Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: d

Termín daná hodnota
Definícia

hodnota veličiny, ktorá je známa v čase merania alebo výpočtu

Poznámka

Daná hodnota je výsledkom predchádzajúcich meraní a výpočtov. Obvykle je určená s vyššou presnosťou ako je presnosť vyžadovaná pri aktuálnom meraní.

Trieda J

Termín daný bod
Definícia

meračský bod so známymi súradnicami, z ktorého sa určujú nové body alebo na ktorý sa pripája meranie

Trieda A

Termín dáta
Synonymum údaje
Definícia

opakovateľné predstavenie informácie formalizovaným spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie

Trieda C

Termín databáza
Synonymum báza dát
Definícia

organizovaný a integrovaný súbor dát vzťahujúci sa na danú tému alebo oblasť, uložený v pamäti počítača a usporiadaný tak, aby sa mohol používať v požadovaných aplikáciách

Trieda C

Termín dátový bod
Definícia

bod, potrebný na konštrukciu geometrie objektu

Príklad

Dátovými bodmi sú vrcholy v reťazci čiar, body použité na konštrukciu polynomického splajnu a pod.

Trieda C

Termín dátový produkt
Definícia

množina dát alebo série množín dát, ktoré zodpovedajú špecifikácii dátového produktu

Trieda C

Termín dátový typ
Definícia

typ identifikovateľnej špecifikácie domény hodnôt a operácií s hodnotami v tejto doméne

Poznámka

Dátový typ obsahujú jednoduché preddefinované typy a typy definované používateľom.

Príklad

Celé číslo, reálne číslo, boolovská (logická) hodnota, reťazec, dátum.

Trieda C

Termín datum
Definícia

parametre definujúce ako je súradnicový systém vztiahnutý k Zemi, t. j. polohu začiatku, mierku a orientáciu osí súradnicového systému

Poznámka

Datum je jednou z dvoch častí súradnicového referenčného systému.

Trieda A

Termín dátumová čiara
Definícia

myslená čiara prebiehajúca s miestnymi odchýlkami pozdĺž poludníka 180o zemepisnej dĺžky ako stredný poludník časového pásma s časom plus mínus 12 hodín oproti svetovému času, kde sa vzhľadom na rotáciu Zeme musí meniť dátum

Poznámka

Pri prekročení dátumovej čiary na západ treba dátum posunúť o jeden deň dopredu, pri prechode na východ posunúť o jeden deň dozadu.

Trieda E, Z

Termín dedina
Definícia

vidiecka osada, ktorej pôvodnou funkciou bolo najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov ovplyvňujúce charakter jednotlivých domov i celého sídla ako celku

Trieda E

Termín definujúci bod
Definícia

vhodne zvolený bod reprezentujúci ľubovoľný plošný prvok v území, ktorého pravouhlé rovinné súradnice predstavujú jednoznačnú globálnu lokalizáciu plošného prvku

Poznámka

1. Na označenie predmetného pojmu sa termín definujúci bod začiatkom 21. storočia bez náhrady prestal používať a prešiel do kategórie historických termínov.
2. Definujúci bod parcely a definujúci bod katastrálneho územia boli súčasťou súboru geodetických informácií.

Trieda G

Termín deformácia mapy
Definícia

zmena rozmerov analógovej mapy vplyvom teploty, vlhkosti a ďalších faktorov (týka sa materiálu podložky mapy: papiera, plastovej fólie a pod.); rozoznáva sa dĺžková a plošná deformácia mapy

Poznámka

Za deformáciu mapy sa považuje aj zjavné alebo skryté, náhodné alebo zámerné narušenie polôh jednotlivých bodov (častí) obsahu mapy.

Trieda E

Termín dejepisná mapa
Definícia

tematická mapa vyhotovená v súčasnosti, ktorej hlavnou témou je historická situácia alebo udalosť

Príklad

Mapa Veľkej Moravy v súčasnom školskom atlase.

Trieda E

Termín delenie mapového rámu
Definícia

grafické vyznačenie čiar zemepisnej súradnicovej siete alebo rovinnej pravouhlej súradnicovej siete, alebo inej siete na mapovom ráme

Trieda F

Termín delenie pozemku
Definícia

rozdelenie pozemku na dve alebo viacej častí

Trieda G

Termín delimitácia pôdneho fondu
Definícia

rozhraničenie pôdy z hľadiska jej využitia

Príklad

Delimitácia medzi poľnohospodárskou pôdou a lesnými pozemkami.

Trieda G

Termín detailné meranie
Definícia

nevhodné, použi termín podrobné meranie

Trieda A

Termín diagramová mapa
Definícia

mapa, na ktorej hlavným vyjadrovacím prostriedkom sú diagramové znaky

Trieda E

Termín diagramová tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa diagramový tachymeter

Trieda F

Termín diagramový tachymeter
Definícia

prístroj konštrukčne odvodený od optického teodolitu, umožňujúci meranie vodorovnej dĺžky a prevýšenia diagramovými krivkami zobrazenými v zornom poli ďalekohľadu prístroja

Poznámka

1. Tvar diagramových kriviek sa mení v závislosti od sklonu zámery, čím sa dĺžka latového úseku vymedzeného dĺžkomernými krivkami skráti na hodnotu zodpovedajúcu vodorovnej dĺžke medzi prístrojom a podrobným bodom.
2. Prevýšenie podrobného bodu nad horizontom prístroja sa určí z latového úseku, ktorý je vymedzený základnou a výškovou krivkou.

Trieda F

Termín diagramový znak
Synonymum gradovaný znak
Definícia

znak na mape z radu veľkostí priradených kontinuálnym alebo intervalovým hodnotám vyjadrovanej kvantitatívnej veličiny

Príklad

Kruh s priemerom 10 mm vyjadrujúci počet 10 000 obyvateľov.

Trieda E

Termín diaľkomer
Definícia

prístroj na meranie dĺžok

Trieda A, I

Termín diaľkový prieskum (DP)
Definícia

vedná disciplína zaoberajúca sa technológiami zberu, spracovania a analýzy dát o Zemi a ďalších nebeských telesách zo snímačov vo vesmíre, atmosfére a na zemskom povrchu

Poznámka

Primárne sa využívajú bezkontaktné spôsoby zberu dát.

Trieda B

Termín diaľkový prieskum Zeme (DPZ)
Definícia

diaľkový prieskum týkajúci sa zemského telesa

Poznámka

Cieľom je získanie informácií o polohe, druhu a stave objektov a javov zemského povrchu.

Trieda B

Termín diaľnica
Definícia

pozemná komunikácia smerovo rozdelená s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu, s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami

Trieda D, G

Termín diel parcely
Definícia

časť parcely so samostatne určovanou výmerou nespĺňajúca predpoklady na existenciu samostatnej parcely, vytvorená spravidla na účely spisovania verejných listín a iných listín

Trieda G

Termín diferenciálne korekcie
Definícia

súbor údajov generovaný na základe observácií získaných referenčnou stanicou alebo sieťou referenčných staníc umiestnených na bodoch so známou polohou, ktorý umožňuje spresnenie určovania absolútnej polohy pomocou GNSS v určitom obmedzenom území pri meraní metódou DGNSS

Trieda A

Termín diferenciálne prekreslenie meračskej snímky
Definícia

prekreslenie meračskej snímky nerovinného územia alebo objektu po malých plošných prvkoch, pri ktorom sa eliminuje geometrické skreslenie spôsobené distorziou objektívu, sklonom osi záberu a prevýšením terénu, resp. objektu

Trieda B

Termín digitalizácia mapy
Definícia

transformácia analógového obrazu mapy na digitálny

Trieda E, C

Termín digitalizácia obrazu
Definícia

prevod spojitého analógového obrazu na obrazové prvky do digitálnej rastrovej formy

Poznámka

Digitalizácie obrazu zahŕňa procesy vzorkovania a kvantovania.

Trieda B

Termín digitálna kartografia
Definícia

časť kartografie, ktorá sa zaoberá tvorbou, spracovaním a využívaním máp pomocou počítačových technológií

Trieda C, E

Termín digitálna mapa
Definícia

digitálny záznam obsahu mapy, ktorý možno prostredníctvom výpočtovej a zobrazovacej techniky vizualizovať a využívať

Trieda E, F

Termín digitálna snímka
Definícia

digitálny obraz, ktorý vzniká priamo fotografickým záznamom pomocou digitálnej kamery alebo digitalizáciou (skenovaním) analógovej snímky

Poznámka

Digitálna snímka je špeciálny prípad digitálneho obrazu, je teda jeho podmnožinou.

Trieda B

Termín digitálne spracovanie obrazu
Definícia

počítačovo realizované spracúvanie digitálnych obrazových záznamov

Trieda B

Termín digitálny model krajiny
Definícia

reprezentácia časti krajiny, ktorá okrem digitálneho modelu terénu alebo digitálneho modelu povrchu obsahuje aj ďalšie javy v krajine (napr. využitie krajiny, pôdne typy, klimatické regióny a pod.)

Trieda C

Termín digitálny model povrchu (DMP)
Definícia

digitálny výškový model, ktorý reprezentuje terén vrátane vrchných plôch vegetácie a vrchných plôch objektov trvale umiestnených na ňom (strechy budov, vodné plochy a pod.)

Poznámka

V prípade vrchných plôch vegetácie a vrchných plôch objektov trvale umiestnených na teréne sa výšková informácia vzťahuje na ich povrch (napr. strecha budovy, hladina vodného toku a vodnej plochy).

Trieda C

Termín digitálny model terénu (DMT)
Synonymum digitálny model reliéfu (DMR)
Definícia

digitálny výškový model, ktorý reprezentuje terén

Poznámka

Digitálny model terénu môže byť spresnený zlomovými líniami vybraných objektov.

Trieda C

Termín digitálny obraz
Definícia

diskrétna funkcia na pravidelnej a konečnej dvojrozmernej podmnožine, ktorú reprezentujú obrazové prvky zvané pixely; hodnota funkcie vyjadruje informáciu o jase alebo farbe daného pixela

Poznámka

Digitálny obraz je uložený na pamäťovom médiu a je prezerateľný len pomocou digitálnych zobrazovacích zariadení.

Trieda B, C

Termín digitálny výškový model
Definícia

množina hodnôt výšky, ktoré sú algoritmicky priradené k dvojrozmerným súradniciam

Poznámka

Medzi digitálne výškové modely patria digitálny model terénu a digitálny model povrchu.

Trieda C

Termín digitizér
Definícia

zariadenie na prevod obrazu z analógovej predlohy do digitálnej formy určením súradníc bodov na predlohe selektívnym postupom

Poznámka

1. Digitizér sa skladá z pevnej podložky obsahujúcej elektronické zariadenie generujúce elektromagnetické pole a z pohyblivého snímacieho zariadenia v podobe pera alebo grafického kurzora so zámerným krížikom a lupou.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda B, C

Termín diskrétne pokrytie
Definícia

pokrytie, ktorého funkcia nadobúda jednu jedinú hodnotu pre každú priamu polohu vnútri toho istého geometrického objektu v jeho časopriestorovej doméne

Poznámka

Časopriestorová doména diskrétneho pokrytia sa skladá z konečnej množiny geometrických objektov.

Trieda C

Termín disperzia náhodnej premennej
Synonymum variancia náhodnej premennej
rozptyl náhodnej premennej
Definícia

1. centrálny moment druhého rádu náhodnej premennej
2. miera koncentrácie náhodnej premennej okolo jej strednej hodnoty

Trieda J

Termín dĺžka
Definícia

vzdialenosť medzi dvomi bodmi na ploche, v rovine, v priestore alebo na fyzickom povrchu Zeme vyjadrená v dĺžkových jednotkách

Trieda A, F

Termín dĺžka kolmice
Definícia

najkratšia vzdialenosť meraného bodu od meračskej priamky

Trieda A

Termín dĺžková deformácia mapy
Definícia

zmena rozmerov analógovej mapy vplyvom teploty, vlhkosti a ďalších faktorov (týka sa materiálu podložky mapy: papiera, plastovej fólie a pod.); rozoznáva sa dĺžková a plošná deformácia mapy

Poznámka

Dĺžková deformácia mapy sa udáva v %.

Trieda E

Termín dĺžková kóta
Definícia

číselný zápis rozmeru alebo dĺžky na mape, výkrese alebo náčrte

Trieda E

Termín dĺžkové skreslenie
Definícia

pomer vzájomne si zodpovedajúcej dĺžky na zobrazovacej plocha a na referenčnej ploche

Trieda E

Termín dočasná stavba
Definícia

stavba, ktorej čas trvania je obmedzený jej účelom alebo dobou trvania

Trieda D

Termín dočasná zmena
Definícia

zmena údaja katastra nehnuteľností o druhu pozemku, ktorá je už v momente svojho vzniku časovo obmedzená

Poznámka

Dočasná zmena sa v katastri nehnuteľností nevykonáva a vo vybraných prípadoch sa eviduje iba v pomocných záznamoch súboru popisných informácií.

