Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: f

Termín farba mapy
Definícia

každý farebný tón, resp. odtieň mapy

Poznámka

Počet farieb mapy treba odlišovať od počtu jej tlačových farieb.

Príklad

Zelená, modrá, žltá farba, ale aj oranžová farba, za ktorú sa považuje odtieň alebo skupina odtieňov medzi žltou a červenou farbou.

Trieda E

Termín fázové meranie dĺžok
Definícia

metóda na meranie dĺžok založená na poznaní vlnovej dĺžky, počtu celých vĺn a na meraní fázového rozdielu medzi vysielanými a prijímanými (odrazenými) vlnami

Trieda A, I

Termín fázové meranie GNSS
Synonymum meranie pomocou fázy nosnej vlny
Definícia

metóda merania vzdialeností medzi družicou a prijímačom využívajúca spracovanie nosných vĺn vysielaných družicami globálnych navigačných satelitných systémov

Poznámka

Výsledná vzdialenosť sa určuje ako násobok vlnovej dĺžky nosnej vlny, ktorý sa skladá z celočíselnej časti a merateľného zlomku.

Trieda A

Termín figurálny znak
Definícia

znak na mape v tvare určitého obrazca

Poznámka

Figurálne znaky sa rozlišujú podľa motivovanosti a tvaru, podľa farebnosti, podľa vyplnenia a členenia (napr. geometrické, alfanumerické, symbolické, obrázkové).

Trieda E

Termín formát atlasu
Definícia

rozmery (šírka x výška) atlasu

Poznámka

Rozmery atlasu sa udávajú buď odkazom na niektorý štandardný formát (A3, B4 a pod.), alebo číselne (napr. 225 mm x 460 mm).

Trieda E

Termín formát dát
Definícia

formalizovaný spôsob zápisu dát

Trieda C

Termín formát mapového listu
Definícia

rozmery orezaného vytlačeného mapového listu čiže jeho dĺžka a šírka

Poznámka

Formát mapového listu sa rovná súčtu rozmerov mapového listu, vzdialenosti vnútornej a vonkajšej rámovej čiary a okraja mapy.

Trieda E

Termín formát mapy
Definícia

konečné rozmery mapy po orezaní tlačového hárku

Trieda E

Termín formát skladanej mapy
Definícia

výsledný rozmer vytlačeného, orezaného a skladaného tlačového hárku mapy

Trieda E

Termín formát snímky
Definícia

rozmer rámu meračskej snímky alebo fyzická veľkosť elektro-optického snímača

Poznámka

Formát snímky závisí od typu meračskej komory a udáva sa v cm (napr. 18x18 cm, 23x23 cm, 13x18 cm).

Trieda B

Termín fotogrametria
Definícia

technický vedný odbor zaoberajúci sa získavaním spoľahlivých informácií o Zemi, jej prostredí, objektoch a fyzikálnych javoch prostredníctvom záznamu, merania, spracovania a interpretácie meračských snímok a digitálnych obrazov

Trieda B

Termín fotogrametrická vrstevnica
Definícia

vrstevnica z fotogrametrického vyhodnotenia

Trieda E

Termín fotogrametrické mapovanie
Definícia

mapovanie využívajúce na podrobné mapovanie fotogrametrické metódy

Trieda B, F

Termín fotogrametrické práce
Definícia

meračské činnosti pozostávajúce z vlícovania, snímkovania, fotogrametrického vyhodnotenia a prezentácie výsledkov

Trieda B

Termín fotogrametrické skenovanie
Definícia

tvorba mračna bodov alebo podrobného 3D modelu predmetovej scény z jej digitálnych snímok

Trieda B

Termín fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

súbor činností pri spracovaní snímok alebo obrazov pozostávajúci z prípravných prác, merania, výpočtu a prezentácie výsledkov

Poznámka

Podľa typu vyhodnocovacieho prístroja rozoznávame vyhodnotenie analógové, analytické a digitálne.

Trieda B

Termín fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

súbor činností pri spracovaní snímok pozostávajúci z prípravných prác, merania, výpočtu a prezentácie výsledkov

Trieda B

Termín fotogrametrický bod
Definícia

bod, ktorého súradnice boli určené fotogrametrickou metódou

Trieda F

Termín fotogrametrický náčrt
Definícia

meračský náčrt vyhotovený spravidla na podklade zväčšeniny leteckej meračskej snímky a obsahujúci ďalšie údaje prešetrené v teréne potrebné na fotogrametrické vyhodnotenie (napr. strešný presah, výsledok klasifikácie meračských snímok)

Trieda F

Termín fotomapa
Definícia

mapa, ktorej polohopisný obsah je vyjadrený prekreslenou leteckou meračskou snímkou, prípadne montážou viacerých snímok, a je doplnený kresbou vybraných prvkov a popisom

Poznámka

Historický pojem.

Trieda B

Termín fotomapa
Definícia

mapa, ktorej obsah tvorí projektívne prekreslená alebo zvislá analógová letecká meračská snímka, prípadne montáž viacerých snímok, doplnená kresbou vybraných prvkov a popisom

Poznámka

1. Fotomapa obsahuje polohové chyby zapríčinené prevýšením terénu.
2. Fotomapa je označenie historického produktu, ktorý sa už nepoužíva.

Trieda B

Termín fotoplán
Definícia

fotomontáž prekreslených zvislých leteckých meračských snímok v stanovenej jednotnej mierke so zvyčajnými náležitosťami mapy

Trieda B

Termín funkcia mapy
Definícia

poslanie, význam mapy v širšom zmysle

Poznámka

Rozlišujeme zobrazovaciu funkciu, poznávaciu funkciu, informačnú funkciu, dokumentačnú funkciu, orientačnú funkciu a ďalšie funkcie mapy.

Trieda E

Termín fyzická geografia
Definícia

vedná disciplína ako časť geografie zaoberajúca sa fyzickogeografickou sférou

Poznámka

Fyzickogeografická sféra je tvar a forma zemského povrchu, priestorové usporiadanie, rozsah a vlastností morí a oceánov, obaľujúcou atmosférou a procesmi v nej, tenkou vrstvou pôdy a prirodzenou vegetačnou pokrývkou, t. j. prírodným prostredím ľudstva.

Trieda E

Termín fyzickogeografická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca objekty a javy skúmané fyzickou geografiou: terén, vodstvo, vegetačný kryt, pôdne druhy, geologickú stavbu, klimatické pomery a pod.

Trieda E

Termín fyzickogeografický región
Definícia

časť fyzickogeografickej sféry určená na základe určitého znaku vybraného z vlastností tejto sféry

Trieda E

Termín fyzikálna geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním parametrov tiažového poľa Zeme, ich zmien v čase a ich účinkov na geodetické merania

Trieda A

Termín fyzikálna redukcia dĺžky
Definícia

redukcia elektronicky meranej dĺžky o vplyv zmeny rýchlosti šírenia elektromagnetických vĺn pri ich prechode atmosférickým prostredím

Trieda A, H

Aktualizované 26.02.2024