Preskočiť na obsah


Novinky

Žiadosť o usmernenie

29.10.2020 Predseda ÚGKK SR žiada OÚ KO, aby umožnili komerčným geodetom vrámci ich práce návštevu všeobecnej dokumentácie na OÚ KO a odovzdávať a preberať geometrické plány, prípadne šetriť v operáte KN.
 

Usmernenie MV SR

27.10.2020 V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/8/2020 zo dňa 27.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov. Rozsah opatrení a informácia o nadobudnutí ich účinnosti sú obsiahnuté v predmetnom usmernení.
 

Rokovanie s Komorou Notárov SR

14.10.2020 Pracovné rokovanie predstaviteľov ÚGKK SR a Notárskej Komory SR na pôde úradu.
 

Pracovné rokovanie

06.10.2020 Stretnutie predstaviteľov ÚGKK SR a MP SR k spolupráci na vylepšení legislatívy a metodiky pozemkových úprav.
 

Prezentácia predsedu úradu

05.10.2020 Odborná prezentácia predsedu ÚGKK SR, pripravená na Valné zhromaždenie KGK 2020 v Banskej Bystrici dňa 02.10.2020
 

Zmeny vo vedení ÚGKK SR

01.10.2020 Dňom 01.10.2020 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 617 zo dňa 30.09.2020 do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Vladimír Raškovič, ktorý vo funkcii nahradil Ing. Ľubomíra Suchého. Ing. Vladimír Raškovič viedol Výskumný ústav geodézie a kartografie od augusta 2016. Predtým pôsobil 15 rokov v súkromnej sfére ako autorizačný geodet.
 

Agro vrstvy

02.07.2020 Do aplikácie Mapový klient ZBGIS téma Kataster nehnuteľností boli pridané Agro vrstvy, ktoré obsahujú zobrazenie údajov z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
- Hranice užívania
- Kultúrne diely
- Obvyklá výška nájomného
- Bonitované pôdno-ekologické jednotky
 

Zoznam stavieb

01.10.2019 ÚGKK SR v zmysle § 20a ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii sprístupnil aplikáciu pre obce na zber vybraných údajov o stavbách.
 

Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2019

01.10.2019 Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta
 

TSGP ver.1.3

16.09.2019 ÚGKK SR aktualizoval produkt TSGP na verziu 1.3.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Aktualizované 05.02.2019