Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nový zákon o KGK

24.11.2021 Dňa 24.11.2021 bol schválená nový zákon o Komore geodetov a kartografov.
 

Nové číslo GaKO

15.11.2021 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2021
 

28. slovenské geodetické dni v Žiline

05.11.2021 V sekcii Kataster nehnuteľností/Aktuality je zverejnená prezentácia predsedu úradu k stavu v rezorte na 28. slovenských geodetických dňoch v Žiline
 

Open data

03.11.2021 Dnes na pôde úradu prebehlo rokovanie so zástupcami MIRRI a Slovensko.Digital o postupnom otváraní dát z ÚGKK SR.
 

Oznamy

Oznamy Zobraziť ďalšie

Upozornenie

Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú  údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:
•    Portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/, 
•    Portál CICA https://cica.vugk.sk/, 
•    Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk, 
•    Katasterportál https://www.katasterportal.sk/kapor/.

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Bratislava 18. decembra 2019

Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu

V nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa konala dňa 17.12.2019, bolo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky doručených viacero otázok zo strany verejnosti ohľadne funkčnosti služieb a vierohodnosti údajov poskytovaných prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „služby“). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že predmetné služby boli uvedené do prevádzky, sú funkčné a je možné využívať ich pri komunikácii s orgánmi katastra. Informácie poskytované prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností sú priamo použiteľné na právne úkony.

Služby sú verejnosťou riadne využívané. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že od 28.02.2019 bolo doručených na pracoviská katastra 436 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností. Po pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  je denne doručených priemerne 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá.

Kontaktný formulár https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/kontakt, ktorý môžu občania využívať na riešenie problémov.

Od 1. októbra 2018 je účinný zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 263/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona a novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z., sú:

1. kompetencia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR rozhodovať na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete katastra, 
2. skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní
  - zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní, 
  - skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní,
3. zavádza sa evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra,
4. precizujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom,
5. precizujú sa ustanovenia o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte (§ 59) a rozširujú sa dôvody na opravu chyby v katastrálnom operáte,
6. ustanovuje sa oprávnenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a okresného úradu spracúvať osobné údaje potrebné na účely katastra,
7. aktualizácia určitých údajov evidovaných v katastri nehnuteľností automatizovaným spôsobom, a to prevzatím údajov z iných referenčných registrov,
8. upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovanie údajov katastra
  - zavádza sa nový výstup z katastra nehnuteľností, a to súpis nehnuteľností, 
  - upravuje sa elektronická služba – Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností,
9. upravuje sa vydávanie Preukazu geodeta a vedenie Centrálneho registra geodetov Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Zákon č. 212/2018 Z. z. nájdete tu.
Vyhlášku č. 263/2018 Z. z. nájdete tu.

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“.

Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
Bližšie informácie tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Dňom 18.09.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra nehnuteľností (lustráciu) Geodetický a kartografický ústav Bratislava http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html .


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Elektronická podateľňa na ÚPVS

Všeobecná agenda

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail