Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 02.03.2017

Písmeno: a

absolútna výšková kóta

Termín absolútna výšková kóta
Definícia

výšková kóta vyjadrujúca nadmorskú výšku

Trieda E

absolútne určovanie polohy pomocou GNSS

Termín absolútne určovanie polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania geocentrickej priestorovej polohy a korekcie hodín prijímača na bode merania využívajúca známu polohu družíc a merania pseudovzdialeností pomocou kódov minimálne štyroch družíc GNSS

Trieda A

absolútny gravimeter

Termín absolútny gravimeter
Definícia

prístroj na absolútne meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

absolútny tiažový bod

Termín absolútny tiažový bod
Definícia

geodetický bod, ktorého hodnota tiažového zrýchlenia bola určená absolútnym gravimetrom

Trieda A

adresa

Termín adresa
Definícia

< na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov > súbor údajov, ktoré identifikujú polohu
a) každého vstupu do bytovej budovy, nebytovej budovy (ďalej len „budova“), ktorá má určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Poznámka

POZNÁMKA. – Súbor údajov identifikujúcich adresu tvoria: názov kraja, názov okresu, názov obce alebo názov vojenského obvodu, názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti, názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti, názov ulice, ak je určený, súpisné číslo, orientačné číslo, ak je určené a adresný bod.

Trieda G

adresný bod

Termín adresný bod
Definícia

< na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov > priestorový údaj, ktorý označuje polohu
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Trieda G

aerotriangulácia

Termín aerotriangulácia
Definícia

letecká snímková triangulácia, ktorej podstatou je efektívne určenie vzájomnej a vonkajšej orientácie všetkých snímok v leteckom snímkovom bloku pri minimalizácii počtu lícovacích bodov

Trieda B

aktualizácia mapy

Termín aktualizácia mapy
Definícia

uvedenie obsahu mapy do súladu so skutočným stavom k určenému dátumu

Poznámka

POZNÁMKA 1. – Pod skutočným stavom sa rozumie aj právny stav.
POZNÁMKA 2. – Uvedenie obsahu mapy do súladu môže byť aj opakované v rozmanitej periodicite, napríklad raz za rok, raz za týždeň alebo každodenne.

Trieda G, E

aktualizované vydanie

Termín aktualizované vydanie
Definícia

opakované vydanie, ktorého obsah bol oproti predchádzajúcemu vydaniu uvedený do súladu so skutočnosťou k určenému dátumu

Trieda E

aktuálnosť mapy

Termín aktuálnosť mapy
Definícia

súlad obsahu mapy so skutočným stavom

Poznámka

POZNÁMKA. – Pod skutočným stavom sa rozumie aj právny stav.

Trieda E

analógová snímka

Termín analógová snímka
Definícia

snímka fyzicky reprezentovaná na pevnom médiu (film, papier, sklo, kov a pod.)

Trieda B

analógové spracovanie obrazu

Termín analógové spracovanie obrazu
Definícia

opticky, mechanicky alebo optoelektronicky realizované spracúvanie fotografických alebo iných analógových obrazových záznamov pomocou analógových vyhodnocovacích prístrojov

Trieda B

anojkonymum

Termín anojkonymum
Definícia

geografický názov prírodného alebo človekom vytvoreného nesídelného topografického objektu

Poznámka

POZNÁMKA. – Anojkonymum je názov kopca, názov vrchu, názov sedla, názov lesa, názov vinice, názov brodu, názov lúky a i.

Príklad

PRÍKLADY. – Záhlavčie, Stará chmeľnica, Jelení chodník, Záhumnie, Vyšný brod, Nový most, Cesta slobody.

Trieda E

anomália tiažového zrýchlenia

Termín anomália tiažového zrýchlenia
Definícia

rozdiel medzi hodnotou skutočného tiažového zrýchlenia a normálneho tiažového zrýchlenia

Poznámka

POZNÁMKA. – Povrchová anomália tiažového zrýchlenia je rozdiel medzi skutočným tiažovým zrýchlením v bode na povrchu Zeme a nominálnym tiažovým zrýchlením v bode na telluroide; anomália tiažového zrýchlenia na geoide je rozdiel medzi redukovaným tiažovým zrýchlením v bode na geoide a normálnym tiažovým zrýchlením v bode na povrchu ekvipotenciálneho elipsoidu.

Trieda A

anomália vo voľnom vzduchu

Termín anomália vo voľnom vzduchu
Synonymum Fayeova anomália
Definícia

rozdiel medzi meraným tiažovým zrýchlením, redukovaným o redukciu vo voľnom vzduchu a normálnym tiažovým zrýchlením

Trieda A

astronomicko-geodetická sieť

Termín astronomicko-geodetická sieť
Definícia

trigonometrická sieť vysokej presnosti s geodetickými základnicami a Laplaceovými bodmi

Trieda A

astronomicko-gravimetrická nivelácia

Termín astronomicko-gravimetrická nivelácia
Definícia

metóda určenia výšok geoidu nad referenčným elipsoidom, ktorá využíva výsledky astronomicko-geodetických meraní a meraní tiažového zrýchlenia (na rozdiel od astronomicko-geodetickej nivelácie, ktorá využíva len astronomicko-geodetické merania)

Trieda A

astronomický univerzál

Termín astronomický univerzál
Definícia

prístroj na presné meranie vodorovných a zvislých uhlov s rovnakou presnosťou, upravený na merania v geodetickej astronómii

Trieda I

astronomlcko-geodetická nivelácia

Termín astronomlcko-geodetická nivelácia
Definícia

metóda, ktorou sa určujú prevýšenia geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, a to v ťahu, v ktorého vrcholoch boli určené zvislicové odchýlky z astronomických a geodetických meraní

Trieda A

autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností

Termín autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
Definícia

potvrdenie osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením, že pri vybraných geodetických a kartografických činnostiach sa dodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi

Trieda G, A

autorizovaný geodet a kartograf

Termín autorizovaný geodet a kartograf
Definícia

fyzická osoba, ktorá získala osobitnú odbornú spôsobilosť na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa právnych predpisov

Trieda A
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016