Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: o

Termín obchodné právo
Definícia

osobitná časť súkromného práva, ktorá obsahuje súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti

Trieda G

Termín občianske právo
Definícia

1. osobitná časť súkromného práva, ktorého vzťah k zvyšným odvetviam súkromného práva je daný vzťahom špeciality a subsidiarity (podpornosti)
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „právo“ skupiny študijných odborov „humanitné vedy a umenie“
3. v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania odbor vzdelania s kódom 6817x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské

Poznámka

1. Predmetom občianskoprávnej regulácie sú majetkové vzťahy fyzických osôb a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom a časť vzťahov vyplývajúcich z práva na ochranu osôb.
2. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
3. Kódové označenie študijného odboru „občianske právo“ v sústave študijných odborov je 3.4.11.

Trieda G

Termín obec
Definícia

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt

Poznámka

Základnou úlohou obce pri výkone jej samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Trieda E

Termín obecný sektorový prehľad
Definícia

rozčlenenie pôdneho fondu podľa jednotlivých druhov pozemkov a podľa sektorov, ktoré mali sídlo v príslušnej obci

Poznámka

Pojem obecný sektorový prehľad súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín objekt
Definícia

<pre GIS>
1. abstrakcia javu reálneho sveta
2. výskyt entity určitej triedy

Poznámka

V systéme slovenského jazyka nie je rovnocenný ekvivalent pre anglický výraz „feature“. Zaviedol sa ekvivalent „objekt“, ale podľa kontextu ho možno chápať aj ako prvok, entitu, ale aj ako vlastnosť, charakteristický znak, črtu, príznak a pod.

Trieda C

Termín objektovo orientovaná databáza
Definícia

databáza narábajúca s objektmi reprezentovanými dátami a programovým prostredím a vykazujúca ďalšie príznaky objektovo orientovanej architektúry

Trieda C

Termín obkresľovanie meračskej snímky
Definícia

dopĺňanie obsahu mapy prenášaním obrazu predmetov merania z meračskej snímky do mapy

Poznámka

Činnosti obsiahnuté v tomto pojme sa v osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia prestali vykonávať v dôsledku čoho termín prešiel do kategórie historizmov.

Trieda B

Termín oblasť záujmu
Definícia

časť reálneho alebo hypotetického sveta, ktorá zahŕňa všetko, čo je predmetom záujmu

Trieda C

Termín obmedzenie drobenia pozemkov
Definícia

súbor administratívnych prekážok s cieľom zníženia ďalšieho drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov

Poznámka

1. Obmedzenie drobenia pozemkov sa vzťahuje na pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim, ak by ďalším drobením vznikol pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku s výmerou patriacou do veľkostnej kategórie obmedzenia drobenia pozemkov.
2. Obmedzenie drobenia pozemkov sa realizuje finančnými odvodmi určenými zákonom.

Trieda G

Termín obmedzenie prevodu nehnuteľnosti
Definícia

zabezpečenie uspokojenia pohľadávky veriteľa písomnou zmluvou, ktorou dlžník (vlastník) bral na seba povinnosť, že neprevedie svoju nehnuteľnosť bez súhlasu veriteľa na iného, dokiaľ nebude pohľadávka uspokojená

Poznámka

1. K zmluve o obmedzení prevodu nehnuteľnosti bola potrebná jej registrácia štátnym notárstvom.
2. Pojem obmedzenie prevodu nehnuteľnosti súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností
Definícia

ohraničenie práv vlastníka nehnuteľností a inej oprávnenej osoby k nehnuteľnostiam súvisiace so zriaďovaním, udržiavaním, premiestňovaním, odstraňovaním a obnovovaním zariadení geodetických bodov a s výkonom ďalších geodetických činností vrátane umožnenia vstupu a vjazdu na pozemok

Poznámka

Je spojené s primeranou náhradou.

Trieda G

Termín obmedzujúca poznámka práva do katastra
Definícia

poznámka informujúca o nehnuteľnosti alebo o vlastníkovi

Príklad

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností, oznámenie o začatí daňového exekučného konania alebo colného exekučného konania.

Trieda G

Termín obnova katastrálneho operátu (OKO)
Definícia

katastrálne konanie, v ktorom sa obnovuje súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií alebo ich vybraná časť a nahrádza sa dovtedajší katastrálny operát

Poznámka

Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva vtedy, ak sa dovtedajší katastrálny operát stal nespôsobilý na ďalšie používanie, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo preto, že dovtedajší katastrálny operát je stratený, zničený alebo poškodený.

Trieda G

Termín obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM)
Definícia

obnova katastrálneho operátu pozostávajúca z prešetrovania priebehu hraníc v teréne (hraníc územnosprávnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb), na ktoré nadväzuje vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

Poznámka

1. Priebeh hraníc sa zisťuje komisionálne za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov.
2. Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním nadväzuje na dovtedajší platný katastrálny operát a nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
3. Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním stane katastrálnou mapou.

Trieda F, G

Termín obnova katastrálneho operátu skrátenou formou
Definícia

obnova katastrálneho operátu v prípade, ak dovtedajšia katastrálna mapa vyhovovala svojou presnosťou a ak bolo potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie

Poznámka

1. Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou nenadväzovala na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne ale obsahovala transformáciu analógovej mapy do jej číselného vyjadrenia.
2. Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou bola aplikovaná od 1.1.1993 do 23.7.1996; OKO skrátenou formou bolo zrušené čl. XXVIII zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Starším termínom na obnovu katastrálneho operátu skrátenou formou bola obnova katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní.

Trieda G

Termín obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu
Definícia

obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti v prípade, ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stane nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním

Poznámka

Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.

Trieda G

Termín obnova mapy
Definícia

nové spracovanie existujúcej mapy buď vyhotovením nového meračského originálu mapy, alebo využitím číselných výsledkov predchádzajúcich meraní

Trieda E

Termín obnova meračského operátu evidencie nehnuteľností
Definícia

nahradenie meračského operátu evidencie nehnuteľností alebo jeho častí novým meračským operátom

Poznámka

Pojem obnova meračského operátu evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín obnova operátu evidencie nehnuteľností
Definícia

nahradenie operátu evidencie nehnuteľností alebo jeho časti novým operátom

Poznámka

1. Dôvodom na obnovu operátu evidencie nehnuteľností mohla byť opotrebovanosť, strata alebo zničenie operátu evidencie nehnuteľností, alebo v prípade pozemkových máp evidencie nehnuteľností ich nevyhovujúca presnosť alebo ich nevyhovujúca mierka .
2. Pojem obnova operátu evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín obnova písomného operátu evidencie nehnuteľností
Definícia

nahradenie písomného operátu evidencie nehnuteľností alebo jeho častí novým písomným operátom

Poznámka

Pojem obnova písomného operátu evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín obnova pozemkového katastra
Definícia

nahradenie dovtedajšieho operátu pozemkového katastra alebo jeho časti novým operátom

Poznámka

Dôvodom na obnovu pozemkového katastra mohla byť opotrebovanosť, strata alebo zničenie operátu pozemkového katastra, alebo v prípade máp pozemkového katastra ich nevyhovujúca presnosť alebo ich nevyhovujúca mierka.

Trieda G

Termín obojsmerná nivelácia
Definícia

nivelácia vykonaná v smere ťahu (tam) a opačne (späť)

Trieda A, F

Termín obojstranne orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, na ktorého začiatočnom aj koncovom bode sú merané orientačné smery

Trieda A

Termín obratník
Definícia

rovnobežka severnej a južnej pologule so zemepisnou šírkou rovnou sklonu ekliptiky ε

Poznámka

Obratníky ohraničujú šírkové pásmo, v ktorom aspoň raz v roku Slnko prejde zenitom.

Trieda E, Z

Termín obratník Kozorožca
Definícia

najjužnejšia rovnobežka so zemepisnou šírkou rovnou zápornému sklonu ekliptiky –ε, na ktorej ešte Slnko raz v roku (v deň zimného slnovratu) prejde pri hornej kulminácii zenitom

Poznámka

1. V ostatných dňoch roka tu Slnko kulminuje severnejšie od zenitu, podobne ako na všetkých miestach ležiacich južnejšie od obratníka.
2. Hodnota sklonu ekliptiky ε je približne 23° 27’.

Trieda E, Z

Termín obratník Raka
Definícia

najsevernejšia rovnobežka so zemepisnou šírkou rovnou sklonu ekliptiky +ε, na ktorej ešte Slnko raz v roku (v deň letného slnovratu) prejde pri hornej kulminácii zenitom

Poznámka

1. V ostatných dňoch roka tu Slnko kulminuje južnejšie od zenitu, podobne ako na všetkých miestach ležiacich severnejšie od obratníka.
2. Hodnota sklonu ekliptiky ε je približne 23° 27’.

Trieda E, Z

Termín obrazové súradnice
Definícia

pravouhlé rovinné súradnice snímkového bodu v obrazovom súradnicovom systéme; vyjadrujú sa zvyčajne v pixeloch

Trieda B

Termín obrazové súradnice
Definícia

pravouhlé súradnice obrazového bodu v obrazovom súradnicovom systéme; vyjadrujú sa v jednotkách [pixel]

Trieda B

Termín obrazový priestor
Definícia

priestor medzi projekčným centrom a snímkovou/obrazovou rovinou

Trieda B

Termín obrazový súradnicový systém
Definícia

ľavotočivý pravouhlý súradnicový systém s počiatkom v ľavom hornom rohu digitálnej snímky a s danou veľkosťou pixela, ktorá určuje rozmer snímky v metrických jednotkách; kladná vetva osi X je totožná s horným okrajom obrazu, kladná vetva osi Y je totožná s ľavým okrajom obrazu

Poznámka

Obrazový súradnicový systém je realizovaný obrazovými (pixelovými) súradnicami snímkových bodov.