Trieda G

Termín dočasne signalizovaný bod
Definícia

bod, na ktorom bolo vybudované alebo umiestené zariadenie dočasného charakteru (drevené, betónové, kovové a pod.), ktoré sa dá použiť ako zámerný cieľ, prípadne z ktorého možno aj merať

Trieda A, F

Termín dočasne stabilizovaný bod
Definícia

bod, ktorého poloha alebo výška je zabezpečená iba počas merania

Príklad

Drevený kolík, železná rúrka, klinec.

Trieda A

Termín dočasné užívanie nehnuteľnosti
Definícia

1. dohodou upravený spôsob užívania nehnuteľnosti v osobnom alebo súkromnom vlastníctve za primeranú náhradu
2. dočasné prenechanie užívania nehnuteľnosti alebo jej časti štátnou socialistickou organizáciou inej socialistickej organizácii

Poznámka

Pojem dočasné užívanie nehnuteľnosti súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS)
Definícia

súbor dokumentov predkladaný na kolaudačné konanie

Poznámka

1. DSZS sa vyhotovuje priebežne počas zhotovenia stavebného diela zhotoviteľom. Na kolaudačné konanie DSZS predkladá stavebník.
2. Nedeliteľnú súčasť DSZS okrem iného tvorí stavebný denník, jeho prílohy (napr. vytyčovacie protokoly) a geodetická časť DSZS.

Trieda D

Termín dokumentácia stavby
Definícia

ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu; súčasťou dokumentácie stavby je dokladová časť, ktorú tvorí súbor súvisiacich dokumentov

Poznámka

1. Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia, realizačná dokumentácia a prevádzková dokumentácia.
2. Projektová dokumentácia a realizačná dokumentácia stavby sa vedie v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu podľa § 25 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Trieda D

Termín dolina
Definícia

pozdĺžny vhĺbený terénny tvar vytvorený v dôsledku gravitácie činnosťou vody, ľadovcov a pod.

Trieda F, E

Termín dolná vytyčovacia odchýlka
Definícia

algebrický rozdiel medzi najmenšou možnou hodnotou vytyčovanej veličiny a projektovanou hodnotou vytyčovanej veličiny

Trieda D

Termín doména hodnôt
Definícia

množina akceptovaných hodnôt

Príklad

Doména 3 - 28, všetky celé čísla, každý znak ASCII, vymenovanie všetkých akceptovaných hodnôt (zelená, modrá, biela).

Trieda C

Termín domerok
Definícia

1. zvyšok priamo meranej dĺžky, ktorý zostáva po zistení najväčšieho možného počtu celých kladov (celočíselného násobku) dĺžkového meradla
2. priamo meraný zvyšok dĺžky zámery medzi odrazovým hranolom, dĺžkomernou latou a pod. (postavenou pred cieľom) a určovaným bodom (cieľom)

Trieda A, F

Termín domnelý vlastník
Definícia

označenie vlastníka v rámci pozemkových úprav, ktorý pri spracúvaní úvodných podkladov pozemkových úprav o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku alebo má k nemu iné právo a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, a ktorého obvodný pozemkový úrad odkázal na konanie pred súdom

Poznámka

Domnelý vlastník bol v katastri nehnuteľností aplikovaný v období 19.8.1991 – 1.5.2014.

Trieda G

Termín dopĺňacie mapovanie
Definícia

mapovanie doteraz nezameraných priestorov mapovaného územia

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín dopĺňajúca vrstevnica
Definícia

vrstevnica s vrstevnicovým intervalom rovnajúcim sa polovici alebo štvrtine základného vrstevnicového intervalu v tých miestach mapy, kde základné vrstevnice dostatočne nevystihujú terénne tvary

Trieda E

Termín doplnková vrstevnica
Definícia

vrstevnica s vrstevnicovým intervalom rovným polovici alebo štvrtine základného intervalu v tých miestach mapy, kde základné vrstevnice dostatočne nevystihujú priebeh terénu

Trieda E

Termín Dopplerova metóda
Definícia

<v družicovej geodézii> metóda na určenie geocentrických súradníc bodu pomocou Dopplerovho efektu

Trieda A

Termín dopplerovský prijímač
Definícia

prístroj na príjem a registráciu signálov z družíc systému TRANSIT

Poznámka

Systém TRANSIT bol aktívny do roka 1995.

