Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Aktualizovaný k 09.12.2021

Písmeno: j

jaskyňa

Termín jaskyňa
Definícia

podzemný dutý priestor v zemskej kôre vytvorený činnosťou prírodných síl

Trieda E

jav na mape

Termín jav na mape
Definícia

úkaz, ktorý nie je reálnym objektom (fyzikálnou substanciou) a je reprezentovaný mapovým znakom

Príklad

Priemerný počet slnečných dní, pôrodnosť, úmrtnosť.

Trieda E

javorina

Termín javorina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou javorom horským (Acer pseudoplatanus),

Trieda E

jazero

Termín jazero
Definícia

prirodzená vodná nádrž v zníženinách zemského povrchu v nepriepustných horninách, ktorá nesúvisí s morom

Poznámka

Podľa pôvodu sa rozoznávajú vhĺbené jazerá (napr. Zamrznuté pleso vo Vysokých Tatrách), hradené jazerá (napr. Štrbské pleso) a i.

Trieda E

jazyk konceptuálnej schémy

Termín jazyk konceptuálnej schémy
Definícia

formálny jazyk zakladajúci sa na konceptuálnom formalizme s cieľom reprezentácie konceptuálnej schémy

Poznámka

Jazyk konceptuálnej schémy môže byť lexikálny alebo grafický. Rôzne jazyky konceptuálnych schém sa môžu zakladať na rovnakom konceptuálnom formalizme.

Príklad

UML (Universal Modelling Language), jazyk EXPRESS a i.

Trieda C

jazyková mutácia

Termín jazyková mutácia
Synonymum jazyková verzia mapy
Definícia

mapa získaná zmenou názvov a textov mapy jedného jazyka za rovnocenné ekvivalenty iného jazyka na mape

Trieda E

jedlina

Termín jedlina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou jedľou bielou (Abies alba)

Trieda E

jednoduché pozemkové úpravy

Termín jednoduché pozemkové úpravy
Definícia

pozemkové úpravy vykonané so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu

Poznámka

V rámci jednoduchých pozemkových úprav pri návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových úprav navrhovaný rozsah spoločných zariadení a opatrení má len doplnkovú funkciu k existujúcim spoločným zariadeniam a opatreniam a nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Trieda G

jednoduchý kružnicový oblúk

Termín jednoduchý kružnicový oblúk
Definícia

smerový oblúk tvorený kružnicou o danom polomere

Poznámka

1. Na jednoznačné určenie kružnicového oblúka sú potrebné tri prvky.
2. Krivosť kružnicového oblúka je konštantná k = 1/r.

Trieda D

jednoduchý smerový oblúk

Termín jednoduchý smerový oblúk
Definícia

smerový oblúk tvorený jedným druhom geometrickej krivky

Poznámka

Rozoznáva sa jednoduchý oblúk kružnicový a prechodnicový.

Trieda D

jednosmerná nivelácia

Termín jednosmerná nivelácia
Definícia

nivelácia vykonaná jedenkrát (v jednom smere)

Trieda A,F

jednostranne orientovaný polygónový ťah

Termín jednostranne orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, na ktorého iba začiatočnom alebo iba koncovom bode bol meraný orientačný uhol

Poznámka

1. Jednostranne orientované polygónové ťahy sa podľa spôsobu pripojenia kategorizujú na nepripojené jednostranne orientované polygónové ťahy, voľné jednostranne orientované polygónové ťahy alebo vložené jednostranne orientované polygónové ťahy.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

jednotná evidencia pôdy (JEP)

Termín jednotná evidencia pôdy (JEP)
Definícia

súpis a popis pozemkov a ich zobrazenie na mapách s vyjadrením užívacích vzťahov k nim

Poznámka

Jednotná evidencia pôdy bola spravovaná v rokoch 1956 – 1964.

Trieda G

jednotná železničná mapa

Termín jednotná železničná mapa
Definícia

tematická mapa veľkej mierky zobrazujúca podrobne objekty a technické zariadenia vnútri ochranného pásma železnice

Poznámka

Jednotná železničná mapa slúži na presné vymedzenie obvodu železnice, na prevádzkové, plánovacie, projekčné a evidenčné účely.

Trieda F

jednoznačne identifikovateľný bod

Termín jednoznačne identifikovateľný bod
Definícia

bod označený v teréne meračským znakom (medzníkom, rúrkou, kolíkom a pod.), rohom múru, rohom plotu a pod., ktorého polohu možno v teréne opakovane identifikovať s neistotou menšou ako stredná súradnicová chyba, ktorá neprekračuje štvrtinu hodnoty určenej pre podrobné polohové body v danej triede presnosti mapovania

Trieda F, G

jelšina

Termín jelšina
Definícia

lesný porast jelše na slatinných pôdach alebo v sprievode vodných tokov na jemných náplavoch s podmáčanými pôdami s prevládajúcou drevinou jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) alebo jelšou zelenou (Alnus alnobetula) z čeľade brezovité

Trieda E

južník

Termín južník
Definícia

rovinný smerník v súradnicovej sústave, v ktorej kladná vetva osi úsečiek smeruje na juh

Trieda A
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 17.12.2021