Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: m

Termín magnetická orientácia
Definícia

orientácia prístroja na stanovisku do smeru miestneho magnetického meridiánu

Trieda A, F

Termín magnetické mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie magnetickej mapy

Poznámka

1. Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom magnetické meranie.
2. Magnetické mapovanie je súčasť starších technológií mapovania.

Trieda F

Termín magnetický azimut
Definícia

orientovaný vodorovný uhol meraný v smere pohybu hodinových ručičiek od severnej vetvy miestneho magnetického poludníka

Trieda A

Termín magnetický pól
Definícia

priesečník magnetickej osi Zeme so zemským povrchom

Poznámka

1. Rozoznávame severný magnetický pól a južný magnetický pól.
2. Magnetické póly sa nezhodujú so zemskými pólmi; poloha magnetických pólov sa v priebehu času mení.

Trieda E, Z

Termín majetková podstata LV
Definícia

nehnuteľnosť alebo súbor nehnuteľností, ktoré sú vpísané v časti A listu vlastníctva

Trieda G

Termín maketa kartografického diela
Definícia

zjednodušený model kartografického diela vyhotovený tak, aby sa mohol posúdiť jeho obsah, rozsah záujmového územia, vzhľad a veľkosť, prípadne aby sa mohli vypracovať technologické postupy a vypočítať výrobné náklady

Poznámka

Maketa atlasu obsahuje vzorové kompozície typových máp a na dokončujúcu výrobu atlasu sa vyhotovuje osobitná („knihárska") maketa.

Trieda E

Termín malá mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M väčším ako 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 500 000.

Trieda E

Termín mangrovový porast
Definícia

hustý vždyzelený porast kríkovitých až nízkostromovitých rastlín s častými husto prepletenými dýchacími a opornými koreňmi, pokrývajúci pobrežné pásma s močaristým povrchom v subtrópoch a trópoch

Trieda E, Z

Termín manuál
Definícia

historický, dnes už nepoužívaný, termín pre pojem meračský náčrt

Trieda G

Termín mapa
Definícia

konvenčný, znakový, spravidla zmenšený a generalizovaný obraz Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí v rovine alebo na sférickom povrchu (glóbus, guľový segment), zakladajúci sa na voľných (schematických) alebo matematicky definovaných vzťahoch (kartografických zobrazeniach), vyjadrujúci polohu, stav, vzťahy a charakteristiky rôznych prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov a javov

Poznámka

Mapy sa triedia podľa viacerých kritérií, najmä podľa foriem existencie (rovinné, reliéfne, digitálne, stereoskopické mapy), podľa zobrazenia makropriestoru (mapy Zeme, Mesiaca a pod.), podľa zobrazovaného územia (mapy sveta, kontinentov, štátov a pod.), podľa mierky (mapy veľkej, strednej, malej mierky), podľa tematiky (všeobecnogeografické, tematické mapy) atď.

Trieda E, F

Termín mapa anomálií tiažového zrýchlenia
Synonymum mapa tiažových anomálii
Definícia

mapa vhodnej mierky so zakreslenými izoanomáliami tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín mapa katastra
Definícia

spoločný a nadradený pojem na označenie katastrálnej mapy a mapy určeného operátu

Poznámka

Na označenie predmetného pojmu sa termín mapa katastra začiatkom 21. storočia bez náhrady prestal používať a prešiel do kategórie historických termínov.

Trieda G

Termín mapa malej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je väčšie ako 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 500 000.

Trieda E, F

Termín mapa premenlivej mierky
Definícia

mapa, ktorej mierka sa od centra k okrajom (alebo od popredia do pozadia) kontinuálne mení podľa zjavného alebo skrytého pravidla

Poznámka

Mapa premenlivej mierky sa používa na dosiahnutie účinnejšieho alebo účelnejšieho mapového vyjadrenia danej témy na danom území.

Trieda E

Termín mapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu
Definícia

tematická mapa znázorňujúca izočiarami, prípadne odstupňovanými farebnými plochami rýchlosti vertikálnych pohybov alebo výškových zmien zemského povrchu

Trieda A

Termín mapa strednej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je v intervale 10 000 až 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže mať tento interval iné hodnoty.

Trieda E, F

Termín mapa terénu
Synonymum mapa reliéfu
Definícia

rovinná (dvojrozmerná) mapa zobrazujúca vertikálne pomery zemského povrchu rôznymi zobrazovacími metódami (napr. výškovými kótami, šrafami, vrstevnicami, fyziograficky, hypsometriou, tieňovaním)

Trieda E

Termín mapa určeného operátu
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií v podobe vektorovej mapy zobrazujúcej pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú údaje vpísané do registra E katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín mapa veľkej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je 5 000 a menšie

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 10 000.

Trieda E, F

Termín mapa vlečky
Definícia

tematická mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje objekty a technické zariadenia železničnej vlečky

Poznámka

Mapa vlečky zobrazuje aj pripojenie vlečky na celoštátnu železnicu, s predmetmi a údajmi potrebnými na železničnú prevádzku a na dohodnutie vlečkovej zmluvy.

Trieda F

Termín mapová osnova
Definícia

geometricko-grafický základ mapy

Poznámka

Mapovou osnovou môže byť súradnicová sieť (niekedy postačí aj vnútorný rám mapy) a niekoľko oporných bodov.

Trieda E

Termín mapová plocha
Definícia

nevhodné; použi termín mapové pole

Trieda E

Termín mapová vrstva
Definícia

rad mapových listov orientovaný približne vo východozápadnom smere

Trieda E

Termín mapovač
Definícia

pracovník vykonávajúci mapovanie v teréne

Poznámka

Historický pojem.

Trieda F

Termín mapovací cyklus
Definícia

obdobie medzi začatím a dokončením mapovacích prác

Trieda F

Termín mapovanie
Definícia

súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe, tvare a vlastnostiach objektov a javov v určitom čase, ktorých výsledkom je mapa

Poznámka

Existuje topografické, technické, katastrálne, tematické (botanické, geomorfologické a pod.) mapovanie a niekoľko ďalších druhov mapovania.

Trieda F, G

Termín mapové dielo
Definícia

výsledok mapovania súvisle pokrývajúci mapované územie, ktorý má jednotné kartografické zobrazenie, jednotný systém znakov a ďalších spoločných vlastností

Poznámka

Mapové dielo môže byť digitálne alebo analógové.

Trieda E, F

Termín mapové podklady na projektovanie stavieb
Definícia

mapy svojím obsahom a presnosťou vyhovujúce potrebám projektovania stavieb

Poznámka

1. Patria sem mapy z množiny štátnych mapových diel stredných a veľkých mierok, tematické mapy technické, ortofotomapy a mapy odvodené, ktoré vznikli na ich podklade.
2. Na účely projektovania sa obsah máp aktualizuje, dopĺňa o ďalšie údaje alebo sa vyhotovujú mapy pôvodné.

Trieda D

Termín mapové pole
Synonymum pole mapy
Definícia

plocha, na ktorej je zobrazený obsah mapy, obvykle ohraničená mapovým rámom

Poznámka

1. Mapové pole patrí medzi základné kompozičné prvky mapy.
2. Mapové pole spravidla neobsahuje nadstavbové kompozičné prvky (napr. doplnkové mapy, schémy, grafy, tabuľky, zoznamy a iné).

Trieda E

Termín mapové prekrytie
Definícia

zobrazenie toho istého územia na dvoch susedných mapových listoch alebo stranách atlasu

Trieda E

Termín mapové vyjadrovacie prostriedky
Synonymum kartografické zobrazovacie prostriedky
Definícia

grafické prostriedky mapy slúžiace na vyjadrenie objektov, javov a ich charakteristík

Trieda E

Termín mapový jazyk
Definícia

systém mapových znakov a pravidiel ich používania

Poznámka

Mapový jazyk umožňuje vyjadrovať sa formou mapy, chápať jej obsah a využívať ho.

Trieda E

Termín mapový list
Definícia

samostatná jednotka mapového diela vyhotoveného obvykle v súvislom klade mapových listov

Trieda E, F

Termín mapový operát
Definícia

súbor grafických, výpočtových a písomných dokladov mapovania a tvorby mapy

Poznámka

Forma a obsah mapového operátu sú určené záväznými predpismi.

Trieda F

Termín mapový podklad
Definícia

mapa použitá na odvodenie alebo doplnenie inej mapy

Trieda E, F

Termín mapový rám
Definícia

sústava čiar s matematickokartografickou a estetickou funkciou doplnená spravidla identifikačnými údajmi, ktorá ohraničuje mapové pole vnútornou rámovou čiarou a spravidla ďalšou jednou čiarou alebo viacerými čiarami, z ktorých najvzdialenejšia od vnútornej rámovej čiary je vonkajšia rámová čiara

Trieda F

Termín mapový stĺpec
Definícia

rad mapových listov orientovaný približne v severojužnom smere

Trieda E

Termín mapový znak
Definícia

grafická jednotka, ktorá má formu (výzor), význam (obsah) a polohu v mape

Trieda E

Termín matematická kartografia
Definícia

časť kartografie, ktorá sa zaoberá zobrazovaním objektov (údajov) z referenčnej plochy s minimálnymi deformáciami do roviny mapy pomocou kartografických zobrazení

Poznámka

Zaoberá sa voľbou, výpočtami, konštrukciou, transformáciami kartografických zobrazení, ich klasifikáciou, skresleniami a ich ďalšími vlastnosťami.

Trieda E

Termín matematická redukcia dĺžky
Definícia

redukcia meranej šikmej dĺžky na referenčnú alebo zobrazovaciu plochu

Poznámka

V prípade elektronicky meraných dĺžok sa matematická redukcia aplikuje až po fyzikálnej redukcii meranej dĺžky.

Trieda A, H

Termín matematicko-štatistická analýza kartografického diela
Definícia

analýza kartografického diela pomocou matematicko-štatistických metód

Príklad

Zisťovanie alebo výpočet stredných veličín, početností, koeficientov a pod.

Trieda E

Termín materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme
Definícia

georeferencované fotografické, radarové alebo laserové záznamy zemského povrchu vyhotovené z lietadlového nosiča

Trieda B

Termín materiály leteckého laserového skenovania
Definícia

materiály leteckého diaľkového prieskumu získané technológiou laserového skenovania

Trieda B

Termín materiály leteckého snímkovania
Definícia

analógové alebo digitálne snímkové záznamy zemského povrchu a ich odvodeniny získavané prostredníctvom snímkovacieho zariadenia z lietadla slúžiace na získavanie informácií o polohe, tvare, druhu a stave objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahuju k zemskému povtchu v určitom čase

Poznámka

Materiály leteckého snímkovania sú lokalizované v geodetických referenčných systémoch.

Trieda B

Termín matica plánu
Definícia

matica prvých derivácií priamo meraných veličín, čiže pravej strany určujúcich rovníc, podľa neznámych parametrov

Poznámka

Matica plánu vyjadruje lineárny vzťah medzi teoretickým (bezchybným) vektorom meraných parametrov X a teoretickým vektorom neznámych parametrov θ.

Trieda J

Termín matica váhových koeficientov
Synonymum kofaktorová matica
Definícia

matica, ktorej prvky sú váhové koeficienty, čiže prevrátené hodnoty váh

Trieda J

Termín meander
Definícia

odchýlka riečneho toku od priameho smeru v podobe zákruty, často pravidelného oblúka, utváraná zatláčaním prúdnice riečneho toku smerom k vonkajšiemu brehu, čím vzniká podomieľaný nárazový breh a protiľahlý nánosový breh

Poznámka

V hlbokej doline, kde zákruty rieky majú súhlasný priebeh s dolinou, vznikajú vhĺbené meandre, napr. meander Váhu pod Kraľovanmi, meander Váhu v Strečnianskom prielome, meander Váhu v Púchovskom prielome, meander Hnilca v Slovenskom raji a i.

Trieda E

Termín mechanické zvislé premietanie
Synonymum mechanické prevažovanie
Definícia

prevažovanie, pri ktorom sa premieta poloha bodu po zvislici pomocou mechanickej olovnice

Trieda D

Termín medza
Definícia

úzky pruh trvale neobrábaného pozemku tvoriaci vlastnícku hranicu alebo hranicu druhov pozemku

Poznámka

Historický pojem.

Trieda F

Termín medzepis
Synonymum mezepis
Definícia

dokumenty obsahujúce popis hraníc vyhotovované ku komasačným mapám

Poznámka

Historický pojem.

Trieda G

Termín medziľahlý bod
Definícia

bod na spojnici medzi dvoma meračskými bodmi

Trieda A

Termín Medzinárodná astronomická únia (IAU)
Definícia

medzinárodná organizácia združujúca národné astronomické spoločnosti z celého sveta, ktorá zodpovedá za pomenúvanie hviezd, planét, planétok a iných kozmických telies a javov a ktorej poslaním je podporovať a zabezpečovať rozvoj astronómie cestou medzinárodnej spolupráce

Poznámka

1. Medzinárodná astronomická únia bola založená v roku 1919, sídlo jej sekretariátu je v Paríži a organizačne patrí pod Medzinárodný vedecký výbor (ISC).
2. Skratka IAU vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania únie „International Astronomical Union”.

