Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   6. Stotožňovanie papierových LV s databázou

6. Stotožňovanie papierových LV s databázou

Dňom 01.03.2014 vstúpilo do platnosti Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov LV s LV zostavenými z databázy Informačného systému KN. Výlučne elektronické spravovanie LV predpokladá zjednotenie databázy s papierovými originálmi LV, nakoľko v istom množstve prípadov, či už v dôsledku vplyvu ľudského faktora (zrejmé chyby v prepisovaní), alebo z objektívnych dôvodov zapríčinených historickými zmenami v budovaní informačného systému KN a súvisiacimi zmenami v štruktúre a v obsahu evidovaných údajov, sa v niektorých skutočnostiach databáza od papierových originálov LV líši. Z toho dôvodu by bez fyzickej kontroly a porovnania všetkých údajov na LV nebolo možné elektronicky poskytovať výpisy z LV použiteľné na právne úkony pre iné informačné systémy, ani pre jednotlivých používateľov údajov o právach k nehnuteľnostiam.

Uvedená prelomová zmena v evidovaní práv k nehnuteľnostiam v Informačnom systéme KN si vyžiadala okrem iného dopracovanie systému spoľahlivého archivovania zmien a systému na poskytnutie retrospektívnej analýzy údajov SPI KN. Z celkového počtu cca 4,4 mil. LV sa týždenne popri bežnej agende darí stotožniť cca 10 000 LV, a to aj bez investovania ďalších prostriedkov a ľudských kapacít. V roku 2016 sa stotožnilo 540 450 LV, pričom v 686 k. ú. bol ukončený proces stotožňovania v plnom rozsahu. Celkom je stotožnených cca 39,5 % LV z celkového počtu založených LV v rámci SR, čo predstavuje 1 728 652 LV.

Aktualizované 05.02.2017