Preskočiť na obsah


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v uplynulom roku nadviazal na úspešné ukončenie dlhodobej a náročnej úlohy digitalizovania a zapracovania všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní do katastrálnych máp, ktorá bola ukončená ešte v roku 2017. Táto skutočnosť vytvára priestor pre ďalšie analýzy a koncepčné spresňovanie údajov katastra nehnuteľností (KN), ako aj pre skvalitňovanie a rozširovanie služieb súvisiacich s poskytovaním údajov zo súborov geodetických informácií (SGI) KN a súboru popisných informácií (SPI) KN. Dôležitým míľnikom v uplynulom roku bol začiatok elektronizácie geometrického plánu (GP), ktorý sa podarilo úspešne realizovať.

Podrobnosti o ďalších zmenách sú členené do nasledovných častí:

1. Elektronizácia geometrického plánu
2. Skvalitňovanie údajov katastra nehnuteľností
3. Aktualizácia VKM 
4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti
5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky
6. Stotožňovanie papierových LV s databázou
7. Aplikácia na zber vybraných údajov o stavbách
8. Nové elektronické služby KN
9. Akty riadenia súvisiace so spravovaním KN za rok 2019
10. Novela katastrálneho zákona
11. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka
12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť
13. Osobitná odborná spôsobilosť

Aktualizované 12.02.2020