Trieda K

Termín Medzinárodná federácia geodetov (FIG)
Definícia

medzinárodná celosvetová mimovládna organizácia združujúca národné profesijné organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti geodézie a príbuzných disciplín

Poznámka

1. FIG bol založený v roku 1878 za účelom reprezentovania a hájenia záujmov profesie geodeta s cieľom podporovať medzinárodnú spoluprácu v profesii geodézie a kartografie a vzájomnú medzinárodnú spoluprácu svojich profesijných organizácií, interdisciplinárnu spoluprácu geodézie s inými geovedami a technický pokrok, okrem iného prostredníctvom komisií, kongresov, workshopov a publikácií; okrem toho sa usiluje o spoločné štandardy v profesijnej praxi a vo vzdelávaní na odborných školách a na vysokých školách.
2. Slovenskú republiku zastupujú v FIG Komora geodetov a kartografov a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov.
3. FIG je Organizáciou Spojených národov uznaná mimovládna organizácia, ktorá je aktívna aj v jej rozvojových programoch (OSN-Habitat, FAO).

Trieda K

Termín Medzinárodná geodetická a geofyzikálna únia (MGGÚ)
Definícia

medzinárodná organizácia zameraná na zhromažďovanie, rozširovanie a podporu poznatkov o Zemi a dynamických procesoch v jej vnútri a v jej bezprostrednom okolí

Poznámka

1. MGGÚ bola založená v roku 1919. Organizačne patrí pod Medzinárodný výbor vedeckých únií (ICSU). V roku 2015 zahŕňa tieto vedecké asociácie: geodetickú, seizmologickú a pre fyziku zemského vnútra, geomagnetickú a aeronomickú, oceánografickú, hydrologických vied, meteorologickú a pre fyziku atmosféry, vulkanologickú a pre chémiu zemského vnútra.
2. Anglická skratka Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie IUGG vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania únie: International Union of Geodesy and Geophysics.

Trieda K

Termín Medzinárodná geodetická asociácia (IAG)
Definícia

medzinárodná organizácia zameraná na zhromažďovanie, rozširovanie a podporu nových poznatkov v geodézii; tvorí samostatnú zložku Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky IUGG

Poznámka

1. Medzinárodná geodetická asociácia je pokračujúca organizácia organizácie Mitteleuropäische Gradmessung založenej v roku 1862, ktorá bola v roku 1867 premenovaná na Europäische Gradmessung, v roku 1886 na Internationale Erdmessung a v roku 1930 získala súčasný názov. Bola jednou z piatich zakladajúcich zložiek IUGG.
2. Skratka IAG vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania asociácie: International Association of Geodesy.

Trieda K

Termín Medzinárodná kartografická asociácia (ICA)
Definícia

medzinárodná mimovládna organizácia združujúca profesijné organizácie národných členských združení v oblasti kartografie a geografických informácií s cieľom koordinovať ich činnosť v medzinárodnom kontexte

Poznámka

1. ICA bola založená v roku 1961. Na čele ICA je volený výkonný výbor; ICA má zriadené komisie pre jednotlivé činnosti.
2. Členom ICA od roka 1995 je aj Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky.

Trieda E, K

Termín Medzinárodná spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum (ISPRS)
Definícia

medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti fotogrametrie, diaľkového prieskumu a priestorových informačných systémov a ich aplikácií

Poznámka

Vedecké záujmy ISPRS zahŕňajú fotogrametriu, diaľkový prieskum, priestorové informačné systémy a príbuzné disciplíny ako aj aplikácie v kartografii, geodézii, vedách o Zemi a inžinierskych vedách, monitorovaní a ochrane prostredia. Ďalšie aplikácie zahŕňajú napr. priemyselný dizajn a výrobu, ochranu pamiatok a architektonických objektov, medicínu a iné.

Trieda K, B

Termín medzinárodný cestný ťah
Definícia

pozemná komunikácia zaradená do niektorej z medzinárodných cestných sústav, ktorých usporiadanie je určené medzinárodnými dohodami

Trieda D, G

Termín Medzinárodný nebeský referenčný rámec (ICRF)
Definícia

realizácia Medzinárodného nebeského referenčného systému (ICRS) pomocou súradníc kvazarov

Poznámka

1. Kvazary sú zdroje rádiového žiarenia, ktoré sú tak enormne vzdialené, že na rozdiel od hviezd vykazujú takmer nulové vlastné pohyby. Ich presné polohy s neistotou 4 x 10-5" sú určované metódou VLBI (Very Long Baseline Interferometry).
2. V optickej časti spektra je Medzinárodný nebeský referenčný systém ICRS reprezentovaný katalógom Hipparcos známym ako HCRF.
3. Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný nebeský referenčný rámec je ICRF, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Celestial Reference Frame.

Trieda A

Termín Medzinárodný nebeský referenčný systém (ICRS)
Definícia

konvenčný nebeský súradnicový systém so začiatkom v barycentre slnečnej sústavy, os Z smeruje do nebeského efemeridového pólu (Celestial Ephemeris Pole – CEP) v epoche J2000,0, os X smeruje do jarného bodu v epoche J2000,0 a os Y dopĺňa systém na pravouhlý pravotočivý; systém je inerciálny a v čase stabilný

Poznámka

1. Koncepciu a definíciu systému zabezpečuje Medzinárodná služba rotácie Zeme a referenčných systémov.
2. Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný nebeský referenčný systém je ICRS, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Celestial Reference System.
3. ICRS slúži na opis polohy a pohybu prirodzených a umelých kozmických telies.

Trieda A

Termín Medzinárodný terestrický referenčný rámec (ITRF)
Definícia

realizácia systému ITRS pomocou odhadu súradníc medzinárodnej siete staníc monitorovaných pomocou kozmických a družicových techník VLBI, LLR, GPS, SLR, DORIS a ich rýchlostí, vztiahnutých k určitej časovej epoche

Poznámka

Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný terestrický referenčný rámec je ITRF, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Terrestrial Reference Frame.

Trieda A

Termín Medzinárodný terestrický referenčný systém (ITRS)
Definícia

konvenčný geocentrický priestorový súradnicový systém rotujúci spolu so Zemou, definovaný Medzinárodnou službou rotácie Zeme a referenčných systémov IERS pomocou 4 podmienok:
1. hmotný stred Zeme je definovaný pre celú Zem, vrátane oceánskych a atmosférických hmôt,
2. dĺžkovou jednotkou systému je meter,
3. pôvodná orientácia systému bola definovaná orientáciou referenčného systému BIH v epoche 1984.0,
4. časový vývoj orientácie systému je definovaný podmienkou nulovej rotácie siete vzhľadom k horizontálnym tektonickým pohybom celého povrchu Zeme.

Poznámka

Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný terestrický referenčný systém je ITRS, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Terrestrial Reference System.

Trieda A

Termín medzivrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín doplnková vrstevnica

Trieda E

Termín medzník
Definícia

stabilizačný znak (kameň, rúrka, kopec a pod.), ktorý označuje lomové body správnej hranice, vlastníckej hranice, užívacej hranice alebo územno-technickej hranice

Trieda G

Termín medzníkovanie
Definícia

osádzanie medzníkov na hranici

Poznámka

1. V minulosti sa medzníkovanie pomenúvalo aj termínom ohraničovanie.
2. Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií.

Trieda F

Termín menný priestor
Definícia

<v XML> súbor názvov identifikovaných odkazom na URI, ktoré sa používajú v dokumentoch XML ako názvy elementov a atribútov

Trieda C

Termín merač
Definícia

kvalifikovaná osoba vykonávajúca geodetické merania v teréne

Trieda A

Termín meračská čata
Definícia

pracovná skupina na vykonávanie meračských prác

Poznámka

Historický pojem; v súčasnosti nahradený pojmom meračská skupina.

Trieda A

Termín meračská kamera
Definícia

analógová alebo digitálna fotogrametrická kamera so známymi a stálymi prvkami vnútornej orientácie

Trieda B

Termín meračská lata
Definícia

lata z vhodného materiálu (drevo, kov alebo plast) s delením s konštantným rozostupom, čiarovým kódom alebo s koncovými cieľovými značkami

Poznámka

1. V súčasnosti existujú meračské laty s delením na oboch stranách, pričom na čelnej strane sú vybavené čiarovým kódom a na zadnej strane milimetrovým delením. Na zvislé postavenie pri meraní týchto lát sa používajú nasadzovacie alebo príložné kruhové libely.
2. Meračská lata môže byť vyhotovená z viacerých navzájom sa zasúvajúcich alebo spájaných kusov.

Príklad

Nivelačná lata, kódová nivelačná lata, tachymetrická lata, paralaktická lata a pod.

Trieda I

Termín meračská priamka
Definícia

spojnica dvoch meračských bodov, prípadne podrobných bodov, alebo voľná meračská priamka pripojená na dva takéto body alebo viac takých bodov, na ktorú sa merajú podrobné polohové body

Trieda F

Termín meračská pyramída
Definícia

najčastejšie drevená trojboká alebo štvorboká signalizačná stavba nad trigonometrickým bodom v tvare ihlana zakotvená do zeme s pripevnenými na bielo natretými doštičkami pod vrcholom, v ktorej osi je zvislá tyč slúžiaca ako cieľ pre zámery

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

Termín meračská pyramída so zvýšeným stanoviskom
Definícia

najčastejšie drevená štvorboká signalizačná stavba nad trigonometrickým bodom v tvare ihlana zakotvená do zeme s pripevnenými na bielo natretými doštičkami pod vrcholom, v ktorej osi je zvislá tyč slúžiaca ako cieľ pre zámery, ktorá pozostáva okrem signálnej konštrukcie aj z druhej konštrukcie tzv. zvýšeného stanoviska s podlahou pre merača a observačného stĺpa na postavenie meračského prístroja, pričom sa všetky tieto konštrukcie vzájomne nedotýkajú

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

Termín meračská sieť
Definícia

sieť meračských bodov budovaná na podrobné meranie, vytyčovanie a meranie posunov

Trieda A

Termín meračská skupina
Definícia

pracovná skupina na vykonávanie meračských prác

Poznámka

Meračskou skupinou sa rozumie aj jedna osoba s príslušným prístrojovým vybavením.

Príklad

Nivelačná skupina zložená z merača a dvoch pomocníkov.

Trieda A

Termín meračská snímka
Definícia

fotografický záznam vyhotovený meračskou kamerou alebo ľubovoľnou kamerou, ktorá je po kalibrácii využiteľná na tvorbu metrických (geodetických) výstupov

Trieda B

Termín meračská veža
Definícia

najčastejšie drevená alebo murovaná stavba na centráciu meračského prístroja nad trigonometrickým bodom v dostatočnej výške na vykonávanie zámer bez zákrytov na všetky susedné trigonometrické body, ktorá pozostáva zo signálnej konštrukcie s podlahou pre merača a zvýšeného stanoviska na postavenie meračského prístroja, pričom sa obe tieto konštrukcie vzájomne nesmú dotýkať

Poznámka

1. Meračská veža mohla byť aj z iného materiálu (napr. kovová konštrukcia alebo betónový pilier).
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

Termín meračská značka
Definícia

značka z vhodného materiálu slúžiaca na jednoznačné označenie polohy alebo výšky bodu

Trieda A

Termín meračské dielo
Definícia

súbor výsledkov merania ako súčasť mapového operátu a to najmä meračské náčrty, prehľady sietí, klad meračských náčrtov, zápisníky z merania, výpočtové formuláre, miestopisy bodov, zoznamy súradníc a výšok, technická správa a prípadne aj mapa

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín meračské pásmo
Synonymum meracie pásmo
Definícia

navíjacie meradlo v tvare pásu so stupnicou o dĺžke 10 m až 50 m s milimetrovým alebo centimetrovým delením vyrobené z ocele alebo invaru

Poznámka

Meračské pásmo používané na geodetické činnosti má byť certifikované.

Trieda I

Termín meračské práce
Definícia

súbor činností za účelom zberu prevažne meraných údajov v teréne

Trieda A

Termín meračské snímkovanie
Definícia

súbor činností, ktorých výsledkom je meračská snímka

Trieda B

Termín meračský bod
Definícia

geodetický bod alebo bod ktoréhokoľvek z bodových polí alebo bod určujúceho obrazca (napr. polygónový ťah, rajón, trojuholníkový reťazec a pod.), tvoriaci podklad na ďalšie meranie

Trieda A

Termín meračský náčrt
Definícia

súčasť záznamu podrobného merania zmien obsahujúca grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania alebo prešetrovania slúžiaca ako podklad na zobrazenie zmien v katastrálnej mape a na vykonanie zmien v súbore popisných informácií

Trieda F, G

Termín meračský operát
Definícia

textová časť operátu

Poznámka

1. Meračský operát v pozemkovom katastri obsahoval katastrálnu mapu a príručnú katastrálnu mapu.
2. Meračský operát v evidencii nehnuteľností obsahoval pozemkovú mapu, evidenčnú mapu a pracovnú mapu.
3. V širšom kontexte sa meračským operátom chápala aj ďalšia geodetická dokumentácia.

