Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   11. Stotožňovanie papierových listov vlastníctva s databázou

11. Stotožňovanie papierových listov vlastníctva s databázou

Dňom 01.03.2014 vstúpilo do platnosti Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov LV s LV zostavenými z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností . Sfunkčnenie príslušnej aplikácie, ktorú vytvoril VÚGK, umožnilo postupné ukončovanie spravovania ručne aktualizovaných papierových originálov LV. Výlučne elektronické spravovanie LV predpokladá zjednotenie databázy s papierovými originálmi LV, nakoľko v istom množstve prípadov, či už v dôsledku vplyvu ľudského faktora (zrejmé chyby v prepisovaní), alebo z objektívnych dôvodov zapríčinených historickými zmenami v budovaní informačného systému a súvisiacimi zmenami v štruktúre a v obsahu evidovaných údajov, sa v niektorých skutočnostiach databáza od papierových originálov LV líši. Z toho dôvodu by bez fyzickej kontroly a porovnania všetkých údajov na LV nebolo možné elektronicky poskytovať výpisy z LV použiteľné na právne úkony pre iné informačné systémy ani pre jednotlivých používateľov údajov o právach k nehnuteľnostiam.
Uvedená prelomová zmena v evidovaní práv k nehnuteľnostiam v informačnom systéme si vyžiadala okrem iného dopracovanie systému spoľahlivého archivovania zmien a systému na poskytnutie retrospektívnej analýzy údajov súboru popisných informácií katastra. Z celkového počtu cca 4,4 mil. LV sa týždenne popri bežnej agende darí stotožniť cca 10 000 LV, a to aj bez investovania ďalších prostriedkov a ľudských kapacít. V roku 2015 bolo stotožnených 783 285 LV , pričom v 270 k. ú. bol ukončený proces stotožňovania v plnom rozsahu. Celkom je stotožnených cca 27,7 % LV z celkového počtu založených LV v rámci SR, čo predstavuje 1 188 202.

 

Aktualizované 03.02.2016