Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   12. Nová koncepcia správneho súdnictva a zmeny v katastrálnom konaní

12. Nová koncepcia správneho súdnictva a zmeny v katastrálnom konaní

1.júla 2016 nadobudli účinnosti zmeny v súvislosti so Správnym súdnym poriadkom, ktoré sa týkajú najmä novej koncepcie správneho súdnictva, podľa ktorej súdy nerozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ale po splnení zákonom stanovených predpokladov je možné rozhodnutia týchto orgánov preskúmať na základe správnej žaloby. Podľa novej právnej úpravy je možné preskúmavať len právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy, za predpokladu, že boli vyčerpané všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis [§ 7 písm. a) Správneho súdneho poriadku]. To znamená, že ani o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu už nerozhoduje správny súd (príslušný krajský súd), ale táto právomoc je zverená ÚGKK SR.

Ambíciou tejto úpravy je efektívnejšie riadenie vrátane zjednocovania aplikačnej praxe orgánov katastra a zosúladeniu rozhodovacej činnosti, keďže je dôvodné predpokladať, že ÚGKK SR bude v obdobných prípadoch rozhodovať súladne. V súčasnosti je proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu prípustné odvolanie, ktorému buď vyhovie v celom rozsahu v rámci autoremedúry KO OÚ, ktorý toto rozhodnutie vydal, alebo ho predloží spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie ÚGKK SR. Zároveň sa zaviedla lehota, v ktorej je potrebné o odvolaní rozhodnúť. Aj napriek tomu, že táto lehota je šesťmesačná, nesporne dôjde k urýchleniu vkladového konania než tomu bolo v rámci dvojstupňového konania správnych súdov podľa Občianskeho súdneho poriadku, keďže súdy žiadnu zákonom stanovenú lehotu na vydanie rozhodnutia nemajú.

Aktualizované 05.02.2017