Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

14.11.2014 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2014
 

Prehľady spracovania ROEP

30.10.2014 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

22.07.2014 Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Nový pokyn predsedníčky ÚGKK SR

02.07.2014 Pokyn predsedníčky č. POK_UGKK SR_14/2014, zo dňa 02. 07. 2014, ktorým sa upravuje spôsob evidovania hranice zastavaného územia obce vo vektorovej katastrálnej mape
 

Oznamy

Oznamy

V termíne od štvrtka 20.11.2014 12:00 hod. do pondelka 24.11.2014 do 8:00 hod. bude plánovaná technická odstávka katastrálneho portálu. V uvedenom termíne budú nedostupné všetky služby katastrálneho portálu. Za spôsobené problémy sa vopred ospravedlňujeme.

Prehliadanie údajov katastra nehnuteľností je možné na http://cica.vugk.sk/

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.
Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v prvom polroku 2014

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

Na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.októbra prechádza pôsobnosť správ katastra  na okresné úrady, katastrálne odbory.

Pôsobnosť okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností ustanovuje zákon NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.Okresný úrad v sídle kraja vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadi a kontroluje v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy.

Ďalšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam v rozsahu celého územia Slovenskej republiky poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (pozri: GKÚ)

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Poplatky ÚGKK SR

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail