Preskočiť na obsah


1. Elektronizácia geometrického plánu

Postupujúca elektronizácia štátnej správy vytvorila tlak aj na elektronizáciu overovania GP, a to najmä z dôvodu zrýchlenia procesu a zjednodušenia komunikácie medzi autorizačným a úradným overovateľom. Jedná sa tak o revolučnú zmenu vo forme a spôsobe overovania geometrického plánu. Tento proces nadviazal na legislatívne stanovenú povinnosť odovzdávať na úradné overenie aj niektoré časti operátu GP vo formáte PDF (od 1.10.2018). V súvislosti s elektronizáciou bolo potrebné definovať taký spôsob elektronického úradného overovania, ktorý by informáciu o realizovanom overení pre praktické  účely použitia GP odbornej ako aj laickej verejnosti okamžite poskytol. Ako najvhodnejší spôsob sa javí úradné overovanie prostredníctvom elektronického mandátneho certifikátu s vizualizáciou elektronického podpisu. Úrad v uplynulom roku technicky zabezpečil aplikačné prostredie a spracoval metodiku pre úradných overovateľov (k 20. máju 2019). Pri ročnom počte cca 70 tis. overených GP ide o jedno zo zásadných a prelomových zlepšení v súvislosti s tvorbou a úradným overovaním GP za posledné roky. V kombinácii s výhodou plynúcou z novely katastrálneho zákona, ktorá odbremeňuje účastníkov konania dokladať ku katastrálnemu konaniu papierový GP, ide o benefit tak pre bežného občana ako aj pre osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti.

Aktualizované 12.02.2020