Trieda G

Termín meračský originál mapy
Definícia

pôvodné zobrazenie výsledkov miestneho prešetrovania a podrobného merania alebo fotogrametrického vyhodnotenia

Poznámka

Meračský originál mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

Termín meračský pomocník
Synonymum figurant
Definícia

zacvičená osoba vykonávajúca pomocné práce pri geodetických meraniach v teréne

Trieda A

Termín meračský údaj
Definícia

hodnota meranej veličiny a identifikácia bodu, na ktorý sa vzťahuje

Trieda F

Termín meradlo
Definícia

technický prostriedok určený na meranie, zahrňujúci (zhmotnené) miery a meracie prístroje

Príklad

Dĺžkové meradlo, posuvné meradlo, sklonové meradlo na určenie sklonu, priečne meradlo, kontrolné meradlo a pod.

Trieda H

Termín meraná dĺžka
Definícia

dĺžka, ktorej hodnota je určená priamym alebo nepriamym meraním bez aplikácie fyzikálnych a matematických redukcií

Trieda A

Termín meraná hodnota
Synonymum hodnota meranej veličiny
Definícia

číselné vyjadrenie meranej veličiny v príslušných jednotkách

Trieda A

Termín meraná veličina
Definícia

<v geodézii> veličina sprostredkujúca určenie polohy, prípadne nadmorskej výšky bodu (dĺžka, uhol, prevýšenie a iné.)

Trieda F

Termín meranie
Definícia

súbor činností s cieľom určiť hodnotu veličiny v stanovených jednotkách

Príklad

Určovanou veličinou je dĺžka, uhol, prevýšenie, tiažové zrýchlenie, čas, časový interval, fáza nosnej vlny a iné.

Trieda A, H

Termín meranie dĺžky
Definícia

určenie dĺžky spojnice dvoch bodov

Poznámka

Podľa použitých prístrojov a metód určovania dĺžky rozoznávame priame meranie dĺžky, nepriame meranie dĺžky, optické meranie dĺžky, paralaktické meranie dĺžky, elektronické meranie dĺžky a iné spôsoby merania dĺžky.

Trieda A

Termín meranie dĺžky invarovým drôtom
Definícia

špeciálny postup na veľmi presné meranie dĺžky spravidla 24 m dlhými invarovými drôtmi

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie merania.

Trieda A, H

Termín meranie dĺžky latou
Definícia

meranie dĺžky niekoľkými (obyčajne dvoma až tromi) drevenými meračskými latami vhodne upravenými na prikladanie do vodorovnej polohy za sebou

Poznámka

1. Na meranie sa používali drevené meračské laty dĺžky 2 m, 3 m, 4 m i 5 m.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie merania.

Trieda A

Termín meranie dĺžky meračským kolesom
Definícia

meranie dĺžky na hladkom a rovnom povrchu alebo na koľajniciach zisťovaním násobku (dielov) obvodu kolesa vybaveného počítadlom otočiek

Poznámka

Meranie dĺžky meračským kolesom sa aktuálne nepoužíva na geodetické účely. Často sa používa v dopravnom staviteľstve a pri dokumentácii nehôd.

Trieda A

Termín meranie dĺžky meračským pásmom
Definícia

meranie dĺžky meradlom vo forme pásu so stupnicou navinutom na vidlici alebo v puzdre

Trieda A

Termín meranie dĺžky po svahu
Definícia

meranie vodorovnej dĺžky meračskou latou alebo pásmom v smere klesajúceho sklonu terénu

Trieda A

Termín meranie na kolmicu
Definícia

meranie podrobných bodov pravouhlými súradnicami (staničenie, kolmica)

Trieda A

Termín meranie na zámernú priamku
Synonymum metóda zámernej priamky
Definícia

meranie vodorovných posunov, pripadne krátkych vzdialenosti kolmých na zámernú priamku

Poznámka

V minulosti sa používal aj termín alignement.

Trieda D

Termín meranie plôch
Definícia

nevhodné, použi termín výpočet výmer plôch

Trieda E

Termín meranie po obvode
Definícia

zameranie obvodu najčastejšie neprehľadného alebo neprístupného územia (les, rybník a pod.) uzavretým polygónovým ťahom alebo mnohouholníkom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

Termín meranie polárnych prvkov
Definícia

meranie smeru a dĺžky pri polárnej metóde

Trieda A

Termín meranie posunov a pretvorení
Definícia

určovanie priestorových zmien polohy alebo zmien rozmeru a tvaru stavebného objektu alebo jeho časti vzhľadom na polohu alebo rozmer a tvar pri základnom alebo predchádzajúcom meraní

Trieda D

Termín meranie sklonu
Definícia

meranie uhla sklonu, prípadne výškového rozdielu a príslušnej vzdialenosti na jeho výpočet

Poznámka

1. Hodnota sklonu sa môže vyjadriť uhlom alebo pomerom výškového rozdielu a dĺžky.
2. Pomer výškového rozdielu a dĺžky sa vyjadruje aj v percentách alebo v promile (napr. 10 mm/m = 1 % = 10 ‰).

Trieda F

Termín meranie smerov v radoch
Definícia

postupné a súvislé meranie osnovy smerov v jednej polohe ďalekohľadu

Poznámka

Pri meraní smerov v skupinách tvorí rad polovicu skupiny.

Trieda A

Termín meranie smerov v skupinách
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa meria osnova smerov v dvoch radoch odlišujúcich sa polohou ďalekohľadu a smerom otáčania alidády

Trieda A

Termín meranie výškopisu profilovaním
Definícia

metóda podrobného merania výškopisu, pri ktorej je výška podrobných bodov rozmiestnených v profiloch určená plošnou niveláciou

Poznámka

Rozmiestnenie, rozostup a orientácia profilov sa volí tak, aby čo najlepšie vystihovali sklon terénu.

Trieda A

Termín meranie žeriavovej dráhy
Definícia

meranie smerového a výškového priebehu koľajnicových pásov a ďalších geometrických parametrov žeriavovej dráhy

Poznámka

1. Metodiku, spôsob a kvalitatívne podmienky merania žeriavovej dráhy upravujú technické predpisy.
2. Elaborát z merania žeriavovej dráhy obsahuje technickú správu a grafické znázornenie smerového a výškového priebehu koľajnicových pásov včítane všetkých číselných údajov.
3. Technická správa merania žeriavovej dráhy v závere obsahuje zhodnotenie, či žeriavová dráha spĺňa kvalitatívne podmienky uvedené v technických predpisoch.

Trieda D

Termín meranie žeriavu
Definícia

meranie vybraných geometrických parametrov žeriavu za účelom kontroly vzájomnej polohy žeriavu a koľajnicových pásov, vzájomnej polohy a rozmerov charakteristických prvkov žeriavu

Poznámka

Metodiku, spôsob a kvalitatívne podmienky merania žeriavu upravujú technické predpisy.

Trieda D

Termín meraný smer
Definícia

vodorovný uhol určený meraním medzi referenčnou (počiatočnou nultou) zámerou a zámerou na meraný bod

Trieda F

Termín meraný uhol
Definícia

rozdiel dvoch meraných smerov

Trieda A, F

Termín Mercatorovo zobrazenie
Definícia

konformné valcové zobrazenie v normálnej polohe na dotykový valec

Poznámka

1. Osou X Mercatorovho zobrazenia je základný poludník, ostatné poludníky sú rovnobežné a rovnako odľahlé priamky. Osou Y je rovník, ostatné rovnobežky sú s ním rovnobežné priamky; ich odľahlosť sa smerom k pólom zväčšuje, a teda aj skreslenia sa zväčšujú od rovníka smerom k pólom. Loxodróma je priamka.
2. Využíva sa v námornej a leteckej navigácii.

Trieda E

Termín merica
Definícia

jednotka siahovej plošnej sústavy rovnajúca sa 1/3 katastrálneho jutra = 533,33 štvorcových siah (°)

Poznámka

Termín merica je pôvodne historická plošná jednotka reprezentujúca plochu, na ktorú bolo možno zasiať mericu obilia, čo bola historická objemová jednotka na sypké potraviny a obilie (približne 60 – 90 litrov).

Trieda G

Termín meridiánová konvergencia
Definícia

uhol v určitom bode referenčnej plochy medzi dotyčnicami k miestnemu poludníku a ku krivke rovnobežnej so základným poludníkom

Poznámka

Môže byť elipsoidická meridiánová konvergencia, sférická meridiánová konvergencia a rovinná meridiánová konvergencia.

Trieda A

Termín mesačné more
Definícia

tmavá alebo opticky tmavšia rovinatá oblasť na povrchu Mesiaca

Poznámka

Moria tohto typu sa nachádzajú aj na povrchu iných vesmírnych telies.

Trieda E, Z

Termín mesto
Definícia

obec, ktorá bola Národnou radou Slovenskej republiky zaradená do kategórie mesta

Poznámka

1. Národná rada Slovenskej republiky môže na návrh vlády vyhlásiť za mesto obec, ktorá je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom, ktorá zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, ktorá má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, ktorá má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby a ktorá má najmenej 5 000 obyvateľov; obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných predpokladov.
2. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na základe žiadosti obce.

Trieda E

Termín metadáta
Synonymum metaúdaje
Definícia

dáta o dátach

Trieda C

Termín metakartografia
Definícia

súhrn poznatkov o kartografii týkajúcich sa teoretických, metodických, axiomatických, definičných, klasifikačných a ďalších základných problémov kartografie

Trieda E

Termín metóda DGNSS
Definícia

metóda merania, ktorá využíva referenčnú stanicu alebo sieť referenčných staníc na určenie diferenciálnych korekcií za účelom spresnenia kódových meraní pri určovaní absolútnej polohy bodov pomocou GNSS

Poznámka

1. V minulosti bola metóda DGNSS označovaná ako DGPS.
2. Termín je skratkou odvodenou z Differential GNSS.

Trieda A

Termín metóda figurálnych znakov
Definícia

metóda mapového vyjadrenia objektov, javov a ich charakteristík na mape pomocou mapových znakov rôzneho tvaru, veľkosti, farby (a jej vlastností), vzorky a orientácie

Trieda E

Termín metóda izočiar
Definícia

metóda mapového vyjadrenia kvantitatívnych charakteristík javu na mape pomocou systému čiar rovnakých hodnôt

Trieda E

Termín metóda kartodiagramu
Synonymum kartodiagram
Definícia

metóda mapového vyjadrenia absolútnych kvantitatívnych charakteristík objektov a javov na mape pomocou diagramových (gradovaných) znakov

Poznámka

Kartodiagramy sa rozlišujú podľa lokalizácie diagramových znakov do bodov, čiar alebo areálov a podľa druhu diagramových znakov na jednoduché, sumárne, štruktúrne, zložené a iné.

Trieda E

Termín metóda kartografickej generalizácie
Definícia

teoretický a praktický spôsob vytvorenia odrazu reálneho priestorového systému v modeli mapy s využitím princípov zjednodušovania, výberu a vzájomného zosúladenia jeho jednotlivých častí

Trieda E

Termín metóda kartogramu
Synonymum kartogram
Definícia

metóda mapového vyjadrenia relatívnych kvantitatívnych charakteristík (podielov, indexov a pod.) v areáloch mapy pomocou vlastností farby alebo grafických vzoriek a ich textúr, pričom tieto charakteristiky sú vypočítané ako podiely z plochy každého príslušného areálu

Trieda E

Termín metóda La Manche
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie založené na meraní vodorovných a zenitových uhlov teodolitom

Poznámka

1. Teodolit je nutné vybaviť lomeným okulárom.
2. Pri aplikácii metódy sa vykoná meranie na viacerých bodoch v šachte (obvykle 3 a viac). Priemet zvislíc sa určí regresnou analýzou z nadbytočného počtu meraní.
3. Metóda bola aplikovaná pri výstavbe podmorského železničného tunela (Euro Tunnel) pod La Manche a ďalších.

Trieda A, D

Termín metóda laserovej lokácie družíc
Definícia

jedna z metód družicovej geodézie, pri ktorej sa pomocou pulzného lasera meria vzdialenosť umelej družice Zeme od pozorovacej stanice umiestnenej na povrchu Zeme

Trieda A

Termín metóda laserovej lokácie Mesiaca
Definícia

jedna z metód družicovej geodézie, pri ktorej sa pomocou pulzného lasera meria vzdialenosť odrazového hranola umiestneného na povrchu Mesiaca od pozorovacej stanice umiestnenej na povrchu Zeme

Trieda A

Termín metóda mapového vyjadrenia
Definícia

spôsob grafického vyjadrenia objektov, javov a ich charakteristík na mapách

Príklad

Metóda figurálnych znakov, metóda čiarových znakov, bodková metóda, diagramová metóda, metóda tieňovania a iné.

