Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Oznamy

Oznamy

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk

List odborným komorám. Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa nám spoločne podarí nasadnúť do nového modernejšieho vlaku elektronizácie katastra nehnuteľností a s funkciami portálu ESKN budete spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, najmä pokiaľ vznikne z Vašej strany potreba otestovania funkčnosti a kompatibility jednotlivých elektronických služieb vo Vašich agendových systémoch. Bližšie informácie v prílohe (pdf súbor).

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Bratislava 18. decembra 2019

Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu

V nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa konala dňa 17.12.2019, bolo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky doručených viacero otázok zo strany verejnosti ohľadne funkčnosti služieb a vierohodnosti údajov poskytovaných prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „služby“). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že predmetné služby boli uvedené do prevádzky, sú funkčné a je možné využívať ich pri komunikácii s orgánmi katastra. Informácie poskytované prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností sú priamo použiteľné na právne úkony.

Služby sú verejnosťou riadne využívané. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že od 28.02.2019 bolo doručených na pracoviská katastra 436 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností. Po pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  je denne doručených priemerne 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá.

Kontaktný formulár https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/kontakt, ktorý môžu občania využívať na riešenie problémov.

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“.

Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
Bližšie informácie tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Dňom 18.09.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra nehnuteľností (lustráciu) Geodetický a kartografický ústav Bratislava http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html .

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.

Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Aktualizované 07.11.2022