Preskočiť na obsah


2. Skvalitňovanie údajov katastra

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou VKM (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). V roku 2017 sa podarilo zapracovať všetky číselné výsledky meraní zapísaných do KN spolu s listinou do VKM v každom katastrálnom území, pričom ukončenie tejto časovo a odborne náročnej úlohy možno považovať za ďalší zásadný míľnik v oblasti spravovania SGI KN. ÚGKK SR sa v nadväznosti na ukončenie tejto úlohy v roku 2017 zameral na ďalšie skvalitnenie údajovej základne katastra. Okrem precízneho monitoringu správnosti a kvantifikácie dát je dôležitý aj obsah katastra a zabezpečenie súladu medzi jednotlivými časťami operátu. V roku 2016 úrad vypracoval návrh nových normatív a iných aktov riadenia, medzi ktorými možno uviesť napríklad Smernicu na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií KN, ktorá má zásadný dopad na zosúladenie oboch častí operátu, a tým aj na skvalitnenie údajovej základne KN. Jedným z hlavných cieľov smernice je doplnenie priebehu a rozsahu vecného bremena do katastrálnych máp, ktoré boli doteraz iba predmetom SPI v časti „C“ LV. Ide o ďalšiu náročnú úlohu, ktorá sa vykonáva kampaňovito a prvé výsledky v podobe úplností dát v operáte sa prejavili už v tých katastrálnych územiach, kde došlo k ukončeniu tejto úlohy. Dopĺňanie priebehu a rozsahu vecných bremien do máp na základe GP vykonávajú katastrálne odbory okresných úradov. V súčasnosti sú kompletne doplnené údaje o vecných bremenách v mapách v cca 3100 katastrálnych územiach, ktoré poskytujú komplexné informácie nielen pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác ale aj pre občanov.

Počet k. ú. s doplnenými vecnými bremenami vo VKM

Kraj

Počet k. ú.

Počet doplnených k. ú.

Doplnené v %

Bratislavský

113

57

50,4

Trnavský

347

309

89,0

Trenčiansky

378

355

93,9

Nitriansky

451

379

84,0

Žilinský

409

347

84,8

Banskobystrický

615

615

100,0

Prešovský

724

674

93,1

Košický

505

452

89,5

Spolu

3542

3188

90,0

Aktualizované 27.02.2018