Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: l

Termín laboratórna jednotka
Definícia

usporiadané meranie uhla, v ktorom je eliminovaný alebo znížený vplyv chýb sústavy teodolit - cieľ

Poznámka

1. Doba merania jednej laboratórnej jednotky je taká krátka, že možno predpokladať rovnaký vplyv refrakcie.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A, H

Termín ľadová jaskyňa
Definícia

jaskyňa, ktorej vnútornú výzdobu tvorí ľad

Príklad

Demänovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa.

Trieda E

Termín ľadovec
Definícia

súvislá ľadová masa v polárnych krajinách alebo vo veľhornatinách dosahujúca často veľké plošné rozmery a hrúbku

Trieda E, Z

Termín lagúna
Definícia

relatívne plytká prírodná vodná nádrž oddelená od mora kosou alebo s morom spojeným úzkym prielivom

Poznámka

Lagúnou je aj vnútorná nádrž kruhovitých korálových ostrovov.

Trieda E, Z

Termín laminovanie mapy
Definícia

zušľachtenie a ochrana povrchu mapy priehľadnou tenkou plastovou fóliou

Trieda E

Termín Laplaceov azimut
Definícia

geodetický azimut vypočítaný z Laplaceovej rovnice

Trieda A

Termín Laplaceov bod
Definícia

bod, na ktorom bola určená elipsoidická zemepisná šírka, dĺžka a azimut a z astronomických prvkov aspoň astronomická zemepisná dĺžka a azimut

Poznámka

Historický pojem. Používal sa na kontrolu orientácie trigonometrickej siete na elipsoide.

Trieda A

Termín Laplaceova diferenciálna rovnica
Definícia

parciálna diferenciálna rovnica 2. rádu s nulovou pravou stranou, ktorá vznikne aplikáciou Lapaceovho operátora na harmonickú funkciu

Poznámka

Laplaceova diferenciálna rovnica sa využíva pri formulácii okrajových úloh teórie potenciálu vo fyzikálnej geodézii.

Trieda A

Termín Laplaceova rovnica pre azimuty
Definícia

rovnica na prevod astronomického azimutu na geodetický azimut

Poznámka

1. Laplaceova rovnica pre azimuty je označovaná aj ako Laplaceova rovnica I. rádu.
2. Existuje aj Laplaceova rovnica II. rádu.

Trieda A

Termín laserové skenovanie
Definícia

metóda merania využívajúca na určenie priestorovej polohy meraných bodov (ich súradníc x, y, z v súradnicovom systéme skenera) dvojicu uhlov meraných v dvoch navzájom kolmých rovinách a elektronické meranie šikmej dĺžky laserom

Poznámka

1. Orientácia súradnicového systému skenera sa určí nastavením počiatočných hodnôt a parametrov skenovania. Hustota meraných bodov sa obvykle určí nastavením ich rozstupu vo zvolenej vzdialenosti alebo uhlovou odľahlosťou medzi nimi v smere oboch rovín skenovania.
2. Merané body nie sú signalizované. Na meranie dĺžky sa využíva laserové žiarenie odrazené od prirodzeného povrchu predmetu skenovania.
3. V závislosti od umiestnenia skenera v priestore počas skenovania sa rozlišuje terestrické laserové skenovanie (TLS) a letecké laserové skenovanie (LLS). V závislosti od pohybu skenera sa rozlišuje medzi statickými a kinematickými skenovacími systémami.

Trieda B

Termín laserový družicový diaľkomer
Definícia

diaľkomer s laserovým zdrojom svetla vysielaným impulzne na meranie vzdialeností družíc

Trieda I

Termín latinizácia
Definícia

konverzia fonologických elementov alebo grafických symbolov nelatinkového písmového systému do latinky

Trieda E

Termín ľavostranný/pravostranný vrcholový uhol
Definícia

vrcholový uhol polohového polygónového ťahu ležiaci po ľavej/pravej strane vzhľadom na smer, ktorým postupuje výpočet ťahu

Trieda A, F

Termín lávové pole
Definícia

územie tvorené stuhnutými prúdmi lávy

Príklad

Rozlišujeme lávové pole pevninské a podmorské.

Trieda E, Z

Termín lávový pokryv
Definícia

plošne rozľahlý výlev lávy

Trieda E, Z

Termín legenda mapy
Definícia

pozri termín vysvetlivky mapy

Trieda E

Termín Lehmannova stupnica
Definícia

stupnica vyjadrujúca sklon topografickej plochy pomerom hrúbky šrafy k medzere medzi dvoma šrafami

Trieda E

Termín lektor mapy
Definícia

posudzovateľ obsahu, metodickej a grafickej stránky mapy pred jej spracovaním, resp. v priebehu spracovania (napr. na nátlačku)

Trieda E

Termín lemovka na mape
Definícia

vyjadrovací prostriedok mapy v podobe farebného alebo štruktúrovaného pruhu, pásu

Príklad

Lemovka hranice.