Trieda I

Termín dopravná mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca dopravnú sieť (cestnú, železničnú, riečnu, leteckú a pod.) a jej charakteristiky

Trieda E

Termín dopyt
Synonymum vyhľadanie
Definícia

operácia vedúca k výberu dát z databázy bez zmeny ich obsahu

Trieda C

Termín dotyčnicový polygón trasy
Synonymum smerový polygón trasy
Definícia

lomená čiara určujúca základné smerové zmeny (pomery) trasy

Poznámka

1. Dotyčnicový polygón trasy je tvorený dotyčnicami k jej oblúkovým častiam (kružniciam, prechodniciam) a jej priamymi úsekmi.
2. Priesečníky dotyčníc tvoria vrcholové body trasy, ktoré sa označujú postupne VB1, ..., VBn.

Trieda D

Termín drobná stavba
Definícia

stavba, konštrukcia a s nimi súvisiace drobné stavebné práce, alebo jej zmena, ktoré spravidla plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôžu podstatne ovplyvniť svoje okolie

Poznámka

Zoznam drobných stavieb a drobných stavebných prác je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Trieda D

Termín druh chránenej nehnuteľnosti
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie pozemku s osobitným režimom starostlivosti

Poznámka

Trojciferné kódové označenie druhu chránenej nehnuteľnosti je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 101: Chránená krajinná oblasť, kód 102: Národný park.

Trieda G

Termín druh nebytového priestoru
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie účelového určenia nebytového priestoru

Poznámka

Jedno- alebo dvojciferné kódové označenie druhu nebytového priestoru je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Zariadenie obchodu, kód 2: Garáž.

Trieda G

Termín druh pozemku
Definícia

kategória pozemku stano­vená predpismi vyjadrujúca účel využívania pozemku

Poznámka

1. Pozemky sa v katastri nehnuteľností členia na
a) ornú pôdu,
b) chmeľnice,
c) vinice,
d) záhrady,
e) ovocné sady,
f) trvalé trávne porasty,
g) lesné pozemky,
h) vodné plochy,
i) zastavané plochy a nádvoria,
j) ostatné plochy.
2. Každý pozemok má priradený práve jeden druh pozemku.
3. Druh pozemku v C registri ISKN je záväzným údajom katastra; záväzným údajom katastra nie je druh pozemku v E registri ISKN.

Trieda G

Termín druh priestoru
Definícia

charakteristika kategorizácie bytového priestoru a nebytového priestoru

Poznámka

Jednociferné kódové označenie druhu priestoru je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Byt, kód 2: Nebytový priestor, kód 4: Rozostavaný nebytový priestor.

Trieda G

Termín druh stavby
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie účelového určenia stavby

Poznámka

Jedno- až dvojciferné kódové označenie druhu stavby je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 2: Poľnohospodárska budova, kód 17: Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku.

Trieda G

Termín druhové označenie
Definícia

súčasť popisu mapy bližšie vysvetľujúca funkcie stavby alebo funkciu pozemku

Príklad

Pošta, ihrisko, cintorín a pod.

Trieda E

Termín družicová geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá riešením geodetických úloh na povrchu Zeme a v jej okolí pomocou umelých družíc Zeme

Trieda A

Termín družicové meranie
Definícia

určovanie veľkosti veličín (dĺžka, rýchlosť, zrýchlenie, zmena frekvencie, fázové rozdiely nosnej vlny a iné) prostredníctvom umelých družíc

Trieda A

Termín družstevné socialistické vlastníctvo
Definícia

forma socialistického spoločenského vlastníctva spočívajúca predovšetkým na spoločnej činnosti súdružského kolektívu členov družstva

Poznámka

Pojem družstevné socialistické vlastníctvo súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín držiteľ nehnuteľnosti
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užívala nehnuteľnosť, a táto skutočnosť bola evidovaná v bývalom pozemkovom katastri

Trieda G

Termín dubina
Definícia

pozri termín dúbrava

Trieda E

Termín dúbrava
Synonymum dubina
Definícia

dubový les nížin, pahorkatín a nižších vrchovín mierneho podnebného pásma s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov dubom (Quercus)

Trieda E

Termín dvojica meraní
Definícia

združené výsledky dvoch nezávislých meraní tej istej veličiny

Trieda J

Termín dvojitá nivelácia
Definícia

staršie synonymum termínu súbežná nivelácia

Trieda A, F

Termín dvojzákladnicová telemetria
Definícia

meranie dĺžok telemetrom v spojení s vonkajšou delenou základnicou (telemetrickou latou), ktorej dielik sa rovnal celej dĺžke vnútornej základnice telemetra

Poznámka

1. Dvojzákladnicová telemetria bola súčasťou starších geodetických technológií.
2. – Dvojzákladnicová telemetria zvyšovala dosah telemetra.

Trieda A

Aktualizované 26.02.2024