Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Materiál na pripomienkovanie | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Materiál na pripomienkovanie

Príprava návrhu vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu  geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Informácia o konzultáciách (vo formáte pdf)

Dátum zverejnenia: 26.9.2023

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Obal (vo formáte PDF)
Návrh uznesenia (vo formáte PDF)
Predkladacia správa (vo formáte PDF)
Vlastný materiál (vo formáte PDF)
Dôvodová správa - všeobecná časť (vo formáte PDF)
Dôvodová správa - osobitná časť (vo formáte PDF)
Doložka vybraných vplyvov (vo formáte PDF)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy (vo formáte PDF)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (vo formáte PDF)
Kalkulácia nákladov na podnikateľské prostredie (vo formáte PDF)
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (vo formáte PDF)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (vo formáte PDF)
Doložka zlučiteľnosti (vo formáte PDF)
Správa o účasti verejnosti (vo formáte PDF)

Číslo materiálu (rezortné): LPO/2022/001434-8
Dátum začatia pripomienkového konania: 14.06.2022
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 04.07.2022
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (súbor PDF; 50,8 kB)

Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 3532/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.06.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.06.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 2342/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 09.04.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02.05.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 2367/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 09.04.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02.05.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh vyhlášky ÚGKK SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 6992/2018
Dátum začatia pripomienkového konania: 08.08.2018
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.08.2018

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 5005/2017
Dátum začatia pripomienkového konania: 22.05.2017
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 09.06.2017

Návrh na zrušenie úlohy č. 20 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012

Číslo materiálu (rezortné): LPO -7586/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 12. 20112
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.12. 2012
Skrátená lehota : 5 dní
Dôvod skrátenia: Z dôvodu splatnosti predmetnej úlohy.

Analýza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstarávaní

Číslo materiálu (rezortné): P-6785/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. 11. 20112
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23.11. 2012
Skrátená lehota : 5 dní
Dôvod skrátenia:Materiál sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu odvrátenia hroziacich hospodárskych škôd v dôsledku nezabezpečenia financovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim na roky 2012-2014.

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-6171/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. 10. 2012
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. 11. 2012

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Vzhľadom na počet vznesených pripomienok, a to aj nad rámec predloženého návrhu zákona, z ktorých jednou bola aj hromadná pripomienka verejnosti, návrh zákona nebol predložený do ďalšieho legislatívneho procesu. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vypracuje nový návrh, ktorý bude opätovne predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-5709/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 03. 10. 2012
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. 10. 2012
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-7342/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 07. 11. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. 11. 2011
Názov postupu a lehota: skrátená - 9 ( Úlohy vyplývajúce z opatrenia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. k.: 05891/2010Ui-P1525/10-15, z bodu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 882 z 9. decembra 2009 k návrhu aktualizácie Koncepcie na usporiadanie pozemkového vlastníctva a bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 425 z 29. júna 2011 k analýze a návrhu možností urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 z 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie)
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Analýza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov a harmonogram ukončenia registra obnovenej evidencie pozemkov na území Slovenskej republiky

Číslo materiálu (rezortné): P-2206/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 08. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02. 09. 2011
Názov postupu a lehota: 15 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Analýza a návrh možností urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

Číslo materiálu (rezortné): P-3954/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 09. 06. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. 06. 2011
Názov postupu a lehota: skrátený postup- 5 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-1976/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. 02. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 07. 03. 2011
Názov postupu a lehota: 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-1180/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. 02. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 07. 03. 2011
Názov postupu a lehota: 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: odeta.poldaufova@skgeodesy.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim k 30. 09. 2010 podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-6104/2010
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. 11. 2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. 12. 2010
Názov postupu a lehota: skrátený postup- 5 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: anna.somikova@skgeodesy.sk

Návrh na zrušenie úlohy v bode B.5. pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR z uznesenia vlády SR č. 433 z 5. mája 2004 k informácii o zabezpečení prístupnosti Úradného vestníka EÚ ( Official Journal)

Číslo materiálu (rezortné): P-1382/2010
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.05.2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.05.2010
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: kristina.bedlovicova@skgeodesy.sk

Návrh opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Číslo materiálu (rezortné): P-946/2010-127
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 2. 2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10. 3. 2010
Názov postupu a lehota: bežný postup - 14 pracovných dní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): L-7427/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. 11. 2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. 11. 2009
Názov postupu a lehota: skrátená lehota - 5 pracovných dní

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2010

Číslo materiálu (rezortné): P-5407/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. 10. 2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. 11. 2009
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jan.salata@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.

Číslo materiálu (rezortné): LPO - 1326/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.3.2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31.3.2009
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jana.dracova@skgeodesy.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2009.

Číslo materiálu (rezortné): P-4969/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.11.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18.11.2008
Názov postupu a lehota: skrátený postup - 6 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jan.salata@geodesy.gov.sk

Návrh na zrušenie úlohy č. 24 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-4476/2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 8.8.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: robert.jakubac@skgeodesy.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): GK-3923/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 30.6.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22.7.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: barica@skgeodesy.sk

Správa o zabezpečovaní plnenia hlavných úloh v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR.

Číslo materiálu (rezortné): P-2386/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.4.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6.5.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: salata@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správ-nych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-1418/2008

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-766/2008
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-767/2008
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-6123/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 15.10.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5.11.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 15 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2008

Číslo materiálu (rezortné): OGK-6094/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.10.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.10.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: suppova@geodesy.gov.sk

Správa o zabezpečení úloh katastrálnymi úradmi a správami katastra

Číslo materiálu (rezortné): KP-3019/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.5.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: vojticko@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-2294/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 13.4.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7.5.2007
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: baloghova@geodesy.gov.sk

Správa o plnení Multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu v rezorte gedézie, kartografie a katastra

Číslo materiálu (rezortné): P-2171/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 4.4.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19.4.2007
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: vojticko@geodesy.gov.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.

Číslo materiálu: LPO-914/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-904/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov

Číslo materiálu: LPO-910/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov k 30.9.2006 a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2007.

Číslo materiálu (rezortné): 5163/2006-100
Dátum začatia pripomienkového konania: 24.10.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30.10.2006
Názov postupu a lehota: zjednodušený postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: bada@geodesy.gov.sk

Správa o plnení rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra na roky 2004 - 2007

Číslo materiálu (rezortné): GK-1890/2006
Dátum začatia pripomienkového konania: 4.4.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.4.2006
Názov postupu a lehota: bežný postup – 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: vojticko@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-1423/2006
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.3.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31.3.2006
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup – 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: iveta@geodesy.gov.sk

Aktualizované 03.04.2024