Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: j

Termín jadranský výškový systém
Definícia

výškový systém definovaný normálnymi ortometrickými výškami vztiahnutými na nulu terstského vodočtu (na móle Sartorio)

Poznámka

Základným nivelačným bodom systému pre Československo bol základný nivelačný bod Lišov. Záväznou skratkou pre tento systém je ČSJNS/J.

Trieda A

Termín jaskyňa
Definícia

podzemný dutý priestor v zemskej kôre vytvorený činnosťou prírodných síl

Trieda E

Termín jav na mape
Definícia

úkaz, ktorý nie je reálnym objektom (fyzikálnou substanciou) a je reprezentovaný mapovým znakom

Príklad

Priemerný počet slnečných dní, pôrodnosť, úmrtnosť.

Trieda E

Termín javorina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou javorom horským (Acer pseudoplatanus),

Trieda E

Termín jazero
Definícia

prirodzená vodná nádrž v zníženinách zemského povrchu v nepriepustných horninách, ktorá nesúvisí s morom

Poznámka

Podľa pôvodu sa rozoznávajú vhĺbené jazerá (napr. Zamrznuté pleso vo Vysokých Tatrách), hradené jazerá (napr. Štrbské pleso) a i.

Trieda E

Termín jazyk konceptuálnej schémy
Definícia

formálny jazyk zakladajúci sa na konceptuálnom formalizme s cieľom reprezentácie konceptuálnej schémy

Poznámka

Jazyk konceptuálnej schémy môže byť lexikálny alebo grafický. Rôzne jazyky konceptuálnych schém sa môžu zakladať na rovnakom konceptuálnom formalizme.

Príklad

UML (Universal Modelling Language), jazyk EXPRESS a i.

Trieda C

Termín jazyková mutácia
Synonymum jazyková verzia mapy
Definícia

mapa získaná zmenou názvov a textov mapy jedného jazyka za rovnocenné ekvivalenty iného jazyka na mape

Trieda E

Termín jedlina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou jedľou bielou (Abies alba)

Trieda E

Termín jednoduchá stavba
Definícia

stavba alebo stavebná konštrukcia, ktoré ani ako hlavné stavby nemajú výrazný vplyv na svoje okolie

Poznámka

Zoznam jednoduchých stavieb je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Trieda D

Termín jednoduché pozemkové úpravy
Definícia

pozemkové úpravy vykonané so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu

Poznámka

V rámci jednoduchých pozemkových úprav pri návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových úprav navrhovaný rozsah spoločných zariadení a opatrení má len doplnkovú funkciu k existujúcim spoločným zariadeniam a opatreniam a nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Trieda G

Termín jednoduchý aritmetický priemer
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín jednoduchý kružnicový oblúk
Definícia

smerový oblúk tvorený kružnicou o danom polomere

Poznámka

1. Na jednoznačné určenie kružnicového oblúka sú potrebné tri prvky.
2. Krivosť kružnicového oblúka je konštantná k = 1/r.

Trieda D

Termín jednoduchý objekt
Definícia

dvojrozmerný geometrický objekt s lineárnou interpoláciou medzi vrcholmi, ktorý má priestorové aj nepriestorové atribúty

Trieda C

Termín jednoduchý smerový oblúk
Definícia

smerový oblúk tvorený jedným druhom geometrickej krivky

Poznámka

Rozoznáva sa jednoduchý oblúk kružnicový a prechodnicový.

Trieda D

Termín jednosmerná nivelácia
Definícia

nivelácia vykonaná jedenkrát (v jednom smere)

Trieda A, F

Termín jednostranne orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, na ktorého iba začiatočnom alebo iba koncovom bode bol meraný orientačný uhol

Poznámka

1. Jednostranne orientované polygónové ťahy sa podľa spôsobu pripojenia kategorizujú na nepripojené jednostranne orientované polygónové ťahy, voľné jednostranne orientované polygónové ťahy alebo vložené jednostranne orientované polygónové ťahy.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín jednotková stredná chyba
Definícia

stredná chyba σ0, ktorá prislúcha meraniu s váhou p0 = 1

Trieda J

Termín jednotná evidencia pôdy (JEP)
Definícia

súpis a popis pozemkov a ich zobrazenie na mapách s vyjadrením užívacích vzťahov k nim

Poznámka

Jednotná evidencia pôdy bola spravovaná v rokoch 1956 – 1964.

Trieda G

Termín jednotná trigonometrická sieť katastrálna
Definícia

názov pre sieť I. až IV. rádu československej trigonometrickej siete

Poznámka

Skratka pre túto sieť je JTSK.

Trieda A

Termín jednotná železničná mapa
Definícia

tematická mapa veľkej mierky zobrazujúca podrobne objekty a technické zariadenia vnútri ochranného pásma železnice

Poznámka

Jednotná železničná mapa slúži na presné vymedzenie obvodu železnice, na prevádzkové, plánovacie, projekčné a evidenčné účely.

Trieda F

Termín jednotný identifikátor zdroja (URI)
Definícia

jednotný identifikátor zdroja štruktúrovaný v súlade s technickou špecifikáciou Internet Engineering Task Force - Request for Comments 2396 (IETF RFC 2396)

Trieda C

Termín jednoznačne identifikovateľný bod
Definícia

bod označený v teréne meračským znakom (medzníkom, rúrkou, kolíkom a pod.), rohom múru, rohom plotu a pod., ktorého polohu možno v teréne opakovane identifikovať s neistotou menšou ako stredná súradnicová chyba, ktorá neprekračuje štvrtinu hodnoty určenej pre podrobné polohové body v danej triede presnosti mapovania

Trieda F, G

Termín jelšina
Definícia

lesný porast jelše na slatinných pôdach alebo v sprievode vodných tokov na jemných náplavoch s podmáčanými pôdami s prevládajúcou drevinou jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) alebo jelšou zelenou (Alnus alnobetula) z čeľade brezovité

Trieda E

Termín južník
Definícia

smerník, ktorého referenčný smer je rovnobežný s osou x, s kladnou vetvou smerujúcou na juh

Trieda A

Aktualizované 26.02.2024