Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 23.05.2024

Písmeno: p

Termín pahorkatina
Definícia

typ mierne zvlneného terénu s relatívnou výškovou členitosťou od 31 do 100 m ležiaci obyčajne na obvode nížin, kde tvorí v porovnaní s nížinou vyšší a členitejší stupeň

Poznámka

Na Slovensku je pahorkatina častým typom terénu.

Príklad

Nitrianska pahorkatina, Pohronská pahorkatina, Ipeľská pahorkatina a i.

Trieda E

Termín panchromatická snímka
Definícia

snímka vytvorená jedným snímačom citlivým na celé viditeľné spektrum bez použitia filtrov, ktorá sa ľudskému zraku javí ako bezfarebný obraz v odtieňoch sivej

Trieda B

Termín panoramatická mapa
Definícia

mapa graficky a konštrukčne (s použitím vhodného kartografického zobrazenia alebo geometrickej projekcie) spracovaná tak, že poskytuje pohľad na krajinu s vnemom trojrozmernosti (panorámy) priestoru

Trieda E

Termín paralaktická lata
Definícia

meračská lata stálej, zvyčajne 2 m dĺžky s cieľovými značkami pevne spojenými invarovým drôtom

Poznámka

Slúži na nepriame meranie vodorovných dĺžok pomocou paralaktických uhlov.

Trieda I

Termín paralaktické meranie dĺžky
Synonymum paralaktická metóda
Definícia

metóda, ktorou sa určuje dĺžka nepriamo z paralaktickej základnice meraním paralaktického uhla

Poznámka

1. Paralaktickú základnicu tvorí buď paralaktická lata alebo pomocná základnica rozvinutá paralaktickým článkom pomocou paralaktickej laty.
2. Metóda pôvodne používaná najmä na určovanie dĺžok strán v polygónových ťahoch. V súčasnosti sa používa na určenie krátkych dĺžok s vysokou presnosťou (napr. dĺžok strán strojárskych mikrosietí).

Trieda A

Termín paralaktický polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorého dĺžky strán sú merané paralakticky

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín paralaktický uhol
Definícia

vodorovný uhol medzi zvislými zámernými rovinami prechádzajúcimi koncovými bodmi vodorovnej základnice, napr. paralaktickej laty

Trieda A, F

Termín parameter presnosti
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín parcela
Definícia

geodetické určenie pozemku a zobrazenie pozemku v mape katastra alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla

Poznámka

Do roka 2011 na určenie parcely postačovalo geometrické určenie pozemku; polohové určenie pozemku bolo iba fakultatívne.

Trieda G

Termín parcelácia
Definícia

rozdelenie pozemku na viac pozemkov alebo súboru pozemkov na iný súbor pozemkov

Trieda G

Termín parcelné číslo
Definícia

číslo, ktorým je označená parcela zhodne vo všetkých častiach súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií

Poznámka

1. Parcelné číslo môže mať podobu kmeňového parcelného čísla alebo zlomkového parcelného čísla.
2. V rámci jedného katastrálneho územia je číslovanie parciel parcelnými číslami jedinečné.

Trieda G

Termín parcelný protokol
Definícia

súčasť písomného operátu pozemkového katastra, ktorá obsahovala v aritmetickom poradí parcelných čísel všetky parcely katastrálneho územia s uvedením potrebných údajov o každej parcele

Poznámka

Pojem parcelný protokol súvisel s pozemkovým katastrom.

Trieda G

Termín parifikát
Definícia

označenie pôdy v bývalom pozemkovom katastri úmyselne odňatej poľnohospodárskemu obrábaniu alebo lesnému obrábaniu a užívanej na iné ciele, napr. materiálové jamy, pieskoviská, ochranné hrádze

Poznámka

Pojem parifikát súvisel s pozemkovým katastrom.

Trieda G

Termín park
Definícia

umele vysadený porast stromov, krov a bylín s estetickou a rekreačnou funkciou

Trieda E

Termín pasienok
Definícia

porast nedrevnatých rastlín, najmä tráv, s prevahou hospodárskeho využitia na pasenie dobytka

Trieda E

Termín päta mapového znaku
Definícia

stred spodného okraja, ľavý alebo pravý dolný okraj mapového znaku, ktorým sa mapový znak lokalizuje do bodu (miesta) výskytu toho významu, ktorý označuje v mape

Trieda E

Termín PCC
Definícia

asociácia združujúca inštitúcie členských štátov Európskej únie, ktoré sa zaoberajú katastrom a registráciou práv k nehnuteľnostiam

Poznámka

1. PCC je skratkou z anglického názvu Permanent Committee on Cadastre in the European Union.
2. Cieľom PCC je vytvárať vhodný priestor na prezentáciu aktivít Európskej únie a členských štátov týkajúcich sa katastra a registrácie práv k nehnuteľnostiam a na ich základe rozvíjať stratégie, navrhovať spoločné iniciatívy s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu v rámci európskych katastrálnych systémov a ich používateľov.
3. PCC nemá stále vedenie, ale predsedníctvo vykonáva vždy tá krajina, ktorá práve predsedá Rade Európskej únie. Členom spoločenstva PCC za Slovenskú republiku je ÚGKK SR.

Trieda K

Termín permafrost
Definícia

pozri termín hranica trvale zamrznutej pôdy

Trieda E, Z

Termín permanentná referenčná stanica
Definícia

nepretržite observujúca referenčná stanica

Trieda A

Termín permanentná služba GNSS
Synonymum permanentná lokalizačná služba
Definícia

služba na určovanie priestorovej polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných satelitných systémov

Poznámka

Permanentná služba GNSS umožňuje používateľom pracovať v reálnom čase alebo postprocesingom.

Trieda A

Termín pevná meračská priamka
Definícia

meračská priamka spájajúca dva číselne určené polohové body

Trieda F

Termín pevninová šija
Definícia

úzky pruh pevniny zovretý na oboch stranách morom a spájajúci polostrov s pevninou alebo navzájom dve pevniny

Trieda E, Z

Termín pevný bod
Definícia

trvalo alebo dočasne stabilizovaný bod, ktorého poloha bola určená s požadovanou presnosťou

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín piesočná púšť
Definícia

púšť rozkladajúca sa na málo odolných horninách prevažne s piesočným povrchom tvorená piesočnými presypmi

Trieda E, Z

Termín piktogram
Definícia

grafický symbol znázorňujúci určitý objekt obrázkom nezávisle od jeho pomenovania

Trieda E

Termín písomná identifikácia
Definícia

súčasť identifikácie parcely obsahujúca porovnanie zápisu parcely právneho stavu uvedenej vo verejnej listine alebo v inej listine alebo evidovanej v iných operátoch (napr. operát pozemkovej knihy) preukazujúcej vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti s parcelou (parcelami) vpísanými v registri C súboru popisných informácií katastra nehnuteľností alebo parcelou (parcelami) vpísanými v určenom operáte

Poznámka

V písomnej identifikácii sa pri parcele právneho stavu uvádza katastrálne územie, jej označenie parcelným číslom, druh pozemku a jej výmera na jednej strane a k nej zodpovedajúca(e) parcela (parcely) registra C (aj v časti), resp. parcela (parcely) registra E (aj v časti), s uvedením druhu pozemku a výmery na druhej strane.

Trieda G

Termín písomný operát
Definícia

textová časť operátu

Poznámka

1. Písomný operát v pozemkovom katastri obsahoval register parciel, parcelný protokol, pozemkové hárky, zoznam pozemkových hárkov, register držiteľov, zoznam parifikačnej pôdy a záznam zmien.
2. Písomný operát v evidencii nehnuteľností obsahoval súpis parciel, evidenčné listy, listy vlastníctva, zoznam užívateľov a vlastníkov, register užívateľov a vlastníkov, zoznam domov a výkaz zmien.

Trieda G

Termín pixel
Definícia

základný prvok digitálneho obrazu

Poznámka

1. Pixel má pravouhlý, zväčša štvorcový tvar a polohu v rámci obrazu danú číslom riadka a stĺpca.
2. Pixel obsahuje jednu, resp. viac skalárnych hodnôt vyjadrujúcich odtieň sivej, resp. farebný tón ako výsledok súčtu jednotlivých hodnôt.

Trieda C

Termín planimetrovanie
Definícia

určenie výmery plochy na mape planimetrom

Trieda E

Termín planina
Synonymum náhorná plošina
Definícia

geomorfologická forma plošinného rázu vo väčšej nadmorskej výške

Príklad

Na Slovensku sú planiny najmä v Slovenskom krase (Silická planina, Plešivská planina, Koniarska planina) a i.

Trieda E

Termín plánovanie presnosti merania
Definícia

stanovenie krajnej chyby alebo krajnej odchýlky na základe požiadaviek na presnosť a hospodárnosť merania

Trieda J

Termín plastová mapa
Definícia

mapa vytlačená na plastovom materiáli

Trieda E

Termín plavebná mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca plavebné dráhy na riekach, kanáloch, jazerách, moriach, ako aj súvisiace objekty, zariadenia so sprievodnými charakteristikami

Trieda E

Termín pleso
Definícia

jazero vyskytujúce sa v Tatrách v oblastiach pleistocénneho zaľadnenia

Poznámka

Podľa vzniku sa rozlišujú plesá karové vo vhĺbených panvách (vhĺbené jazerá) napr. Veľké Hincovo pleso, Litvorové pleso a plesá hradené morénovým materiálom (hradené jazerá) napr. Štrbské pleso, Popradské pleso.

Trieda E

Termín plocha
Definícia

<v topológii> dvojrozmerné topologické primitívum

Poznámka

Geometrickou realizáciou plochy je povrch. Hranicou plochy je množina na seba nadväzujúcich orientovaných hrán v rámci jedného topologického komplexu, ktoré sú usporiadané do okruhu.

Trieda C

Termín plomba
Definícia

administratívno-technický úkon, ktorým orgán katastra vyznačí na liste vlastníctva skutočnosť, že údaje katastra nehnuteľností sú dočasne dotknuté zmenou v súvislosti s doručenou zmluvou, verejnou listinou alebo inou listinou na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora

Trieda G

Termín plombovanie
Definícia

vyznačovanie plomby o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania na liste vlastníctva

Trieda G

Termín plošná deformácia mapy
Definícia

nerovnaká zmena rozmerov mapového poľa spôsobená atmosférickými vplyvmi ako dôsledok pravidelnej alebo nepravidelnej zmeny rozmeru materiálu podložky mapy spôsobenej vplyvom vlhkosti, teploty, zmeny hygroskopickosti použitých vláken alebo vplyvom nestability podložky v procese polygrafického spracovania a tlače

Trieda E

Termín plošná nivelácia
Definícia

metóda podrobného merania výškopisu, pri ktorej sa výšky podrobných bodov polohopisného podkladu určujú zámerami stranou súčasne s meraním nivelačného ťahu

Trieda F

Termín plošné skreslenie
Definícia

pomer veľkosti vzájomne si zodpovedajúcej plochy na zobrazovacej ploche a na referenčnej ploche

Trieda E

Termín plošný stavebný objekt
Definícia

stavebný objekt, ktorého zvislý rozmer je podstatne menši ako dva ostatné

Príklad

Pohybová plocha letiska

Trieda D

Termín pobrežie
Definícia

pruh pevniny pozdĺž mora

Príklad

Podľa charakteru pobrežia rozoznávame pobrežie ploché, strmé, bodenové, fjordové, limanové, riasové, korálové, mangrovové, bahnité, piesočnaté, štrkovité, balvanisté, skalnaté a skerrové

Trieda E, Z

Termín pobrežná voda
Definícia

povrchová voda, ktorá sa nachádza pri pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, a tam, kde je to primerané, siaha až po vonkajšiu hranicu brakických vôd

Trieda E

Termín počet stupňov voľnosti
Definícia

počet meraných prvkov (veličín) zmenšený o počet určovaných parametrov a zväčšený o počet splnených matematických vzťahov (podmienok) v štruktúre (napr. v geodetickej sieti)

Trieda J

Termín počiatočný bod
Definícia

<v geometrii> prvý bod krivky

Trieda C

Termín počiatočný uzol
Definícia

<v topológii> uzol na hranici hrany, ktorý zodpovedá počiatočnému bodu krivky, ktorá je reprezentovaná touto hranou

Trieda C

Termín počítačová grafika
Definícia

odbor informatiky, ktorý sa zaoberá počítačovým prevodom dát na ich digitálne grafické zobrazenie

Trieda C

Termín pôda ležiaca úhorom
Definícia

pozri termín neobrobená pôda

Trieda G

Termín poddolované územie
Definícia

územie so súčasnou alebo v minulosti vykonávanou hlbinnou ťažbou uhlia a iných nerastných surovín

Poznámka

Poddolované územie sa často prepadáva, v depresiách sa tvoria močiare a jazerá.

Trieda D, E

Termín podhorie
Definícia

geomorfologická jednotka, okrajová nižšia časť pohoria (obyčajne pahorkatinného alebo vrchovinného rázu), ktorá je geomorfologicky a geneticky spätá s priľahlými vyššími časťami pohoria

Príklad

Bystrianske podhorie, Sklabinské podhorie, Šútovské podhorie, Tatranské podhorie a i.

Trieda E

Termín podielové spoluvlastníctvo
Definícia

forma vlastníctva k tej istej veci viacerými osobami súčasne, ktorého základným znakom je podiel vyjadrujúci mieru, akou sa podieloví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k veci

Trieda G

Termín podklad mapy
Definícia

grafický (mapa, snímka), číselný (zoznam, tabuľka) alebo iný zdroj, ktorý umožňuje skonštruovať mapu

Poznámka

Týmto termínom sa neoznačuje podložka mapy.

Trieda E, F

Termín podlahová plocha bytu
Definícia

plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu bez plochy lodžií a balkónov

Trieda G

Termín podniková evidencia pozemkov
Definícia

súhrn údajov o pozemkoch socialistických podnikov slúžiaci na evidovanie pôdy, ohlasovanie zmien, zladenie s údajmi evidencie nehnuteľností a na vnútornú potrebu socialistických organizácii

Poznámka

Pojem podniková evidencia pozemkov súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín podnikové hľadisko
Definícia

pohľad na systém s otvoreným distribuovaným spracovaním a jeho prostredie, ktorý sa zameriava na účel, rozsah a politiky tohto systému

Poznámka

Podnikové hľadisko opisuje úlohu služby a jej prostredia v podniku, v ktorom služba funguje. Opisuje tiež roly medzi ľuďmi a používateľmi a obchodné politiky súvisiace so službou.

Trieda C

Termín pôdny celok
Definícia

skupina pozemkov, s približne rovnakou sklonovitosťou, kvalitou pôdy, vodným režimom, ohraničených nezrušiteľnými prírodnými alebo umelými prekážkami

Trieda G

Termín pôdny fond
Definícia

strešný termín zahŕňajúci primárny poľnohospodársky pôdny fond, sekundárny poľnohospodársky pôdny fond a ostatný poľnohospodársky pôdny fond

Poznámka

1. Primárny poľnohospodársky pôdny fond je pôda nevyhnutná na zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska, čiže pôda, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať na priame poľnohospodárske využitie, t.j. na takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí potravinovú dostatočnosť obyvateľstva. Primárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 1 367 853 ha (rok 2014), čo predstavuje 56% evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.
2. Sekundárny poľnohospodársky pôdny fond je pôda, ktorú možno za predpokladu záujmu spoločnosti dočasne použiť na iné ako potravinové účely, pričom takýmto využívaním nedôjde k jej znehodnoteniu (charakter i vlastnosti ostávajú prakticky nezmenené). Túto pôdu možno vyčleniť na alternatívne poľnohospodárske využitie, výrobu bioenergií, na výrobu surovín, na zalesnenie, športové, turistické a rekreačné účely a časť z neho môže byť využitá aj na zábery. Sekundárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 696 038 ha (rok 2014), čo predstavuje 29% evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.
3. Ostatný poľnohospodársky pôdny fond je pôda, ktorá by mala byť prednostne využívaná na alternatívne poľnohospodárske využitie, na pestovanie energetických plodín a rôzne nebiologické účely - športové, turistické, rekreačné a na zábery. Ostatný poľnohospodársky pôdny fond zaberá 369 088 ha (rok 2014), čo predstavuje 15 % evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Trieda G

Termín podrobná mapa
Definícia

mapa vyhovujúcej veľkej mierky poskytujúca podrobné informácie o stanovených prvkoch svojho obsahu v danom území

Trieda E

Termín podrobná nivelácia
Definícia

nivelácia v miestnej (podrobnej) nivelačnej sieti s trvalo stabilizovanými bodmi a menšími požiadavkami na presnosť ako pri presnej nivelácii

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín podrobná trigonometrická sieť
Definícia

názov pre sieť V. rádu československej trigonometrickej siete

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín podrobná vytyčovacia sieť (PVS)
Definícia

vytyčovacia sieť slúžiaca na podrobné vytyčovanie stavby

Poznámka

1. Body PVS sú rozmiestnené na stavenisku a v jeho okolí.
2. Súradnice a výšky bodov PVS sú určené využitím bodov základnej vytyčovacej siete (ZVS).
3. Body PVS sú trvalo alebo dočasne stabilizované. Stanovisko prístroja na stavbe určené metódou prechodného stanoviska sa považuje za dočasne stabilizovaný bod PVS.

Trieda D

Termín podrobné bodové pole
Definícia

meračské body spĺňajúce osobitné technické požiadavky a parametre; dopĺňajú body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie

Poznámka

1.Podrobné bodové pole sa delí na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.
2. Geodetické údaje a dokumentácia bodov podrobných bodových polí sa systematicky neaktualizujú v použiteľnom stave, ale opravujú sa a dopĺňajú sa iba podľa potreby.

Trieda A, F, G

Termín podrobné mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie máp veľkých mierok

Trieda F

Termín podrobné meranie
Definícia

určovanie polohy podrobných bodov charakterizujúcich tvar a polohu objektu merania v priestore

Trieda A, F, G

Termín podrobné polohové bodové pole
Definícia

súbor trvale stabilizovaných bodov podrobného bodového poľa a dočasne stabilizovaných meračských bodov

Poznámka

1. Údaje o bodoch podrobného polohového bodového poľa spravuje katastrálny odbor okresného úradu.
2. Podľa Inštrukcie na práce v polohových bodových poliach O-84.11.13.33.11.00-94 (984 121 I/93). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1994 sa body podrobného polohového bodového poľa určujú v piatich triedach presnosti; trvalo stabilizované body 1. až 3. triedy presnosti a dočasne stabilizované body 2. a 3. triedy presnosti sa určujú geodeticky; body 4. a 5. triedy presnosti sa určujú geodeticky alebo fotogrametricky.

Trieda A

Termín podrobné vytyčovanie objektu
Definícia

vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere, vytyčovanie polohy jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenej priestorovej polohy objektu

Trieda D

Termín podrobný bod
Definícia

<v geodézii> bod určený podrobným meraním alebo vytyčovaním
<v katastri nehnuteľností> miesto, ktorým je určený lom hranice pozemku, pôdorysu stavby alebo hranice územia prirodzeného alebo umelého objektu, ktorý je predmetom merania

Poznámka

1. Podrobný bod môže byť napríklad podrobný polohový bod, podrobný výškový bod a podrobný tiažový bod.
2. Každý podrobný bod má určené súradnice a pridelené číslo podrobného bodu.
3. Presnosť meračských prác a výsledných súradníc podrobných bodov je stanovená charakteristikami presnosti a kritériami.
4. Čísla a súradnice podrobných bodov eviduje príslušný katastrálny odbor okresného úradu.
5. Starší termín označujúci tento pojem bol podrobný polohový bod.

Trieda A

Termín podrobný bod trasy
Definícia

bod trasy, ktorý slúži na vytýčenie jej smerového priebehu v teréne

Poznámka

Podrobné body sa volia v rovnakých rozstupoch (obvykle 50 m) po celej dĺžke trasy počnúc jej začiatkom.

Trieda D

Termín podrobný bod výškového oblúka
Definícia

bod trasy, ktorý slúži na vytýčenie jej výškového priebehu v teréne

Poznámka

1. Podrobné body sa volia v miestach podrobných bodov na vytýčenie smerového priebehu trasy.
2. Vytyčovacie prvky na vytýčenie podrobného bodu výškového oblúka sú staničenie a výška nivelety v danom mieste.

Trieda D

Termín podrobný geodetický bod
Definícia

bod, ktorý má určené súradnice v realizácii systému S-JTSK; môže mať zároveň určenú výšku v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní

Poznámka

1. Ak sa poloha bodu určuje technológiou globálnych navigačných satelitných systémov, určia sa zároveň jeho priestorové súradnice v ETRS89.
2. Termínom podrobný geodetický bod sa označoval bod podrobného polohového bodového poľa v období od 1.8.2009 do 14.2.2014.

Trieda A

Termín podrobný polohový bod
Definícia

pozri termín podrobný bod

Poznámka

Historický pojem; v minulosti používané synonymum pre podrobný bod.

Trieda G

Termín podvrchovina
Definícia

typ povrchu s členitým terénom, s výškovými rozdielmi 101 – 180 m, vyskytujúci sa najmä na okraji karpatského horského oblúka, ale vystupujúci aj v jeho vnútri, z dna niektorých kotlín

Trieda E

Termín podzemná meračská značka
Definícia

meračská značka osadená pod úrovňou terénu

Trieda A, F

Termín podzemná stavba
Definícia

stavba a jej zariadenie umiestnená pod zemským povrchom, ktorá nemá charakter inžinierskej stavby a netvorí súčasť budovy

Poznámka

1. Podzemná stavba sa zobrazuje priemetom vonkajšieho obvodu na výpočtovú plochu.
2. V katastri nehnuteľností sa podzemná stavba eviduje v mieste prieniku so zemským povrchom (vstupným portálom).

Trieda D

Termín podzemná voda
Definícia

voda nachádzajúca sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (geotermálna voda)

Poznámka

Podzemnou vodou zostáva podzemná voda aj po jej odkrytí prirodzeným prepadom jej nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.

Trieda E

Termín podzemný nivelačný kameň
Definícia

špeciálne upravený kamenný (žulový) hranol s nivelačnou značkou (spravidla klincovou bronzovou) osadený vo voľnom teréne pod jeho úrovňou, ked únosná základová pôda je v hĺbke do 2 m

Trieda A

Termín podzemný tok
Definícia

pohyb podzemnej vody v smere najväčšieho spádu v puklinách hornín závisiaci od priepustnosti pôd a hornín

Trieda E

Termín podzemný vodný tok
Definícia

vodný tok, ktorý sústredene tečie prirodzeným spôsobom pod zemským povrchom

Poznámka

1. Podzemný vodný tok sa vyskytuje najmä v horských masívoch budovaných horninami, ktoré podliehajú krasovým procesom.
2. Podzemný vodný tok môže byť autochtónny alebo alochtónny. Autochtónny podzemný vodný tok vzniká tak, že za vhodných podmienok určitý systém prepojených podzemných dutín má funkciu drénu a zbiera podzemné vody, sústreďuje ich do podzemného toku a odvádza na povrch. Alochtónny podzemný vodný tok sa začína ponorom, miestom kde povrchový tok privádzajúci vodu z iných oblastí sa stráca v podzemí.

Trieda E

Termín pohľadová revízia
Definícia

porovnanie obsahu mapového originálu so skutočnosťou v teréne a vyznačenie zistených nezrovnalostí

Poznámka

1. Vyznačenie zistených nezrovnalostí sa vykonalo obyčajne na priesvitke.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín pohorie
Definícia

vydutá geomorfologická jednotka rozsiahlych rozmerov a zväčša hornatinného a vrchovinného rázu

Poznámka

Pohorie od priľahlých nižšie položených častí terénu oddeľuje výrazné úpätie a sústava dolín ho člení na jednotlivé časti alebo skupiny.

Trieda E

Termín pohyb tektonických platni
Definícia

zmeny polohy litosféry rozdelenej na niekoľko častí (platní), ktoré sa voči sebe vzájomne pohybujú vplyvom geologickej stavby Zeme a pôsobenia tektonických síl

Poznámka

Pohyby častí litosféry (platní) sú matematicky definované formou rýchlosti rotácie tektonickej platne okolo Eulerovho pólu rotácie.

Trieda A

Termín pohyblivá hranica
Definícia

hranica definovaná okamžitým stavom nejakého prírodného predmetu alebo javu

Príklad

Hranica prechádzajúca prúdnicou rieky, ktorá svoje koryto občas mení.

Trieda F

Termín pokrytie
Definícia

objekt, ktorý pre každú priamu polohu v jeho časopriestorovej doméne nadobúda jeden atribút alebo viac atribútov

Príklad

Rastrový obraz, pokrytie polygónom alebo digitálnou výškovou maticou.

Trieda C

Termín pokyn predsedu
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorým sa podrobne upravuje postup pri výkone niektorých činností

Trieda Z

Termín poľana
Definícia

trávou zarastený ostrov v lesnom pásme horskej oblasti slovenských Karpát

Poznámka

Poľana sa obyčajne raz ročne kosí, potom sa využíva ako pasienok.

Trieda E

Termín polárna metóda
Definícia

metóda podrobného merania, pri ktorej sa z daných bodov (stanovísk) určuje meraním polárnych prvkov poloha podrobných bodov

Trieda F

Termín polárne prvky
Definícia

šikmá dĺžka, vodorovný uhol a zvislý uhol

Poznámka

Zvislý uhol sa môže merať od zenitu (zenitový uhol) alebo od horizontu prístroja (výškový uhol).

Trieda A

Termín polárne súradnice
Definícia

šikmá dĺžka, vodorovný uhol a zvislý uhol merané z počiatku súradnicového systému na určovaný bod

Poznámka

1. Vodorovný uhol je meraný od referenčného (počiatočného) smeru v smere pohybu hodinových ručičiek.
2. Zvislý uhol môže byť meraný od zenitu (zenitový uhol) alebo od vodorovnej roviny (výškový uhol) na určovaný bod. Zenitový uhol nadobúda hodnoty od 0° po 360°. Výškový uhol nadobúda kladné hodnoty (nad horizontom od 0° po 180°) a záporné hodnoty (pod horizontom od 0° po -180°).

Trieda A

Termín polárne určený bod
Definícia

bod určený polárnymi súradnicami

Trieda A

Termín polárny kruh
Definícia

rovnobežky 66° 33´ severnej zemepisnej šírky a južnej zemepisnej šírky

Poznámka

V deň zimného slnovratu v oblastiach severne od severného polárneho kruhu Slnko vôbec nevychádza a v deň letného slnovratu Slnko vôbec nezapadá.

Trieda E, Z

Termín pole
Synonymum roľa
Definícia

časť terénu, ktorú človek pravidelne obrába a pestuje na nej poľnohospodárske plodiny, ohraničená medzou, poľnou cestou, chodníkom a pod.

Trieda E

Termín poliaca hranica
Definícia

v teréne nezreteľná a neoznačená, ale na mape vyznačená čiara, ktorá symbolicky rozdeľuje pozemok plošne na ideálne polovice

Poznámka

Historický pojem.

Trieda G

Termín poliaca parcela
Definícia

geometrický obraz pozemku rozdeleného poliacou hranicou

Poznámka

1. Ideálne plošné polovice poliacej parcely patria do dvoch susedných obcí alebo do dvoch susedných katastrálnych území.
2. Historický pojem.

Trieda G

Termín politická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca politické rozdelenie územia

Trieda E

Termín politická obec
Definícia

súbor všetkých pozemkov ležiacich na území obce ohraničenej jej správnou hranicou

Poznámka

Pojem politická obec sa používal pri zakladaní jednotnej evidencie pôdy.

Trieda G

Termín politický atlas
Definícia

atlas skladajúci sa z politických máp, t. j. z máp politického stavu, politického vývoja, politického členenia a pod.

Trieda E

Termín pollist
Definícia

nevhodné; historický synonymný termín na označenie pojmu čiastkový mapový list

Poznámka

Čiastkový mapový list (pollist) mohol vzniknúť horizontálnym alebo vertikálnym rozdelením úplného mapového listu.

Trieda E

Termín poľnohospodárska pôda
Definícia

produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností s druhom pozemku orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávny porast

Trieda G

Termín poľnohospodársky závod
Definícia

organizácia alebo občan obhospodarujúci väčšiu výmeru poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, ako určoval príslušný predpis

Poznámka

Pojem poľnohospodársky závod súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín poľný náčrt
Definícia

nevhodné, použi termín meračský náčrt

Poznámka

Historický termín.

Trieda F

Termín poľný originál mapy
Definícia

mapový list vyhotovený v teréne metódou meračského stola

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín poloha
Definícia

číselný alebo iný opis umiestnenia objektu v priestore

Príklad

Súradnice určujúce polohu objektu na povrchu Zeme, na geoide, na elipsoide alebo na zobrazovacej ploche.

Trieda A, C

Termín polohopis
Definícia

číselné a (alebo) grafické vyjadrenie objektov a javov prešetrovania a merania na mape ukazujúce ich polohu, rozmer a tvar bez závislosti od georeliéfu

Poznámka

Polohopis predstavuje súbor zobrazených bodov, čiar a mapových znakov na mape.

Trieda E

Termín polohopis mapy
Definícia

číselné a/alebo grafické vyjadrenie objektov a javov, ktoré tvoria obsah mapy, ukazujúce ich polohu, rozmer a tvar bez závislosti od terénu

Poznámka

Polohopis predstavuje súbor bodov, čiarových, figurálnych a areálových znakov na mape označujúcich rôzne objekty (cesty, mosty, lúky a pod.).

Trieda E

Termín polohopisné mapovanie
Definícia

mapovanie polohopisného obsahu mapy

Trieda F

Termín polohopisné meranie
Definícia

meranie bodov polohopisu

Trieda A

Termín polohopisný detail
Definícia

zväčšená kresba niektorých podrobností na meračskom náčrte

Trieda A

Termín polohopisný náčrt
Definícia

meračský náčrt s údajmi polohového zamerania predmetov merania

Trieda F

Termín polohová čiara stavby
Definícia

charakteristická čiara (priamka) v pôdoryse stavby definujúca jej polohu v priestore

Poznámka

1. Čiara (priamka) definovaná čelnou alebo dlhšou obvodovou stranou pôdorysu prvého nadzemného podlažia stavby s priestorovou skladbou slúžiaca na vytýčenie priestorovej polohy stavby. Pri stavbách projektovaných v existujúcej zástavbe obvykle totožná s uličnou čiarou alebo čiarou definovanou stavebným úradom na umiestnenie stavieb v danej lokalite (v ulici).
2. V minulosti na označenie tohto pojmu sa používal termín hlavná polohová čiara.

Trieda D

Termín polohová odchýlka
Definícia

POZNÁMKA 1. – Centrálny register geodetov spravuje a zverejňuje na svojom webovom sídle Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Poznámka

1. Polohová odchýlka sa najčastejšie určuje osobitne vo vodorovnej rovine a osobitne v zvislej rovine a v tomto druhom prípade hovoríme o výškovej odchýlke ako o algebraickom rozdiele medzi skutočnou výškou bodu a príslušnou referenčnou výškou bodu vyrátanou zo vzťahu
ΔH = Hm - Hr, kde Hm je výška podrobného bodu výškopisu a Hr je príslušná referenčná výška bodu.
2. Polohová odchýlka bodu alebo výšková odchýlka bodu sa využívajú pri overovaní dosiahnutej presnosti výsledkov podrobného mapovania polohopisu alebo podrobného mapovania výškopisu a to testovaním na výbere podrobných bodov zo záujmového územia.

Trieda F, J

Termín polohové pripojenie
Definícia

geodetické pripojenie meračských bodov na body polohového bodového poľa

Trieda A

Termín polohové určenie nehnuteľnosti
Definícia

lokalizovanie nehnuteľnosti v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy

Trieda G

Termín polostrov
Definícia

časť pevniny obklopená vodou, ale jednou časťou súvisiaca so zvyšnou pevninou alebo s ostrovom

Trieda E, Z

Termín polovičná vrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín doplnková vrstevnica

Trieda E

Termín poludník
Synonymum meridián
Definícia

rovinná krivka tvorená množinou bodov na referenčnej ploche (elipsoid, guľa) s rovnakou zemepisnou dĺžkou

Poznámka

Poludníky a rovnobežky tvoria zemepisnú sieť.

Trieda A

Termín poludník Ferro
Definícia

nultý poludník prechádzajúci mysom Ochilla na západnom pobreží ostrova Ferro, ku ktorému boli v minulosti vztiahnuté zemepisné dĺžky

Poznámka

1. Poludník Ferro je približne 17° 39’ 51’’ západne od poludníka Greenwich.
2. Ostrov Ferro je najzápadnejší z Kanárskych ostrovov.

Trieda E, Z

Termín polygón
Definícia

<v topológii> povrch definovaný jednou vonkajšou hranicou a žiadnou alebo viacerými vnútornými hranicami

Trieda C

Termín polygónová sieť
Definícia

meračská sieť tvorená polygónovými ťahmi

Trieda A

Termín polygónová strana
Definícia

spojnica dvoch susedných bodov toho istého polygónového ťahu

Trieda A

Termín polygónový bod
Definícia

vrcholový bod polygónového ťahu

Trieda A

Termín polygónový ťah
Definícia

meračská sieť v tvare priestorovej lomenej čiary, tvorená meračskými (vrcholovými) bodmi za účelom určenia ich polohy v priestore

Poznámka

1. Podľa tvaru a spôsobu pripojenia polygónového ťahu na geodetické body v jeho okolí, môže byť polygónový ťah uzavretý, votknutý, voľný, jednostranne alebo obojstranne orientovaný, jednostranne alebo obojstranne orientovaný a pripojený. Ak má trojica polygónových ťahov jeden spoločný koncový bod označuje sa ako uzlový polygónový ťah a spoločný bod ako uzlový bod.
2. Pri meraní polygónového ťahu sa určia hodnoty šikmých dĺžok a zvislých uhlov medzi susednými bodmi, a hodnoty vodorovných vrcholových uhlov.

Trieda A

Termín polygónový uhol
Definícia

nesprávne použitý termín; pozri termín vrcholový uhol polygónového ťahu

Trieda A, F

Termín pomocné záznamy
Definícia

dokumentácia, do ktorej sa zapisujú tie zmeny, ktoré nemajú náležitosti obsahu katastra, nedokončené zmeny a dočasné zmeny

Poznámka

Pomocné záznamy tvoria súčasť súboru popisných informácií.

Trieda G

Termín pomocný cestný pozemok
Definícia

pruh priľahlých pozemkov alebo častí pozemkov k diaľnici, ceste a miestnej komunikácii slúžiaci na ich spravovanie, ktorý je v správe správcu komunikácie

Príklad

Pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve (užívaní) iných právnických osôb alebo fyzických osôb, môžu sa získavať na účel pomocného cestného pozemku dohodou s vlastníkmi (užívateľmi) týchto pozemkov, prípadne vyvlastnením. Šírku týchto pruhov určí v medziach vykonávacích predpisov príslušný cestný správny orgán.

Trieda D, G

Termín pomocný meračský bod
Definícia

bod meračskej siete rozvinutej pri podrobnom meraní, prípadne lícovací bod, spravidla iba dočasne stabilizovaný, ktorý nie je súčasťou podrobného bodového poľa

Trieda A

Termín pomocný meračský náčrt
Definícia

meračský náčrt vyhotovený v nepriaznivom prostredí, ktorý je podkladom na vyhotovenie meračského náčrtu

Trieda F

Termín ponor
Definícia

otvor alebo puklina v krasovom teréne, do ktorého vniká povrchová tečúca voda a stráca sa v podzemných dutinách krasu

Poznámka

Ponor sa vyskytuje na povrchu krasových planín, kde odvádza vody občasných tokov do podzemia, i na dne dolín až priamo v koryte riek, kde odvádza vody do podzemia permanentne.

Príklad

Sústava ponorov v Demänovskej doline.

Trieda E

Termín pootočenie
Definícia

uhlová odchýlka objektu od jeho pôvodnej polohy, pričom os otáčania je vo všeobecnej polohe

Trieda D

Termín popis mapy
Definícia

súbor geografických názvov, skratiek a alfanumerických označení v mapovom poli a rámových a mimorámových údajov

Trieda E

Termín popis zameriavaného územia
Definícia

popis terénu a jeho charakteristika podľa jednotlivých stupňov obťažnosti mapovania stanovených pre príslušnú meraciu metódu

Poznámka

1. Popis zameriavaného územia bol súčasťou projektu mapovania.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín popisové pole
Definícia

tabuľka určených rozmerov a určenej štruktúry umiestnená v pravom dolnom rohu grafickej dokumentácie (výkresu, geometrického plánu a pod.) nesúca informáciu o dokumentácii, jej zhotoviteľoch a spôsobe jej kontroly

Poznámka

Údaje uvádzané v popisovom poli sa riadia typom grafického dokumentu a predpismi upravujúcimi náležitosti dokumentu (napr. STN 01 3402, vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov); popisové pole tvorí povinnú súčasť dokumentácie.

Trieda A, D, G

Termín poriadok
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> interný normatívny akt organizačného a riadiaceho charakteru, ktorý komplexne upravuje ucelenú oblasť základných vzťahov a činností geodézie, kartografie a katastra SR alebo určitý proces rokovania poradných orgánov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „úrad“) a komisií úradu

Poznámka

1. Poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu alebo pre členov poradných orgánov, ak sa týka len ich alebo členov komisií úradu.
2. Vo forme poriadku sa vydáva: organizačný poriadok, pracovný a služobný poriadok, podpisový poriadok, registratúrny poriadok a rokovací poriadok poradných orgánov predsedu a komisií úradu.

Trieda Z

Termín porovnanie styku mapových listov
Definícia

zisťovanie zhody alebo rozdielnosti polohopisu, výškopisu, popisu mapy, pripadne ďalšieho tematického obsahu na spoločnej vnútornej rámovej čiare susedných mapových listov

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín porovnávacie zostavenie parcelných čísel
Definícia

dokument v tvare tabuľky vyhotovovaný po prečíslovaní parciel v katastrálnom území obsahujúci v postupnom poradí parcelné čísla a umožňujúci identifikovať vzájomný vzťah pôvodného a nového parcelného čísla

Poznámka

Porovnávacie zostavenie parcelných čísel má dve časti: porovnávacie zostavenie podľa pôvodných parcelných čísel a porovnávacie zostavenie podľa nových parcelných čísel.

Trieda G

Termín poruchové pole
Definícia

rozdiel medzi skutočným tiažovým poľom a normálnym tiažovým poľom, charakterizujú ho poruchový potenciál, porucha tiažového zrýchlenia (tiažová porucha), anomália tiažového zrýchlenia, výška geoidu/kvázigeoidu nad elipsoidom a zložky zvislicovej odchýlky

Trieda A

Termín postprocesing
Definícia

spracovanie údajov po ukončení merania

Príklad

Následné spracovanie fázových a kódových meraní GNSS špecializovaným softvérom.

Trieda A, C

Termín posun
Definícia

priestorová zmena polohy stavebného objektu alebo jeho časti oproti polohe v základnej alebo v predchádzajúcej etape merania

Trieda D

Termín posunutý klad mapových listov
Definícia

klad mapových listov posunutý rovnobežne s kladom mapových listov mapového diela o stanovenú časť rozmerov mapového listu

Poznámka

Posunutý klad mapových listov sa volí výnimočne pre niektoré mapové listy mapového diela.

Trieda F

Termín potok
Definícia

menší prirodzený vodný tok na zemskom povrchu s menšou plochou povodia, dĺžkou koryta a s menšími prietokmi

Príklad

Rozdiely medzi riekou a potokom nie sú definované jednoznačne.

Trieda E

Termín používateľ mapy
Definícia

osoba alebo inštitúcia (organizácia), ktorá využíva mapu

Trieda E

Termín používateľ služby SKPOS
Definícia

registrovaný používateľ, ktorý má prístup k službám SKPOS prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla

Trieda A

Termín povodie
Definícia

územie, z ktorého všetka povrchová voda odteká do jednej hlavnej rieky

Poznámka

1. Povodie je oddelené od susedných povodí rozvodnicou, ktorá prebieha cez chrbty pohorí a iné vyvýšeniny povrchu.
2. Povodie má názov podľa svojho hlavného, obyčajne najväčšieho toku a skladá sa z menších povodí svojich prítokov, ktoré sú povodiami nižšieho rádu.

Trieda E

Termín pôvodná mapa
Synonymum neodvodená mapa
Definícia

originálna mapa vyhotovená ako výsledok priameho prešetrovania a podrobného merania, fotogrametrického vyhodnotenia alebo iným tvorivým spôsobom

Trieda E, F

Termín pôvodná miera
Synonymum originálna miera
Definícia

dĺžkový údaj nameraný priamo v teréne

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín pôvodné mapovanie
Definícia

katastrálne mapovanie v katastrálnom území, v ktorom nebol založený historický pozemkový kataster

Poznámka

Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom pôvodné meranie.

Trieda F

Termín pôvodný pozemok
Definícia

pozemok alebo jeho časť alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách, nachádzajúci sa v obvode pozemkových úprav

Trieda G

Termín povrch
Definícia

<v topológii> dvojrozmerné geometrické primitívum, ktoré lokálne reprezentuje súvislý obraz časti roviny

Poznámka

Hranica povrchu je množina orientovaných uzavretých kriviek, ktoré vymedzujú hranice povrchu.

Trieda C

Termín povrch geoidu
Definícia

ekvipotenciálna plocha (plocha s konštantným tiažovým potenciálom), ktorá v zmysle kvadratickej normy najlepšie vystihuje strednú hladinu oceánov a morí

Trieda A

Termín povrch kvázigeoidu
Definícia

plocha, ktorá vznikne vztiahnutím výškovej anomálie k referenčnému ekvipotenciálnemu elipsoidu

Trieda A

Termín povrchová meračská značka
Definícia

značka meračského bodu osadená nad úrovňou alebo v úrovni terénu

Trieda A, F

Termín povrchová voda
Definícia

vnútrozemská voda okrem podzemnej vody, brakická voda a pobrežná voda

Poznámka

Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom.

