Preskočiť na obsah


2. Webová transformačná služba

ÚGKK SR v roku 2013 sprevádzkoval a rozhodnutím predsedníčky úradu odštartoval bezplatnú webovú transformačnú službu. Táto služba umožňuje jednoznačnú obojsmernú transformáciu medzi súradnicami ETRS89 (Európskeho terestrického referenčného systému, využívaného pre určovanie polohy prostredníctvom globálnych navigačných satelitných systémov) do jeho matematicky vyjadriteľného rovinného ekvivalentu, ktorým je v slovenských podmienkach Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (zadefinovaný ako tzv. realizácia JTSK03). Okrem tejto funkčnosti umožňuje služba aj ďalší veľmi dôležitý transformačný krok - cez model odvodený od polohy 670 bodov relatívne rovnomerne rozmiestnených po území Slovenskej republiky aj jednoznačný obojsmerný prevod do súradníc v tzv. realizácii JTSK, ktorá je veľmi blízka originálnym výsledkom pozemných meraní (cca 27 miliónov podrobných lomových bodov hraníc pozemkov) vykonávaných počas takmer celého XX. storočia. Tento fakt umožnil odstránenie vplyvov náhodného lokálneho „dotransformovávania“, ktoré geodeti používali na spájanie starších meraní s meraniami vykonávanými prostredníctvom GPS technológie, nakoľko do sfunkčnenia rezortnej transformačnej služby nejestvovala pre tento účel jednotná transformácia. Súčasťou tohto projektu bol aj výpočet a zostavenie Prevodnej interpolačnej tabuľky, ktorá umožňuje vykonanie predmetnej transformácie priamo v geodetických prijímačoch satelitného signálu, ktoré geodeti používajú na meranie hraníc pozemkov. ÚGKK SR pod názvom UGKK_TS_11 bezplatne sprístupnil jednoduchý transformačný softvér medzi spomenutými súradnicovými realizáciami, ktorý si môže každý používateľ kedykoľvek inštalovať do svojho osobného počítača.

 

Aktualizované 12.08.2014