Preskočiť na obsah


Štatút

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

 Čl. 1

Základné ustanovenia

 (1) Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) podľa osobitného predpisu1) podrobnejšie upravuje pôsobnosť a úlohy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy úradu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.

(3) Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.2)

(4) Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

(5) Úrad je najvyšší služobný úrad.3)

(6) Sídlom úradu je Bratislava.

 Čl. 2

Pôsobnosť úradu

 (1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.4)

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti úrad zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

 Čl. 3

Hlavné úlohy úradu

 (1) Úrad vykonáva štátnu správu a štátny odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

(2) Na úseku geodézie a kartografie

a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,5)

b) určuje záväzné geodetické systémy, ich realizáciu a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,5)

c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,5)

d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov,5)

e) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy,5)

f) zabezpečuje referenčné priestorové údaje pre národnú infraštruktúru priestorových informácií,6)

g) zabezpečuje zber údajov na tvorbu a aktualizáciu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,5)

h) zabezpečuje tvorbu ortofotomozaiky,5)

i) zabezpečuje tvorbu digitálneho modelu reliéfu a povrchu,5)

j) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,5)

k) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,5)

l) štandardizuje geografické názvoslovie,5)

m) zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,5)

n) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,5)

o) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,5)

p) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,5)

q) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu,5)

r) je správcom internetového portálu,5)

s) zabezpečuje činnosť metrologického centra.

(3) Na úseku katastra nehnuteľností

a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra nehnuteľností,

b) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy,

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v katastrálnom konaní v prvom stupni bol zamietnutý návrh na vklad,

d) rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností,

e) overuje spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na úseku katastra nehnuteľností rozhodovať o návrhu na vklad,7)

f) vykonáva katastrálnu inšpekciu nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, ako aj nad úrovňou úloh súvisiacich s katastrom nehnuteľností,7)

g) poskytuje a zverejňuje údaje z katastra nehnuteľností v rozsahu a za podmienok podľa § 68 a 69 katastrálneho zákona alebo osobitných predpisov,

h) spravuje katastrálny operát,

i) spravuje informačný systém katastra nehnuteľností,

j) rozhoduje v pochybnostiach o spôsobe aktualizácie katastrálnej mapy,

k) zabezpečuje zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov,8)

l) zabezpečuje obnovu katastrálneho operátu a rozhoduje o jej začatí,

m) zabezpečuje zdrojovú evidenciu pre tému priestorových údajov parcely katastra nehnuteľností,

n) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu.

 Čl. 4

Iné úlohy úradu

 (1) Úrad ďalej plní úlohy

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,2)

b) vo vzťahu k čerpaniu európskych fondov pre oblasť geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

c) pri správe majetku štátu9) a verejnom obstarávaní,10)

d) na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu, vybavovania petícií,11) sťažností, podnetov a oznámení fyzických osôb a právnických osôb,12)

e) na úseku obrany, ochrany a bezpečnosti štátu,13)

f) na úseku ochrany utajovaných skutočností,14)

g) na úseku medzinárodných vzťahov,15)

h) podľa osobitných predpisov v oblasti usporiadania vlastníckych práv k pozemkom,8)

i) v oblasti správy a rozvoja informačných a komunikačných systémov,16)

j) v oblasti centralizovanej správy dátovej komunikácie, pevnej a mobilnej hlasovej služby úradu a špecializovanej štátnej správy rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,16)

k) v oblasti informatizácie rezortu vypracovaním koncepcie rozvoja informačných systémov a zabezpečením jej uskutočňovania vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,16) vo vzťahu k Úradu vlády Slovenskej republiky plnením povinností z hľadiska zabezpečenia prepojenia informačných systémov s ústredným portálom verejnej správy,16)

l) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,17)

m) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný poriadok úradu.

 Čl. 5

Zásady činnosti a organizácie úradu

(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda.

(2) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu.

(3) Na úrade sú tieto stupne riadenia:

a) predseda,

b) podpredseda a generálny tajomník služobného úradu,

c) riaditeľ odboru,

d) vedúci oddelenia.

Čl. 6

 (1) Úrad sa organizačne člení na odbory. Odbor sa môže členiť na oddelenia. Predseda môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar úradu.

(2) Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh úradu podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností.

(3) Organizačné útvary úradu riadia vedúci zamestnanci úradu. Odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia.

(4) Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti úradu ako služobného úradu plní generálny tajomník služobného úradu, ktorý je služobne najvyšší predstavený všetkým zamestnancom v služobnom úrade. Generálneho tajomníka služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu.3)

(5) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.

(6) Práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené osobitnými predpismi18) bližšie určuje pracovný poriadok úradu.

 Čl. 7

 (1) Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom a organizačným poriadkom úradu, vnútornými organizačno-riadiacimi aktmi úradu a plánom hlavných úloh úradu, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády.

(2) Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že

a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov a systematickú kontrolu plnenia úloh,

b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú, využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,

c) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy,

d) využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce,

e) využíva technickú, komunikačnú a informačnú infraštruktúru rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

(3) Na zabezpečenie plnenia úloh úradu zriaďuje predseda grémium predsedu a môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu.

