín vektorová mapa určeného operátu
Definícia

mapa určeného operátu spravovaná v elektronickej podobe zobrazujúca pozemky evidované ako parcely registra E v rozsahu parciel registra C s vlastníckym vzťahom nevpísaným do listu vlastníctva

Trieda G

Termín veľká mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M rovným alebo menším ako 5000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 10 000.

Trieda E

Termín veľkosť znaku nad mieru
Definícia

výskyt v mape znaku s väčšími rozmermi, ako to vyžaduje mierka mapy

Príklad

Cesty na automape sú spravidla širšie v dôsledku čoho je ostatný polohopis posunutý.

Trieda E

Termín veľkostná kategória obmedzenia drobenia pozemkov
Definícia

pozemok vo výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej, ako sú výmery uvedené vo veľkostnej kategórii zákazu drobenia pozemkov

Trieda G

Termín veľkostná kategória zákazu drobenia pozemkov
Definícia

pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok

Trieda G

Termín veľkostná skupina
Definícia

stanovené rozpätie výmery poľnohospodárskej pôdy alebo úhrnných hodnôt druhov pozemku, podľa ktorého sa triedili poľnohospodárske závody alebo obce

Poznámka

Pojem veľkostná skupina súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín veľmi blízka fotogrametria
Definícia

blízka fotogrametria s predmetovými vzdialenosťami do 10 m

Trieda B

Termín veľmi presná nivelácia (VPN)
Definícia

geometrická nivelácia zo stredu s predpísanou technológiou merania, určená na práce v Štátnej nivelačnej sieti, pri ktorej je nutné používať nivelačné prístroje s jednotkovou kilometrovou chybou s0 max. 1 mm/km a nivelačné laty so stupnicou na invarovom páse a uvažovať predpísané redukcie a opravy

Poznámka

1. Technológia merania veľmi presnej nivelácie predpisuje napr. spôsob čítania stupnice, striedanie dennej doby na meranie tam a späť, maximálne dĺžky zámer do 40 m a iné.
2. Medzi predpísané redukcie a opravy pri veľmi presnej nivelácii patria napr. redukcia z tiažového zrýchlenia, redukcia zo zbiehavosti hladinových plôch, oprava z dĺžky latového metra a iné.

Trieda A

Termín verejná kniha
Definícia

v minulosti súbor verejných listín, ktorý obsahoval hodnoverné údaje a registrované verejné práva k veciam

Poznámka

1. Verejné knihy boli: pozemková kniha, železničná kniha, vodná kniha, cestná kniha a banská kniha.
2. Každý mal právo do nej nahliadnuť, robiť si z nej výpis a zobrazenie, resp. získať hodnovernú kópiu listiny - zásada publicity.

Trieda G

Termín verejná listina
Definícia

písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy, alebo iná písomnosť, ktorá je zákonom označená za verejnú listinu

Poznámka

Na účely katastrálneho zákona sa za verejnú listinu považujú písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení ako aj ďalšie písomnosti vyhotovené katastrálnou autoritou, ktoré katastrálny zákon označuje za verejné listiny, napr. výpis a kópia zo súboru geodetických informácií katastrálneho operátu a zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva, identifikácia parcely.

Trieda G

Termín verejné právo
Definícia

časť právneho poriadku európskeho kontinentálneho právneho systému zameraná na ochranu verejných vecí, ako sú verejné inštitúcie, verejný poriadok ako náprotivok súkromného práva

Poznámka

1. Súčasťou verejného práva je ústavné právo, trestné právo a správne právo a na Slovensku čiastočne aj pracovné právo a finančné právo. V USA a v niektorých ďalších krajinách má pojem verejné právo („public law“) do istej miery iný význam.
2. Delenie práva na súkromné právo a verejné právo pochádza zo starovekého Ríma.

Trieda G

Termín verejné zariadenia a opatrenia
Definícia

súbor technologických stavieb a účelových úprav terénu slúžiacich obyvateľom obce v obvode pozemkových úprav

Príklad

Zariadenia na rekreáciu, športové zariadenia, zariadenia na dodávku pitnej vody, čistenie odpadových vôd, skládky tuhého komunálneho odpadu a ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.

Trieda G

Termín verejnosť katastrálneho operátu
Definícia

všeobecná zásada neobmedzeného prístupu do väčšiny zložiek katastrálneho operátu a práva každej osoby nazerať doň a robiť si z neho odpisy, výpisy alebo náčrty

Poznámka

Výnimky zo všeobecnej zásady verejnosti katastrálneho operátu sú stanovené zákonom.

Trieda G

Termín verejný majetok
Definícia

súhrn majetku, ktorý patrí štátu, obciam a vyšším územným celkom

Trieda G

Termín vertikálna gravimetrická základnica
Definícia

gravimetrická základnica, na ktorej sa využíva zmena tiažového zrýchlenia s nadmorskou výškou

Trieda A

Termín vertikálna mierka mapy
Synonymum výšková mierka mapy
Definícia

pomer výšky na reliéfnej, či inej trojrozmernej mape k zodpovedajúcej výške v skutočnosti

Trieda E

Termín vertikálny tiažový gradient
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia na jednotku dĺžky v smere zvislice

Trieda A

Termín vertikálny uhol
Definícia

pozri termín zvislý uhol

Trieda A, F

Termín viacjazyčná mapa
Definícia

mapa, ktorá uvádza toponymá určitého topografického objektu v rôznych jazykoch

Príklad

Názvy na mape: Wien, Viedeň alebo Beograd, Belehrad, alebo Beijing, Peking, ale tiež Budyšin, Bautzen.

Trieda E

Termín viacjazyčný popis mapy
Definícia

popis mapy uvádzaný na viacjazyčnej mape

Trieda E

Termín viacpísmová mapa
Definícia

mapa, ktorá uvádza toponymá určitého topografického objektu v dvoch alebo viacerých rôznych písmach alebo písmových systémoch

Príklad

Názvy na mape: Vladivostok – Bладивосток alebo Київ – Kyjiv, Говерла – Hoverla.

