Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

14.11.2014 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2014
 

Prehľady spracovania ROEP

30.10.2014 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

22.07.2014 Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Nový pokyn predsedníčky ÚGKK SR

02.07.2014 Pokyn predsedníčky č. POK_UGKK SR_14/2014, zo dňa 02. 07. 2014, ktorým sa upravuje spôsob evidovania hranice zastavaného územia obce vo vektorovej katastrálnej mape
 

Oznamy

Oznamy

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Correct and QuiIck Cadastral InformAtion)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.
Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v prvom polroku 2014

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

Na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.októbra prechádza pôsobnosť správ katastra  na okresné úrady, katastrálne odbory.

Pôsobnosť okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností ustanovuje zákon NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.Okresný úrad v sídle kraja vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadi a kontroluje v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy.

Ďalšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam v rozsahu celého územia Slovenskej republiky poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (pozri: GKÚ)

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Poplatky ÚGKK SR

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail