Zoznam stavieb

Aplikácia „Zoznam stavieb" na zber vybraných údajov o stavbách

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") od 1. októbra 2019 sprístupnil pre obce a mestá v SR aplikáciu „Zoznam stavieb".

Dňa 1. októbra 2019 nadobudne účinnosť § 20a ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z."). V zmysle tohto ustanovenia budú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra obce súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového domu zapisovať údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch. Rovnaká povinnosť sa týka zapisovania údajov, pri ktorých došlo k zmene na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia.
V nadväznosti na blížiaci sa termín nadobudnutia účinnosti § 20a ods. 2 a 3 zákona č. 215/1995 Z. z. je potrebné zabezpečiť jeho plnenie, a preto Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") aktívne vyvíja aplikáciu – zoznam stavieb, do ktorej sa budú zapisovať jednotlivé zákonom požadované atribúty. V súčasnosti ÚGKK SR finalizuje aplikáciu, pričom prebieha jej testovanie s cieľom overiť jej bezpečnosť a funkčnosť.

Na základe uvedených skutočností sa do Informačného systému geodézie, kartografie a katastra budú zapisovať údaje o stavbách nasledovne:

 „Obec súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového domu zapíše do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje o

 a) úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu,
 b) počte izieb rodinného domu alebo bytu,
 c) počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu,
 d) konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a
 e) dátume kolaudácie rodinného domu alebo bytového domu.

Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2, ktoré sú zapísané do informačného systému geodézie, kartografie a katastra, na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa rodinného domu, bytu v bytovom dome alebo bytového domu, obec súčasne s jeho vydaním zapíše zmenené údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra."

URL adresa aplikácie „Zoznam stavieb" a testovacie kontá pre testovanie vybranými obcami v „Predprodukčnej prevádzke" https://zoznamstavieb.skgeodesy.sk  

Základné informácie o aplikácii „Zoznam stavieb"
Aplikácia „Zoznam stavieb" je webová aplikácia prístupná prostredníctvom podporovaných webových prehliadačov (Mozilla Firefox 63+, Google Chrome 70+), ktorá umožňuje obciam a mestám zápis a aktualizáciu legislatívne jednotlivých požadovaných údajov. V aplikácii „Zoznam stavieb“ sú dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS.

Prístup do aplikácie „Zoznam stavieb" pre obce a mestá v SR
Na základe požiadavky poskytne ÚGKK SR každej obci a mestu SR prihlasovacie údaje. Žiadosti o prístup posielajte do elektronickej podateľne ÚGKK SR alebo e-mailom na 

Príručka na používanie
Príručka je dostupná po prihlásení do aplikácie v pravom hornom menu „Nápoveda".

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 14.08.2019