Preskočiť na obsah


Zoznam stavieb

Aplikácia „Zoznam stavieb" na zber vybraných údajov o stavbách

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") od 1. októbra 2019 sprístupnil pre obce a mestá v SR aplikáciu „Zoznam stavieb".

Dňa 1. októbra 2019 nadobudol účinnosť § 20a ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z."). V zmysle tohto ustanovenia v spojení s § 9a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, majú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra obce súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového domu zapisovať údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch. Rovnaká povinnosť sa týka zapisovania údajov, pri ktorých došlo k zmene na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 20a ods. 2 a 3 zákona č. 215/1995 Z. z. je potrebné zabezpečiť jeho plnenie, a preto Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") vyvinul aplikáciu – zoznam stavieb, do ktorej majú obce povinnosť zapisovať jednotlivé zákonom požadované atribúty.

Na základe uvedených skutočností sa do Informačného systému geodézie, kartografie a katastra sa majú zapisovať údaje o stavbách nasledovne:

 „Obec súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového domu zapíše do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje o

 a) úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu,
 b) počte izieb rodinného domu alebo bytu,
 c) počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu,
 d) konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a
 e) dátume kolaudácie rodinného domu alebo bytového domu.

Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2, ktoré sú zapísané do informačného systému geodézie, kartografie a katastra, na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa rodinného domu, bytu v bytovom dome alebo bytového domu, obec súčasne s jeho vydaním zapíše zmenené údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra."

Zároveň podľa § 27b ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018)

„Ak ide o rodinný dom, byt v bytovom dome alebo o bytový dom, na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019, obec je povinná zapísať do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020 údaje podľa § 20a ods. 2.“

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami možno ďalej konštatovať, že ÚGKK SR bol poverený v súvislosti s predmetnou legislatívou zabezpečiť aplikáciu na zber vybraných údajov o stavbách „Zoznam stavieb“. V otázkach odborného a metodického charakteru týkajúcu sa stavebného konania je aj naďalej potrebné obrátiť sa na ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť a problematika stavebných úradov. 

URL adresa aplikácie „Zoznam stavieb" https://zoznamstavieb.skgeodesy.sk  

Základné informácie o aplikácii „Zoznam stavieb"
Aplikácia „Zoznam stavieb" je webová aplikácia prístupná prostredníctvom podporovaných webových prehliadačov (Mozilla Firefox 63+, Google Chrome 70+, Microsoft Edge build 10240+), ktorá umožňuje obciam a mestám zápis a aktualizáciu legislatívne jednotlivých požadovaných údajov. V aplikácii „Zoznam stavieb“ sú dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS.

Prístup do aplikácie „Zoznam stavieb" pre obce a mestá v SR
Prihlasovacie údaje boli počnúc dňom 1.10. 2019 ÚGKK SR priebežne zasielané do elektronickej schránky mesta alebo obce, resp. na požiadanie mesta alebo obce. V prípade problémov s prihlásením sa do aplikácie je potrebné kontaktovať ÚGKK SR e-mailom na zoznamstavieb@skgeodesy.sk

Príručka na používanie
Príručka je dostupná po prihlásení do aplikácie v pravom hornom menu „Nápoveda" resp. na požiadanie vo formáte PDF.

Aktualizované 24.06.2024