Trieda E

Termín viacpísmový popis mapy
Definícia

popis mapy uvádzaný na viacpísmovej mape

Trieda E

Termín viacrozmerná náhodná premenná
Definícia

vektorová n-rozmerná náhodná veličina tvorená n náhodnými premennými pre n>1

Trieda J

Termín videokamera
Definícia

fotografický aparát určený na kontinuálny obrazový záznam s vysokou frekvenciou

Trieda B

Termín videozáznam
Definícia

kontinuálny obrazový záznam vyhotovený videokamerou alebo fotografickou kamerou vo videomóde

Trieda B

Termín vizuálne lícovanie
Definícia

lícovanie pomocou lícovacích znakov

Trieda E

Termín vklad práva do katastra
Definícia

úkon orgánu katastra, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti, za predpokladu, že bol vykonaný na základe zmluvy, dohody alebo na základe písomného vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do majetku právnickej osoby

Trieda G

Termín vlastnícka hranica
Definícia

spojnica lomových bodov, ktorá oddeľuje pozemky patriace rôznym vlastníkom

Trieda F, G

Termín vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Definícia

vecné právo k nehnuteľnosti predstavujúce všeobecné priame panstvo nad nehnuteľnosťou, ktoré oprávňuje vlastníka nehnuteľnosti so svojím vlastníctvom v medziach právneho poriadku ľubovoľne disponovať a iné osoby z tohto disponovania vylúčiť

Trieda G

Termín vlastnícky vzťah
Definícia

vyjadrenie druhu právneho vzťahu k nehnuteľnosti

Poznámka

Pojem vlastnícky vzťah súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín vlastníctvo bytu
Definícia

právny inštitút predstavujúci súhrn práv neoddeliteľne spojených s vlastníctvom bytu, a to spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom

Trieda G

Termín vlastník
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej patrí vlastnícke právo k určitému predmetu vlastníctva

Trieda G

Termín vlastník na LV
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v časti B listu vlastníctva vpísaná ako vlastník majetkovej podstaty vpísanej v časti A listu vlastníctva

Trieda G

Termín vlastnosti mapy
Definícia

súbor charakteristík mapy

Príklad

Presnosť mapy, názornosť mapy, estetika mapy.

Trieda E

Termín vlícovací bod
Definícia

<vo fotogrametrii> bod určenej presnosti, v teréne vhodne umiestený, prípadne fotogrametricky signalizovaný, a na meračskej snímke dobre identifikovateľný

Poznámka

1. Skupina vlícovacích bodov slúži na určenie prvkov vonkajšej orientácie snímky a mierky výsledného fotogrametrického vyhodnotenia, na projektívne prekreslenie snímky alebo na transformáciu fotogrametrického modelu do referenčného súradnicového systému.
2. Pozri aj termíny lícovací bod, lícovanie a vlícovanie.

Trieda B

Termín vlícovanie
Definícia

súbor činností vedúcich k prevodu fotogrametrickej snímky alebo fotogrametrického modelu do referenčného systému

Poznámka

1. Medzi tieto činnosti patria stabilizácia, signalizácia a meranie vlícovacích bodov, a transformácia do referenčného systému.
2. V svojej podstate analogický proces transformácie modelov v kartografii je označený termínom lícovanie vrátane sekundárnych termínov s komponentom prídavného mena licovací, lícovacia, lícovacie.

Trieda B

Termín vložený nivelačný ťah
Definícia

nivelačný ťah spájajúci dva už určené nivelačné body

Trieda A, F

Termín vložený polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah obojstranne pripojený bez pripájacích (orientačných) uhlov

Trieda A, F

Termín vnútorná orientácia
Definícia

priradenie prvkov vnútornej orientácie k snímkam z digitálnej kamery, resp. pri analógovej kamere transformácia komparátorových alebo obrazových súradníc na snímkové

Trieda B

Termín vnútorná presnosť merania
Definícia

rozptyl nezávislých výsledkov merania okolo ich strednej hodnoty

Poznámka

1. Vnútorná presnosť merania vyjadruje mieru vzájomnej zhody nezávislých výsledkov merania získaných za stanovených podmienok.
2. Vnútorná presnosť merania sa v niektorých disciplínach označuje aj termínom opakovateľnosť merania.

Trieda J

Termín vnútorná rámová čiara
Synonymum vnútrorámová čiara
Definícia

čiara bezprostredne ohraničujúca mapové pole

Trieda E, Z

Termín vnútrajšok
Definícia

<v topológii> súbor všetkých priamych polôh, ktoré sú na geometrickom objekte, ale nie sú na jeho hranici

Trieda C

Termín vodárenský vodný tok
Definícia

vodný tok obsiahnutý v Zozname vodárenských vodných tokov, ktorý vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Trieda E

Termín vodná kniha
Definícia

verejná kniha slúžiaca ako evidencia vodného práva a vodoprávnych povolení k vodným dielam všetkého druhu, služobnosti a i.

Poznámka

1. Vodná kniha existovala v rámci župy, neskôr okresu.
2. Historický pojem.

Trieda G

Termín vodná nádrž
Definícia

umelý priestor, vytvorený priehradnou stavbou za účelom hromadenia (akumulácie) vody pre rôzne vodohospodárske účely

Poznámka

Priestor vodnej nádrže je tvorený údolím rieky (údolná nádrž), menej často sa vyskytuje bočná nádrž mimo rieky.

Trieda E

Termín vodná stavba
Definícia

stavba, jej súčasti alebo jej časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami

Poznámka

1. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.
2. V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne orgán štátnej vodnej správy.

Príklad

Stavba, ktorou sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených, stavba na ochranu pred povodňami, priehrada, vodná nádrž, rybník, hať, hrádza, vodná elektráreň, studňa, stavby vodovodných potrubí, vodovodov, stavba stôk, hydromelioračná stavba na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou a iné.

Trieda E

Termín vodný tok
Definícia

vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru vrátane vôd v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte

Poznámka

1. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo pod zakrytými úsekmi.
2. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok korytom. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je takto evidovaný v katastri nehnuteľností, je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru.
3. Vodné toky sa z hľadiska ich významu členia na vodohospodársky významné vodné toky a drobné vodné toky a z hľadiska ich využitia na vodárenské vodné toky a ostatné vodné toky.
4. V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

Termín vodohospodárska mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré sú predmetom záujmu vodného hospodárstva

Trieda E, F

Termín vodohospodársky významný vodný tok
Definícia

vodný tok obsiahnutý v Zozname vodohospodársky významných vodných tokov, ktorý vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Trieda E

Termín vodopád
Definícia

voda padajúca z rozličnej výšky cez stupeň v koryte vodného toku

Poznámka

Vodopád vzniká v koryte utvorenom horninami rôzne odolnými proti erózii.

Trieda E

Termín vodorovná dĺžka
Definícia

dĺžka po premietnutí do vodorovnej roviny

Trieda A

Termín vodorovný posun
Definícia

vodorovná zložka posunu stavebného objektu

Poznámka

V pravouhlej vzťažnej sústave sa udáva zložkami Δx a Δy.

Trieda D

Termín vodorovný smer
Definícia

priemet šikmej zámery do roviny zdanlivého horizontu /do vodorovnej roviny/

Trieda A

Termín vodorovný uhol
Synonymum horizontálny uhol
Definícia

uhol medzi dvomi zvislými rovinami, meraný vo vodorovnej rovine

Trieda A, F

Termín vojenská kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou, spracovaním a využitím vojenských máp

Trieda E

Termín vojenské štátne mapové dielo
Definícia

kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie Slovenskej republiky alebo jeho časti, ktoré je určené na potreby obrany štátu, krízového riadenia mimo času vojny a vojnového stavu a hospodárskej mobilizácie a ktoré je vyhotovené v geodetických referenčných systémoch na potreby obrany štátu

Trieda E, F

Termín vojenský informačný systém o území
Definícia

geografický informačný systém na plnenie úloh obrany štátu, zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť spojenú so zberom, spracovaním, využívaním a poskytovaním údajov o území na potreby obrany štátu

Trieda C

Termín voľná meračská priamka
Definícia

meračská priamka pripojená konštrukčne (výpočtom) na dva číselne určené polohové body alebo na viac číselne určených polohových bodov

Trieda F

Termín voľný nivelačný ťah
Definícia

jednostranne pripojený samostatný nivelačný ťah

Trieda A, F

Termín voľný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah pripojený len na počiatočnom bode

Poznámka

Podľa spôsobu orientácie sa delí na jednostranne orientovaný voľný polygónový ťah alebo obojstranne orientovaný voľný polygónový ťah.

Trieda A, F

Termín voľný terén
Definícia

pozri prehľadný terén

Trieda F, E

Termín vonkajšia orientácia
Definícia

určenie polohy a rotácie snímky v referenčnom súradnicovom systéme

Trieda B

Termín vonkajšia rámová čiara
Definícia

najvzdialenejšia čiara rovnobežná s vnútrorámovou čiarou vo zvolenej vzdialenosti

Poznámka

Vonkajšia rámová čiara je v prípade máp veľkých mierok väčšinou stotožnená s vnútrorámovou čiarou.

Trieda E, Z

Termín vonkajšok
Definícia

<v topológii> rozdiel medzi celkovým priestorom a uzavretým objektom

Poznámka

Pojem vonkajšok je použiteľný pre topologický objekt aj geometrický objekt.

Trieda C

Termín votknutý polygónový ťah
Definícia

starší nesprávne použitý termín; správny termín je vložený polygónový ťah

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A, F

Termín vpichovanie bodov
Definícia

vyznačenie polohy bodov vpichom (pikírovacou ihlou, pikírovacím mikroskopom)

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej kartografickej technológie.

Trieda E

Termín vrbina
Definícia

les alebo nesúvislý porast s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov alebo kríkov vŕba (Salix)

Trieda E

Termín vrchol sedla
Definícia

najnižší bod na chrbátnici medzi dvoma susednými vrcholmi, z ktorého protismerne vychádzajú dve alebo viac údolníc

Trieda F, E

Termín vrcholová kóta
Definícia

výšková kóta význačného spravidla najvyššieho bodu vyvýšeniny

Trieda E

Termín vrcholový bod
Definícia

ktorýkoľvek bod polygónového ťahu

Trieda A

Termín vrcholový uhol
Definícia

uhol medzi susednými smermi na trigonometrickom bode

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A, F

Termín vrcholový uhol polygónového ťahu
Definícia

vodorovný uhol, ktorý zvierajú dve susedné strany polygónového ťahu

Poznámka

V geodézii sa merajú ľavostranné vrcholové uhly polygónového ťahu a v banskom meračstve vždy oba vrcholové uhly.

Trieda A

Termín vrchovina
Definícia

typ povrchu s členitým terénom, s výškovými rozdielmi 181 – 310 m

Trieda E

Termín vrchy
Definícia

všeobecné označenie vypuklých geomorfologických jednotiek, t. j. pohorí alebo horstiev

Príklad

Termín vrchy je často komponentom názvov geomorfologických celkov (Chočské vrchy, Levočské vrchy, Skorušinské vrchy) i geomorfologických podcelkov (Balocké vrchy, Bujanovské vrchy, Bukovské vrchy).

