Preskočiť na obsah


10. Opravy chýb v katastrálnom operáte

Opravy chýb v katastrálnom operáte predstavujú jednu z najzložitejších činností zabezpečovaných okresnými pracoviskami katastra nehnuteľností. Doteraz bola táto činnosť upravená len na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu, t. j. katastrálneho zákona. Absentoval metodický predpis, ktorý by zjednotil postup pri identifikácii chyby (často sa stávalo, že formou opravy chyby sa odstraňovali nedostatky v katastrálnom operáte, ktoré neboli chybami, ale do operátu sa dostali zápismi platnými v danej dobe) ako aj pri samotnej oprave chyby. Z uvedených dôvodov ÚGKK SR vydal usmernenie na opravu polohy podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra C a výmer parciel registra E. Prílohou k predpisu je aj riešenie komplikovaného určovania súradníc podrobných lomových bodov definujúcich hranice pozemkov v nečíselných katastrálnych mapách (katastrálne mapy s nižšou kvalitou presnosti), ktoré dosiaľ neboli určené s vyhovujúcou presnosťou. Ide o podrobný postup pri opravách chýb tak v správnom konaní, ako aj neformálnym spôsobom. Usmernenie a následné školenie zamestnancov na úseku katastra malo za cieľ zjednotenie postupu pri opravách chýb v katastrálnom operáte.

 

Aktualizované 28.04.2015