Trieda E

Termín pozdĺžny posun
Definícia

zložka vodorovného posunu v smere dlhšej obvodovej strany stavebného objektu

Trieda D

Termín pozdĺžny profil
Definícia

profil vedený v pozdĺžnom smere (v smere prevládajúceho rozmeru objektu); pri líniových stavbách je pozdĺžny profil vedený ich pozdĺžnou osou

Trieda D

Termín pozemková kniha
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca zdroj niekdajších údajov o katastrálnych územiach, parcelách, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam

Poznámka

Pozemková kniha je dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou.

Trieda G

Termín pozemková mapa evidencie nehnuteľností
Synonymum pozemková mapa
Definícia

súčasť meračského operátu evidencie nehnuteľností ako polohopisná mapa veľkej mierky zobrazujúca nehnuteľnosti

Poznámka

1. Pojem pozemková mapa evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Pozemková mapa evidencie nehnuteľností bola aktualizovaná v súlade so skutočným a právnym stavom v teréne.

Trieda G

Termín pozemková reforma
Definícia

zmena, podľa ktorej štát zákonnými opatreniami uskutočňoval úpravu vlastníckych vzťahov k pôde

Trieda G

Termín pozemkové úpravy
Definícia

zistenie vlastníckych a užívacích práv a iných súvisiacich vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov

Poznámka

1. Nové rozdelenie pozemkov zahŕňa ich scelenie, oddelenie alebo iné úpravy spojené s technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami súvisiacimi s novým usporiadaním.
2. Pozemkové úpravy sa aplikujú od 19.8.1991.
3. Priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v rámci pozemkových úprav sa vykonáva aj v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability.

Trieda G

Termín pozemkovoknižná mapa
Synonymum mapa pozemkovej knihy
Definícia

mapa tvoriaca súčasť pozemkovej knihy (zvyčajne odtlačok katastrálnej mapy)

Poznámka

Pojem pozemkovoknižná mapa súvisel s operátom pozemkovej knihy.

Trieda G

Termín pozemkovoknižná vložka
Definícia

časť operátu bývalého pozemkového katastra, ktorá obsahovala údaje o vlastníkoch a právach k pozemkom, používaná na evidenciu od roka 1881 do mája 1964

Poznámka

1. Pozemkovoknižná vložka plnila obdobnú funkciu ako v súčasnosti list vlastníctva.
2. Pozemkovoknižná vložka pozostávala podobne ako terajšie listy vlastníctva z troch častí: A – majetková podstata, B – list vlastníctva (zoznam vlastníkov), C – ťarchy a bola spravovaná v pozemkovej knihe.
3. Zápisy do pozemkovoknižných vložiek na časovej osi boli vykonávané s diferencovanou komplexnosťou a diferencovanou disciplínou; v období rokov 1951 až 1964 sa zápisy do pozemkovoknižných vložiek vykonávali na požiadanie; po roku 1964 sa prestali vykonávať zápisy do pozemkovoknižných vložiek okrem uzatvárania pozemkovoknižných vložiek na základe listín, ktoré boli predmetom zápisu do evidencie nehnuteľností (výpisy z pozemkovoknižných vložiek sa vydávali kontinuálne ďalej).

Trieda G

Termín pozemkový hárok
Definícia

súčasť písomného operátu pozemkového katastra obsahujúca súpis všetkých parciel jedného vlastníka (držiteľa) alebo spoluvlastníkov (spoludržiteľov) v jednom katastrálnom území

Poznámka

Pojem pozemkový hárok súvisel s pozemkovým katastrom.

Trieda G

Termín pozemkový kataster
Definícia

geometrické zobrazenie, súpis a popis všetkých pozemkov v štáte podľa katastrálneho zákona č. 177/1927 Sb. z. a n.

Trieda G

Termín pozemná komunikácia
Definícia

dopravný útvar/objekt primárne určený najmä na pohyb nekoľajových motoristických dopravných prostriedkov a sekundárne aj cyklistov a chodcov

Poznámka

1. Pozemná komunikácia je tvorená cestným telesom a súčasťami pozemnej komunikácie.
2. Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie.
3. Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.

Trieda D, G

Termín pozemná stavba
Definícia

jedna z dvoch podmnožín pojmu stavba (spolu s inžinierskou stavbou) zahŕňajúca priestorovo sústredené a zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí

Poznámka

1. Pozemná stavba nemusí mať steny, ale musí mať strechu.
2. Pozemné stavby sa členia podľa účelu na bytové budovy a nebytové budovy.

Trieda G

Termín pozemný gravimeter
Synonymum terestrický gravimeter
Definícia

prístroj na meranie tiažového zrýchlenia, ktorý je pri meraní v statickom kontakte s fyzickým povrchom Zeme

Trieda I

Termín pozemok
Definícia

časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, vlastníckou hranicou, hranicou správy majetku štátu, hranicou správy majetku obce, hranicou správy majetku vyššieho územného celku, hranicou druhu pozemku, hranicou spôsobu využívania pozemku, alebo rozhraním spôsobu aktualizácie vektorových katastrálnych máp

Trieda G

Termín poznámka práva do katastra
Definícia

úkon katastrálnej autority určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosť alebo na osobu

Poznámka

Poznámka práva do katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práva k nehnuteľnosti.

Trieda G

Termín pozorovaný bod
Definícia

bod na objekte alebo jeho časti, ktorý slúži na určovanie posunov alebo pretvorení objektu

Trieda D

Termín pracovná mapa evidencie nehnuteľností
Synonymum pracovná mapa
Definícia

časť meračského operátu evidencie nehnuteľností v podobe kópie pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností upravenej na geodetické práce v teréne a na informovanie verejnosti

Poznámka

1. Pojem pracovná mapa evidencie nehnuteľností súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Pracovná mapa evidencie nehnuteľností bola aktualizovaná v súlade s pozemkovou mapou evidencie nehnuteľností.

Trieda G

Termín Pracovná skupina správcovstva pozemkov (WPLA)
Definícia

medzinárodná organizácia usilujúca sa o podporu spravovania nehnuteľností prostredníctvom garancií vecných práv k nehnuteľnostiam, tvorby trhu s nehnuteľnosťami v transformujúcich sa krajinách a modernizácie systémov registrácie nehnuteľností v rozvojových krajinách

Poznámka

1. WPLA je skratkou anglického názvu Working Party on Land Administration.
2. WPLA je súčasťou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii Spojených národov.

Trieda K

Termín pracovný etalón
Definícia

etalón overený porovnaním s etalónom vyššej triedy presnosti a určený na overovanie bežných meradiel nižšej triedy presnosti

Trieda I

Termín pracovný tok
Definícia

<v GIS> automatizácia podnikového procesu, ako celku alebo jeho časti, počas ktorého sa dokumenty, informácie alebo úlohy prenášajú od jedného účastníka k druhému za účelom ich spracovania podľa súboru procesných pravidiel

Trieda C

Termín praktická geometria
Definícia

starší názov nižšej geodézie

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín prales
Definícia

prirodzený, najčastejšie hustý a starý les nedotknutý antropogénnymi zásahmi s bohatou vegetáciou, obvykle ťažko prestupný, vyznačujúci sa pôvodnými rastlinnými spoločenstvami

Poznámka

V strednej Európe sa prales v svojej čistej podobe už nevyskytuje. Dnes je na Slovensku niekoľko lesov chránených štátom s označením prales; sú to lesy, ktoré človek kedysi obhospodaroval, ale už dlho v nich neťaží, ani do nich iným spôsobom nezasahuje.

Príklad

Tropický (dažďový) prales, na Slovensku: Dobročský prales, prales pri Nižnom Komárniku a i.

Trieda E, Z

Termín prameň
Definícia

prírodný sústredený výtok podzemnej vody na povrch

Trieda E

Termín pramenisko
Definícia

prírodný plošný výron podzemnej vody na povrch

Trieda E

Termín pravá ortofotomapa
Definícia

ortofotomapa, ktorej celý obsah je exaktne ortogonálne zobrazený do referenčnej roviny a neobsahuje chyby zapríčinené prevýšením objektov nad terénom a zákrytom terénu v dôsledku nedostatočného prekrytu snímok

Trieda B

Termín právny vzťah
Definícia

špecifikácia podrobnej kategorizácie vzťahu vlastníka nehnuteľnosti a iného oprávneného z práva k nehnuteľnosti k vecnému právu k nehnuteľnosti

Príklad

Kód 1: Oprávnená držba pozemku, kód 2: Nájom pozemku.

Trieda G

Termín pravouhlé priestorové súradnice
Definícia

pravouhlé súradnice určujúce polohu bodu v priestore

Trieda A

Termín pravouhlé rovinné súradnice
Definícia

pravouhlé súradnice určujúce polohu bodu v rovine

Trieda A

Termín pravouhlé súradnice
Synonymum Karteziánske súradnice
Definícia

súbor hodnôt meraných v smere osí pravouhlej pravotočivej súradnicovej sústavy, ktoré vyjadrujú polohu bodu vzhľadom na počiatok sústavy

Poznámka

1. Každá z meraných hodnôt vyjadruje vzdialenosť päty kolmice konštruovanej z bodu na príslušnú os sústavy od jej počiatku súradnicovej sústavy.
2. Na určenie polohy bodu v priestore sú potrebné tri hodnoty (napr. x, y, z). Na určenie polohy bodu v rovine postačujú dve hodnoty (napr. x, y).

Trieda A

Termín pravouholníková vytyčovacia sieť
Definícia

vytyčovacia sieť tvorená sústavou pravouholníkov so zvolenými dĺžkami strán

Trieda D

Termín prechodné stanovisko
Definícia

stanovisko na vhodne zvolenom bode, dočasne stabilizovanom alebo nestabilizovanom, zriadenom len na okamžitú potrebu merania alebo vytyčovania

Poznámka

Poloha prechodného stanoviska sa určí metódou pretínania nazad obvykle doplnenou o meranie dĺžok na okolité body geodetickej alebo meračskej siete.

Trieda D

Termín prechodnicový oblúk
Synonymum prechodnica
Definícia

krivka s premenlivou krivosťou slúžiaca na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti prejazdu oblúkom

Poznámka

1. Podľa druhu líniovej stavby sa ako prechodnica využíva klotoida (cestné stavby), kubická parabola (železnice) a lemniskáta (vodné toky a kanály).
2. Ak sa prechodnicový oblúk vkladá medzi priamy úsek a kružnicový oblúk o polomere r, volí sa prechodnica tak, aby sa jej krivosť menila od k = 0 po k = 1/r.

Trieda D

Termín prečíslovanie parciel
Definícia

nahradenie doterajšieho označenia parciel parcelnými číslami iným číslovaním bez použitia zlomkových parcelných čísel výlučne iba kmeňovými parcelnými číslami

Poznámka

Prečíslovanie parciel sa aplikuje vtedy, ak v dôsledku početných zmien v polohopisnej zložke katastrálnej mapy značné množstvo parciel so svojimi parcelnými číslami zaniklo a naopak vzniklo značné množstvo nových parciel, ktoré boli označené zlomkovým parcelným číslom, čím sa stratila výhoda systematického postupného očíslovania parciel kmeňovými parcelnými číslami, najmä prehľadnosť očíslovania ako produkt pôvodného katastrálneho mapovania.

Trieda G

Termín predkupné právo
Definícia

právny inštitút, ktorého podstatou je právo podielového spoluvlastníka na prednostné odkúpenie spoluvlastníckeho podielu iného spoluvlastníka

Trieda G

Termín predmet merania
Definícia

vybraný prvok a vlastnosť v súlade s účelom podrobného merania

Trieda F

Termín predmet prešetrovania
Definícia

vybraný prvok a jeho vlastnosti, o ktorých sa pri miestnom prešetrovaní zisťujú požadované údaje

Poznámka

Predmet prešetrovania je stanovený príslušným technickým predpisom alebo normou.

Trieda F

Termín predmetový priestor
Definícia

reálny priestor nachádzajúci sa pred projekčným centrom, resp. mimo obrazového priestoru

Trieda B

Termín predpis kresby a výpočtu výmer
Definícia

zápis číselných údajov na zobrazenie polohopisného obsahu mapy na automatickom kresliacom zariadení a na výpočet výmer na počítači

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

Termín predpis opráv
Definícia

vyznačenie zmien a chýb na nátlačku mapy alebo priesvitke

Trieda E

Termín prehistorická mapa
Definícia

mapa pochádzajúca z obdobia, keď ešte nejestvovali písomné pamiatky

Trieda E

Termín prehľad kladu mapových listov
Definícia

sústava vnútorných rámových čiar udávajúca vzájomnú polohu a označenie jednotlivých mapových listov mapového diela vykreslená zvyčajne v menšej mierke ako mapové dielo

Trieda E

Termín prehľad kladu meračských náčrtov
Definícia

grafické znázornenie rozmerov, umiestnenia a označenia jednotlivých meračských náčrtov v mapovanom priestore s vyznačením kladu mapových listov

Trieda G

Termín prehľad úhrnných údajov evidenčných listov
Synonymum prehľad úhrnných údajov
Definícia

sumarizačný výkaz, v ktorom sú sumarizované podľa evidenčných listov výmery poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy podľa jednotlivých druhov pozemkov a ďalej počet parciel, počet budov a iných stavieb označených súpisným alebo evidenčným číslom

Poznámka

Pojem prehľad úhrnných údajov evidenčných listov súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín prehľad vytyčovacej siete
Synonymum výkres vytyčovacej siete
Definícia

výkres znázorňujúci prehľadne polohu a tvar vytyčovacej siete, čísla bodov vytyčovacej siete, spôsob ich stabilizácie a ďalšie údaje o nich

Trieda D

Termín prehľad záznamov podrobného merania zmien
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií, ktorá obsahuje prehľad lokalizácie a ďalších vybraných údajov o jednotlivých záznamoch podrobného merania zmien

Trieda G

Termín prehľadná mapa
Definícia

mapa vyhovujúcej malej mierky poskytujúca prehľad stanovených prvkov svojho obsahu v danom území

Trieda E

Termín prehľadný náčrt bodového poľa
Definícia

prehľadné grafické zobrazenie daného bodového poľa a spôsobu jeho doplnenia v území, ktoré je predmetom merania

Trieda F

Termín prehľadný náčrt priebehu hraníc
Definícia

náčrt priebehu hraníc správnych celkov alebo hraníc katastrálnych území

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

Termín prehľadný terén
Synonymum voľný terén
Definícia

terén bez porastu, bez zástavby a tvarovo jednoduchý

Trieda F, E

Termín prekreslená snímka
Definícia

snímka prekreslená do požadovanej mierky s odstránením geometrických skreslení spôsobených distorziou objektívu, sklonom osi záberu a prevýšením terénu, resp. objektu

Poznámka

1. Snímka prekreslená vcelku v jednom kroku sa nazýva fotoplán.
2. Snímka prekreslená po častiach sa nazýva ortosnímka.

Trieda B

Termín prekreslenie meračskej snímky
Definícia

proces tvorby prekreslenej meračskej snímky optickými alebo analytickými metódami

Trieda B

Termín prekryt leteckých meračských snímok
Definícia

zobrazenie toho istého územia na dvoch a viacerých snímkach vyhotovených z rôznych stanovísk meračskej kamery

Poznámka

Prekryt leteckých meračských snímok v smere letu sa nazýva pozdĺžny prekryt a prekryt kolmo na smer letu sa nazýva priečny prekryt.

Trieda B

Termín premenlivá mierka mapy
Definícia

mierka, ktorá sa od centra k okrajom kontinuálne mení podľa zvoleného pravidla

Trieda E

Termín premietanie zmien
Definícia

zákres a zápis prešetrených a zameraných zmien do operátu evidencie nehnuteľností

Poznámka

Pojem premietanie zmien súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín prenos dát
Definícia

premiestňovanie dát medzi systémami

Trieda C

Termín prepadlina
Definícia

uzavretá znížená časť terénu vzniknutá pôsobením prírodných síl alebo ľudskou činnosťou

Trieda F, E

Termín prepracovanie mapy
Definícia

tvorba novej mapy využitím operátov skôr vyhotovených máp (pôvodnej mapy alebo aktualizovanej mapy alebo odvodenej mapy)

Poznámka

Obsah prepracúvanej mapy sa zobrazí z dokumentovaných meračských údajov alebo zo súradníc vyrátaných alebo získaných kartometrickou digitalizáciou, prípadne sa obsah pôvodnej mapy preberie grafickou transformáciou.

Trieda E

Termín préria
Definícia

územie so stepným rastlinným spoločenstvom vo vnútrozemí Severnej Ameriky

Trieda E, Z

Termín prerušovaná nivelácia
Definícia

technológia veľmi presnej ťahovej nivelácie, pri ktorej sa nivelačný ťah rozdelí na úseky dlhé asi 20 km a susedné úseky sa merajú tak, aby medzi meraním jedného a druhého úseku bol časový odstup niekoľkých týždňov alebo mesiacov; cieľom je zmiernenie rušivých vplyvov slapov zemskej kôry na výsledky nivelácie

Trieda A

Termín prešetrovací náčrt
Definícia

náčrt, do ktorého sa pri pochôdzke v teréne zaznačujú predmety prešetrovania, predmety merania a údaje viažuce sa k nim

Poznámka

Prešetrovací náčrt je vyhotovený buď v mierke, alebo voľnou rukou.

Trieda F

Termín prešetrovanie polohy podzemného vedenia
Definícia

získanie informácií o priestorovej polohe, o tvare a spôsobe uloženia podzemného vedenia a ich vybraných technických parametrov, zvyčajne u správcov, pripadne zriaďovateľov týchto vedení

Trieda D

Termín prešetrovanie zmien údajov katastra
Definícia

katastrálne konanie s cieľom opravy údajov katastra

Poznámka

Oprava chyby v katastri sa vykonáva, ak údaj katastra je v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, alebo ak je chybne zakreslená hranica pozemku v katastrálnej mape, alebo ak je chybný údaj katastra spôsobený chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Trieda G

Termín preskúšanie kresby (rytiny)
Definícia

kontrola kvality a úplnosti kresby (rytiny)

Trieda E

Termín presná nivelácia (PN)
Definícia

geometrická nivelácia zo stredu s technológiou merania a kritériami presnosti voľnejšími ako pri veľmi presnej nivelácii, určená na presné práce v inžinierskej geodézii, pri ktorej je nutné využívať nivelačné prístroje s jednotkovou kilometrovou chybou s0 max. 1 mm/km a nivelačné laty so stupnicou na invarovom páse a uvažovať opravu z dĺžky latového metra

Poznámka

1. Technológia merania presnej nivelácie rovnako ako pri veľmi presnej nivelácii predpisuje napr. párny počet zostáv v oddiele, zámery minimálne 0,5 m nad terénom, ale oproti veľmi presnej nivelácii povoľuje napr. maximálne dĺžky zámer až do 50 m, alebo vykonávanie merania tam a späť v ten istý deň a inú dennú dobu.
2. Presná nivelácia je charakterizovaná presnosťou meraných prevýšení s jednotkovou strednou chybou meraného prevýšenia v jednej zostave 0,1 mm.
3. V minulosti bolo možné presnú niveláciu použiť pri určovaní prevýšení v nižších rádoch bývalej Štátnej nivelačnej siete III. a IV. rádu.

Trieda A

Termín presná polygonometria
Definícia

polygonometria, pri ktorej sa merajú vrcholové uhly a dĺžky strán v polygónových ťahoch s vysokou presnosťou

Poznámka

Presná polygonometria môže nahradiť trianguláciu alebo trilateráciu.

Trieda A

Termín presné efemeridy družíc GNSS
Definícia

presné údaje o polohách a korekciách hodín družíc GNSS získané spracovaním meraní celosvetovej siete monitorovacích staníc v rámci medzinárodnej spolupráce

Poznámka

Sú prístupné cez internet s určitým časovým odstupom po meraní (niekoľko dní až týždňov).

Trieda A

Termín presnosť
Definícia

blízkosť hodnôt získaných alebo odvodených z pozorovaní vo vzťahu ku skutočným alebo pravdepodobným hodnotám

Poznámka

Presnosť sa obvykle vyjadruje ako štatistická hodnota vychádzajúca z množiny opakovaných meraní.

Príklad

Štandardná odchýlka.

Trieda C

Termín presnosť mapovania
Definícia

kvalitatívna charakteristika mapovania, ktorá je funkciou číselnej presnosti bodového poľa, číselnej presnosti podrobného merania a grafickej presnosti zobrazovania

Poznámka

Presnosť mapovania sa posudzuje podľa hodnôt stredných chýb alebo krajných odchýlok stanovených príslušnými predpismi.

Trieda F, G

Termín presnosť mapy
Definícia

polohová a výšková vernosť grafického vyjadrenia objektov a javov na mape v porovnaní s realitou

Poznámka

Presnosť mapy závisí od zvoleného kartografického zobrazenia, spôsobu mapovania, mierky mapy, grafického a polygrafického spracovania mapy. Je stanovená príslušnými predpismi.

