Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   6. Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

6. Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

K 31.12.2018 bolo v katastri evidovaných 3 559 územných technických jednotiek, ktorými sú k. ú. ROEP sa zhotovujú od roku 1995 vo všetkých k. ú. okrem vojenských obvodov (17). Zostavovanie ROEP zabezpečujú zmluvné subjekty, pričom správnym orgánom podľa kategorizácie stanovenej zákonom Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je okresný úrad katastrálny odbor  alebo pozemkový a lesný odbor. Vďaka plynulému finančnému krytiu tejto dôležitej úlohy zo strany vlády SR a aktivite ÚGKK SR sa v roku 2018 podarilo dokončiť ROEP v 4 k. ú. v kompetencii ÚGKK SR. Predmetom poslednej etapy spracovania je 6 registrov v gescii ÚGKK SR a 5 v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorých ukončenie však z dôvodu ich zložitosti, komplikovanosti a v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi rezort ÚGKK SR nemá kompetenciu ovplyvniť.

Prehľady o registroch podľa krajov sú zverejnené na webovom sídle ÚGKK SR.

Poznámka: K 31.12.2018 bolo vpísaných do LV 7 907 918 parciel registra E, vrátane právnych vzťahov k nim.

Aktualizované 01.03.2019