Trieda E

Termín vreckový atlas
Definícia

atlas malého formátu (napr. 150 mm x 200 mm)

Trieda E

Termín vrstevnica
Synonymum izohypsa
Definícia

čiara spájajúca body georeliéfu s rovnakou účelne zaokrúhlenou výškou

Trieda E

Termín vrstevnicová mapa
Definícia

mapa, zobrazujúca terén (zemského povrchu) vrstevnicami (izohypsami)

Trieda E

Termín vrstevnicový interval
Definícia

výškový rozdiel medzi dvoma susednými vrstevnicami zodpovedajúci základnému intervalu

Trieda E

Termín všeobecná kartografia
Definícia

súhrn všeobecných poznatkov o mapách, o ich histórii, spracovaní, triedení, využívaní a pod.

Poznámka

V minulosti používaný aj synonymný termín náuka o mapách.

Trieda E

Termín všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
Definícia

dokument vyhotovený v rámci pozemkových úprav obsahujúci prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav

Trieda G

Termín všeobecnogeografická mapa
Synonymum všeobecnozemepisná mapa
Definícia

mapa spravidla malej mierky zobrazujúca reprezentatívne objekty, javy a charakteristiky zemského povrchu: terén, vodstvo, sídla, komunikácie a pod.

Trieda E

Termín všeobecný aritmetický priemer
Synonymum vážený aritmetický priemer
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín vulkán
Definícia

pozri termín sopka

Trieda E, Z

Termín výber prvkov mapy
Synonymum redukcia prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> cieľavedomé zmenšenie počtu prvkov obsahu pôvodnej mapy tak, aby sa zachovali ich početnostné relácie v porovnaní so zobrazovanou realitou

Poznámka

Pri tvorbe odvodenej mapy sa zachovávajú početnostné relácie v porovnaní s mapou, z ktorej sa odvodzuje.

Trieda E

Termín výberová smerodajná odchýlka
Definícia

druhá odmocnina z výberového rozptylu

Poznámka

1. Výberová smerodajná odchýlka sa počíta v prípade, že nie je k dispozícii úplná množina možných stavov (realizácií) náhodnej premennej ale len náhodný výber.
2. Výberová smerodajná odchýlka sa označuje s.

Trieda J

Termín vybrané geodetické a kartografické činnosti
Definícia

geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky musia byť autorizačne overené fyzickou osobou

Príklad

Geometrické plány, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení.

Trieda A, G

Termín východiskový bod
Definícia

bod, z ktorého sa vychádza pri meraní alebo pri výpočtoch

Trieda A, F

Termín vydanie kartografického diela
Definícia

skončenie vydavateľského procesu a zverejnenie kartografického diela tlačou, na elektronických nosičoch, elektronickým publikovaním a pod.

Poznámka

Rozlišuje sa prvé vydanie, ďalšie (druhé, tretie ...) vydanie, opakované (nezmenené) vydanie, aktualizované vydanie, prepracované vydanie, príležitostné vydanie a dotlač mapy.

Trieda E

Termín vydavateľský hárok mapy (VH)
Definícia

merná jednotka rozsahu kartografického diela, do ktorej sú zahrnuté okrem mapovej, obrazovej a textovej časti aj titulná časť, tiráž a pod.

Trieda E

Termín vydavateľský originál mapy
Definícia

bezprostredná predloha na reprodukčné spracovanie a tlač mapy

Poznámka

Tradične sa vydavateľský originál mapy vyhotovoval podľa zostavovateľského originálu. V počítačovej technológií je to konečná podoba mapy vizualizovaná na obrazovke (v systéme aditívnych farieb RGB) pred elektronickou tlačou alebo transformovaný obraz mapy v systéme ofsetových farieb (CMYK).

Trieda E

Termín vydržanie práva k nehnuteľnosti
Definícia

spôsob originárneho nadobudnutia vlastníckeho práva po splnení zákonom stanovených podmienok

Trieda G

Termín vyhľadanie
Definícia

pozri termín dopyt

Trieda C

Termín vyhľadanie podzemného vedenia
Definícia

určovanie polohy, pripadne hĺbky uloženia podzemného vedenia na mieste uloženia vhodnými prístrojmi (napr. elektromagnetickými hľadačmi) alebo sondami

Trieda D

Termín vyhľadávací bod
Definícia

pomocný bod volený tak, aby sa z neho dala vyhľadať poloha geodetického bodu

Trieda A

Termín vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
Definícia

posledná etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, v rámci ktorej sa dovtedajší katastrálny operát stáva neplatným a v katastri nehnuteľností sa začne používať obnovený katastrálny operát

Trieda G

Termín vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
Definícia

etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorá nadväzuje na zisťovanie priebehu vlastníckych hraníc

Trieda G

Termín vyhradená stavba
Definícia

budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby

Poznámka

Zoznam vyhradených stavieb je uvedený v prílohe č. 4 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Trieda D

Termín výkaz výmer parciel a dielov parciel
Definícia

časť geometrického plánu, ktorá obsahuje informácie o výsledku výpočtu výmer novourčovaných a zmenených parciel a ich dielov parciel

Trieda G

Termín vykonávanie zmien
Definícia

vhodnejšie premietanie zmien

Poznámka

Pojem premietanie zmien súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín výmenný formát dát
Definícia

formát dát, ktorý sa využíva na kompatibilný prenos medzi jednotlivými programami alebo zariadeniami

Trieda C

Termín výmera katastrálneho územia
Definícia

plošný obsah katastrálneho územia v m2 evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín výmera parcely
Definícia

vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach

Poznámka

Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

Trieda G

Termín vymeriavací mapový list
Definícia

mapový list pri treťom vojenskom topografickom mapovaní

Poznámka

Vymeriavací mapový list 1 : 25 000 pozostával zo 4 vymeriavacích listov, ktorých menší formát lepšie vyhovoval na stolové mapovanie.

Trieda E

Termín výmoľ
Definícia

vhĺbený tvar s príkrymi ostro ohraničenými úbočiami, ktorý vznikol činnosťou vody

Trieda F, E

Termín vynesený bod
Definícia

nevhodné, použi termín zobrazený bod

Trieda E

Termín výpis diernej pásky
Definícia

prevod údajov diernej pásky do alfanumerického tvaru

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

Termín výpis z hluchého listu vlastníctva
Definícia

výpis z listu vlastníctva s čiastočne alebo úplne absentujúcou majetkovou podstatou v časti A LV

Trieda G

Termín výpis z katastra nehnuteľností
Definícia

písomnosť vydaná katastrálnou autoritou, ktorá obsahuje vybrané údaje katastra nehnuteľností o nehnuteľnostiach a o osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam

Trieda G

Termín výpis z listu vlastníctva
Definícia

dokument preukazujúci stav listu vlastníctva k dátumu a času, ktorý je na ňom uvedený

Trieda G

Termín výpočtové hľadisko
Definícia

pohľad na systém s otvoreným distribuovaným spracovaním a jeho prostredie, ktorý umožňuje distribúciu prostredníctvom funkčnej dekompozície systému na objekty, ktoré interagujú na rozhraniach

Poznámka

Výpočtové hľadisko zahŕňa opis spôsobov interakcie medzi entitami a ich rozhraniami. Výpočtové hľadisko zahŕňa tiež opis modelu kombinovania služieb v závislej postupnosti na dosiahnutie rozsiahlejších úloh, napr. reťazenie služieb.

Trieda C

Termín výpočtový operát
Definícia

<v mapovaní> súbor dokladov dokumentujúcich postup a výsledky výpočtov

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

Termín výpočtový protokol
Definícia

dokument obsahujúci údaje a postup výpočtu

Trieda F

Termín vyrovnaná dĺžka
Definícia

nevhodné, použi termín vyrovnaná hodnota dĺžky

Trieda A

Termín vyrovnaná hodnota
Definícia

nameraná hodnota veličiny korigovaná o opravu z vyrovnania

Trieda A

Termín vyrovnaná hodnota dĺžky
Definícia

hodnota dĺžky určená štatistickým spracovaním v prípade nadbytočného počtu meraní

Trieda A

Termín vyrovnaná vzdialenosť
Definícia

nevhodné, použi termín vyrovnaná hodnota dĺžky

Trieda A

Termín vyrovnanie
Definícia

kompenzácia v rámci pozemkových úprav poskytnutá na iných pozemkoch za pôvodné pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patriaca vlastníkovi pôvodných pozemkov a zodpovedajúca hodnote jeho pôvodných pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú, so zohľadnením úbytkov v prospech spoločných zariadení a opatrení

Poznámka

Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov.

Trieda G

Termín vyrovnanie hranice
Definícia

úkon, pri ktorom sa kľukatý priebeh hranice dvoch susediacich pozemkov nahrádza pokiaľ možno priamym priebehom hranice tak, aby sa nezmenili výmery týchto pozemkov

Trieda F

Termín vyrovnanie nepriamych meraní vektorového parametra
Synonymum spracovanie nepriamych meraní
Definícia

odhad strednej hodnoty vektorového parametra a jeho kovariančnej matice, pri ktorom sa odhadované veličiny nemerajú priamo ale pomocou iných veličín, ktoré sú s určovanými veličinami v známom funkčnom vzťahu

Poznámka

V literatúre sa takéto spracovanie nazýva druhý lineárny model.

Trieda J

Termín vyrovnanie nepriamych meraní vektorového parametra so systémom podmienok
Definícia

odhad strednej hodnoty vektorového parametra, pri ktorom sa neznáme veličiny určujú z iných, priamo meraných veličín, ktoré sú s neznámymi v známom funkčnom vzťahu a musia vyhovovať vopred daným podmienkovým rovniciam

Poznámka

V literatúre sa takéto spracovanie nazýva štvrtý lineárny model.

Trieda J

Termín vyrovnanie priamych meraní skalárneho parametra
Synonymum spracovanie priamych meraní
Definícia

odhad strednej hodnoty skalárneho parametra a jeho strednej chyby z hodnôt získaných jeho opakovaným priamym meraním

Poznámka

V literatúre sa takéto spracovanie nazýva prvý lineárny model.

Trieda J

Termín vyrovnanie priamych meraní vektorového parametra so systémom podmienok
Synonymum spracovanie podmienkových meraní
Definícia

odhad strednej hodnoty vektorového parametra a jeho kovariančnej matice, pri ktorom odhadnuté hodnoty musia vyhovovať vopred daným podmienkovým rovniciam

Poznámka

V literatúre sa takéto spracovanie nazýva tretí lineárny model.

Trieda J

Termín vyrovnanie styku mapových listov
Synonymum vyrovnanie styku
Definícia

odstránenie, prípadne grafické vyrovnanie nesú­ladov zistených pri porovnávaní stykov mapových listov

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín vyrovnávací počet
Definícia

súbor metód matematickej štatistiky na určenie (odhad) najpravdepodobnejších hodnôt určovaných veličín pomocou meraných veličín a určenie ich presnosti a intervalov spoľahlivosti ich neznámych skutočných hodnôt

Trieda J

Termín vyrovnávacia parcela
Definícia

vhodne zvolená parcela v katastrálnom území v staršom období spravovania katastrálneho operátu, bez evidovania vlastníckych vzťahov, s premenlivou výmerou, do ktorej sa zahŕňali zistené chyby z celého katastrálneho územia pri spracúvaní aktualizačnej zmeny ak sa súčet výmer všetkých parciel alebo dielov parciel vzniknutých delením pozemku (pozemkov) po rozdelení dovolenej výpočtovej odchýlky nerovnal výmere pôvodnej parcely (parciel) a nezistila sa príčina odchýlky prekračujúcej maximálnu dovolenú odchýlku

Poznámka

1. Vyrovnávacia parcela pomáhala vo vybraných prípadoch riešiť problematiku začlenenia aktualizačnej zmeny obsahu katastrálnej mapy zmeranej na základe technologického pokroku s vyššou presnosťou určenia podrobných bodov (a teda i určenia výmer nehnuteľností) než bola presnosť samotnej pôvodnej katastrálnej mapy. Aplikáciou vyrovnávacej parcely sa docielila stabilita výmery katastrálneho územia i výmer vyšších administratívnych jednotiek na úkor výmery vyrovnávacej parcely, ktorej rozsah kolísal po jej každej aplikácii v procese výpočtu výmer nových pozemkov (parciel) alebo zmenených pozemkov (parciel).
2. Za vyrovnávaciu parcelu v staršom období (v pozemkovom katastri, v operátoch jednotnej evidencie pôdy a v operátoch evidencie nehnuteľností) sa zvolil taký pozemok (parcela) ekonomicky málo atraktívny (neplodná plocha, vodná plocha, močiar, menej hodnotný les a pod.), ktorého právny vzťah ešte nebol evidovaný v pozemkovej knihe (v rámci bývalého pozemkového katastra) a v liste vlastníctva (v rámci evidencie nehnuteľností); v súčasných operátoch KN po obnove evidencie právnych vzťahov KN (po zapísaní ROEPu) je právny vzťah vyrovnávacej parcely evidovaný v listoch vlastníctva v operátoch KN registra E.
3. Inštitút vyrovnávacej parcely v každom katastrálnom území postupne zanikne, keď aj posledná parcela (pozemok) bude mať určenú polohu všetkých podrobných lomových bodov na svojom obvode geodeticky (číselne) s vyhovujúcou presnosťou, čiže s kódom kvality podrobného bodu 1, 2 alebo 3 a tým aj korektnú výmeru pozemku matematickými vzorcami na určenie výmery (plošného obsahu) mnohouholníka l´Huillierovými vzorcami z pravouhlých súradníc lomových bodov obvodu pozemku získaných priamo terestrickým meraním (súčtom výmer – plošných obsahov lichobežníkov, na ktoré je mnohouholník rozdelený); táto analytická výmera musí byť v súlade s výmerou spravovanou v súbore popisných informácií s rozdielom nepresahujúcim 2 m2. Týmto postupom všetky pozemky (parcely) v katastrálnom území budú polohovo určené v registri C KN a register E KN sa stane súčasťou archívu katastrálneho územia.

Trieda G

Termín vyrovnávacia strana
Definícia

jedna zo strán uzlových ťahov končiaca v uzlovom bode (obyčajne najdlhšia), ktorej vyrovnaný smerník je základom vyrovnania všetkých uzlových ťahov, ktoré sa v tomto bode končia

Trieda A, F

Termín vysielané efemeridy družíc GNSS
Definícia

parametre družíc potrebné na výpočet ich okamžitej polohy, korekcie ich hodín a iných informácií potrebných pri spracovaní meraní vysielané družicami systému a prístupné v čase merania

Trieda A

Termín výška geoidu
Definícia

geometrická odľahlosť bodu na povrchu geoidu od povrchu referenčného ekvipotenciálneho elipsoidu uvažovaná pozdĺž normály k elipsoidu

Trieda A

Termín výška kvázigeoidu
Definícia

výšková anomália vztiahnutá k referenčnému ekvipotenciálnemu elipsoidu

Trieda A

Termín výškopis
Definícia

číselné a (alebo) grafické vyjadrenie georeliéfu na mape

Poznámka

Výškopis predstavuje súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisných znakov, prípadne ďalších priestorovo pôsobiacich spôsobov zobrazenia georeliéfu.

Trieda E

Termín výškopis mapy
Definícia

číselné a (alebo) grafické vyjadrenie georeliéfu na mape

Poznámka

Výškopis predstavuje súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisných znakov (napr. výmoľov), pripadne ďalších spôsobov vyjadrenia georeliéfu.

Trieda E

Termín výškopisná priesvitka
Definícia

priesvitný papier alebo fólia z plastovej hmoty obsahujúca zobrazenie vrstevníc, bodov výškového bodového poľa a vybraných bodov polohového bodového poľa

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií.

Trieda F

Termín výškopisné mapovanie
Definícia

mapovanie výškopisného obsahu mapy

Trieda F

Termín výškopisný náčrt
Definícia

meračský náčrt s údajmi výškového zamerania predmetov merania

Trieda F

Termín výšková anomália
Definícia

geometrická odľahlosť fyzického povrchu Zeme od povrchu teluroidu meraná po normále k elipsoidu

Poznámka

Výšková anomália je výsledkom riešenia Molodenského okrajovej úlohy.

Trieda A

Termín výšková členitosť terénu
Definícia

frekvencia zmien smeru a sklonu spádnic

Trieda F, E

Termín výšková kóta
Definícia

<v mape> číselný údaj pri vyznačenom bode mapy vyjadrujúci jeho výšku v prijatom súradnicovom systéme

Trieda E

Termín výšková úroveň
Definícia

vodorovná rovina v určitej nadmorskej alebo relatívnej výške

Trieda D

Termín výškové bodové pole
Definícia

súbor bodov základného výškového bodového poľa a podrobného výškového bodového poľa

Trieda A

Termín výškové terénne úpravy
Definícia

priestorová úprava terénu, ktorá je spojená s komplexným riešením výstavby obytného súboru, priemyselných priestorov, dopravných stavieb a pod.

Poznámka

Priestorová úprava terénu sleduje neškodlivé odvedenie povrchových vôd a účelnú úpravu spevnených plôch a plôch určených na vysadenie zelene a architektonické stvárnenie terénu pri minimálnych presunoch zemín a hospodárnom využití ornice.

Trieda D

Termín výškový geodetický bod
Definícia

geodetický bod s určenou nadmorskou výškou

Poznámka

Výškový geodetický bod môže mať určenú aj polohu.

Trieda A, F, E

Termín výškový oblúk trasy
Definícia

zakružovací oblúk, ktorý slúži na zaoblenie nivelety v miestach zmeny jej pozdĺžneho sklonu

Poznámka

1. Na zaoblenie nivelety sa využívajú kružnica, parabola, klotoida a pod.
2. Podľa priebehu nivelety a zmeny sklonu (polohy vrcholového bodu) delíme výškové oblúky na údolné (vyduté), vrcholové (vypuklé), úbočné vyduté a úbočné vypuklé.
3. Na výškové riešenie trasy u dopravných stavieb sa využívajú zakružovacie oblúky s polomerom niekoľkých kilometrov.

Trieda D

Termín výškový polygón trasy
Definícia

lomená čiara charakterizujúca základné výškové pomery trasy

Trieda D

Termín výškový uhol
Definícia

zvislý uhol meraný od vodorovnej roviny po zámere na meraný bod

Poznámka

1. Výškový uhol je kladný smerom k zenitu, záporný smerom k nadiru.
2. Záporný výškový uhol sa niekedy označuje ako hĺbkový uhol.

Trieda A, F

Termín výsledný operát registra pôvodného stavu
Definícia

dokumentačný súbor obsahujúci písomnú časť registra pôvodného stavu a grafickú časť registra pôvodného stavu (zobrazenie pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými v katastri nehnuteľností do kópie katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu)

Poznámka

Výsledný operát registra pôvodného stavu sa skladá z tabuľky registra pôvodného stavu s údajmi o číslach parciel, o výmerách, o druhoch pozemkov, o vlastníkoch a cenách pozemkov podľa určeného operátu, podľa operátu katastra nehnuteľností, podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a podľa údajov o lesnom fonde, z výpisu z registra pôvodného stavu vzťahujúceho sa na jedného vlastníka a z osobitnej časti registra pôvodného stavu.

Trieda G

Termín vyššia geodézia
Definícia

časť vedného odboru geodézia zaoberajúca sa zisťovaním tvaru Zeme, jej rozmerov, vonkajšieho tiažového poľa, budovaním terestrických referenčných systémov a vytváraním modelov pre potreby geodézie

Trieda A

Termín vysvetlivky mapy
Synonymum legenda mapy
Definícia

zoskupenie vysvetlení významov jednotlivých znakov použitých v mape

Trieda E

Termín výtlačok mapy
Definícia

tlačou vyhotovený exemplár mapy

Trieda E

Termín vytýčená veličina
Definícia

veličina realizovaná v teréne pri vytyčovaní

Trieda D

Termín vytyčovací náčrt
Definícia

podklad a zároveň dokumentácia vytýčenia lomových bodov hraníc

Poznámka

V katastri nehnuteľností je vytyčovací náčrt súčasť operátu z vytýčenia hranice pozemku, obsahujúca popisové pole, grafické znázornenie a prípadne aj vytyčovacie prvky.

Trieda F, G

Termín vytyčovací prvok
Definícia

geometrická veličina (dĺžka, uhol, výška a iné) určujúca polohu predmetu vytyčovania (bodu, priamky, roviny, úrovne a iné) vzhľadom na vytyčovaciu sieť, na doterajší stavebný objekt, na prvky priestorovej polohy objektu, na porovnávaciu priestorovú osnovu objektu alebo na konštrukčné prvky objektu

Trieda D

Termín vytyčovací výkres
Definícia

médium, na ktorom je znázornený vytyčovaný (projektom navrhnutý) stavebný objekt alebo jeho časť a v ktorom sú uvedené číselné hodnoty vytyčovacích prvkov vrátane vytyčovacej siete, umožňujúce jeho vytýčenie

Trieda D

Termín vytyčovací výkres priestorovej polohy
Definícia

vytyčovací výkres umožňujúci vytýčiť polohu objektu v súradnicovom a výškovom systéme alebo vzhľadom na doterajšie technické objekty, alebo pri objektoch bez širšej nadväznosti na okolie, na topografické objekty

Trieda D

Termín vytyčovacia odchýlka
Definícia

rozdiel medzi vytýčenou hodnotou a projektovanou hodnotou vytyčovaného parametra

Trieda D

Termín vytyčovacia priamka
Definícia

meračská priamka tvorená spojnicou bodov vytyčovacej siete alebo bodov na stranách vytyčovacej siete, slúžiaca na vytyčovanie

Trieda D

Termín vytyčovacia sieť (VS)
Definícia

meračská sieť na vytyčovanie polohy stavby

Poznámka

1. VS sa buduje na základe projektu VS. Projekt VS obsahuje počet a rozmiestnenie bodov VS, spôsob ich stabilizácie, metódy merania a metodiku určenia parametrov bodov VS.
2. Z dôvodu splnenia požiadavky na presnosť určenia bodov VS, definuje sa na stavbe miestny geodetický referenčný systém. V takomto prípade projekt VS obsahuje aj spôsob pripojenia VS na záväzné geodetické referenčné systémy.
3. Na vytyčovanie výšok slúžia hlavné výškové body, ktoré môžu byť stabilizované spoločne s bodmi VS.

Trieda D

Termín vytyčovacia tolerancia
Synonymum tolerancia vytýčenia
Definícia

súčet absolútnych hodnôt dolnej a hornej vytyčovacej odchýlky

Trieda D

Termín vytyčovacia základnica
Definícia

základnica slúžiaca na vytyčovanie a riadenie montážnych prác stavebného objektu metódou pretínania napred

Poznámka

Vytyčovacia základnica je historizmus; je to súčasť staršej technológie vytyčovania; v súčasnosti sa už nepoužíva.

Trieda A, D

Termín vytyčovacia značka
Definícia

meračská značka umožňujúca zhmotnenie vytyčovaného geometrického prvku

Príklad

Ryska vysekaná v zabetónovanej skobe, krížik, otvor, jamka v zabetónovanej oceľovej doštičke alebo farebná značka na stavebnej konštrukcii.

Trieda D

Termín vytyčovacie podklady
Synonymum podklady na vytýčenie
Definícia

vytyčovacie výkresy a ďalšie geodetické podklady potrebné na vytýčenie (súradnice, výšky a geodetické údaje bodov vytyčovacej siete, súradnice a výšky podrobných bodov, výpočty, kontrolné miery a iné)

Poznámka

Na vytýčenie priestorovej polohy stavby sa môže použiť aj koordinačný výkres (situácia), ak obsahuje dostatočné množstvo informácií o jednoznačnom umiestnení stavby v priestore.

Trieda A, D

Termín vytyčovanie
Synonymum vytýčenie
Definícia

úkony, ktorými sa v teréne alebo na doterajších objektoch označujú vytyčovacími značkami geometrické prvky, umožňujúce výstavbu alebo prestavbu objektov na určenom mieste v predpísanom rozmere a tvare

Trieda D

Termín vytyčovanie hranice pozemku
Definícia

geodetická činnosť, pri ktorej sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne inej hranice, z najpresnejších dostupných údajov súboru geodetických informácií v kombinácii so súčasným preverením nadväznosti údajov na lomové body v teréne, ktoré od originálneho merania nezmenili polohu; poloha každého vytýčeného bodu musí byť určená v geodetickom referenčnom systéme S-JTSK

Poznámka

Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú práva k nehnuteľnosti.

Trieda E

Termín vytyčovanie priestorovej polohy objektu
Definícia

vytyčovanie hlavnej polohovej čiary, hlavnej osi alebo hlavných bodov trasy, charakteristických bodov osi a hlavných výškových bodov

Trieda D

Termín vytyčovanie vrstevnice
Definícia

vytýčenie a vyznačenie priebehu ľubovoľnej vrstevnice v teréne

Poznámka

V praxi ide najčastejšie o vytýčenie zátopovej čiary.

Trieda D

Termín využívanie máp
Definícia

súbor postupov vedúcich k získaniu informácií z máp a prípadné konanie podľa týchto informácií (napr. pešieho turistu) alebo navigácia v priestore (lodí, lietadiel, automobilov a pod.)

Trieda E

Termín vyvieračka
Definícia

prameň na území krasu; výtok podzemných krasových vôd

Poznámka

Niektoré vyvieračky vytekajú ako pomerne veľké toky s veľkou výdatnosťou.

Trieda E

Termín vyvlastnenie nehnuteľnosti
Definícia

prechod nehnuteľnosti do vlastníctva štátu vo verejnom záujme, iba v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a na základe zákona

Trieda G

Termín vyvýšenina
Definícia

vypuklý terénny tvar

Trieda F, E

Termín vyznačenie hranice
Definícia

označenie lomových bodov hranice (prípadne aj medziľahlých bodov hranice v jej priamych úsekoch) hraničnými znakmi

Trieda F

Termín význam znaku
Definícia

semiotická kategória znamenajúca zmysel, myšlienkový obsah, ktorý sa vo vysvetlivkách mapy priraďuje forme znaku

Trieda E

Termín vzájomná orientácia
Definícia

tvorba fotogrametrického modelu zo stereoskopickej dvojice

Poznámka

Výsledkom vzájomnej orientácie je stereomodel bez vertikálnych paraláx alebo všeobecne snímková dvojica umožňujúca rekonštrukciu predmetového priestoru.

Trieda B

Termín vzdialenosť
Definícia

všeobecný pojem nevhodne používaný v geodézii, kartografii a katastri nehnuteľností pre pojem označovaný termínom dĺžka

Trieda A, F

Termín vzdialenostná zóna
Synonymum obalová zóna
Definícia

<v geometrii> geometrický objekt obsahujúci všetky a iba tie body, ktorých vzdialenosť od určeného geometrického objektu je menšia alebo rovná zadanej vzdialenosti použitej pri jeho konštrukcii

Trieda C

Termín vzdialený zdroj
Definícia

<vo webových službách> zdroj, ktorý nie je pod priamou kontrolou systému

Poznámka

V oblasti webových služieb je systém chápaný ako služba webových funkcií. Zdroj nie je uchovávaný v žiadnom dátovom úložisku, ktoré je priamo riadené touto službou, a preto ho služba nemôže priamo získať.

Trieda C

Termín vzorkový pozemok
Definícia

pozemok vybratý ako vzor pre každú akostnú triedu na porovnanie bonity pôdy pri oceňovaní pozemkov

Poznámka

Pojem vzorkový pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín vzorový mapový list
Definícia

záväzný vzor na spôsob grafického vyjadrenia obsahu, na úpravu a celkové vybavenie mapy (mapového diela)

Trieda E, F, G

Termín vzostupnica
Definícia

čiara definovaná matematickou funkciou opisujúca výškový priebeh vonkajšieho koľajnicového pásu v prechodnici

Poznámka

Na postupný nárast prevýšenia sa volí vzostupnica obvykle v tvare priamky, na vyššie návrhové rýchlosti sa v súčasnosti volí v tvare goniometrických funkcií (sin, tg) alebo iných funkcií (napr. Blossova krivka).

Trieda D

Termín vzťažná sústava
Definícia

množina vybraných bodov, ktorá tvorí základ na určenie posunov a pretvorení

Poznámka

1. Geometrická reprezentácia vzťažnej sústavy (priamka, rovina, súradnicový alebo výškový systém) je tvorená definovaním funkčných vzťahov nad parametrami bodov vzťažnej sústavy v nultej epoche.
2. Vzťažná sústava umožňuje kontrolu stability bodov vzťažnej sústavy v ďalších epochách.
3. Vzťažná sústava na určenie posunov a pretvorení v priestore je tvorená minimálne tromi vzťažnými bodmi.

Trieda D

Termín vzťažný bod
Definícia

bod vzťažnej sústavy alebo bod, na ktorý sa vzťahujú merania alebo výpočty

Trieda A, D

Termín vzťažný výškový bod
Definícia

bod vzťažnej sústavy, ktorý tvorí základ na určenie posunov vo zvislom smere

Poznámka

Vzťažná sústava na určenie posunov vo zvislom smere je tvorená minimálne tromi vzťažnými výškovými bodmi.

Trieda A, D

Aktualizované 26.02.2024