Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Verejný prístup k informáciám | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Verejný prístup k informáciám

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií - ďalej len "zákon"):
1. Miesto, čas a spôsob získania informácií

v sídle Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len úrad), Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava
e-mail: info@skgeodesy.sk , www.geodesy.gov.sk
Žiadosť o poskytnutie informácie sa zaeviduje v podateľni. Osobné podanie žiadosti o informácie je možné každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. Tu je možné podávať aj návrhy, podnety, sťažnosti, ako aj iné podania.

2. Postup pri sprístupnení informácie

a) Žiadosť v predpísanej forme úrad zaeviduje v podateľni v evidencii žiadostí podľa § 20 zákona.
b) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, úrad písomne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia do 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, žiadosť bude odložená.
c) Na žiadosť úrad písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
d) Pri žiadosti o informácie, ktoré nemá úrad k dispozícii, sa postupuje podľa § 15 zákona.
e) Úrad sprístupní požadované informácie spôsobom určeným žiadateľom. Ak to nie je možné dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie. Žiadosť o sprístupnenie informácie vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).
f) V prípade, že požadovaná informácia je verejne prístupná, vybavenie (sprístupnenie) sa vykoná odkazom na príslušný verejný zdroj. Úrad tak nekoná v prípade uvedenom v § 7 ods. 2) zákona.
g) V prípade, že informácia nebude sprístupnená, vydá úrad písomné rozhodnutie o odmietnutí informácie, ktoré doručí žiadateľovi. Proti rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok (informácia v bode 3.).

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o nesposkytnutí informácií sa podávajú do sídla Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého č. 2, 827 45 Bratislava, písomnou formou, osobným doručením, faxom alebo elektronickou poštou do 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí požadovanej informácie alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

4. Stanovenie úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
1. Platné predpisy:
1.1 Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1.2 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
2. Výška úhrad

Spôsob sprístupnenia informácie (nosné médium) Merná jednotka (MJ) Úhrada za MJ v Sk ( v € ) Poznámka
Ústnou formou alebo telefonicky   bez úhrady  
Elektronickou poštou   bez úhrady  
Na médiu – papier formát A4 - jednostr. 2,50 (0,08)  
- dvojstr. 4,00 (0,13)  
formát A3 – jednostr. 5,00 (0,17)  
- dvojstr. 8,00 (0,27)  
Na médiu – disketa (FD) 1 kus 15,00 (0,50)  
Na médiu – kompaktný disk (CD) 1 kus 30,00 (1,00)  
Obaly na odoslanie informácie poštou obálka A6 1,00 (0,03) V prípade použitia iných obalov, bude cena stanovená individuálne
obálka A5 1,50 (0,05)
obálka A4 3,00 (0,10)
obálka na FD a CD 5,00 (0,17)
Poštovné s doručením do vlastných rúk do 50 g 32,00 (1,06) Pri zaslaní balíkom sa použije cena konkrétnej zásielky
do 500g 35,00 (1,16)
do 1000g 52,00 (1,73)

3. Forma vykonania úhrad
3.1 Osobne do pokladne – pri osobnom prevzatí informácie
3.2 Poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu – úhradu je nutné vykonať pred odovzdaním informácie.
Zákon NR SR 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Nehnuteľnosti rezortu ÚGKK SR
001/2011 Právne služby
002/2011 Upratovacie služby - oprava 002/2011 zo dňa 31.3.2011
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky zo dňa 23.10.2012

5. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zmenu údajov v katastri nehnuteľností v zmysle § 43 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

6. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zmenu údajov katastra nehnuteľností v zmysle § 43 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom

 

 

 

 

 

Aktualizované 23.05.2018