Preskočiť na obsah


Novinky

Prehľady spracovania ROEP

19.12.2016 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

ESKN15

27.10.2015 Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky.
 

Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu

06.10.2015 Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie zverejené v časti Technické predpisy a iné akty riadenia
 

Oznámenie o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky

16.07.2015 Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries (ďalej len „vyhláška“).
 

Reakcia ÚGKK SR na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom

09.07.2015 Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom na webe, ten mu ukradol nápad uverejnenému v denníku N dňa 1.7.2015 - aktualizované 9.7.2015
 

Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015

16.06.2015 Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov
 

Aplikácia KGP

04.06.2015 Dňa 4.6.2015 sprístupnil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK program KGP „Kontrola geometrických plánov“. KGP slúži na kontrolu súborov eXtensible Markup Language (ďalej len „XML“), ktoré sa odovzdávajú ako súčasť elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu. Aplikácia zabezpečuje nielen kontrolu štruktúry súborov, ale aj kontrolu súladu doterajšieho stavu výkazu výmer s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Týmto je skompletizovaná sada nástrojov na spracovanie a kontrolu podkladov na aktualizáciu súboru popisných informácií. Prvým krokom bolo sprístupnenie aplikácie TSGP na tvorbu súborov vo formáte XML (15. 12. 2014). Program je dostupný na internetovej adrese http://kgp.vugk.sk/. Popis a funkcionalita programu na kontrolu súborov XML je popísaná v nápovede.
 

Prezentácia webových služieb ÚGKK SR

25.03.2015 Dňa 24.03. 2015 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky konala za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej a verejnej správy prezentácia možností poskytovania údajov katastra nehnuteľností webovými službami. Prezentované boli služby poskytované aplikáciami CICA, KAPOR, MAPKA a Portál produktov a služieb, prostredníctvom ktorého je možný prístup k údajom informačného systému katastra nehnuteľností pre VÚC/mesto/obec, ako aj údajová základňa katastra nehnuteľností a súvisiaca problematika . Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii v sekcii ÚGKK \ Kataster nehnuteľností \ Aktuality
 

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

22.07.2014 Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Spravovanie SGI - odpovede na otázky zo školení

03.06.2013 Odpovede na otázky zo Školení o novej úprave spravovania SGI po prijatí novely vyhlášky č. 87/2013 Z.z.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Aktualizované 05.02.2019