Trieda E

Termín metóda meračského stola
Synonymum stolová metóda
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu, pri ktorej sa na zaistenom papieri pripevnenom na meračskom stole vyznačujú priamo na stanovisku v teréne predmety merania

Poznámka

1. Metóda meračského stola je zastaraná technológia podrobného merania; v súčasnosti sa využíva zväčša na didaktické účely.
2. Ďalším synonymom termínu metóda meračského stola je termín stolová tachymetria.

Trieda F

Termín metóda najmenších štvorcov (MNŠ)
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín metóda podrobného merania
Synonymum mapovacia metóda
Definícia

spôsob podrobného merania polohopisu, prípadne aj výškopisu

Poznámka

Metóda podrobného merania sa volí podľa požadovanej presnosti výsledkov mapovania, mierky mapy a typu územia, vždy však s prihliadnutím na najvyššiu hospodárnosť.

Trieda F

Termín metóda RTK
Synonymum single RTK
Definícia

kinematická metóda merania pomocou GNSS v reálnom čase, ktorá vyžaduje referenčnú stanicu a rover, medzi ktorými musí existovať komunikačný kanál na prenos meraných údajov

Poznámka

1. Rover musí byť vybavený softvérom na spracovanie fázových meraní, na základe ktorých je ihneď po inicializácii schopný z prijatých a z vlastných satelitných observácií vytvárať diferencie a počítať relatívnu polohu vzhľadom na referenčnú stanicu.
2. Termín je skratkou odvodenou z Real Time Kinematic.

Trieda A

Termín metóda RTN
Synonymum metóda sieťového RTK
Definícia

kinematická metóda merania pomocou GNSS v reálnom čase, ktorá vyžaduje rover a sieť permanentných referenčných staníc, odosielajúcich v reálnom čase svoje observácie do riadiaceho centra, kde sú spracované softvérom, ktorý generuje korekcie sieťového riešenia vysielané používateľom pripojeným cez prístupový bod (mountpoint) castra NTRIP

Poznámka

1. Existuje niekoľko konceptov metódy RTN ako napríklad MAC, FKP, VRS a i.
2. Termín je skratkou odvodenou z Real Time Network.
3. V odbornej literatúre sa vyskytuje aj označenie Network RTK alebo NRTK.

Trieda A

Termín metóda šrafovania
Definícia

metóda mapového vyjadrenia terénu na mape pomocou sklonových (Lehmannových) alebo tieňových šráf

Trieda E

Termín metóda tieňovania
Definícia

metóda mapového vyjadrenia ortogonálneho obrazu terénu na mape rozlíšením osvetlených a zatienených miest

Poznámka

Metóda tieňovania slúži na vytváranie priestorového vnemu (plasticity) reliéfu na mape.

Trieda E

Termín metodický návod
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorý v porovnaní so smernicou podrobnejšie upravuje, vysvetľuje a špecifikuje určitú oblasť úpravy činnosti v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a spôsoby realizácie pracovných úloh

Trieda Z

Termín metrológia
Definícia

1. súbor činností a vedomostí, ktoré súvisia s meraním; zahŕňa teoretické a praktické aspekty vzťahujúce sa na meranie bez ohľadu na ich úroveň presnosti,
2. vedný a technický odbor

Poznámka

1. Metrológia sa delí obvykle na teoretickú metrológiu (teória merania), legálnu metrológiu (súvisiacu s právnymi predpismi, normami a inými technickými predpismi metrologického charakteru) a praktickú metrológiu (súvisiacu s problematikou bežných meraní v praxi).
2. Metrológia je definovaná základnými subjektami a činnosťami súvisiacimi s meraním (meracími jednotkami fyzikálnych a technických veličín, meradlami, metódami merania, subjektmi merania, meraním a stanovovaním základných fyzikálnych konštánt).
3. Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie v SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR).

Trieda H

Termín miera
Definícia

meraný dĺžkový údaj

Poznámka

Historický pojem; v podobe jednoslovného termínu sa dnes už nepoužíva.

Trieda A, F

Termín miera kvality dát
Definícia

zhodnotenie alebo vyčíslenie kvality dát

Príklad

Percento správnych hodnôt atribútov.

Trieda C

Termín mierka diagramových znakov
Synonymum mierka gradovaných znakov
Definícia

grafické vysvetlenie kvantity zobrazovanej veličiny (napr. počtu obyvateľov) pomocou gradovaných veľkostí znakov

Poznámka

Mierka diagramových (gradovaných) znakov môže byť kontinuálna alebo intervalová.

Trieda E

Termín mierka glóbusu
Definícia

pomer dĺžky na glóbuse k identickej dĺžke na referenčnej ploche na povrchu zobrazovaného telesa (Zeme, Mesiaca a pod.)

Trieda E

Termín mierka leteckej meračskej snímky
Definícia

pomer vzdialenosti dvoch bodov na meračskej snímke k zodpovedajúcej vzdialenosti v skutočnosti alebo pomer hlavnej vzdialenosti a relatívnej výšky letu

Poznámka

Mierka leteckej meračskej snímky je vzhľadom na sklon snímky voči referenčnej rovine a vzhľadom na premenlivú výšku terénu určená iba približnou hodnotou.

Trieda B

Termín mierka mapovania
Definícia

mierka, v ktorej sa vyhotovuje mapa (resp. mapové dielo)

Poznámka

Mierka mapovania sa volí s ohľadom na cieľ mapovania, požadovanú presnosť mapovania, rozsah mapovaného územia a spôsob tvorby mapy.

Trieda E

Termín mierka mapy
Definícia

pomer neskreslenej dĺžky na mape k zodpovedajúcej dĺžke v skutočnosti

Poznámka

Mierka mapy sa označuje 1 : M.

Trieda F, G, E

Termín mierka modelu
Definícia

pomer dĺžky meranej na stereoskopickom modeli ku skutočnej dĺžke vypočítanej z geodetických súradníc

Trieda B

Termín mierkové číslo
Definícia

číselný údaj určujúci, koľko dĺžkových jednotiek zobrazovanej skutočnosti (napr. zemského povrchu) zodpovedá jednej jednotke dĺžky na mape

Poznámka

Mierkové číslo sa označuje M (napr. 25 000).

Trieda F, G, E

Termín mierkové číslo snímky
Definícia

prevrátená hodnota snímkovej mierky

Trieda B

Termín mierkový rad
Definícia

postupnosť mierok mapového diela, súboru (série) máp.

Príklad

Mierkový rad topografických máp: 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000.

Trieda E

Termín miestna komunikácia
Definícia

všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvo, ktoré slúži miestnej doprave a je zaradené do siete miestnych komunikácií

Poznámka

Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.

Trieda D, G

Termín miestne prešetrovanie
Synonymum zisťovanie priebehu hraníc
Definícia

1. prvá etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním spočívajúca v komisionálnom zisťovaní priebehu hraníc (v oblasti katastra nehnuteľností)
2. zisťovanie priebehu hraníc, atribútov a existencie predmetov (objektov a javov) v príslušnom geografickom informačnom systéme (v oblasti GIS-ov)

Poznámka

1. Cieľom miestneho prešetrovania v oblasti katastra nehnuteľností je preveriť súlad priebehu hraníc s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc.
2. Predmetom miestneho prešetrovania v oblasti katastra nehnuteľností je zisťovanie hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemku, hraníc chránených skutočností a ich ochranných pásem a pôdorysov stavieb.
3. Predmetom miestneho prešetrovania v oblasti GIS-ov je preverovanie objektov definovaných katalógom predmetného GIS, ktorý určí jeho rozsah.

Trieda G, C

Termín miestny magnetický meridián
Definícia

priesečnica zvislej roviny preloženej stredom deklinačnej magnetky s plochou aproximujúcou povrch zemského telesa a prechádzajúca daným miestom

Poznámka

Miestny magnetický meridián je premenlivý s časom.

Trieda F

Termín miestny súradnicový systém
Definícia

súradnicový systém, ktorého osi, orientácia a začiatok sú volené tak, aby vyhovovali na výkon geodetických a kartografických činností na území menšieho rozsahu

Trieda A

Termín miestny územný systém ekologickej stability
Definícia

dokument vyhotovený v rámci pozemkových úprav ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Trieda G

Termín miestny výškový systém
Definícia

výškový systém, ktorého nulová plocha je volená tak, aby vyhovovala na výškové meranie na území menšieho rozsahu

Trieda A

Termín miestny vzťah
Definícia

identifikátor, ktorý vyjadroval v písomnom operáte evidencie nehnuteľností vzťah územnej príslušnosti pozemku k sídlu jeho užívateľa

Trieda G

Termín miestopis bodu
Definícia

súčasť geodetických údajov, podklad na vyhľadanie geodetického bodu v prírode

Trieda A

Termín mimorámové údaje
Definícia

údaje umiestené mimo mapového poľa a mimo mapového rámu

Trieda F

Termín mnohokužeľové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa rovnobežkové pásy referenčnej plochy zobrazujú na samostatné kužeľové zobrazovacie plášte

Trieda E

Termín mnohostenové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa polia (sférické štvoruholníky) zemepisnej siete zobrazujú tak, že vytvárajú mnohosten (polyéder)

Trieda E

Termín množina dát
Definícia

identifikovateľný súbor dát

Poznámka

1. Princípy, ktoré sa aplikujú na množinu dát, môžu sa aplikovať aj na série množín dát a ich zoskupenia.
2. Množinou dát môže byť menší súbor dát so spoločným výskytom a typom objektov, ktorý je fyzicky umiestnený vo väčšej množine dát. Teoreticky môže byť množina dát taká malá, ako je individuálny objekt alebo atribút objektu obsiahnutý vo väčšej množine.

Trieda C

Termín močiar
Definícia

trvale zamokrené územie s hladinou podzemnej vody pri povrchu alebo na povrchu pôdy vznikajúce v depresiách terénu okolo jazier, riek a morí

Trieda E

Termín model dát
Definícia

špecifikácia informácie vyžadovaná na spôsob združenia dát

Trieda C

Termín model gravitačného poľa Zeme
Definícia

súbor geopotenciálnych (dynamických, Stokesových) koeficientov, ktoré sa použijú na vyjadrenie gravitačného potenciálu pomocou rozvoja do radu sférických harmonických funkcií

Poznámka

Určený gravitačný potenciál spolu s odstredivým potenciálom definuje tiažový potenciál na geoide.

Trieda A

Termín modelové súradnice
Definícia

priestorové súradnice bodu v modelovom súradnicovom systéme, ktoré sa získajú meraním na stereoskopickom modeli alebo určia analyticky zo snímkových súradníc

Trieda B

Termín montážna odchýlka
Definícia

rozdiel medzi polohou stavebného prvku (konštrukcie) dosiahnutou pri montáži a vytýčenou polohou (vytyčovacou značkou)

Trieda D

Termín montážny list mapy
Definícia

výsledok montáže mapového podkladu lícovaného na body alebo na čiary konštrukčného listu

Poznámka

Montážny list mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

Termín more
Definícia

časť svetového oceánu s ohraničenou hlbokomorskou oblasťou a s veľkým podielom šelfu

Poznámka

Rozoznávame okrajové moria a vnútorné moria.

Trieda E, Z

Termín morfologická interpolácia vrstevníc
Definícia

interpolácia vrstevníc, pri ktorej sa priama spojnica interpolovaných výškových bodov nahrádza krivkou s plynule sa meniacou krivosťou

Trieda E

Termín mountpoint
Definícia

prístupový bod v castri NTRIP, cez ktorý sa pripájajú používatelia (klienti NTRIP) k službe poskytujúcej korekcie na meranie metódami GNSS v reálnom čase

Trieda A, C

Termín mriežka
Definícia

sieť zložená z dvoch alebo viacerých množín kriviek, v ktorej prvky každej množiny pretínajú prvky ostatných množín podľa zvoleného algoritmu

Poznámka

1. Krivky rozdeľujú priestor na bunky mriežky.
2. Bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v mriežke sa nazýva bod mriežky.

Trieda C

Termín mriežkové súradnice
Definícia

postupnosť dvoch alebo viacerých čísel určujúcich polohu s ohľadom na ich umiestnenie v mriežke

Trieda C

Termín mŕtve rameno
Definícia

riečne rameno, ktoré je z oboch koncov prirodzeným vývojom uzavreté a teda voda v ňom neprúdi; môže byť ale nemusí byť napájané podzemnou vodou

Trieda L

Termín multispektrálna snímka
Definícia

snímka vytvorená viacerými snímačmi vo viacerých (obvykle v 4 až 10-ich) presne vymedzených úzkych spektrálnych pásmach

Poznámka

Typickým príkladom multispektrálnej snímky je snímka zložená zo spektrálnych pásiem RGB a NIR.

Trieda B

Aktualizované 26.02.2024