Trieda E

Termín les
Definícia

prirodzená, poloprirodzená alebo umelá formácia rastlín s prevahou stromov

Trieda E

Termín lesnícke mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie lesníckej mapy

Poznámka

Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom lesnícke meranie.

Trieda F

Termín lesný pôdny fond
Definícia

pôda evidovaná v katastri nehnuteľností s druhom pozemku lesný pozemok

Poznámka

1. Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 61/1977 Zb. o lesoch, v znení zmien a doplnkov, ktorého úplné znenie bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 14/1994, lesný pozemkový fond tvorili pozemky trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné pozemky“). Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov bol zrušený a nahradený zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý už nepoužíva termín „lesný pôdny fond“, ale pracuje iba s termínom „lesné pozemky“; obsah termínu „lesné pozemky“ je uvedený v § 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
2. Do lesného pôdneho fondu patria aj pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené, pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií, pozemky, na ktorých je budova a spevnená lesná cesta, ale nie sú vyňaté z lesného pôdneho fondu.

Trieda G

Termín lesný porast
Definícia

súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch

Trieda G

Termín lesný pozemok
Definícia

pozemok
a) s lesným porastom,
b) dočasne bez lesného porastu pri jeho obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorom je zriadená lesná škôlka alebo semenný sad,
d) o ktorom bolo rozhodnuté o jeho dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesa alebo o obmedzení využívania funkcií lesa na ňom,
e) bez lesného porastu,
1. ktorý slúži lesnému hospodárstvu a je pre jeho činnosť nevyhnutný, najmä pozemok, na ktorom je lesná cesta a zvážnica, lesný sklad a rozdeľovací priesek,
2. ktorého využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesto, políčko pre zver, ohryzová plocha pre zver, rašelinisko, sutina, skala a pramenisko,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásený za lesný pozemok podľa zákona č. 326/2005 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,
g) na ktorom boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

Poznámka

1. Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň na základe zistenia druhu pozemku v teréne určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku.
2. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva navrhne orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy zmenu lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.
3. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesný pozemok vyhlásiť pozemok okrem poľnohospodárskej pôdy, ktorý
a) je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesa,
b) treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa,
c) bol vyňatý z plnenia funkcií lesa, ale dôvod na jeho vyňatie zanikol.
4. Rozhodnutia v zmysle poznámok 1, 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.

Trieda G

Termín letecká mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca letecké trasy, objekty a uvádzajúca rôzne informácie týkajúce sa leteckej dopravy

Trieda E

Termín letecká meračská snímka
Definícia

fotografický záznam zhotovený meračskou kamerou z lietajúceho nosiča

Trieda B

Termín letecké laserové skenovanie
Definícia

laserové skenovanie pri ktorom je skener počas skenovania umiestnený na lietajúcom prostriedku (lietadle, vrtuľníku, UAV a pod.)

Poznámka

1. Skenovacie systémy používané pri leteckom laserovom skenovaní patria do skupiny kinematických skenovacích systémov.
2. UAV z anglického unmanned aerial vehicle je označenie pre bezpilotné lietadlo.

Trieda B

Termín libela
Definícia

pomôcka na indikovanie alebo kontrolu vodorovných alebo zvislých rovín

Poznámka

1. Podľa tvaru poznáme rúrkovú alebo kruhovú libelu.
2. Termínom „elektronická libela“ sa označuje zariadenie, ktoré deteguje naklonenie alebo zmeny v naklonení využitím elektronických snímačov.

Trieda I

Termín lícovací bod
Definícia

<v kartografii> bod na mapovom podklade, ktorý slúži na jeho lícovanie na identický bod konštrukčného alebo montážneho listu

Poznámka

1. Lícovanie zahŕňa stotožnenie lícovacích bodov na mapovom podklade s identickými bodmi konštrukčného alebo montážneho listu.
2. Pozri aj termíny vlícovací bod, lícovanie a vlícovanie.

Trieda E

Termín lícovací kolík
Definícia

kovový čap spravidla valcovitého tvaru zapadajúci do lícovacieho otvoru

Poznámka

1. Lícovacie kolíky sa používajú buď samostatné (jednotlivé) alebo upevnené v štandardom rozostupe na kovovej lište.
2. Lícovací kolík má priemer približne 5 mm a výšku 3 – 5 mm.

Trieda E

Termín lícovací otvor
Definícia

otvor v tlačových podkladov a na tlačových formách vyrazený pomocou lícovacieho dierovača

Poznámka

Lícovací otvor má priemer približne 5 mm.

Trieda E

Termín lícovací znak
Definícia

pravouhlý kríž alebo iný grafický znak, ktorý sa používa na vizuálne lícovanie pri montáži a kopírovaní kartografických originálov, tlačových podkladov alebo na kontrolu sútlače farieb

Trieda E

Termín lícovanie
Definícia

umiestenie kartografických originálov, tlačových podkladov a tlačových foriem na seba v procese výroby mapy, a to buď vizuálne pomocou lícovacích znakov alebo mechanicky pomocou núteného lícovania

Poznámka

1. Lícovanie zahŕňa stotožnenie lícovacích bodov na mapovom podklade s identickými bodmi konštrukčného alebo montážneho listu.
2. V svojej podstate analogický proces transformácie modelov vo fotogrametrii je označený termínom vlícovanie vrátane sekundárnych termínov s komponentom prídavného mena vlicovací, vlícovacia, vlícovacie.

Trieda E

Termín likvidácia informácie
Definícia

výmaz informácie alebo fyzické rozloženie informácie takým spôsobom, aby sa informácia nemohla znova zostaviť, alebo fyzické zničenie hmotného nosiča, na ktorý je informácia viazaná

Trieda G

Termín lineárna interpolácia vrstevníc
Definícia

interpolácia vrstevníc, pri ktorej sa ako spojnica dvoch interpolovaných výškových bodov používa priamka

Trieda E

Termín lineárny odhad parametrov
Definícia

odhad skalárneho alebo vektorového parametra, ktorý je lineárnou funkciou náhodných premenných použitých na jeho výpočet

Poznámka

Pri spracovaní geodetických meraní, v prípade nelineárneho vzťahu medzi meranými a určovanými parametrami, sa tento vzťah spravidla linearizuje pomocou rozvoja do Taylorovho radu s tým, že nelineárne členy rozvoja sa zanedbajú.

Trieda J

Termín líniová digitalizácia
Synonymum čiarová digitalizácia
Definícia

transformácia charakteristických bodov línií (čiar) z grafickej predlohy do číslicovej formy s registráciou snímaných súradníc v časovom alebo dĺžkovom kroku

Trieda G, C

Termín líniová stavba
Definícia

stavba, ktorá tvorí súvislú stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu

Poznámka

Samostatné prípojky stavieb (napr. vodovodná prípojka) nie sú líniovými stavbami.

Príklad

Most, tunel a pod.

Trieda D

Termín líniový reťazec
Definícia

krivka zložená z priamočiarych segmentov

Trieda C

Termín list vlastníctva
Definícia

dokument, ktorý obsahuje zákonom určené údaje katastra nehnuteľností, ktorý preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti

Poznámka

1. List vlastníctva sa skladá z časti „A – majetková podstata", z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby" a z časti „C – ťarchy"; staršie listy vlastníctva obsahovali aj časť „D – poznámka“.
2. List vlastníctva zachytáva históriu údajov v ňom uvedených.

Trieda G

Termín listina
Definícia

úradne vyhotovený alebo overený písomný záznam, písomnosť, svedectvo o existujúcom či trvajúcom právnom stave alebo právnej skutočnosti napísané podľa určitých predpísaných foriem a opatrené overujúcim podpisom, pečaťou alebo pečiatkou

Poznámka

Pojem „listina“ sa v katastrálnej praxi používa na označenie podkladu na vykonanie zápisu do katastra, ktorý podľa zákona potvrdzuje práva k nehnuteľnostiam.

Trieda Z

Termín logická konzistentnosť
Definícia

stupeň dodržania logických pravidiel v štruktúre dát, atribútov a vzťahov medzi nimi

Trieda C

Termín logika mapy
Definícia

správnosť kartografickej interpretácie zvolenej témy mapy

Trieda E

Termín lokalizačný štandard
Definícia

parameter (parametre) lokalizačných údajov, prostredníctvom ktorých sú údaje upravené na predpísaný tvar

Poznámka

Cieľom lokalizačného štandardu je zabezpečiť kompatibilitu lokalizačných informácií.

Trieda C

Termín lokálny zdroj
Definícia

<vo webových službách> zdroj, ktorý je pod priamou kontrolou systému

Poznámka

Systém je tu chápaný ako webová objektová služba a zdroj je uložený v dátovom úložisku, ktoré je priamo riadené touto službou.

Trieda C

Termín lom nivelety
Definícia

miesto, kde sa stýkajú dva rôzne sklonené úseky trasy; zaobľuje sa kružnicou alebo parabolou

Trieda D

Termín lomený okulár
Definícia

prídavné zariadenie ďalekohľadu, ktoré odkláňa zámernú os o 100 gonov alebo 90° s cieľom umožniť cielenie pri veľmi strmých zámerách

Trieda I

Termín lomový bod
Definícia

podrobný bod, v ktorom sa lomí hranica pozemku

Trieda G

Termín loxodróma
Definícia

spojnica dvoch bodov na referenčnej ploche, ktorá pretína všetky jej poludníky pod rovnakým uhlom

Poznámka

Loxodróma nie je najkratšou spojnicou dvoch bodov na referenčnej ploche.

Trieda A

Termín luh
Synonymum lužný les
Definícia

les v dolinách riek a riečnych náplavoch v močaristom a často zaplavovanom teréne s výrazným výskytom vlhkomilnej vegetácie

Trieda E

Termín lúka
Definícia

porast nedrevnatých rastlín, najmä tráv, s prevahou hospodárskeho využitia kosením a produkcie sena – krmiva pre dobytok

Trieda E

Termín lužný les
Definícia

pozri termín luh

Trieda E

Aktualizované 26.02.2024