Preskočiť na obsah


Programové obdobie 2004 – 2006

PRECHODNÝ FOND 2004

Projekt Zvýšenie efektívnosti poskytovania katastrálnych služieb

Projekt TF 2004/016-764.08.01 "Zvýšenie efektívnosti poskytovania katastrálnych služieb" pozostával týchto súčastí:

 • Technická asistencia
 • Investície - dodávka špeciálnych zariadení (4 komponenty)
 • Twinning Light

 

Technická asistencia (TA):

Na podprojekt TA bola podpísaná 7.11.2006 zmluva na poskytovanie služieb (Licenčná zmluva číslo 200401676408-01-01-0001) medzi MF SR a Datalan, a.s. s cieľom vytvoriť pilotný softvér na overenie zabezpečenia elektronickej komunikácie organizácií katastra nehnuteľností s externými subjektmi prostredníctvom elektronickej podateľne, ako aj vývoj a prispôsobenie pilotnej verzie softvéru pre systém internej elektronickej registratúry, postup na testovaciu prevádzku EP v súvislosti s väzbou na IS GKK. Projekt, navrhnutý ako decentralizované riešenie, bol ukončený otestovaním na pilotnom pracovisku na VÚGK s návrhom na zmenu prístupu, a to centralizácie riešenia. Termín ukončenia projektu bol 7.11.2007.

Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie stratégií a štúdií pod vedením zahraničných expertov z Bloom Info (Nórsko) na základe analýz požiadaviek užívateľov zameraných na produkty a služby rezortu ÚGKK SR.

Záverečná správa k TA komponentu "Vývoj systému elektronickej podateľne a registratúry katastra"

Dodávka špeciálnych zariadení:

V podprojekte Investment sa uzavreli štyri zmluvy:

 • zmluva zo 7.11.2006 na dodanie tovaru číslo 200401676408-01-01-0002 medzi MF SR a Beset, s.r.o., Dodávka SW,
 • zmluva z 12.12.2006 na dodanie tovaru číslo 200401676408-01-01-0005 medzi MF SR a D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Dodávka špeciálneho hardvéru,
 • zmluva zo 7.11.2006 na dodanie tovaru číslo 200401676408-01-01-0003 medzi MF SR a Datalan, a.s., Dodávka HW,
 • zmluva z 15.12.2006 na dodanie tovaru číslo 200401676408-01-01-0006 medzi MF SR a Datalan, a.s.,
 • Dodávka HW

 

Twinning Light:

Na podprojekt TWL bola podpísaná 14.12.2006 zmluva na Twinning Light číslo 200401676408-01-01-0004 medzi MF SR a Registers of Scotland Executive Agency. Projekt skončil 14.6.2007.

Riadiacim orgánom TWL projektu bola Projektová rada. Predmetom TWL projektu bolo analyzovať potrebu školení, uskutočniť školenia, spracovať propagačnú publikáciu o rezorte ÚGKK SR, posilniť propagáciu rezortu a posúdiť možnosť realizovania e-learning.

Realizované aktivity:

 • Úvodný seminár,
 • Úvodná správa s analýzou potrieb školení,
 • Školenie školiteľov,
 • Školenie web administrátorov 1.časť,
 • Školenia pre KÚ a SK – Poskytovanie elektronických služieb,
 • Školenia – Zavádzanie elektronických služieb,
 • Web školenie poldenné pre IT a správcov web stránok,
 • Informačný seminár pre verejnosť,
 • Vydanie propagačnej publikácie o rezorte ÚGKK SR,
 • Vypracovanie dokumentu škótskym partnerom– Analýza zavedenia e-learning pre ÚGKK SR,
 • Záverečný seminár pre rezort ÚGKK SR,
 • Vypracovanie záverečnej správy

 

Záverečná správa k TWL komponentu "Strengthening the Efficienty of Cadastral Services"

Aktualizované 16.10.2013