Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017   11. Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu, katastrálneho odboru o zamietnutí návrhu na vklad

11. Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu, katastrálneho odboru o zamietnutí návrhu na vklad

Dňa 01.07.2016 nadobudli účinnosť nové právne predpisy upravujúce civilný proces, ktoré sa zásadným spôsobom dotkli aj katastrálneho konania. V rámci tejto rekodifikácie sa zaviedli do nášho právneho poriadku niektoré v podstate nové právne inštitúty (napr. sudcovské záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie), pričom iné právne inštitúty boli modifikované (napr. inštitút poznámky spornosti v katastri), či „prekrstené“ (napr. neodkladné opatrenie).
Na rekodifikáciu civilného procesu nadviazala novelizácia zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Najvýznamnejším bodom novelizácie katastrálneho zákona je presun kompetencie rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu, katastrálneho odboru o zamietnutí návrhu na vklad z krajských súdov na ÚGKK SR.
V záujme zjednotenia rozhodovacej praxe okresných úradov, katastrálnych odborov a ich usmernenia vo veciach rozhodovania o návrhoch na vklad sú na intranetovej stránke ÚGKK SR zverejňované jednotlivé rozhodnutia o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad. Tieto rozhodnutia sú tematicky rozdelené a ku každému rozhodnutiu je ešte priradená stručná informácia, ktorá bližšie špecifikuje problematiku, o ktorej bolo rozhodované, prípadne je k jednotlivým rozhodnutiam priradená právna veta z daného rozhodnutia. Okresné úrady, katastrálne odbory môžu prevziať argumentáciu ÚGKK SR prezentovanú v týchto rozhodnutiach do svojich rozhodnutí, nakoľko rozhodnutia ÚGKK SR sú publikované vo formáte, ktorý umožňuje kopírovanie.
Za rok 2017 bolo ÚGKK SR doručených 157 odvolaní proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad. ÚGKK SR doposiaľ rozhodol o 126 odvolaniach, pričom v 5 prípadoch bola vec postúpená orgánu príslušnému rozhodnúť o odvolaní, v 11 prípadoch bolo konanie o odvolaní zastavené, v 9 prípadoch bolo odvolanie podané oneskorene, v 3 prípadoch bolo konanie prerušené, v 39 prípadoch bolo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad zrušené a v 59 prípadoch bolo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad potvrdené.
 

Aktualizované 27.02.2018