Trieda B

Termín obrysová čiara
Definícia

obraz prieniku vonkajšieho obvodu stavebného objektu s terénom alebo priemet vonkajšieho obvodu stavebného objektu na terén

Trieda E

Termín obrysová mapa
Definícia

mapa obsahujúca len bodové a čiarové prvky (spravidla riečnu sieť, jazerá, ostrovy, obrysy kontinentov, hranice štátov, prípadne iných areálov), slúžiaca ako podklad na ďalšiu kresbu alebo na mapové cvičenia

Trieda E

Termín obsah mapy
Definícia

grafické znakové vyjadrenie prírodných a sociálno-ekonomických objektov, javov a ich charakteristík

Trieda E

Termín observácia
Definícia

meranie geodetickými alebo astronomickými prístrojmi na stanovisku

Trieda A

Termín observátor
Definícia

geodet, ktorý je odborník vykonávajúci merania v oblasti geodetickej astronómie

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín obtlačok
Definícia

stranovo prevrátený odtlačok mapových znakov, písma a iných prvkov upravený na odtlačenie najmä do originálu mapy

Trieda E

Termín obytná miestnosť
Definícia

miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie

Trieda G

Termín oceán
Definícia

časť svetového oceánu vypĺňajúca rozsiahle prehĺbeniny medzi kontinentmi a ostrovmi

Trieda E, Z

Termín oceánografická mapa
Definícia

mapa zobrazujúca oceán alebo jeho časti s ich dôležitými charakteristikami (hĺbkami, prúdmi a pod.)

Trieda E

Termín ochrana pôdneho fondu
Definícia

súbor právnych, organizačných, výrobnoekonomických, technických a biologických opatrení s cieľom zachovať plošnú výmeru pozemkov a produkčnú schopnosť pôdy

Trieda G

Termín ochranná tyč
Definícia

variant ochranného zariadenia geodetického bodu

Trieda A, F

Termín ochranné pásmo lesa
Definícia

pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku

Trieda G

Termín ochranné pásmo vodárenského zdroja
Definícia

pásmo určené orgánom štátnej správy na základe posudku orgánu na ochranu zdravia zabezpečujúceho ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja, ktorý sa využíva

Poznámka

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na fakultatívne ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.

Trieda G

Termín ochranné zariadenie geodetického bodu
Definícia

ochranná tyč, výstražná tabuľka, betónová skruž a pod., v odôvodnených prípadoch chránené územie slúžiace na ochranu bodu pred poškodením alebo zničením

Trieda A

Termín ochranný znak
Definícia

nápadné zariadenie v tesnej blízkosti stabilizácie geodetického bodu, výrazne označujúce geodetický bod, uľahčujúce vyhľadanie geodetického bodu a chrániace geodetický bod pred poškodením alebo zničením

Trieda A, F

Termín odbočný nivelačný ťah
Definícia

nivelačný ťah spravidla určený na výškové pripojenie významného geodetického bodu, ktorého body majú číslovanie odvodené od východiskového čísla pripájacieho bodu

Trieda A

Termín odchýlka
Definícia

rozdiel medzi danou a meranou hodnotou veličiny

Trieda J

Termín odchýlka rozmeru stavebného dielca
Definícia

algebraický rozdiel medzi skutočným a projektovaným rozmerom stavebného dielca

Trieda D

Termín odchýlka v styku
Definícia

rozdiel v polohe priesečníkov polohopisnej kresby alebo vrstevnice so stykovými čiarami susedných mapových listov

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín odčítaná dĺžka
Definícia

dĺžka bezprostredne získaná pomocou meradla alebo dĺžkomerného zariadenia

Trieda A

Termín odhad neznámeho parametra
Definícia

stanovenie hodnoty neznámeho parametra, na základe hodnôt náhodného výberu (vektora meraných parametrov)

Poznámka

1. Odhad neznámeho parametra môže byť bodový alebo intervalový.
2. Bodový odhad je hodnota, ktorá udáva najpravdepodobnejšiu hodnotu neznámeho parametra.
3. Intervalový odhad je interval, do ktorého odhadovaná hodnota parametru padne s určitou vopred stanovenou pravdepodobnosťou.

Trieda J

Termín odmeraná súradnica
Definícia

hodnota súradnice určenej kartometricky

Trieda E

Termín odpočinok
Definícia

vodorovná alebo mierne sklonená časť terénu na svahovom chrbte alebo na svahu

Trieda F, E

Termín odpoveď
Definícia

<vo webových službách> výsledok operácie vrátený klientovi zo servera

Trieda C

Termín odstavené rameno
Definícia

riečne rameno, ktoré je umelým stavebným zásahom z oboch koncov uzavreté a teda voda v ňom neprúdi; môže byť ale nemusí byť napájané podzemnou vodou

Trieda L

Termín odsunutá súradnica
Definícia

nevhodné, použi termín odmeraná súradnica

Trieda E

Termín odvodená mapa
Definícia

mapa, ktorá vznikla odvodením alebo prepracovaním východiskovej mapy (inej pôvodnej mapy alebo odvodenej mapy)

Trieda E, F

Termín odvodenie mapy
Definícia

vyhotovenie mapy využitím pôvodnej mapy alebo inej odvodenej mapy alebo modelu, obvykle jej/ jeho zmenšením a úpravou obsahu (redukciou, generalizáciou alebo doplnením)

Trieda E

Termín ofsetová tlač mapy
Definícia

nepriama technika tlače z plochy, pri ktorej sa každá jednotlivá tlačová farba prenáša z povrchu tlačovej formy prostredníctvom tlačového (ofsetového) valca na potlačovaný materiál

Trieda E

Termín OGC
Definícia

konzorcium odborníkov, ktorí sa zaviazali zlepšovať prístup ku geopriestorovým alebo lokalizačným informáciám

Poznámka

1. OGC je skratkou z anglického názvu Open Geospatial Consortium.
2. Členskú organizáciu konzorcia OGC tvoria podniky, vládne agentúry, výskumné organizácie a univerzity, ktoré spoločne pracujú na tom, aby boli informácie o polohe vyhľadateľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné, t. j. FAIR (z angl. FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).

Trieda K

Termín ohlasovací list
Definícia

listina obsahujúca popis zmeny prešetrenej a zameranej meračským úradníkom bývalého katastrálneho meračského úradu z úradnej povinnosti, na podklade ktorej sa realizoval vzájomný súlad zápisov v operáte pozemkového katastra a v operáte pozemkovej knihy

Poznámka

Pojem ohlasovací list súvisel s pozemkovým katastrom a s pozemkovou knihou.

Trieda G

Termín ohodnocovanie pozemkov
Definícia

všeobecné ohodnotenie pozemkov podľa stanovených zásad a stanovenie ich hodnoty v súlade so záväzným právnym predpisom

Trieda G

Termín ohraničenie
Definícia

množina reprezentujúca okraj entity

Poznámka

Termín ohraničenie sa najčastejšie používa v geometrickom kontexte, v ktorom sa považuje za množinu bodov alebo objektov reprezentujúcich tieto body. V iných oblastiach sa termín používa metaforicky na opis prechodu medzi entitou a jej okolím.

Trieda C

Termín ojkonymum
Synonymum sídelný názov
osadný názov
Definícia

toponymum pomenúvajúce všetky druhy sídelných objektov viac či menej trvalého charakteru

Poznámka

Do kategórie sídelných názvov zaraďujeme aj toponymá pomenúvajúce opustené, zaniknuté sídelné objekty i objekty torzálnej architektúry – zrúcaniny hradov, opevnení a pod.

Príklad

Do kategórie sídelných názvov zaraďujeme názvy miest, obcí, mestských častí, častí obcí, dedín, sídelných lokalít, osád, samôt, lazov, kopaníc, štálov, poľnohospodárskych usadlostí, salašov, horární, mlynov, jednotlivých domov, chatových osád, hradov, zámkov, kaštieľov, a pod.

Trieda E

Termín okamžitá rotačná os Zeme
Definícia

priamka spájajúca okamžitý severný a južný pól Zeme

Trieda A

Termín okraj mapy
Definícia

časť orezaného výtlačku mapy mimo mapového rámu

Trieda E

Termín okrajová úloha teórie potenciálu
Definícia

lineárna parciálna diferenciálna rovnica 2. rádu v určitej oblasti pre fyzikálnu veličinu, pre ktorú na hranici oblasti platia isté podmienky (podmienky 1. druhu - Dirchletove, podmienky 2. druhu - Neumannove, podmienky 3. druhu - Newtonove, príp. zmiešané okrajové podmienky)

Poznámka

V geodézii je neznámou určovanou fyzikálnou veličinou poruchový potenciál.

Trieda A

Termín okrajový náčrtok
Definícia

prehľadné zobrazenie vybraných charakteristík obsahu mapy mimo mapového rámu a mimo mapového poľa

Poznámka

Vybrané charakteristiky obsahu mapy zahŕňajú napr. hranice územných celkov, druhy a mierky mapových podkladov, rozmery mapového listu, priebeh nivelačnej siete, použité metódy podrobného merania na jednotlivých častiach mapového listu.

Trieda F

Termín omerná miera
Definícia

veličina vyjadrujúca dĺžku spojnice medzi dvomi susednými podrobnými bodmi

Poznámka

Hodnota omernej miery sa určí priamym meraním vodorovnej dĺžky medzi dvomi susednými podrobnými bodmi v teréne.

Trieda F

Termín onomastika
Definícia

vedný odbor zaoberajúci sa výskytom vlastných mien, ich pôvodom a vývojom, systémom a rozšírením

Trieda E

Termín opakovaná nivelácia
Definícia

nivelácia vykonaná vždy po určitom čase v tej istej nivelačnej sieti alebo v tých istých nivelačných ťahoch; porovnaním výsledkov sa zisťujú vertikálne zmeny zemského povrchu alebo stavieb

Trieda D

Termín opakované vydanie
Definícia

každé vydanie uskutočnené po jeho prvom vydaní; môže byť aktualizované alebo nezmenené

Trieda E

Termín operát evidencie nehnuteľností
Definícia

operát obsahujúci informácie o všetkých nehnuteľnostiach s uvedením druhov pozemkov, výmer pozemkov a spôsobu užívania, vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, správu národného majetku, právo trvalého užívania národného majetku, právo osobného užívania pozemkov, obmedzenie vlastníckych práv a iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností potrebné pre národné hospodárstvo

Poznámka

1. Operát evidencie nehnuteľností obsahoval meračský operát evidencie nehnuteľností, písomný operát evidencie nehnuteľností, zbierku listín a sumarizačné výkazy; jednotkou spravovania bola obec, výnimočne katastrálne územie.
2. Operát evidencie nehnuteľností bol spravovaný v období 1964 – 1992, keď od 1.1.1993 bol nahradený katastrom nehnuteľností dvojicou zákonov: zákonom č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákonom SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

Trieda G

Termín operát geometrického plánu
Definícia

súhrn dokumentačných materiálov skladajúci sa z geometrického plánu, záznamu podrobného merania zmien a elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu

Trieda G

Termín operát jednotnej evidencie pôdy
Definícia

súbor dokumentov založený na evidenciu iba užívacích vzťahov k pozemkom v obci

Poznámka

1. Zakladanie a spravovanie (aktualizácia) operátu jednotnej evidencie pôdy sa v princípe vykonávalo bez základnej legislatívnej normy.
2. Jednotná evidencia pôdy sa zakladala a spravovala v období 1956 – 1964, keď sa stala podkladom na založenie operátu evidencie nehnuteľností.

Trieda G

Termín operát mapy
Definícia

nevhodné, pozri termín mapový operát

Trieda F

Termín operát z vytýčenía hranice pozemku
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií pozostávajúca z vytyčovacieho náčrtu, protokolu o vytýčení hranice pozemku, zoznamu súradníc použitých a vytyčovaných bodov a technickej správy

Trieda G

Termín oprava
Definícia

rozdiel medzi odhadovanou a meranou hodnotou príslušnej veličiny

Poznámka

Oprava sa počíta ako odhadovaná hodnota mínus meraná hodnota.

Trieda J

Termín oprava chyby v katastrálnom operáte
Definícia

katastrálne konanie s cieľom opravy údajov katastra

Poznámka

Oprava chyby v katastri sa vykonáva, ak údaj katastra je v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, alebo ak je chybne zakreslená hranica pozemku v katastrálnej mape, alebo ak je chybný údaj katastra spôsobený chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Trieda G

Termín oprava z dĺžky latového metra
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chybu spôsobenú nesprávnou dĺžkou stupnice metrového úseku nivelačnej laty

Poznámka

Priemerná dĺžka stupnice metrového úseku nivelačnej laty sa určuje laboratórne kalibráciou.

Trieda A

Termín oprava z kolísania tiažnice
Synonymum astronomická korekcia
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chyby spôsobené účinkami príťažlivých síl Slnka a Mesiaca spôsobujúcich osciláciu (kolísanie) tiažnice (zvislice)

Trieda A

Termín oprava z teplotnej rozťažnosti invarového pásu
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chybu z nesprávnej dĺžky stupnice nivelačnej laty spôsobenej rozťažnosťou invarového pásu vplyvom zmeny teploty

Poznámka

Koeficient teplotnej rozťažnosti invarového pásu sa určuje v laboratóriu kalibráciou nivelačnej laty pri rôznych teplotách.

Trieda A

Termín oprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chybu spôsobenú rozdielom skutočného a zdanlivého horizontu a o chybu spôsobenú zakrivením zámery vplyvom refrakcie

Trieda A

Termín oprávnená osoba
Definícia

osoba oprávnená z iného, ako vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín oprávnený domnelý vlastník
Definícia

označenie domnelého vlastníka v operáte pozemkových úprav, o ktorého vlastníckom práve súd do zostavenia registra pôvodného stavu nerozhodol

Poznámka

Oprávnený domnelý vlastník bol v katastri nehnuteľností aplikovaný v období 19.8.1991 – 1.5.2014.

Trieda G

Termín oprávnený záujem
Definícia

opodstatnenie záujmu organizácie alebo občana (fyzickej osoby) nazerať do evidencie nehnuteľností

Poznámka

1. Pojem oprávnený záujem súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Opodstatnenie oprávneného záujmu bolo možné preukázať napr. z titulu užívania alebo vlastníctva nehnuteľnosti, práva rozhodovať o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam, poverenia vykonávať geodetické práce alebo dokázateľného záujmu o získanie nehnuteľnosti.

Trieda G

Termín optické zvislé premietanie
Synonymum optické prevažovanie
Definícia

postup, pri ktorom sa premieta poloha bodu po zvislici pomocou meracieho prístroja alebo laseru

Poznámka

Meracím prístrojom používaným na optické zvislé premietanie je optický prevažovač alebo teodolit vybavený lomeným alebo laserovým okulárom.

Trieda D

Termín optický prevažovač
Definícia

prístroj na vytýčenie zvislice

Poznámka

1. Z konštrukčného hľadiska sa optické prevažovače delia na prevažovače so zámernou osou smerujúcou nahor (do zenitu), nadol (do nadiru) a s možnosťou vytýčenia zvislice obidvomi smermi prepínaním optického prvku vloženého do cesty zámerného lúča.
2. Zámerný lúč je urovnávaný do zvislej polohy kompenzátorom, ktorý môže byť jednoosový a dvojosový. Postup vytyčovania zvislice treba prispôsobiť typu zabudovaného kompenzátora .

Trieda D, I

Termín optimálny plán merania
Definícia

postup merania, pri ktorom sa s minimálnym počtom meraní určia odhady neznámych parametrov tak, aby ich disperzie a kovariancie minimalizovali zvolenú funkciu kritéria optimality

Trieda J

Termín optoelektronický senzor
Definícia

senzor zložený z polovodičových prvkov (fotodiód) citlivých na svetelný tok fotónov, ktorý v týchto prvkoch generuje elektrický náboj na princípe vnútorného fotoelektrického javu

Poznámka

Optoelektronický senzor sa využíva na tvorbu digitálneho obrazu.