 Čl. 8

Vzťahy úradu k ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

 (1) Úrad spolupracuje s týmito ministerstvami

a) s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky najmä pri

1. vytváraní koncepcie vzťahov a účasti úradu a organizácií v jeho pôsobnosti v medzinárodných orgánoch a organizáciách,

2. príprave návrhov a realizácii medzinárodných zmlúv a dohôd v rámci svojej pôsobnosti,

b) s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmä pri

1. tvorbe geodetických základov, pri prevádzke permanentnej lokalizačnej služby, leteckom snímkovaní, tvorbe a aktualizácii Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a pri tvorbe koncepcie rozvoja Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,

2. evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností,

c) s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä

1. pri riešení otázok štátnych hraníc Slovenskej republiky,

2. na úseku archivácie v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

3. pri evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností,

4. pri metodickom riadení a usmerňovaní okresných úradov, katastrálnych odborov,

d) s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä pri

1. tvorbe a uskutočňovaní finančnej a cenovej politiky,

2. vypracúvaní návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,

3. metodickej činnosti vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie,

4. realizácii politiky čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

e) s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä

1. na úseku štandardizácie geografického názvoslovia,

2. pri evidovaní kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností,

3. pri uchovávaní a sprístupňovaní historického mapového fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva národa,

f) s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najmä pri

1. tvorbe obsahu štúdia a profilu absolventov stredných škôl v oblasti geodézie a kartografie,

2. prerokúvaní koncepcie vydávania školských atlasov,

3. zabezpečovaní štátnych objednávok pre vedu a techniku na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

4. štandardizácii geografického názvoslovia učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, vedeckých monografií, odborných knižných publikácií pre základné školy a stredné školy,

g) s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä pri

1. zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,

2. poskytovaní informácií z katastra nehnuteľností pre dedičské konanie,

3. evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností,

h) s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä pri

1. tvorbe koncepcií a programov zamestnanosti a rekvalifikácie zamestnancov,

2. realizácii pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu,19)

3. riešení otázok sociálneho zabezpečenia,

i) s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä pri evidovaní kúpeľných území a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v katastri nehnuteľností,

j) s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky najmä

1. pri budovaní národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,

2. pri vydávaní geologických a iných tematických máp a atlasov,

3. na úseku štandardizácie geografického názvoslovia,

4. pri evidovaní osobitne chránených častí prírody a krajiny v katastri nehnuteľností,

5. pri evidovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov,

k) s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky najmä pri

1. pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva,

2. využívaní údajov geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

3. tvorbe geografických informačných systémov,

4. tvorbe ortofotomozaiky,

l) s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností najmä pri

1. poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností,

2. evidovaní vecného práva štátu v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných komunikácií a evidenciou stavieb,

3. zabezpečovaní súčinnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

4. prepojení informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností s informačnými systémami o území.

(2) Úrad ďalej spolupracuje s týmito ústrednými orgánmi štátnej správy

a) s Úradom vlády Slovenskej republiky pri

1. plnení úloh štátnej správy,

2. výkone kontrolnej činnosti úradu, pri vybavovaní petícii, sťažností a podnetov fyzických osôb a právnických osôb,

3. zabezpečovaní úloh obrany a ochrany,

4. realizácii štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov,20)

5. tvorbe a zabezpečovaní prevádzkovania informačného systému medzi štátnymi orgánmi,

6. kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,

7. tvorbe a predkladaní materiálov na rokovanie vlády a jej poradných orgánov,

8. čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov prostredníctvom operačných programov,

b) s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,

c) so Štatistickým úradom Slovenskej republiky najmä pri

1. vypracúvaní koncepcie informačného systému verejnej správy a projektov medzirezortného charakteru,

2. poskytovaní informácií z rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností vo väzbe na štátnu a medzinárodnú štatistiku a sčítanie obyvateľov, domov a bytov,

d) s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky najmä pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o technickej normalizácii a metrológii na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a v oblasti akosti geodetických a kartografických činností,

e) so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky najmä pri zabezpečovaní úloh pri evidovaní nehnuteľností významných z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práv k týmto nehnuteľnostiam,

f) s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri presadzovaní systémových opatrení na úseku ochrany hospodárskej súťaže,

g) s Národným bezpečnostným úradom najmä pri ochrane utajovaných skutočností,

h) s Úradom pre verejné obstarávanie.

(3) Úrad spolupracuje aj s týmito orgánmi a organizáciami

a) s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky najmä pri kontrole

1. plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,

2. hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu,

b) so Slovenským pozemkovým fondom najmä pri

1. správe a prevode majetku štátu,

2. reštitúciách,

c) s Národným inšpektorátom práce najmä pri tvorbe koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(4) Úrad ďalej spolupracuje najmä s fondmi, finančnými inštitúciami, vedeckými ústavmi, vysokými školami, zastupiteľskými orgánmi miest a obcí, správcami majetku štátu, odbormi, profesijnými zväzmi a združeniami, odvetvovými komorami, zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a cudzích štátov v Slovenskej republike, daňovými úradmi, poisťovňami, súdmi, útvarmi policajného zboru a orgánmi činnými v trestnom konaní, občianskymi združeniami a podnikateľmi na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

 Záverečné ustanovenia

Čl. 9

 Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak

a) došlo k zásadným zmenám v pôsobnosti alebo v úlohách úradu

1. zrušením alebo zmenou právnych predpisov alebo riadiacich aktov, na ktorých základe plní úrad úlohy,

2. vydaním nových právnych predpisov alebo riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre úrad,

3. presunom pôsobnosti úradu na iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgány miestnej štátnej správy, alebo orgány územnej samosprávy,

b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie úradu nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.

 Čl. 10

 Zrušuje sa Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schválený uznesením vlády č. 363 z 13. mája 2009.

 Čl. 11

 Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 392 zo dňa 21. augusta 2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom

1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

4) § 28 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

13) § 35 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

Aktualizované 18.09.2019