Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:ELRA | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


ELRA

ZDRUŽENIE EURÓPSKYCH REGISTROV NEHNUTEĽNOSTÍ

Združenie ELRA (European Land Registry Association) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004. Spolufinancovanie združenia zabezpečuje Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie (DG JUST) a momentálne má ELRA 31 členov z 26 európskych krajín. Hlavným účelom združenia ELRA je vývoj a propagácia úlohy registrácie práv k nehnuteľnostiam v rámci trhov s nehnuteľnosťami a kapitálových trhov. ELRA má za cieľ posilňovať vzájomné porozumenie medzi registrami nehnuteľností jednotlivých krajín a napomôcť k vytvoreniu otvorenej a bezpečnej Európy.

Slovenská republika, v zastúpení Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, sa stala riadnym členom združenia ELRA dňa 1.12.2018. Toto rozhodnutie bolo prijaté na Valnom zhromaždení združenia ELRA, ktoré sa konalo 30.11.2018.

Nášmu prijatiu za riadneho člena predchádzalo osobné stretnutie s vtedajším predsedom združenia ELRA. Záznam zo stretnutia je uvedený nižšie. 

Stretnutie s predsedom združenia ELRA

Dňa 17.4.2018 sa v priestoroch úradu uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami ÚGKK SR a predsedom združenia ELRA (ELRA – European Land Registry Association, čo sa dá preložiť ako Združenie európskych registrov nehnuteľností). Cieľom stretnutia bolo získanie informácií o združení ELRA a podmienkach členstva. 

Na začiatku zástupcovia ÚGKK SR v stručnosti predstavili úrad a princíp fungovania katastra nehnuteľností na Slovensku. Potom už predseda združenia ELRA, Jan Moerkerke, prezentoval svoju organizáciu, jej činnosti, aktivity a projekty na ktorých aktuálne pracujú.

ELRA je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004. Združenie je spolufinancované z DG Just a momentálne má 32 členov z 25 európskych krajín (v niektorých štátoch existuje viacero inštitúcií zaoberajúcich sa registráciou práv k nehnuteľnostiam). Ročný členský poplatok je 1000 €. Doterajším najdôležitejším úspechom združenia ELRA bolo, že Európska komisia a Európsky parlament ho uznali ako asociáciu, ktorá zastupuje inštitúcie evidujúce nehnuteľnosti v Európskej únii. Hlavným účelom združenia ELRA je vývoj a pochopenie úlohy registrácie práv k nehnuteľnostiam v rámci trhov s nehnuteľnosťami a kapitálových trhov. ELRA chce propagovať vzájomné porozumenie medzi registrami nehnuteľností jednotlivých krajín a napomôcť k vytvoreniu otvorenej a bezpečnej Európy. 

Organizačné členenie ELRA: 

 • Valné zhromaždenie
 • Predstavenstvo
 • Predseda
 • Generálny tajomník a koordinátor ELRN (ELRN - European Land Registry Network, čo možno preložiť ako Sieť európskych registrov nehnuteľností)
 • Pokladník
 • 2 x Administrátori
 • Sekretariát 

 

Hlavné aktivity organizácie:

 • Výročné valné zhromaždenia na ktorých sa informujú členovia o európskych iniciatívach a zároveň sa tam identifikujú nové ciele združenia
 • Stretnutia s európskymi inštitúciami s cieľom sledovať iniciatívy EÚ týkajúce sa registrácie práv k nehnuteľnostiam
 • Predkladanie správ európskym inštitúciám
 • Spolupráca s európskymi organizáciami ako EJN, ELI, UNECE, CNUE, EuroGeographics, PCC atď.
 • Vývoj ELRN aktivít
 • Vývoj projektov ako napr. IMOLA

 

Projekt IMOLA
Členovia združenia spolupracujú na viacerých projektoch, z ktorých asi najdôležitejším je projekt IMOLA. IMOLA – Interoperability Model for Land Registers (Model interoperability pre registre nehnuteľností). Projekt je rozdelený na dve časti – IMOLA I. a IMOLA II. 

Prvý projekt je už ukončený (2014-2016) a bol zameraný na vytvorenie modelu pre štandardizovaný výstup z evidencie nehnuteľností, ktorý bude prepojený s vysvetľujúcim materiálom v rôznych jazykoch. Zároveň má poskytnúť školenia s cieľom zlepšiť porozumenie rôznych zainteresovaných právnych systémov. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť dostupnosť a transparentnosť informácií z procesu registrácie práv k nehnuteľnostiam a uľahčiť registráciu cezhraničných dokumentov.
Výsledkom projektu je dokument ELRD (European Land Register Document), čo možno chápať ako „Európsky list vlastníctva“. Tento dokument je šablónou na štandardizovaný prístup k informáciám registra nehnuteľností. Bol vyvinutý prostredníctvom schémy XSD/XML, ktorá umožňuje poloautomatické spracovanie informácií prostredníctvom zdieľaných pravidiel s metaúdajmi odvodenými z tezauru.

IMOLA II. (2017-2019), ako nadväzujúci projekt, si dal za cieľ pripraviť platformu interoperability medzi jednotlivými európskymi registrami nehnuteľností. Základnými prvkami projektu sú riadené slovníky, ktoré slúžia ako východisko pre dosiahnutie sémantického zdieľaného úložiska (Knowledge Repository). Zároveň má projekt umožniť jednotný prístupový bod v rámci e-Justice portálu. 

ELRN je iniciatívou ELRA, vznikla v roku 2010 a momentálne má 28 členov z 21 krajín EÚ. Cieľom ELRN je poskytnúť nástroje, ktoré uľahčia prístup k službám registra nehnuteľností na európskej úrovni, poskytnú širokej verejnosti relevantné a užitočné informácie o registrácii nehnuteľností v rámci Európskej únie a zároveň ponúknu informácie na lepšie pochopenie registračných systémov rôznych jurisdikcií.

Prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky poskytuje ELRN sieť kontaktných osôb zaoberajúcich sa registráciou práv k nehnuteľnostiam. Každý člen určí minimálne jednu kontaktnú osobu, ktorej úlohou bude poskytovať informácie ohľadom evidencie nehnuteľností v danej krajine a odpovedať na žiadosti od používateľov z iných členských krajín. 

Po prednáške predsedu ELRA nasledovala diskusia, kde sa podrobnejšie rozoberali podmienky členstva. Z diskusie a poznatkov získaných z prezentácie združenia vyplynulo, že členstvo nášho úradu by bolo obojstranne výhodné. S členstvom by sme získali prístup k metódam registrácie a iným katastrálnym informáciám ostatných členov, boli by sme informovaní o aktuálnych iniciatívach EÚ, týkajúcich sa evidencie nehnuteľností a boli by sme zapojení do spolupráce s ostatnými európskymi organizáciami podobného charakteru ako napr. UNECE, EJN a pod. Podmienkou členstva, okrem členského poplatku, by bola aktívna spolupráca na projektoch združenia a vytvorenie kontaktnej osoby pre ELRN. 

To, či sa budeme uchádzať o členstvo v združení ELRA alebo nie, bude závisieť od internej diskusie, kde sa zvážia všetky výhody a nevýhody z toho vyplývajúce. Jednoznačne však možno povedať, že stretnutie bolo veľmi užitočné a získané informácie napomôžu v rozhodovacom procese.

 

Aktualizované 29.03.2022