Trieda B, I

Termín Organizácia RTCM
Definícia

medzinárodná nezisková vedecko-odborná a vzdelávacia organizácia, ktorá sa venuje otázkam regionálnej a medzinárodnej námornej navigácie a rádiokomunikácie, regulačným zmenám a vývoju technických noriem a štandardov z týchto oblastí

Poznámka

1. Členmi Organizácie RTCM sú vládne aj mimovládne inštitúcie.
2. Organizácia RTCM sa skladá zo špeciálnych komisií, ktorých úlohou je definovanie a vydávanie medzinárodných štandardov na navigáciu a rádiokomunikáciu na základe vykonávania hĺbkových analýz a testovaní.
3. Termín Organizácia RTCM je skratkou odvodenou z Radio Technical Commission for Maritime Services.

Trieda A, K

Termín orientácia mapy
Definícia

priradenie svetových strán k mape podľa smerovania hornej strany

Poznámka

Ak na hornej strane mapy je juh, mapa má južnú orientáciu.

Trieda E

Termín orientácia mapy v teréne
Definícia

natočenie mapy do polohy súhlasnej so svetovými stranami

Poznámka

Orientácia mapy v teréne sa vykonáva obvykle pomocou kompasu alebo buzoly, ale aj podľa stotožnenia smerov na identické objekty v mape a v teréne.

Trieda E

Termín orientácia meračského stola
Definícia

natočenie urovnaného meračského stola tak, aby spojnica zobrazeného stanoviska meračského stola a zobrazeného orientačného bodu bola vo zvislej rovine spojnice týchto bodov v teréne

Trieda A

Termín orientácia osnovy smerov
Synonymum orientácia smerov
Definícia

otočenie osnovy meraných smerov o orientačný uhol, ktorého hodnota sa stanoví na základe orientačných smerov obsiahnutých v osnove

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

Termín orientácia polygónového ťahu
Definícia

začlenenie smeru obyčajne prvej a poslednej strany polygónového ťahu do príslušnej súradnicovej sústavy uhlomerným prístrojom orientovaným na pripájacích bodoch podľa daného (orientačného) smeru meračskej siete

Trieda F

Termín orientácia súradnicového systému
Definícia

pootočenie osí jedného súradnicového systému vzhľadom na osi iného súradnicového systému vyjadrené pomocou uhlov vytvorených osami týchto súradnicových systémov

Príklad

Orientácia súradnicového systému družice alebo lietadla vzhľadom na externý referenčný súradnicový systém.

Trieda A, B

Termín orientačná mapa
Definícia

mapa slúžiaca špeciálne na orientačné ciele

Príklad

Orientačnou mapou je napr. mapa určená na športové orientačné behy, orientačná mapa mesta.

Trieda E

Termín orientačná priamka
Definícia

priamka, resp. dvojica priamok (so spoločným bodom) v podzemí, ktorých body tvoria základné banské bodové pole v podzemí

Poznámka

1. Orientačné priamky sa rozmiestňujú v blízkosti šachty a v chodbách, tak aby vzdialenosť medzi nimi nebola väčšia ako 1 000 m.
2. Parametre bodov orientačných priamok situovaných v blízkosti šachty sa určia pripájacím a usmerňovacím meraním, parametre bodov ďalších orientačných priamok sa určia meraním hlavných polygónových ťahov.

Trieda D

Termín orientačná sieť mapy
Definícia

sústava rovnako odľahlých a spravidla na seba kolmých čiar na mape slúžiaca na rýchle vyhľadávanie objektov, javov a ich charakteristík podľa registra

Poznámka

Funkciu orientačnej siete mapy niekedy plní geografická siete mapy, kilometrová siete mapy alebo iná sieť mapy.

Trieda E

Termín orientačne významný predmet
Synonymum orientačný predmet
Definícia

výrazný predmet v prírode dôležitý na orientáciu v teréne

Príklad

Kostolná veža, božia muka, kríž, vodárenský objekt a pod.

Trieda A

Termín orientačný bod
Definícia

jeden bod alebo viac bodov pridružených ku geodetickému bodu Štátnej trigonometrickej siete (centru)

Poznámka

Je pripojený na geodetický bod tak, že poskytuje orientačný smer viditeľný bez zvýšeného stanoviska.

Trieda A

Termín orientačný predmet
Definícia

pozri termín orientačne významný predmet

Trieda A

Termín orientačný smer
Definícia

zvolený vodorovný smer (prípadne viacej smerov) na trigonometrický, orientačný alebo iný vhodne zvolený bod, ktorého smerník je známy

Poznámka

1. Slúži na orientáciu osnovy smerov pri meraní vodorovných smerov a uhlov.
2. Slúži na pripojenie nadväzujúcich meraní pri meraní polygónových ťahov a geodetických sietí.

