Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   2. Skvalitňovanie údajov katastra nehnuteľností

2. Skvalitňovanie údajov katastra nehnuteľností

Technológia zavedená do praxe 01. 05. 2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou (VKM) (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). V roku 2017 sa podarilo zapracovať všetky využiteľné číselné výsledky meraní zapísaných do KN do VKM v každom katastrálnom území, pričom ukončenie tejto časovo a odborne náročnej úlohy možno považovať za zásadný míľnik v oblasti spravovania SGI KN. ÚGKK SR sa v nadväznosti na ukončenie tejto úlohy v roku 2019 zameral na ďalšie skvalitnenie údajovej základne KN, a to tvorbou vylepšenej metodiky na zmenu spôsobu aktualizácie mapy implementovaným spôsobom v tých katastrálnych územiach, kde to dovolia technické podmienky spolu so súčasným odstraňovaním nesúladov, ktoré boli spôsobené pri podrobnom meraní v minulosti. Táto metodika priniesla svoje pozitívne výsledky už v dvoch okresoch (Piešťany a Nové Mesto nad Váhom), kde došlo vo viacerých katastrálnych územiach okrem tvorby implementovanej mapy aj k zásadnej revízii mapy spolu s tvorbou technických podkladov pre odstránenie nesúladov. Metóda sa javí ako veľmi účinná a zásadnou mierou prispieva ku skvalitneniu máp predovšetkým v tých katastrálnych územiach, kde by z mnohých dôvodov bolo nové mapovanie ťažko realizovateľné alebo neefektívne.
V roku 2017 nadobudla platnosť Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorá svojím obsahom naplňuje svoj hlavný cieľ, a to zabezpečiť technické i metodické zázemie pri tvorbe nového a kvalitatívne vyhovujúceho operátu. Zároveň možno dodať, že ÚGKK SR v roku 2019 starostlivo vybral ďalšie katastrálne územia, v ktorých už dnes prebieha systematické a kontinuálne zlepšenie operátu prostredníctvom novej metodiky na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním aj prostredníctvom komerčnej sféry.

Aktualizované 12.02.2020