Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015

16.06.2015 Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov
 

Nové číslo GaKO

15.06.2015 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 6/2015
 

Prehľady spracovania ROEP

05.06.2015 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

Aplikácia KGP

04.06.2015 Dňa 4.6.2015 sprístupnil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK program KGP „Kontrola geometrických plánov“. KGP slúži na kontrolu súborov eXtensible Markup Language (ďalej len „XML“), ktoré sa odovzdávajú ako súčasť elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu. Aplikácia zabezpečuje nielen kontrolu štruktúry súborov, ale aj kontrolu súladu doterajšieho stavu výkazu výmer s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Týmto je skompletizovaná sada nástrojov na spracovanie a kontrolu podkladov na aktualizáciu súboru popisných informácií. Prvým krokom bolo sprístupnenie aplikácie TSGP na tvorbu súborov vo formáte XML (15. 12. 2014). Program je dostupný na internetovej adrese http://kgp.vugk.sk/. Popis a funkcionalita programu na kontrolu súborov XML je popísaná v nápovede.
 

Oznamy

Oznamy

Od 01.07.2015 bude v testovacej prevádzke služba Mapový portál katastra nehnuteľností - Mapka - ktorý umožňuje prehľadávanie a vyhľadávanie údajov  z informačného systému katastra nehnuteľností na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch.

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Correct and QuIck Cadastral InformAtion)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.
Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované roku 2014

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam v rozsahu celého územia Slovenskej republiky poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (pozri: GKÚ)

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Poplatky ÚGKK SR

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail