Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 11.04.2024

Písmeno: u

Termín úbočie
Definícia

časť terénu zostupujúca z vyvýšeniny do doliny

Trieda F, E

Termín účastník právneho vzťahu
Definícia

1. fyzická osoba a právnická osoba (vrátane orgánov verejnej moci), ktorá vo vzťahu k iným fyzickým alebo právnickým osobám vystupuje ako nositeľ práv alebo povinností
2. špecifikácia podrobnej kategorizácie vlastníka a iného oprávneného z práva k nehnuteľnosti (z pohľadu katastra nehnuteľností)

Poznámka

Jednociferné kódové označenie účastníka právneho vzťahu je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Vlastník, kód 2: Správca, kód 3: Nájomca, kód 4: Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti.

Trieda G

Termín účastník výmeny informácií
Definícia

prevádzkovateľ informačného systému, užívateľ informačných služieb a sprostredkovateľ informácií

Trieda G

Termín účel mapy
Definícia

zámer vyhotovenia alebo vydania mapy smerovaný na cielené uspokojovanie potrieb používateľov máp

Trieda E

Termín účelová komunikácia
Definícia

pozemná komunikácia slúžiaca spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo slúžiaca komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch

Poznámka

Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.

Trieda D, G

Termín účelová mapa
Definícia

tematická mapa veľkej mierky

Poznámka

Účelová mapa obsahuje v závislosti od stanoveného účelu okrem prvkov mapového obsahu základnej mapy aj ďalšie predmety miestneho prešetrovania a merania.

Trieda E

Termín údolnica
Definícia

čiara sledujúca miesta najintenzívnejšieho vhĺbenia dolinového terénneho tvaru

Trieda F, E

Termín údržba mapy
Definícia

pozri termín aktualizácia mapy

Poznámka

1. Termín údržba mapy sa v starších obdobiach súbežne používal v podmienkach katastra na označenie pojmu aktualizácia mapy.
2. Pojem údržba mapy súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín uhlové skreslenie
Definícia

rozdiel veľkosti azimutu (uhla) na zobrazovacej ploche a zodpovedajúceho azimutu (uhla) na referenčnej ploche

Trieda E

Termín uhlový uzáver
Definícia

1. uhlová odchýlka v uzavretom geometrickom obrazci, o ktorú sa líši súčet hodnôt jeho meraných uhlov od teoretickej hodnoty
2. rozdiel hodnoty orientačného smerníka koncového bodu obojstranne orientovaného polygónového ťahu od súčtu orientačného smerníka začiatočného bodu obojstranne orientovaného polygónového ťahu a meraných vrcholových uhlov polygónového ťahu

Trieda A

Termín uhorské jutro
Definícia

jednotka siahovej plošnej sústavy rovnajúca sa 1200 štvorcovým siaham (°)

Poznámka

1. Jedno uhorské jutro = 1200 štvorcových siah (°) = 4315,982 m2.
2. Siahová dĺžková sústava i siahová plošná sústava boli nahradené metrickou sústavou zákonom č. 386/1922 Sb. z. a n. a vykonávacou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 75/1923 Sb. z. a n., ktorými sa zaviedla metrická miera pre právne rokovania, listiny, knihové zápisy a operáty pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Trieda G

Termín úhrnné hodnoty druhov pozemkov
Definícia

sumarizačný výkaz, v ktorom sú uvádzané výmery jednotlivých druhov pozemkov, výmery poľnohospodárskej pôdy a celková výmera všetkých pozemkov v rámci územnej evidenčnej jednotky

Poznámka

1. Pojem úhrnné hodnoty druhov pozemkov súvisel s evidenciou nehnuteľností a od roku 1993 aj s katastrom nehnuteľností.
2. Skratka termínu úhrnné hodnoty druhov pozemkov je ÚHDP.

Trieda G

Termín ukážkový mapový list
Definícia

ukážka obsahu a jeho grafického vyjadrenia, úpravy a celkového vybavenia mapového diela

Trieda F, G

Termín umelé koryto
Definícia

koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Príklad

Vodný kanál, vodný náhon, prieplav a iné.

Trieda E

Termín umiestenie pozemku
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie lokalizácie pozemku

Poznámka

Jednociferné kódové označenie umiestenia pozemku je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Pozemok je umiestený v zastavanom území obce, kód 2: Pozemok je umiestený mimo zastavaného územia obce.

Trieda G

Termín umiestenie stavby
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie lokalizácie stavby

Poznámka

Jednociferné kódové označenie je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Stavba postavená na zemskom povrchu, kód 2: Podzemná stavba, kód 3: Nadzemná stavba.

Trieda G

Termín UML aplikačná schéma
Definícia

aplikačná schéma napísaná v jazyku UML v súlade s STN EN ISO 19109

Trieda C

Termín úmorie
Definícia

územie, z ktorého všetka povrchová voda tečie do jedného mora

Poznámka

Úmoria sú navzájom oddelené hranicou vedúcou po dôležitých horských chrbtoch, od ktorých majú povodie a voda riek spád do jednotlivých morí.

Trieda E

Termín UNGEGN
Definícia

akronym pre skupinu expertov OSN pre geografické názvy

Poznámka

UNGEGN je skratkou z anglického názvu United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Trieda K

Termín univerzálna fotogrametrická metóda
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu, prípadne aj výškopisu bodovým alebo čiarovým vyhodnotením zo snímkových dvojíc na univerzálnom vyhodnocovacom prístroji

Poznámka

Univerzálna fotogrametrická metóda je najčastejšie používanou fotogrametrickou metódou podrobného merania.

Trieda B, F

Termín univerzálna meracia stanica
Synonymum totálna stanica
Definícia

zariadenie na automatizované elektronické meranie uhlov a dĺžok s možnosťou zobrazenia meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

1. Zariadenie je obvykle vybavené procesorom a softvérom, ktoré umožňujú automatizovanú kontrolu splnenia základných osových podmienok prístroja počas merania, zavedenie opráv k meraným údajom, zavedenie fyzikálnych a matematických korekcií, vykonávanie jednoduchých výpočtov, číselné a čiastočne grafické zobrazenie výsledkov merania.
2. Zariadenie môže byť doplnené o ďalšie prístroje, napr. digitálny fotoaparát, prijímač GNSS s anténou a pod.

Trieda A, I

Termín univerzálny vyhodnocovací prístroj
Definícia

analógový fotogrametrický prístroj na stereoskopické vyhodnotenie snímkovej dvojice

Poznámka

1. Prístroj umožňoval fyzickú vzájomnú a absolútnu orientáciu pozemnej a leteckej stereodvojice.
2. Prístroj slúžil predovšetkým na tvorbu polohopisu a výškopisu máp.

Trieda B, I

Termín úpätie
Definícia

styk dvoch rôzne sklonených terénnych plôch na rozhraní úbočia a doliny zvierajúcich spolu obyčajne tupý uhol

Trieda F, E

Termín úpätnica
Definícia

čiara styku dvoch rôzne sklonených čiastkových plôch na rozhraní úbočia a doliny zvierajúcich navzájom zvyčajne tupý uhol

Trieda F, E

Termín úplná stredná chyba
Synonymum celková stredná chyba
Definícia

kvadratický súčet strednej náhodnej chyby a strednej systematickej chyby

Trieda J

Termín úplný geografický názov
Definícia

geografický názov pozostávajúci z dvoch alebo z viacerých slov, ktorý je v aplikačnej praxi (v komunikácii) predmetom skracovania

Poznámka

Úplné geografické názvy a skrátené geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Dvojice úplného geografického názvu a skráteného geografického názvu: Slovenská republika a Slovensko, Banská Bystrica a Bystrica, Záhorská Bystrica a Bystrica, Vysoké Tatry a Tatry, Nové Mesto nad Váhom a Nové Mesto, Gerlachovský štít a Gerlach, Zväz sovietskych socialistických republík a Sovietsky zväz, Baltské more a Balt, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené kráľovstvo, Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija a Líbya.

Trieda E

Termín úplný mapový list
Definícia

mapový list pokreslený v celom rozsahu

Trieda E

Termín úradné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
Definícia

potvrdenie zamestnanca katastrálnej autority s osobitnou odbornou spôsobilosťou a poverením, že výsledky vybraných geodetických a kartografických činností môžu byť prevzaté do štátnej dokumentácie

Trieda G

Termín urbár
Definícia

fyzicky nerozdelené podielové spoluvlastníctvo lesov a pasienkov bývalých poddaných

Trieda G

Termín určený operát
Definícia

operát bývalých pozemkových evidencií určený katastrálnou autoritou ako operát zobrazujúci pôvodné pozemky nezobrazené v katastrálnej mape, ktorého súčasťou je evidencia súvisiacich vlastníckych práv

Trieda G

Termín určovací smer
Definícia

smer z daného bodu na určovaný bod alebo z určovaných bodov na daný bod alebo na súčasne určovaný bod

Trieda A

Termín určovanie elipsoidických prevýšení pomocou GNSS
Definícia

určenie rozdielu elipsoidických výšok medzi dvomi bodmi z pravouhlých súradníc základnice transformovaných na elipsoidické súradnice

Trieda A

Termín určovanie geoidu
Definícia

určenie výšok geoidu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

Termín určovanie normálnych výšok pomocou GNSS
Definícia

určenie nadmorskej výšky z rozdielu elipsoidických výšok z merania pomocou GNSS a výšky kvázigeoidu nad elipsoidom za predpokladu znalosti jeho priebehu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

Termín určovanie ortometrických výšok pomocou GNSS
Definícia

určenie nadmorskej výšky z rozdielu elipsoidických výšok z merania pomocou GNSS a výšky geoidu nad elipsoidom za predpokladu znalosti jeho priebehu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

Termín určujúci lúč
Definícia

lomená spojnica prechádzajúca predmetovým bodom, projekčným centrom a obrazom predmetového bodu; je to os zväzku lúčov vychádzajúceho z predmetového bodu a dopadajúceho na objektív

Trieda B

Termín úroveň dát
Definícia

vrstva v množine vrstvených úrovní, v ktorých sú dáta zaznamenané tak, že zodpovedajú definíciám typov založených na aplikačnej modelovej úrovni

Trieda C

Termín úroveň zhody kvality
Definícia

hraničná hodnota alebo množina hodnôt parametrov kvality, ktorá determinuje zhodu s kritériami stanovenými v špecifikácii dátového produktu alebo v požiadavkách používateľa

Trieda C

Termín úsekový bod geodetickej základnice
Definícia

medziľahlý, trvalo stabilizovaný bod na geodetickej základnici vymedzujúci jej úsek

Trieda A

Termín usmernenie
Definícia

interný normatívny akt operatívnej povahy, ktorým orgán štátnej správy poskytuje aktuálnu odbornú a metodickú pomoc organizáciám, resp. orgánom štátnej správy vo svojej riadiacej alebo metodickej pôsobnosti

Trieda Z

Termín usmerňovacie meranie
Definícia

meranie, ktorého výsledkom je smerník orientačnej priamky v podzemí

Trieda D

Termín usporiadaná množina
Definícia

usporiadaný zoznam hodnôt

Poznámka

Počet hodnôt v usporiadanej množine je nemenný.

Trieda C

Termín ústavné právo
Definícia

osobitná súčasť verejného práva, ktoré reguluje štátnu moc vo vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov

Poznámka

1. Ústavné právo sa považuje za vedúce právne odvetvie, pretože s jeho úpravou musia byť v súlade všetky ostatné normy verejného aj súkromného práva. Keďže jeho základnou úpravou je štruktúra, kompetencie, tvorba a činnosť štátnych orgánov a vlastne úprava štátnej formy, t. j. režimu, formy vlády a štátneho zriadenia.
2. V štatistickej klasifikácii odborov vzdelania odbor vzdelania s kódom 6803x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“.

Trieda G

Termín ústredný archív geodézie a kartografie
Definícia

špecializovaný verejný archív, ktorý zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje archívne kartografické diela a archívne dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností na území Slovenskej republiky

Trieda A, E

Termín uzavretosť
Definícia

<v topológii> spojenie vnútrajška a hranice topologického objektu alebo geometrického objektu

Trieda C

Termín uzavretý polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah v tvare uzavretého mnohouholníka

Poznámka

Koncový bod uzavretého polygónového ťahu je totožný so začiatočným bodom.

Trieda A, F

Termín územie časti obce
Definícia

územný celok hierarchicky nižšej jednotky ako obec, v priestore ktorého obec realizuje svoje zákonné kompetencie

Poznámka

1. Územie obce sa môže deliť na časti obce; územie časti obce môže byť reprezentované jedným katastrálnym územím, niekoľkými katastrálnymi územiami, alebo nemusí mať svoje katastrálne územie.
2. O zriadení, zrušení, rozdelení alebo zlúčení častí obce rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja.

Trieda E

Termín územie obce
Definícia

územný celok, v priestore ktorého obec realizuje svoje zákonné kompetencie, skladajúci sa z jedného alebo z viacerých katastrálnych území

Poznámka

1. Územie obce sa môže členiť na časti obce.
2. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza; o inej zmene územia obce rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Obec sa môže rozdeliť, ak každá z nových obcí bude mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov a ak urbanisticky nesplynula s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

Trieda E

Termín územný systém ekologickej stability
Definícia

celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine

Trieda G

Termín užívacia hranica
Definícia

hranica oddeľujúca pozemky rozmanitých užívateľov

Poznámka

1. Užívacia hranica môže byť ale nemusí byť identická s vlastníckou hranicou.
2. Užívacie hranice najmä v extraviláne boli predmetom evidovania v jednotnej evidencii pôdy a v evidencii nehnuteľností.

Trieda F

Termín užívateľ informačného systému
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva informácie získané z informačného systému alebo o tieto informácie žiada v rámci informačných služieb poskytovaných informačným systémom

Trieda G

Termín užívateľ nehnuteľnosti
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť

Poznámka

Užívateľ nehnuteľnosti môže byť ale nemusí byť totožný s vlastníkom nehnuteľnosti.

Trieda G

Termín úžľabie
Definícia

klesajúca pretiahnutá vhĺbená plocha prebiehajúca medzi dvoma svahovými chrbtami

Trieda F, E

Termín úžľabina
Definícia

dolina s vhĺbeným (žľabovým) dnom

Trieda F, E

Termín uzlový bod
Definícia

bod, do ktorého sa zbiehajú tri alebo viac ťahov

Poznámka

Uzlový bod môže byť uzlový polygónový bod a uzlový výškový bod.

Trieda A

Termín uzlový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah zbiehajúci sa s ďalšími polygónovými ťahmi rovnakého druhu v spoločnom uzlovom bode

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín uzol
Definícia

<v topológii> bezrozmerné topologické primitívum

Poznámka

Hranica uzla je prázdna množina.

Trieda C

Aktualizované 26.02.2024