Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   4. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

4. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou VKM (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). Konkrétne sa jedná o nečíselné VKM s implementovanými číselnými výsledkami meraní (VKMi). Sú to mapy rešpektujúce doterajší spôsob ich aktualizácie, pričom svojou presnosťou umožňujú integráciu nových najpresnejších meraní a doterajší obsah mapy sa týmto meraniam pri aktualizácii mapy prispôsobuje. V územiach s dokumentovanou nečíselnou VKM transformovanou (VKMt) sa číselné výsledky presných meraní bez neželaného deformovania vkladajú do súboru prevzatých meraní (SPM), ktorý sa spravuje v každom k. ú. s VKMt. Z celkového počtu 477 súborov VKMi sú všetky číselné výsledky zo záznamov podrobného merania zmien zapracované v 175 VKMi a z celkového počtu 1 789 SPM sú všetky číselné výsledky zo záznamov podrobného merania zmien zapracované v 917 SPM. Zároveň katastrálne odbory okresných úradov (KO OÚ) evidujú zistené nesúlady v SPM a postupne ich odstraňujú. Táto činnosť je však mimoriadne náročná a vyžaduje si súčinnosť tak s vlastníkmi, ako aj so zhotoviteľmi geodetických a kartografických prác.

Poznámka: Po analýze kvality VKM a následnom súhlase ÚGKK SR je možné spôsob aktualizácie mapy prehodnotiť. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu zápisov projektov pozemkových úprav, prípadne z dôvodu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa môže počet a klasifikácia jednotlivých súborov VKM meniť.

Aktualizované 28.04.2015