Trieda A

Termín orientačný uhol
Synonymum pripájací uhol
Definícia

1. uhol, ktorého hodnotu treba pripočítať k všetkým smerom meranej osnovy na výpočet ich smerníkov
2. uhol meraný na bode polygónového ťahu na jeho orientáciu

Trieda A, F

Termín orientovaná hrana
Definícia

<v topológii> orientovaný topologický objekt, ktorý predstavuje spojenie medzi usporiadanou dvojicou uzlov

Poznámka

1. Orientovaná hrana má definovaný počiatočný a koncový uzol.
2. Orientovaná hrana sa používa v topológii na rozlíšenie a reprezentáciu pravej strany (zápornej) od ľavej strany (kladnej) tejto hrany, a rozlíšenie počiatočného (záporného) uzla a koncového (kladného) uzla tejto hrany.

Trieda C

Termín orientovaná meračská priamka
Definícia

meračská priamka vychádzajúca z číselne určeného polohového bodu a smerujúca na druhý číselne určený neprístupný polohový bod

Trieda F

Termín orientovaná plocha
Definícia

<v topológii> uzavretá plocha orientovaná normálovým vektorom

Poznámka

1. Normála orientovanej plochy určuje kladnú stranu plochy.
2. Kladná orientácia orientovanej plochy, ktorá ohraničuje topologické teleso, bude smerovať od topologického telesa.

Trieda C

Termín orientované teleso
Definícia

<v topológii> teleso ohraničené orientovanou plochou, alebo viacerými na seba nadväzujúcimi orientovanými plochami súvisle pokrývajúcimi toto teleso

Poznámka

V súlade s koncepciou určovania orientácie plochy ohraničujúcej orientované teleso sa orientácia tohto telesa určuje ako kladná, ak normála smeruje von z telesa a záporná, ak smeruje dovnútra telesa.

Trieda C

Termín orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorý má meraný orientačný uhol aspoň na jednom z koncových bodov

Trieda A, F

Termín orientovaný uzol
Definícia

<v topológii> počiatočný alebo koncový uzol orientovanej hrany

Poznámka

Orientácia koncového uzla je kladná a orientácia počiatočného uzla je záporná.

Trieda C

Termín originál listu vlastníctva
Definícia

jedinečný exemplár listu vlastníctva v papierovej podobe

Poznámka

1. Aktualizáciu údajov v origináli listu vlastníctva vykonáva správca katastrálneho operátu zápisom nového textu do originálu listu vlastníctva a preškrtnutím neplatného (starého) textu jednou vodorovnou čiarou tak, aby predchádzajúci text napriek preškrtnutiu zostal čitateľný.
2. Po 17.12.2013 je aktualizovaná iba databáza ISKN; originál listu vlastníctva sa nezakladá.

Trieda G

Termín originálna miera
Definícia

synonymum termínu pôvodná miera

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín orografia
Definícia

horopis, náuka o tvaroch georeliéfu

Trieda E

Termín orografická čiara
Synonymum geomorfologická čiara
Definícia

chrbátnica, prípadne iná významná čiara charakterizujúca na mape orografiu

Trieda E

Termín oronymum
Definícia

geografický názov útvaru vertikálneho členenia zemského povrchu kontinentov vrátane morského dna

Poznámka

Objekty vertikálnej členitosti zemského povrchu sú pohorie, vrch, dolina, nížina a i.

Príklad

Ďumbier, Lomnický štít, Biele Karpaty, Adižské Alpy, Juhoškótska vysočina, Bavorský les.

Trieda E

Termín ortodróma
Definícia

geodetická krivka na referenčnej sfére

Poznámka

Ortodróma je časťou hlavnej kružnice, ktorej stred je totožný so stredom referenčnej sféry a polomer sa rovná polomeru referenčnej sféry.

Trieda A

Termín ortofotomapa
Definícia

mapa, ktorej obsah tvorí letecká ortosnímka alebo ortofotomozaika doplnená o mapový popis a vymedzená sekčnými čiarami mapového listu

Poznámka

Ortofotomapa môže obsahovať polohové chyby zapríčinené prevýšením objektov (stavby, vegetácia a pod.) nad terénom a obsahové chyby zapríčinené zákrytom terénu pri nedostatočnom prekryte snímok.

Trieda B

Termín ortofotomozaika
Definícia

súbor ortosnímok spojených do jedného obrazového celku bez prekrytov, medzier a viditeľných jasových a farebných rozdielov pozdĺž spájacích čiar

Trieda B

Termín ortogonálna metóda
Definícia

metóda podrobného merania, pri ktorej sa z daných bodov, ktoré určujú meračskú priamku, určuje meraním staničenia a dĺžky kolmice poloha podrobného bodu

Trieda F

Termín ortosnímka
Definícia

diferenciálne prekreslená pôvodná snímka, ktorej obsah v realite je ortogonálne zobrazený do referenčnej roviny a má jednotnú mierku

Poznámka

Diferenciálne prekreslenie ortosnímky (ortorektifikácia) sa vykonáva na základe znalosti o prvkoch vnútornej a vonkajšej orientácie snímky a výškového modelu zobrazeného územia.

Trieda B

Termín os záberu
Synonymum hlavný lúč autokolimácie
Definícia

určujúci lúč, ktorý je v predmetovom priestore kolmý na obrazovú rovinu a prechádza projekčným centrom

Trieda B

Termín osnova smerov
Definícia

dva vodorovné smery alebo viac vodorovných smerov vychádzajúcich z jedného bodu

Trieda A

Termín osobitná evidencia zmlúv, verejných listín alebo iných listín
Definícia

súčasť katastrálneho operátu potvrdzujúca alebo osvedčujúca práva k časti pozemku vytvorenej geometrickým plánom, na ktorej je postavená líniová stavba (autostráda, cesta, železnica, cyklotrasa a pod.) alebo iná verejnoprospešná stavba (napr. smetisko, záhradková osada a pod.)

Poznámka

1. Hlavná funkcia osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín spočívala v racionalizačnej snahe, aby vtedajšia analógová katastrálna mapa nebola preplnená drobnými parcelami z každého postupne vykupovaného dielu parcely zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny (v novom stave výkazu výmer geometrického plánu) a aby sa obišla potreba založenia príložnej mapy vo väčšej mierke.
2. Inštitút osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín bol kreovaný v § 45 zákona č. 162/1995 Z. z. a účinný bol od 1.1.1993 do 31.8.2009, keď bol v § 45 katastrálneho zákona článkom III zákona č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tento inštitút osobitnej evidencie vynechaný (nepriama novela katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z.). Vynechanie inštitútu osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín z legislatívy súviselo s novými podmienkami práce v súbore geodetických informácií, najmä s bezvýnimočnou povinnosťou práce v prostredí vektorovej katastrálnej mapy; ešte aj v roku 2015 tento inštitút fungoval ako zdroj niekoľko tisíc povolených návrhov na vklad práva do katastra ale ešte nezapísaných do katastra.

Trieda G

Termín osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností
Definícia

osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností, súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra, súvisiacich s katastrom a oblasť geodézie a kartografie

Poznámka

Osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností sa preukazuje osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti, ktoré vydá Úrad geodézie, kartografie a katastra SR fyzickej osobe po úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou zriadenou predsedom úradu.

Trieda G

Termín osobitná odborná spôsobilosť rozhodovať o vklade
Definícia

súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra nehnuteľností a súvisiacich s katastrom nehnuteľností

Poznámka

V konaní o vklade rozhoduje v mene katastrálnej autority zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra nehnuteľností, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť rozhodovať o vklade a poverenie predsedu úradu rozhodovať o vklade.

Trieda G

Termín osobné užívanie pozemku
Definícia

zákonom definovaný právny vzťah k pozemku v socialistickom spoločenskom vlastníctve, ktorého subjektom bola fyzická osoba s právom výstavby rodinného domčeka, rekreačnej chaty, garáže alebo zriadenia záhradky na ňom

Poznámka

1. Pojem osobné užívanie pozemku súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Právo osobného užívania pozemku nebolo časovo obmedzené a prechádzalo na dediča. Platilo do 31.12.1991.

Trieda G

Termín osobné vlastníctvo
Definícia

všeobecne záväzným predpisom definovaný právny vzťah k veci, ktorého subjektom bola fyzická osoba

Poznámka

1. V osobnom vlastníctve boli predovšetkým príjmy a úspory, veci domácej a osobnej potreby, byty, rodinné domy, rekreačné chaty, garáže.
2. Ide o právny inštitút z minulosti, pretože pojem „osobné vlastníctvo“ poznáme aj dnes, a to vo význame vlastníctva svojej osoby, svojho životného priestoru a vecí, ktoré osoba užíva.

Trieda G

Termín osobný údaj
Definícia

informácia, ktorá sa vzťahuje na určitú osobu

Trieda G

Termín ostrov
Definícia

časť zemskej kôry vyčnievajúca nad hladinu mora, rieky alebo jazera, s menšími rozmermi ako najmenší kontinent Austrália

Trieda E

Termín overenie geometrického plánu
Definícia

úkon, ktorým pracovník oprávnený na overovanie geometrického plánu svojím podpisom potvrdzoval, že geometrický plán svojimi náležitosťami a presnosťou zodpovedal platným predpisom

Poznámka

1. Pojem overenie geometrického plánu súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Pojem overenie geometrického plánu zodpovedá súčasnému pojmu autorizačné overenie geometrického plánu.

Trieda G

Termín overovací bod
Definícia

vhodne zvolený bod slúžiaci na overenie stálosti polohy iných bodov, najčastejšie pripájacích bodov alebo stanovísk

Trieda D

Termín označenie bodu
Definícia

číslo a názov geodetického bodu

Trieda A

Termín označenie geodetického bodu
Definícia

súčasť geodetických údajov obsahujúca úplné číslo a prípadne aj názov geodetického bodu

Trieda A

Termín označenie mapového listu
Definícia

číselné, alfabetické alebo kombinované označenie mimo mapového rámu vyjadrujúce umiestenie mapového listu v klade mapových listov mapového diela

Poznámka

Označenie mapového listu je zvyčajne doplnené názvom mapového diela alebo názvom mapového listu.

Trieda F

Termín označovanie hraníc pozemku
Definícia

označenie lomových bodov hranice pozemku hraničnými znakmi alebo iným spôsobom (napr. múrmi stavieb)

Trieda G

Aktualizované 26.02.2024