Trieda E

Termín presnosť zobrazenia
Definícia

pozri termín grafická presnosť

Trieda E

Termín prestavový bod
Definícia

bod na nivelačnej podložke alebo na nivelačnom kline, na ktorom je postavená nivelačná lata pri meraní nivelačného ťahu

Trieda A, F

Termín pretínanie
Definícia

určenie polohy bodu z meraných smerov, uhlov alebo dĺžok, alebo aj graficky z pretínajúcich sa smerov vyrysovaných na orientovanom meračskom stole

Poznámka

Podľa charakteru použitých meraných prvkov rozoznávame pretínanie zo smerov, z uhlov (napred, nazad), z dĺžok (trilaterácia), alebo kombinované a grafické.

Trieda A, F

Termín pretínanie napred
Definícia

smerové pretínanie s využitím iba smerov alebo uhlov meraných z daných bodov na určovaný bod

Trieda A, F

Termín pretínanie nazad
Definícia

smerové pretínanie s využitím iba smerov alebo uhlov meraných z určovaného bodu na dané body

Trieda A, F

Termín pretínanie z dĺžok
Synonymum trilaterácia
Definícia

pretínanie napred s využitím len dĺžok meraných medzi bodmi

Trieda A, F

Termín pretínanie zo smerov a dĺžok
Synonymum pretínanie z uhlov a dĺžok
Definícia

pretínanie s využitím smerov alebo uhlov a meraných dĺžok

Trieda A, F

Termín pretvorenie
Definícia

zmena tvaru stavebného objektu alebo jeho časti oproti tvaru v základnej alebo v predchádzajúcej etape (epoche) merania

Trieda D

Termín prevádzkovanie informačného systému
Definícia

vykonávanie činností smerujúcich ku zhromažďovaniu (zberu) informácií, ich vstupnému spracovaniu, ukladaniu informácií do údajovej základne, spracovanie informácií pre vnútorné potreby systému alebo pre poskytovanie informačnej služby

Poznámka

Prevádzkovanie zahŕňa všetky alebo len niektoré z uvedených činností uvedených v definícii termínu.

Trieda G

Termín prevádzkovateľ informačného systému
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje spracovanie informácií alebo poskytovanie informačných služieb a vystupuje voči ostatným fyzickým osobám alebo právnickým osobám ako nositeľ práv a povinností spojených s prevádzkovaním informačného systému

Poznámka

Za prevádzkovateľov sa nepovažujú
a) fyzické osoby, ktoré v rámci svojho pracovného alebo obdobného pomeru prichádzajú do styku s informáciami, s ktorými nakladá príslušný informačný systém,
b) právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní informačného systému na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom.

Trieda G

Termín prevýšenie
Definícia

rozdiel výšok dvoch bodov

Trieda F

Termín prevýšenie vonkajšieho koľajnicového pásu
Definícia

prevýšenie (p) medzi vnútorným a vonkajším koľajnicovým pásom v oblúku u železníc, ktorým sa docieli priečny sklon čiastočne eliminujúci pôsobenie odstredivých síl pri prejazde oblúka

Poznámka

1. Veľkosť prevýšenia sa určí podľa návrhovej rýchlosti a polomeru kružnice.
Hodnota prevýšenia vonkajšieho koľajnicového pásu je v kružnicovom oblúku konštantná, v prechodnici rastie od 0 po p.

Trieda D

Termín priama poloha
Definícia

<pre GIS> poloha opísaná súradnicami v referenčnom súradnicovom systéme

Trieda C

Termín priame meranie dĺžky
Definícia

meranie dĺžky porovnávaním so známou dĺžkou meradla

Príklad

Meranie dĺžky pásmom alebo invarovými drôtmi.

Trieda A

Termín priamo meraná mapa
Definícia

nevhodné; historický synonymný termín pre pojem pôvodná mapa

Trieda E, F

Termín priamy polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorého vrcholové uhly sú blízke 180° (200 gon)

Trieda A, F

Termín približná poloha
Definícia

poloha objektu v priestore určená približnými súradnicami

Trieda A

Termín pridružený bod
Definícia

orientačný bod, zaisťovací bod, prípadne iný stabilizovaný bod zriadený v okolí geodetického bodu, ktorý má k nemu meračský vzťah

Poznámka

Historický termín.

Trieda A

Termín priečny posun
Definícia

zložka vodorovného posunu v smere kolmom na dlhšiu obvodovú stranu stavebného objektu

Trieda D

Termín priečny profil
Definícia

profil vedený obvykle v smere kolmom na prevládajúci rozmer objektu; pri líniových stavbách sa často využívajú priečne profily vedené v inom (definovanom) smere vzhľadom na ich pozdĺžnu os

Trieda D

Termín prieliv
Definícia

úzky pruh vodnej plochy medzi dvoma výbežkami pevniny

Trieda E, Z

Termín prielom
Definícia

zúžený úsek doliny vodného toku, kde vodný tok prerezáva terén cez odolné horniny

Príklad

Prielom Dunajca, Strečniansky prielom na Váhu, Žilinský prielom na Váhu, prielom Dunaja cez Malé Karpaty v Devínskej bráne.

Trieda E

Termín priemyselná fotogrametria
Definícia

meranie priemyselných objektov metódami blízkej fotogrametrie

Trieda B

Termín priepasť
Definícia

veľmi hlboká podzemná dutina s prevládajúcim hĺbkovým rozmerom nad šírkou a so skalnatými, zráznymi, takmer až zvislými stenami

Príklad

Na Slovensku je známa Brázda na Silickej planine (hĺbka 180 m), Čertova priepasť (110 m), Zvonica (103 m).

Trieda E

Termín prieplav
Definícia

umelá vodná cesta mimo koryta vodného toku, najčastejšie s neprúdiacou vodou, spájajúca dva vodné toky medzi sebou alebo vodný tok s morom alebo i dve moria navzájom

Trieda E, Z

Termín priesmyk
Synonymum prieval
Definícia

výrazná zníženina v horskom chrbte alebo hrebeni, dosahujúca až úroveň dna doliny

Poznámka

1. Priesmyk je miesto, kde je najľahší prístup z jedného povodia do druhého.
2. Diferenciačný príznak medzi priesmykom a sedlom je v intenzite zníženiny.
3. Priesmyky mali významnú úlohu už v staroveku pre vzájomný styk jednotlivých kultúr a národov; sú to jediné miesta, ktoré dovoľujú cestnú dopravu cez veľhory.

Príklad

Laborecký priesmyk (Palota pri Medzilaborciach), Lupkovský priesmyk (Palota), Makovský priesmyk (Makov pri Čadci).

Trieda E

Termín priestorová polárna metóda
Definícia

metóda podrobného merania, ktorou sa z daných bodov (stanovísk) určuje priestorová (trojrozmerná) poloha podrobných bodov meraním polárnych prvkov

Poznámka

V minulosti bol termín tachymetria synonymom termínu priestorová polárna metóda.

Trieda F

Termín priestorová schéma
Definícia

konceptuálna schéma priestorových (geometrických a topologických) aspektov dát

Trieda C

Termín priestorová sieť
Definícia

geodetická sieť, v ktorej je priestorová poloha bodov určená využitím globálnych navigačných satelitných systémov alebo priestorovej triangulácie

Trieda A

Termín priestorová triangulácia
Definícia

metóda určovania priestorovej polohy bodov meraním vodorovných smerov alebo uhlov, výškových alebo zenitových uhlov a najmenej jednej dĺžky medzi týmito bodmi

Trieda A

Termín priestorové pretínanie
Definícia

metóda určovania priestorovej polohy bodov meraním vodorovných smerov alebo uhlov, výškových alebo zenitových uhlov alebo dĺžok na daných bodoch prípadne aj na určovanom bode

Trieda A

Termín priestorový objekt
Definícia

objekt definovaný v priestorovej schéme

Trieda C

Termín priestorový operátor
Definícia

<v topológii> funkcia alebo procedúra, ktorá má vo svojej doméne alebo rozsahu aspoň jeden priestorový parameter

Príklad

Akákoľvek UML operácia s priestorovým objektom by sa klasifikovala ako priestorový operátor.

Trieda C

Termín priestorový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorého vrcholové body majú určené priestorové súradnice

Trieda A, F

Termín priestorový rozsah
Definícia

časť priestoru vyplnená geografickou množinou dát

Poznámka

Berie sa do úvahy euklidovský priestor, ale aj časové rozpätie.

Trieda C

Termín priestorový údaj
Definícia

<na účely zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie> údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť

Trieda C

Termín priesvitka
Definícia

kresba obsahu mapy na priesvitnej hmote obsahujúca vybraný prvok mapového obsahu

Poznámka

1. Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií výroby máp.
2. Priesvitka bola prílohou meračského originálu mapy.

Trieda F

Termín priesvitka mimorámových údajov
Definícia

priesvitný papier alebo fólia obsahujúca údaje umiestené mimo mapového poľa a mimo mapového rámu

Poznámka

Priesvitka mimorámových údajov je povinným prvkom dokumentácie výsledkov obnovy máp katastra v analógovej forme.

Trieda F

Termín prieval
Definícia

pozri termín priesmyk

Trieda E

Termín prijímač globálneho systému určovania polohy
Definícia

zariadenie na príjem, meranie a spracovanie signálov družíc GNSS

Poznámka

Súčasťou prijímača globálneho systému určovania polohy sú anténa s predzosilňovačom, rádiofrekvenčná jednotka, moduly sledovania signálu, komunikačná a zobrazovacia jednotka, frekvenčný oscilátor a zdroj napätia.

Trieda I

Termín príkaz predsedu
Definícia

<v rezorte geodézie, kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorým sa v ňom uvedeným subjektom ukladá najmä splnenie konkrétnej úlohy alebo vykonanie konkrétneho úkonu v určenej lehote

Poznámka

Príkazom predsedu možno uložiť tiež povinnosť určitým spôsobom konať, zdržať sa určitého konania alebo určité konanie zakázať.

