Preskočiť na obsah


2. Skvalitňovanie údajov katastra

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou (VKM) (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). V roku 2017 sa podarilo zapracovať všetky využiteľné číselné výsledky meraní zapísaných do KN do VKM v každom katastrálnom území, pričom ukončenie tejto časovo a odborne náročnej úlohy možno považovať za zásadný míľnik v oblasti spravovania SGI KN. ÚGKK SR sa v nadväznosti na ukončenie tejto úlohy v roku 2018 zameral na ďalšie skvalitnenie údajovej základne KN a to tvorbou metodiky na zmenu spôsobu aktualizácie mapy implementovaným spôsobom v tých katastrálnych územiach, kde to dovolia technické podmienky spolu so súčasným odstraňovaním nesúladov, ktoré boli spôsobené pri podrobnom meraní v minulosti. 
V roku 2017 nadobudla platnosť nová Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorá svojím obsahom naplňuje svoj hlavný cieľ a to zabezpečiť technické i metodické zázemie pri tvorbe nového a kvalitatívne vyhovujúceho operátu. Zároveň možno dodať, že ÚGKK SR ešte minulý rok starostlivo vybral niekoľko katastrálnych území, v ktorých plánuje overiť funkčnosť novej metodiky na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním prostredníctvom komerčnej sféry, pričom možno konštatovať, že po ukončení verejného obstarávania došlo k podpisu zmlúv.
Okrem precízneho monitoringu správnosti a kvantifikácie dát je dôležitý aj obsah KN a zabezpečenie súladu medzi jednotlivými časťami operátu. V roku 2016 ÚGKK SR vypracoval návrh nových normatív a iných aktov riadenia, medzi ktorými možno uviesť aj Smernicu na evidovanie rozsahu vecného bremena v SGI KN, ktorá má zásadný dopad na zosúladenie oboch častí operátu, a tým aj na skvalitnenie údajovej základne KN. Jedným z hlavných cieľov smernice je doplnenie priebehu a rozsahu vecného bremena do katastrálnych máp, ktoré boli doteraz iba predmetom SPI KN v časti „C“ listu vlastníctva (LV). Ide o ďalšiu náročnú úlohu, ktorá sa vykonáva kampaňovito a minuloročné výsledky v podobe úplností dát v operáte sa prejavili už v prevažnej väčšine katastrálnych území. Dopĺňanie priebehu a rozsahu vecných bremien do máp na základe GP vykonávali katastrálne odbory okresných úradov. V súčasnosti sú kompletne doplnené údaje o vecných bremenách v mapách v cca 3400 katastrálnych územiach. 

Aktualizované 01.03.2019