Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

18.01.2022 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 01/2022
 

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu

03.01.2022 ÚGKK SR v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor).
 

Nový Geoportál

23.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti s cieľom zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť informácií z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR a taktiež aj orientáciu v portáli. Nový Geoportál podporuje tzv. responzívny dizajn, čo umožňuje plnohodnotné prehliadanie aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet) a taktiež bolo vylepšené vyhľadávanie na portáli. Nový Geoportál je optimalizovaný a prispôsobený aj pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Odstránené boli viaceré nedostatky a webové stránky boli upravené v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ako aj Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Veríme, že nový Geoportál bude pre vás aj naďalej cenným zdrojom informácií a údajov poskytovaných z nášho rezortu.
 

Kalibračná základnica

13.12.2021 Robíme pre občanov, aby mali slovenskí geodeti, kde kalibrovať svoje diaľkomery s ktorými potom merajú nielen vaše nehnuteľnosti, ale hlavne inžinierske stavby mosty, priehrady, hrádze, komíny, bytové domy, priemyselné haly, cesty, elektrárne, veže ale i naše pamiatky atď. Dĺžková základnica vo Viničnom sa už zameriava a v priebehu roku 2022 sa vyrovná a od roku 2023 začne slúžiť odbornej verejnosti. Bližšie informácie sú zverejnené v aktuálnom čísle Geodetického a kartografického obzoru, ročník 67/109, 2021,č.12 na stranách 273 až 284.
 

Oznamy

Oznamy Zobraziť ďalšie

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk

List odborným komorám. Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa nám spoločne podarí nasadnúť do nového modernejšieho vlaku elektronizácie katastra nehnuteľností a s funkciami portálu ESKN budete spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, najmä pokiaľ vznikne z Vašej strany potreba otestovania funkčnosti a kompatibility jednotlivých elektronických služieb vo Vašich agendových systémoch. Bližšie informácie v prílohe (pdf súbor).

Upozornenie

Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú  údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:
•    Portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/, 
•    Portál CICA https://cica.vugk.sk/, 
•    Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk, 
•    Katasterportál https://www.katasterportal.sk/kapor/.

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Bratislava 18. decembra 2019

Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu

V nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa konala dňa 17.12.2019, bolo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky doručených viacero otázok zo strany verejnosti ohľadne funkčnosti služieb a vierohodnosti údajov poskytovaných prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „služby“). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že predmetné služby boli uvedené do prevádzky, sú funkčné a je možné využívať ich pri komunikácii s orgánmi katastra. Informácie poskytované prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností sú priamo použiteľné na právne úkony.

Služby sú verejnosťou riadne využívané. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že od 28.02.2019 bolo doručených na pracoviská katastra 436 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností. Po pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  je denne doručených priemerne 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá.

Kontaktný formulár https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/kontakt, ktorý môžu občania využívať na riešenie problémov.

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“.

Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
Bližšie informácie tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Dňom 18.09.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra nehnuteľností (lustráciu) Geodetický a kartografický ústav Bratislava http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html .


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Elektronická podateľňa na ÚPVS

Všeobecná agenda

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail