Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: g

Termín Gaussova krivka
Definícia

grafické znázornenie funkcie normálneho rozdelenia náhodnej premennej; má tvar prierezu zvona (zvonová krivka) a je funkciou len strednej hodnoty μ a štandardnej odchýlky σ

Trieda J

Termín Gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín Gaussovo-Krügerovo zobrazenie
Definícia

konformné valcové zobrazenie v priečnej polohe samostatne zobrazujúce šesť- alebo trojstupňové poludníkové pásy z referenčného elipsoidu

Poznámka

Gaussovo-Krügerovo zobrazenie používa Krasovského dotykový elipsoid. Územie Slovenska sa nachádza v treťom a štvrtom šesťstupňovom poludníkovom páse.

Trieda E

Termín gellérthegyský bezprojekčný systém
Definícia

súradnicový systém so stotožnením rovinných súradníc so sférickými pravouhlými súradnicami bez redukcií zo zakrivenia Zeme so začiatkom v bode Gellérthegy v Budapešti a osou x v jeho poludníku

Poznámka

Systém sa miestami použil na katastrálne mapovanie spravidla v mierke 1 : 2880 na Slovensku v rokoch 1854 - 1864.

Trieda A

Termín generálna mapa
Definícia

<vo vojenskej kartografii> mapa mierky 1 : 200 000 s obsahom poskytujúcim základné a všeobecné informácie o území

Poznámka

Termín generálna mapa vznikol v 19. storočí v Uhorsku a používal sa prakticky až do 2. svetovej vojny aj pre mapy Československa v mierke 1 : 200 000.

Trieda E

Termín geocentrický systém
Definícia

súradnicový referenčný systém, ktorého začiatok sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry

Trieda A

Termín geodet
Definícia

fyzická osoba s odborným (akademickým) vzdelaním a zručnosťami na výkon jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností
a) určenie, meranie, modelovanie a vizualizácie krajiny (územia), trojrozmerných objektov, bodových polí a trajektórií,
b) zber a interpretácia geografických informácií o krajine (území),
c) využitie týchto informácií na plánovanie a efektívny manažment krajiny (územia), oceánov a objektov nachádzajúcich sa na ich povrchu,
d) vykonávanie výskumu a vývoja súvisiaceho s vyššie menovanými činnosťami.

Poznámka

1. Geodet môže vykonávať vyššie uvedené činnosti samostatne alebo v spolupráci s inými odborníkmi.
2. Vyššie menované činnosti môže vykonávať na povrchu, nad alebo pod povrchom krajiny (územia) a oceánov.
3. Na webovom portáli FIG je uvedený aj podrobný zoznam činností vykonávaných geodetom.

Trieda A, E

Termín geodet a kartograf
Definícia

fyzická osoba s odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Poznámka

1. Odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra sa rozumie vzdelanie získané úspešným ukončením strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster alebo vysokoškolského študijného programu akreditovaného v študijnom odbore geodézia a kartografia.
2. V minulosti bol geodet chápaný ako odborník najmä v oblasti vyššej geodézie; súbežne existoval aj termín zememerač, ktorým sa chápal odborník v oblasti rovinnej geodézie.

Trieda A, Z

Termín geodetická astronómia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním astronomických zemepisných súradníc a astronomických azimutov na zemskom povrchu na základe optického pozorovania prirodzených nebeských telies

Trieda A

Termín geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby
Definícia

súbor geodetických dokumentov a podkladov predkladaný na kolaudačné konanie stavebníkom ako súčasť DSZS

Poznámka

1. Geodetická časť DSZS sa vyhotovuje na základe priamych meraní priebežne počas zhotovenia stavebného diela.
2. Geodetickú časť DSZS vyhotovuje geodet zhotoviteľa stavby.

Trieda D

Termín geodetická dokumentácia
Definícia

súbor dokumentov obsahujúci údaje, merané hodnoty, výpočty a výsledky geodetických prác na určitom území

Trieda A

Termín geodetická gravimetria
Definícia

náuka o použití gravimetrie na geodetické účely

Trieda A

Termín geodetická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa geodetickými metódami vyhotovovania máp veľkých mierok a stredných mierok

Trieda E

Termín geodetická komparačná základnica
Definícia

etalón vybudovaný v teréne na overovanie dĺžkomerov a na porovnanie meradiel určených na meranie dĺžok

Trieda A

Termín geodetická krivka
Definícia

najkratšia spojnica dvoch bodov na ľubovoľnej výpočtovej ploche

Poznámka

V minulosti označované termínom geodetická čiara.

Trieda A

Termín geodetická mikrosieť
Definícia

geodetická sieť s krátkymi stranami (zvyčajne 5 m až 50 m) využívaná na veľmi presné meranie, vytyčovanie a kontrolu stavebných objektov a priemyselných zariadení

Poznámka

V minulosti sa používal aj termín strojárska mikrosieť.

Trieda D

Termín geodetická okrajová úloha
Definícia

riešenie Laplaceovej parciálnej diferenciálnej rovnice pre poruchový potenciál s vhodnou okrajovou podmienkou, výsledkom ktorého je priebeh geoidu alebo kvázigeoidu, prípadne aj hodnoty poruchového potenciálu nad geoidom alebo nad fyzickým povrchom Zeme

Trieda A

Termín geodetická sieť
Definícia

spoločný nadradený pojem pre priestorovú, trigonometrickú, nive­lačnú a gravimetrickú sieť

Trieda A

Termín geodetická základnica
Definícia

špeciálny prípad dĺžkovej základnice, z ktorej sa využitím základnicovej siete určí dĺžka strany geodetickej siete

Poznámka

Geodetická základnica sama alebo spolu s ďalšími takýmito základnicami určuje rozmer geodetickej siete.

Trieda A

Termín geodetické a kartografické činnosti
Definícia

odborné činnosti využívajúce geodetické, fotogrametrické a kartografické metódy alebo metódy diaľkového prieskumu, za účelom zberu a spracovania údajov charakterizujúcich polohu, tvar, rozmery a fyzikálne vlastnosti objektov a javov v priestore a v čase

Poznámka

1. Medzi geodetické a kartografické činnosti patria aj merania slúžiace na získavanie fyzikálnych údajov, napr. gravimetria.
2. Údaje sa určujú so stanovenou presnosťou a vo väzbe na geodetické referenčné systémy a čas.

Trieda A, G

Termín geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc
Definícia

rekognoskácia, stabilizácia, vytyčovanie a meranie hraničných znakov, hraničných a iných bodov súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou hraničného dokumentárneho diela, meranie hraničných vodných tokov, mapovanie polohopisu v hraničnom pásme pre účel tvorby a aktualizácie hraničného dokumentárneho diela, preverovanie a kontrola priebehu štátnej hranice, tvorba a aktualizácia hraničného dokumentárneho diela

Trieda F, G

Termín geodetické mapovanie
Definícia

mapovanie využívajúce na podrobné meranie geodetické metódy

Trieda A, F

Termín geodetické observatórium
Definícia

komplex zariadení na dlhodobé vedecké, kontrolné a porovnávacie meranie v odbore geodézie v oblasti geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie a kozmickej geodézie

Trieda A

Termín geodetické podklady na projektovanie stavieb
Definícia

súbor geodetických údajov a mapových podkladov potrebných na projektovanie stavieb

Poznámka

Geodetické podklady na projektovanie stavieb sa pripravujú podľa požiadaviek projektanta v primeranom rozsahu a vyhovujúcej podrobnosti. Patria sem mapové podklady, body referenčných geodetických sietí, body vytyčovacej siete, údaje o pôdnom a lesnom fonde a údaje katastra nehnuteľností.

Trieda D

Termín geodetické práce
Definícia

súhrnné označenie odborných činností v odvetví geodézie alebo v jej určitej časti

Poznámka

1. Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom meračské práce.
2. Geodetické práce sa vykonávajú v teréne a v kancelárii.

Trieda F

Termín geodetické údaje
Definícia

spoločný a nadradený pojem na označenie formulára obsahujúceho textové, číselné a grafické údaje o geodetickom bode vrátane miestopisu bodu

Trieda A

Termín geodetické určenie katastrálneho územia
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti katastrálneho územia jeho hranicami a lokalizovanie katastrálneho územia v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov obvodu katastrálneho územia v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4

Poznámka

Strešný termín pre termíny geometrické určenie katastrálneho územia a polohové určenie katastrálneho územia.

Trieda G

Termín geodetické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti nehnuteľnosti jej hranicami a lokalizovanie nehnuteľnosti v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov pozemku/ nehnuteľnosti v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4; strešný termín pre termíny geometrické určenie pozemku a polohové určenie pozemku

Trieda G

Termín geodetické základy
Definícia

súbory zariadení a služieb na jednoznačnú priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou

Poznámka

Súčasťou geodetických základov je Štátna priestorová sieť, Štátna trigonometrická sieť, Štátna nivelačná sieť, Štátna gravimetrická sieť a systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou a dokumentáciou, Slovenská priestorová observačná služba, Rezortná transformačná služba a referenčné modely a transformačné modely vyjadrujúce vzťahy medzi realizáciami geodetických referenčných systémov.

Trieda A

Termín geodetický bod
Definícia

trvalo stabilizovaný bod, prípadne trvalo signalizovaný bod, pre ktorý sú určené v stanovených geodetických referenčných systémoch súradnice, nadmorská výška, tiažové zrýchlenie (alebo niektorý z týchto údajov) s predpísanou presnosťou a potrebnou dokumentáciou

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém
Synonymum geodetický systém
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich súradnicový referenčný systém (polohový, výškový) alebo gravimetrický referenčný systém

Poznámka

Za geodetický referenčný systém sa považuje aj miestny geodetický systém používaný napr. na účely vytýčenia stavby alebo na kontrolu parametrov technologických zariadení.

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém 1967
Definícia

geodetický referenčný systém so základnými konštantami prijatými pre planétu Zem, ktorými bol definovaný elipsoid 1967

Poznámka

Geodetický referenčný systém 1967 je historický pojem, ktorý sa v súčasnosti už nepoužíva.

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém 1980 (GRS 80)
Definícia

systém definovaný konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108 m3·s-2, J2 = 108 263 x 10-8 a ω = 7 292 115 x 10-11 rad·s- 1, kde „a" je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM" je geocentrická gravitačná konštanta, „J2" je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω" je uhlová rýchlosť rotácie Zeme

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich polohový súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy záväzný v Slovenskej republike
Definícia

a) súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej („S-JTSK“), a
b) Európsky terestrický referenčný systém 1989 („ETRS89“)

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie tiažového zrýchlenia
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich gravimetrický súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie výšky
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich výškový súradnicový systém

Poznámka

Záväzný geodetický referenčný systém na určovanie výšky na Slovensku je
a) Baltský výškový systém po vyrovnaní s označením Bpv,
b) Európsky vertikálny referenčný systém s označením EVRS.

Trieda A

Termín geodézia
Definícia

vedný odbor zaoberajúci sa meraním na alebo v blízkosti povrchu Zeme, s cieľom určiť jeho tvar, rozmer, rozdelenie hmoty a tiažové pole Zeme alebo jeho časti

Poznámka

1. Historický pojem pomenúvajúci vedný odbor „geodézia“ v slovenčine je zememeračstvo.
2. Geodézia bolo do 31.7.2018 pomenovanie znaleckého odvetvia s kódovým označením 15 01 00 ako časti znaleckého odboru geodézia a kartografia zahŕňajúce geodetické základy, podrobné bodové geodetické polia, inžiniersku geodéziu, vymeriavanie hraníc pozemkov a vymeriavanie štátnej hranice.

Trieda A

Termín geodézia a kartografia
Definícia

1. označenie jedného z odborov vedy a techniky v skupine „technické vedy“ a podskupine „stavebné inžinierstvo (vrátane dopravy)“; kód odboru 020106
2. označenie jedného zo študijných odborov v skupine študijných odborov „technické vedy“; kód odboru 3636
3. označenie študijných programov 1., 2. alebo 3. stupňa dennej alebo externej formy akreditovaných v študijnom odbore geodézia a kartografia

Poznámka

1. Sústavu odborov vedy a techniky a sústavu študijných odborov Slovenskej republiky spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Aktuálne označenie znaleckých odborov a odvetví je: 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností, 15 01 00 Geodézia, kartografia a fotogrametria, 15 02 00 Kataster nehnuteľností.
3. Geodézia a kartografia bolo do 31.7.2018 pomenovanie jedného zo znaleckých odborov v sústave znaleckých odborov.

Trieda A, E, Z

Termín geodézia v podzemných priestoroch
Definícia

súhrnný pojem pre úlohy súvisiace s meraním, zobrazovaním a vytyčovaním podzemných častí stavebných objektov (napr. garáže, pivnice), podzemných stavebných objektov (napr. tunely, štôlne), banských objektov, objektov budovaných banským spôsobom a prírodných podzemných priestorov (napr. jaskyne)

Poznámka

Pri výkone týchto činností sa postupuje podľa osobitných predpisov a využívajú sa metódy a pravidlá určené týmito predpismi (napr. Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 1/1993 Zb. o banskomeračskej dokumentácii, pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).

Trieda D

Termín geodézia v priemysle
Definícia

časť inžinierskej geodézie, ktorá rieši problematiku geodetických činnosti vykonávaných v priemyselnom prostredí, pri montáži, kontrole a rektifikácii technologických zariadení a celkov

Trieda D

Termín geodynamika
Definícia

vedná disciplína zaoberajúca sa príčinami síl a pohybov vo vnútri Zeme a ich účinkami na zemskú kôru a litosféru vrátane zemskej rotácie, tektonických pohybov, vulkanickej a seizmickej činnosti

Trieda A

Termín geofyzika
Definícia

veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti Zeme alebo jej častí

Poznámka

Časťou geofyziky je gravimetria.

Trieda A

Termín geografia
Definícia

vedná disciplína skúmajúca geosféru ako styčný priestor litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a sociosféry

Trieda E

Termín geografická databáza
Synonymum báza geografických dát
Definícia

databáza obsahujúca geografické dáta

Trieda C

Termín geografická dĺžka
Synonymum zemepisná dĺžka
Definícia

uhlová vzdialenosť roviny miestneho poludníka ľubovoľného bodu na povrchu Zeme od roviny nultého poludníka

Poznámka

1. U bodov ležiacich na východnej pologuli ide o východnú geografickú dĺžku, u bodov ležiacich na západnej pologuli ide o západnú geografickú dĺžku.
2. V súčasnosti sa za nultý poludník považuje greenwichský poludník.

Trieda A

Termín geografická informácia
Definícia

informácia týkajúca sa objektov alebo javov priamo alebo nepriamo súvisiacich s miestom priradeným k Zemi

Trieda C

Termín geografická informačná služba
Definícia

služba, ktorá spravuje, prezentuje, zobrazuje a poskytuje geografické informácie pre používateľov

Trieda C

Termín geografická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou geografických máp

Poznámka

Názov vznikol v hlbšej minulosti na označenie činnosti súvisiacich s tvorbou máp Zeme a jej časti.

Trieda E

Termín geografická mapa
Synonymum zemepisná mapa
Definícia

1) mapa zobrazujúca Zem alebo jej časti
2) mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktorými sa zaoberá geografia (zemepis)

Trieda E

Termín geografická os ulice
Definícia

<na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov> priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice alebo spojnicou lomových bodov iného verejného priestranstva

Poznámka

Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89).

Trieda C

Termín geografické dáta
Definícia

dáta s implicitným alebo explicitným vzťahom k miestu na Zemi

Trieda C

Termín geografické názvoslovie
Definícia

súbor geografických názvov

Trieda E

Termín geografické súradnice
Definícia

nesprávne použitý termín; pozri termín zemepisné súradnice

Trieda A

Termín geografický identifikátor
Definícia

jednoznačný identifikátor miesta

Príklad

Názov obce, ulice, číslo domu, katastrálne územie, parcelné číslo.

Trieda C

Termín geografický informačný systém (GIS)
Definícia

informačný systém zaoberajúci sa informáciami, ktoré sa tykajú objektov a javov na Zemi

Trieda C

Termín geografický názov
Synonymum geonymum
Definícia

vlastné meno neživého prírodného objektu a javu na Zemi a človekom vytvoreného geografického objektu trvale umiesteného na Zemi

Poznámka

1. Geografický názov je osobitný prípad toponyma.
2. Strešný termín pre geografický názov a názov mimozemského objektu je toponymum.

Príklad

Trnava, Váh, Sĺňava, Afrika, Lomnický štít, Malá Fatra, Mokré diely, Tichý oceán.

Trieda E

Termín geografický objekt
Definícia

1. <v GIS> reprezentácia objektu reálneho sveta v geografickom modeli
2. <v štandardizácii geografických názvov> topografický objekt na Zemi

Trieda C, Z

Termín geoid
Definícia

teleso vyjadrujúce matematicko-fyzikálny tvar Zeme

Poznámka

Termín geoid zaviedol J.B. Listing v roku 1873.

Trieda A

Termín geoinformatika
Definícia

1. interdisciplinárna oblasť poznania na rozhraní informatiky, geografie, kartografie a ďalších disciplín, najmä geovied, ktorá skúma prírodné a sociálno-ekonomické systémy (ich štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie a pod.) pomocou modelovania
2. súborné pomenovanie disciplíny zaoberajúcej sa geografickými informačnými systémami

Poznámka

Niektorí autori ju považujú za synonymum geomatiky.

Trieda E

Termín geometrická geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá riešením geometrických úloh súvisiacich s určovaním polohy na analyticky definovaných referenčných plochách nahrádzajúcich zemské teleso (guľa, elipsoid), alebo v trojrozmernom priestore

Trieda A

Termín geometrická nivelácia
Definícia

nivelačná metóda merania prevýšení so zámerou urovnanou do vodorovnej roviny

Trieda A

Termín geometrické primitívum
Definícia

geometrický objekt reprezentujúci jednotlivý, spojitý a homogénny prvok priestoru

Poznámka

Geometrické primitíva sú nedeliteľné objekty, ktoré reprezentujú informácie o geometrii (tvare a rozmere). Sú to body, krivky, povrchy a telesá.

Trieda C

Termín geometrické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru, veľkosti a rozmerov nehnuteľnosti jej hranicami

Trieda G

Termín geometrický model
Definícia

virtuálny priestorový model reality vytvorený fotogrametrickou metódou

Trieda B

Termín geometrický plán
Definícia

výsledok geodetických a kartografických činností obsahujúci grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene, výkaz výmer parciel a popisové pole

Trieda G

Termín geometrický prvok
Definícia

jednoduchý geometrický útvar

Poznámka

Priestorové útvary stavebných konštrukcií sa rozkladajú na geometrické prvky na účely vytyčovania a kontrolných meraní.

Príklad

bod, priamka, rovina a pod.

Trieda D

Termín geometrický znak
Definícia

figurálny znak v tvare určitého pravidelného geometrického obrazca: kruhu, trojuholníka, štvorca a pod.

Trieda E

Termín geomorfológia
Definícia

veda o terénnych tvaroch, ich vzniku a klasifikácii

Trieda F

Termín geomorfologická jednotka
Definícia

výrazne ohraničená časť zemského povrchu vyznačujúca sa určitým typom a genézou reliéfu a rádom podľa veľkosti

Trieda E, Z

Termín geopotenciálna kóta
Definícia

záporný rozdiel tiažových potenciálov medzi geoidom a daným bodom

Poznámka

1. Číselná hodnota vyjadrená prácou, ktorá je potrebná na prenesenie hmotného bodu jednotkovej hmotnosti z miesta nulového potenciálu na hladinovú plochu zvoleného bodu.
2. Nie je to výška v dĺžkovom zmysle. Táto práca sa číselne rovná hodnote vyjadrenej v kilogalmetroch (v geopotenciálnych jednotkách). Body skutočnej hladinovej plochy majú konštantnú geopotenciálnu kótu, ale rôzne nadmorské výšky. Geopotenciálne kóty sa určujú len z gravimetrických a nivelačných meraní na zemskom povrchu (bez hypotéz o zložení zemskej kôry), takže majú jednoznačné hodnoty.

Trieda A

Termín georeferencovanie
Definícia

matematický postup (transformácia), výsledkom ktorého sú priestorové údaje vyjadrené v záväznom geodetickom referenčnom systéme, resp. v jeho realizácii

Poznámka

Parametre transformácie sa získajú z množiny bodov, ktorých súradnice sú známe v pôvodnom systéme a v záväznom referenčnom systéme.

Trieda A, B, C

Termín globálna geodézia
Definícia

časť geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním tvaru, rozmerov a charakteristík tiažového poľa zemského telesa a ich zmien v čase

Poznámka

1. Globálna geodézia sa delí na subdisciplíny: geometrická geodézia, fyzikálna geodézia, geodetická astronómia, kozmická geodézia a družicová geodézia.
2. V minulosti sa na označenie pojmu globálna geodézia používal termín základná geodézia a vyššia geodézia.

Trieda A

Termín globálna geodynamika
Definícia

časť geodynamiky, ktorá skúma globálne pohyby zemskej kôry a ich príčiny

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém (GNSS)
Synonymum globálny navigačný družicový systém
Definícia

spoločný termín na označenie satelitných systémov umožňujúcich určovať presný čas, horizontálnu a vertikálnu polohu a rýchlosť v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste na Zemi a v jej blízkom okolí

Poznámka

V súčasnosti sú funkčné systémy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS a i.

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém BeiDou
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný Čínskou ľudovou republikou, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Starší názov systému je Compass.

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém Galileo
Definícia

globálny navigačný satelitný systém budovaný Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorého služby budú dostupné širokej verejnosti

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém GLONASS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Ruskej federácie, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu „GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema".

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém NAVSTAR GPS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Spojených štátov amerických, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu „Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging“.

Trieda A

Termín glóbus
Definícia

kartografické dielo zobrazujúce Zem, kozmické teleso alebo nebeskú sféru na povrchu gule

Príklad

Zemský, mesačný, hviezdny glóbus

Trieda E

Termín GML aplikačná schéma
Definícia

aplikačná schéma napísaná v XML Schéme v súlade s pravidlami uvedenými v STN EN ISO 19136-1

Trieda C

Termín GML dokument
Definícia

XML dokument s koreňovým elementom, ktorý je jedným z prvkov AbstractFeature, Dictionary alebo TopoComplex špecifikovaných v GML Schéme alebo akýmkoľvek prvkom substitučnej skupiny ktoréhokoľvek z týchto prvkov

Trieda C

Termín GML profil
Definícia

podmnožina GML schémy

Trieda C

Termín GML schéma
Definícia

komponenty schémy v mennom priestore XML (http://www.opengis.net/gml/3.2) ako sú uvedené v STN EN ISO 19136-1

Poznámka

Schéma opisujúca štruktúru GML dokumentu.

Trieda C

Termín gradient tiažového zrýchlenia
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia v istom smere na dĺžkovú jednotku (spravidla na 1 meter)

Poznámka

Jednotkou gradientu tiažového zrýchlenia je E (Eötvös), E=10-9 s-2.

Trieda A

Termín grafická analýza kartografického diela
Definícia

analýza kartografického diela s použitím rôznych grafických postupov, najmä pomocou profilov, rezov, grafov, diagramov, blokdiagramov, grafickým sčítaním, odčítaním, násobením povrchov a niektorými kartometrickými a morfometrickými metódami

Trieda E

Termín grafická chyba
Definícia

chyba, ktorá vznikla pri grafickom spracovaní mapy

Trieda E

Termín grafická identifikácia parcely
Definícia

súčasť identifikácie parcely obsahujúca grafické znázornenie parcely právneho stavu s parcelou(ami) v katastrálnej mape

Poznámka

1. Grafická identifikácia parciel sa vyhotovuje ako príloha k písomnej identifikácii parciel v prípadoch, ak je potrebné zistiť zobrazenie parciel právneho stavu v katastrálnej mape, pričom tieto parcely sú zlúčené do väčších celkov alebo sú rozdelené do viacerých parciel a hranice identifikovaných parciel v teréne spravidla nie sú zreteľné.
2. Parcela právneho stavu sa zobrazuje na kópii katastrálnej mapy čiarkovane s uvedením parcelného čísla v zátvorke.

Trieda G

Termín grafická kontrola
Definícia

preskúšanie výsledkov meračských, výpočtových alebo zobrazovacích prác grafickým nezávislým spôsobom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín grafická mapa
Definícia

pôvodná mapa vyhotovená stolovou metódou

Poznámka

Prvotné meračské údaje grafickej mapy neboli zaznamenávané.

Trieda E

Termín grafická metóda
Definícia

metóda, pri ktorej sa poloha bodov určuje grafickou konštrukciou, napr. na origináli mapového listu, na meračskom stole alebo grafickým fotogrametrickým vyhodnocovaním

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších technológií merania.

Trieda A

Termín grafická mierka mapy
Definícia

vyjadrenie mierky mapy v podobe úsečky s číselným označením hodnoty dĺžky úsečky a jej jednotlivých dielov

Trieda F, E

Termín grafická presnosť
Synonymum presnosť zobrazenia
Definícia

presnosť mapovej kresby závislá od použitých grafických prostriedkov

Poznámka

Napr. pri ručnom spracúvaní je presnosť mapovej kresby 0,15 mm, pri použití automatického kresliaceho stola je presnosť mapovej kresby 0,05 - 0,10 mm.

Trieda E

Termín grafická vzorka
Definícia

súbor grafických prvkov tvoriaci výrazový prostriedok na vyplnenie areálu mapy namiesto farby

Poznámka

Jednou z dôležitých vlastnosti grafickej vzorky je jej textúra.

Trieda E

Termín grafické fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

fotogrametrické vyhodnotenie, ktorého výsledkom je polohopis a výškopis v grafickej podobe

Trieda B

Termín grafické pretínanie
Definícia

pretínanie, pri ktorom sa poloha bodu konštruuje na meračskom stole ako priesečník smerov z rôznych stanovísk na určovaný bod

Trieda A, F

Termín grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien
Synonymum grafické znázornenie zmeny
Definícia

časť geometrického plánu obsahujúca grafické zobrazenie geodetického určenia nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel a druhov pozemku

Trieda G

Termín gravimeter
Definícia

prístroj na meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

Termín gravimetria
Definícia

náuka o meraní charakteristík tiažového poľa Zeme

Poznámka

1. Priamo merateľné veličiny, ktorými sa gravimetria zaoberá sú absolútna hodnota (veľkosť) tiažového zrýchlenia a prvky tiažového tenzora (gradientu vektora tiažového zrýchlenia). Meranie smeru vektora tiažového zrýchlenia patrí do oblasti geodetickej astronómie.
2. V prípade družicových meraní sa meria gravitačné zrýchlenie, alebo prvky gravitačného tenzora.

Trieda A

Termín gravimetrická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca charakteristiky tiažového poľa Zeme

Trieda A

Termín gravimetrická základnica
Synonymum tiažová porovnávacia základnica
Definícia

sústava bodov so známym rozdielom tiažového zrýchlenia vhodnej veľkosti, ktorá slúži ako terénny etalón pre kalibráciu relatívnych gravimetrov

Poznámka

1. Existujú 2 typy gravimetrických základníc: šírková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu zemepisných šírok jednotlivých bodov a výšková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu nadmorských výšok jednotlivých bodov.
2. Tiažové zrýchlenie na bodoch gravimetrickej základnice má byť určené pomocou absolútneho gravimetra.

Trieda A

Termín gravimetrické mapovanie
Definícia

meranie tiažových zrýchlení na vhodne volených bodoch zemského povrchu tak, aby na jeho podklade mohli byt vyhotovené gravimetrické mapy obsahujúce kóty a izočiary tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín Gravimetrický referenčný systém 1971 (IGSN 71)
Definícia

medzinárodný gravimetrický referenčný systém prijatý na zasadnutí Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky IUGG v roku 1971 v Moskve Rezolúciou č. 11

Poznámka

1. International Gravity Standardization Net 1971 (IGSN 71) nahradil Postupimský gravimetrický referenčný systém.
2. Základ Gravimetrického referenčného systému 1971 tvoria absolútne gravimetrické merania vykonané pomocou balistického absolútneho gravimetra na 8 gravimetrických bodoch.
3. Gravimetrický referenčný systém 1971 je realizovaný množinou 1854 gravimetrických bodov rozložených na všetkých kontinentoch.

Trieda A

Termín gravimetrický systém
Synonymum tiažový systém
Definícia

kinematický referenčný systém definovaný geometrickými a fyzikálnymi parametrami, kde geometrické parametre definujú polohy bodov a fyzikálne parametre definujú charakteristiky tiažového poľa Zeme vztiahnuté k týmto bodom

Trieda A

Termín Gravimetrický systém 1957
Definícia

realizácia gravimetrického systému pre Československú socialistickú republiku, ktorý bol pripojený na postupimský medzinárodný gravimetrický systém a označený rokom 1957

Poznámka

Základom bola gravimetrická sieť I. a II. rádu zameraná v rokoch 1948 – 1954 Nörgaardovým gravimetrom.

Trieda A

Termín Gravimetrický systém 1964 (S-Gr 1964)
Definícia

realizácia gravimetrického systému pre Československú socialistickú republiku, ktorý bol pripojený na postupimský medzinárodný gravimetrický systém a označený rokom 1964

Trieda A

Termín Gravimetrický systém 1995 (S-Gr 95)
Definícia

realizácia gravimetrického systému reprezentovaná súborom tiažových zrýchlení bodov Štátnej gravimetrickej siete s charakteristikami presnosti určenými z vyrovnania absolútnych a relatívnych tiažových meraní medzinárodnej slovensko-česko-maďarskej gravimetrickej siete doplnených o relatívne gravimetrické merania vykonaných v období rokov 1971 – 1997

Poznámka

1. Z vyrovnania medzinárodnej gravimetrickej siete boli vyňaté tiažové body z územia Slovenska spĺňajúce podmienku pravidelného a rovnomerného rozmiestnenia a tie boli zostavené do Katalógu bodov ŠGS.
2. S-Gr 95 je záväznou realizáciou v Slovenskej republike.

Trieda A

Termín gravimetrický ťah
Synonymum tiažový ťah
Definícia

sled tiažových bodov, na ktorých sa merajú relatívne hodnoty tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín greenwichský poludník
Definícia

poludník prechádzajúci pasážnikom (prístrojom na určovanie presného okamihu prechodu hviezd cez poludník) starej hvezdárne v londýnskej štvrti Greenwich

Poznámka

V roku 1883 bol na konferencii v Ríme prijatý ako nultý poludník pre celú Európu a v roku 1884 na konferencii vo Washingtone pre celý svet.

Trieda A

Termín gusterberský systém
Definícia

jeden z katastrálnych súradnicových systémov bývalého Rakúsko-Uhorska so začiatkom v bode Gusterberg v Hornom Rakúsku a osou X v jeho poludníku

Poznámka

1. Základom bola katastrálna triangulácia z rokov 1821 – 1840 a Cassiniho zobrazenie.
2. Použil sa na katastrálne mapovanie v mierke 1 : 2880 aj v Čechách a Rakúsku.

Trieda A

Termín gyroskop
Definícia

zariadenie využívané na meranie zmeny orientácie v navigácii

Poznámka

1. Základným konštrukčným prvkom mechanického gyroskopu je zotrvačník, ktorý má obmedzený jeden stupeň voľnosti.
2. Základným konštrukčným prvkom optického gyroskopu je optický prvok (hranol, vinutie optického vlákna) realizujúci dráhu monochromatického zväzku lúčov, ktorý na určenie zmeny orientácie využíva fyzikálny princíp Sagnacovho efektu.

Trieda D, I

Termín gyroteodolit
Definícia

prístroj na určenie zemepisného azimutu, tvorený spojením teodolitu a mechanického zotrvačníkového gyroskopu

Poznámka

1. Podľa spôsobu spojenia teodolitu a gyroskopu rozoznávame gyroteodolit so zaveseným gyroskopom a gyroteodolit s nasadzovacím gyroskopom.
2. Na určenie zemepisného severu (azimutu) sa využíva schopnosť zotrvačníka, nachádzajúceho sa na povrchu Zeme, ustáliť os rotácie v rovine zemepisného poludníka. Moment pôsobiaci na os zotrvačníka je priamo úmerný uhlovej rýchlosti rotácie Zeme, kinetickému potenciálu zotrvačníka a veľkosti uhla, ktorý zviera os zotrvačníka a rovina poludníka.

Trieda D, I

Aktualizované 26.02.2024