Trieda Z

Termín príložná mapa
Definícia

mapa, ktorá vo väčšej mierke, než je mierka mapy, ku ktorej je prílohou, zobrazuje časť územia s hustým polohopisom alebo výškopisom

Trieda F, G

Termín príložný meračský náčrt
Definícia

meračský náčrt obsahujúci podrobnosti, ktoré nebolo možné vyznačiť v meračskom náčrte daného územia

Trieda F

Termín prípad použitia
Definícia

špecifikácia postupnosti činností, vrátane variantov, ktoré môže systém (alebo iná entita) vykonávať v interakcii s aktérmi systému

Trieda C

Termín pripájací bod
Definícia

geodetický bod, na ktorý je pripojený meraný polygónový ťah alebo rajón

Trieda A

Termín pripájací smer
Definícia

známy smer v osnove meraných smerov použitý na orientáciu /určenie/ určovacích smerov

Trieda A

Termín pripájacie a usmerňovacie meranie
Definícia

1. meranie, ktorým sa nezávisle zmeraný celok pripája na geodetické body so známymi parametrami
2. súbor špeciálnych meračských prác, výsledkom ktorých je určenie vybraných parametrov (súradníc) bodov banského bodového poľa v podzemí

Trieda A

Termín pripájanie Foxovým štvoruholníkom
Synonymum Foxovo pripájanie
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie štvoruholníkom v tvare štíhleho lichobežníka, v ktorom je orientačná priamka v podzemí približne rovnobežná s prevažovanou úsečkou

Trieda D

Termín pripájanie priamkou
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie, pri ktorom je teodolit v podzemí zaradený do spojnice závesov dvoch olovníc

Trieda D

Termín pripájanie štvoruholníkom
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie jednou zvislou jamou s použitím dvojice olovníc a pripájacieho štvoruholníka vedúce k aplikácii Hansenovej úlohy

Trieda D

Termín pripájanie trojuholníkom
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie jednou zvislou jamou s použitím dvojice olovníc a pripájacieho trojuholníka

Poznámka

Pripájacie trojuholníky na povrchu aj v podzemí sa volia štíhle s vrcholovým ostrým uhlom maximálne 2°.

Trieda D

Termín prípustná odchýlka
Synonymum dovolená odchýlka
Definícia

v minulosti nevhodne používané termíny pre krajnú odchýlku

Trieda F

Termín prírastky a úbytky
Definícia

výmery zvyškových plôch medzi obvodom uceleného súboru parciel a vpísaným uzatvoreným polygónovým ťahom, na ktorého strany je obvod súboru parciel zameraný

Poznámka

1. Výmery zvyškových plôch z vonkajšej strany polygónového ťahu sú prírastky (+) a z vnútornej strany polygónového ťahu sú úbytky (–).
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín prirodzená hraničná čiara
Definícia

hranica obvodu stavby, hranica regulovaného vodného toku, vodnej nádrže, továrenského areálu, pozemnej komunikácie a pod.

Trieda G

Termín prirodzené koryto
Definícia

pozdĺžne ohraničený zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením tečúcej vody a ďalších prírodných faktorov

Poznámka

1. Za prirodzené koryto sa považuje aj koryto upraveného vodného toku.
2. V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

Termín príručná katastrálna mapa
Definícia

súčasť meračského operátu bývalého pozemkového katastra v podobe odtlačku katastrálnej mapy upraveného na prácu v teréne a aktualizovaného v súlade s katastrálnou mapou

Poznámka

1. Pojem príručná katastrálna mapa súvisel s operátom pozemkového katastra.
2. Starší termín pre príručnú katastrálnu mapu bol indikačná skica.

Trieda G

Termín príručná mapa
Definícia

mapa neveľkého formátu (napr. 400 mm × 600 mm), ktorý je výhodný pri praktickom používaní

Príklad

Orientačná mapa mesta, turistická mapa, automapa.

Trieda E

Termín príručný atlas
Definícia

atlas malého formátu (napr. 200 mm x 300 mm) zobrazujúci základné informácie o určitom území alebo tematike

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín prístavba
Definícia

pôdorysné rozšírenie stavby pri zachovaní konštrukčnej a prevádzkovej jednoty stavby

Trieda D

Termín príznak stotožnenia
Definícia

dohodnutý alfanumerický text signalizujúci úspešné dokončenie údajového stotožnenia listu vlastníctva

Poznámka

Príznak stotožnenia má v každej časti A, B a C originálu listu vlastníctva podobu „stotožnenie LV dňa dd. mm. rrrr“ a v databáze Informačného systému katastra nehnuteľnosti podobu „dd. mm. rrrr“.

Trieda G

Termín profil
Definícia

grafické znázornenie výškových pomerov povrchu terénu, objektu alebo líniovej stavby (nivelety); obsahuje zobrazenie priesečnice terénu alebo objektu so zvislou plochou (obvykle rovinou), porovnávacej roviny a číselné údaje o výškach, staničení a rozdiely staničení zobrazovaných bodov

Poznámka

1. Mierka zobrazenia výšok je oproti mierke na zobrazenie dĺžok (staničení) vždy väčšia.
2. Rozoznáva sa profil pozdĺžny a priečny.

Trieda D

Termín projekt kartografického diela
Definícia

dokument obsahujúci informácie o spracovaní plánovaného alebo už pripravovaného kartografického diela (atlasu, mapy)

Poznámka

Náročnejšie kartografické diela (komplexné tematické atlasy) si vyžadujú vyhotovenie ideového, úvodného, technického a realizačného projektu.

Trieda E

Termín projekt mapovania
Definícia

výsledok prípravy mapovania, ktorý sa skladá z technickej časti (písomná časť a grafická časť), organizačnej časti a rozpočtovej časti

Poznámka

Projekt mapovania je záväzným podkladom na riadenie a vykonávanie mapovacích prác.

Trieda F

Termín projekt pozemkových úprav
Definícia

súbor dokumentov konania o pozemkových úpravách

Poznámka

Projekt pozemkových úprav sa skladá zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách, z úvodných podkladov a z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav.

Trieda G

Termín projektívne prekreslenie meračskej snímky
Definícia

prekreslenie meračskej snímky rovinného územia alebo objektu, pri ktorom sa eliminuje geometrické skreslenie spôsobené distorziou objektívu a sklonom osi záberu voči referenčnej rovine

Trieda B

Termín projektovaná hodnota
Definícia

hodnota veličiny uvedená v projektovej dokumentácii stavby

Trieda D

Termín protokol NTRIP
Definícia

protokol využívaný v geodézii najmä na distribúciu korekcií prostredníctvom internetu v súlade s dohodnutými pravidlami a štandardami vyhlásenými organizáciou RTCM, pri meraní metódami GNSS v reálnom čase

Poznámka

Termín NTRIP je skratkou odvodenou z Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Trieda A

Termín protokol o kontrolnom meraní
Definícia

zápis o odovzdaní a prevzatí výsledkov kontrolného merania

Poznámka

Protokol o kontrolnom meraní spravidla obsahuje technickú správu, grafické znázornenie usporiadania kontrolovaných prvkov a vyhodnotenie splnenia kvalitatívnych podmienok (požiadaviek).

Trieda D

Termín protokol o vytýčení hranice pozemku
Definícia

súčasť operátu z vytýčenia hranice pozemku, obsahujúca najmä údaje o vytyčovaných hraniciach pozemkov, údaje o použitých podkladoch, stručný popis postupu vytyčovacích prác a súhlas, nesúhlas, odmietnutie vyjadrenia sa alebo pripomienky vlastníkov alebo iných oprávnených s vytýčenými hranicami

Trieda G

Termín protokol o vytyčovaní
Definícia

zápis o vykonanom vytýčení stavebného objektu alebo jeho časti, v ktorom je uvedený predmet vytyčovania, vytyčovacie podklady, spôsob označenia bodov vytyčovacej siete a vytýčených bodov, vytyčovací výkres, spôsob odovzdania vytyčovacích značiek a potvrdenie o ich prevzatí

Trieda D

Termín prť
Definícia

chodníček na svahovitých pasienkoch vo vodorovnom smere (po vrstevniciach), vyšliapaný ovcami, kozami alebo hovädzím dobytkom

Trieda E

Termín prúdnica
Definícia

čiara najväčšej rýchlosti prúdu vodného toku

Poznámka

Prúdnicou nemusí byť čiara najväčšej hĺbky koryta.

Trieda F, E

Termín prvé vydanie
Definícia

vydanie, ktorého zverejnenie nebolo doteraz v takejto forme uskutočnené

Trieda E

Termín prvky absolútnej orientácie
Definícia

parametre transformácie definujúce polohu a orientáciu fotogrametrického modelu alebo snímkového bloku v referenčnom súradnicovom systéme

Poznámka

Najčastejšie sa využíva 7-prvková priestorová podobnostná transformácia.

Trieda B

Termín prvky vnútornej orientácie
Definícia

parametre kamery, ktoré určujú geometriu zväzku lúčov v obrazovom priestore

Poznámka

1. Prvkami vnútornej orientácie sú hlavná vzdialenosť, súradnice hlavného snímkového bodu, distorzia objektívu a ďalšie parametre popisujúce skreslenie centrálnej projekcie zapríčinené vplyvmi v snímkovej rovine.
2. Prvky vnútornej orientácie sa určujú procesom kalibrácie kamery.

Trieda B

Termín prvky vonkajšej orientácie
Definícia

údaje, ktoré definujú polohu a orientáciu kamery v referenčnom súradnicovom systéme v momente expozície snímky

Poznámka

1. Prvkami vonkajšej orientácie sú súradnice projekčného centra a uhly, ktoré zvierajú osi kamerového súradnicového systému s osami referenčného súradnicového systému.
2. Prvky vonkajšej orientácie sa určujú buď priamo počas snímkovania (priama orientácia snímača) alebo nepriamo zo súradníc vlícovacích bodov (nepriama orientácia snímača).

Trieda B

Termín prvky vzájomnej orientácie
Definícia

údaje vyjadrujúce vzájomnú polohu a orientáciu dvoch snímok

Poznámka

1. Prvkami vzájomnej orientácie sú tri rotácie pravej snímky voči ľavej a dve translácie nazývané základnicové zložky.
2. Prvky vzájomnej orientácie slúžia na vytvorenie stereoskopického modelu bez vertikálnych paraláx.

Trieda B

Termín prvok dát
Definícia

nedeliteľná jednotka dát

Trieda C

Termín prvok priestorovej polohy
Definícia

prvok tvoriaci základ vytyčovania priestorovej polohy objektu

Príklad

K prvkom priestorovej polohy patrí hlavná polohová čiara, hlavná os, hlavné body trasy, charakteristické body osi a hlavné výškové body.

Trieda D

Termín pšovský systém
Definícia

súradnicový systém, ktorý vznikol na základe pruskej triangulácie vyrovnanej v r. 1876 na Besselovom elipsoide a zobrazenej dvojitou Gaussovou projekciou do poludníkových pásov

Poznámka

Hlučínsko bolo zahrnuté do pása v trigonometrickom bode Pšov a osou X v jeho poludníku.

Trieda A

Termín púšť
Definícia

rozsiahla oblasť s nedostatkom zrážok, s nepatrnou vlhkosťou vzduchu, väčšinou bez rastlinného krytu, so silným mechanickým rozpadom hornín, s rozsiahlou činnosťou vetra, s nedostatkom vodných tokov a s bezodtokovými panvami

Poznámka

Podľa povahy pôdy púšť môže byť: skalnatá a kamenitá, okruhliaková, piesočná, hlinitá, ílovitá, soľná.

Trieda E, L

Aktualizované 26.02.2024