Lustrácie

Vyhľadávanie údajov z ISKN  podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej  osoby (Lustrácia)

Vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra (ďalej len „lustrácia“)  sa vykonáva nasledovným spôsobom.
Ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vie preukázať oprávnený záujem na základe ustanovení osobitných právnych predpisov a súčasne jej bol pridelený prístup na katastrálny portál https://www.katasterportal.sk, vyhľadáva predmetné údaje priamo táto osoba prostredníctvom uvedenej webovej služby.   
Pre žiadateľov, ktorým nebol pridelený prístup na katastrálny portál https://www.katasterportal.sk, vykonáva jednotlivé lustrácie Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.
Pre žiadateľa, ktorým je  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na základe ustanovení osobitných právnych predpisov (napr. poskytnutie súčinnosti), vykoná Úrad geodézie, kartografie a katastra SR lustráciu bezodplatne.
Ak o vykonanie lustrácie požiada notár, exekútor, predbežný správca alebo správca konkurznej podstaty, podmienkou bezodplatného vykonania lustrácie je predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie poverenia súdu výkonom niektorých úkonov v konaní o dedičstve, poverenia súdu na vykonanie exekúcie alebo uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, avšak len v súvislosti s vykonávaním tohto konania o dedičstve, v súvislosti s vykonávaním tejto exekúcie alebo v súvislosti s vykonávaním tohto konkurzného konania.
Žiadosť o lustráciu možno podať osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami na emailovú adresu  .   
Výsledok lustrácie má informatívny charakter; poskytnuté údaje sú vztiahnuté k dátumu poslednej aktualizácie údajov databázy ISKN.
Za vykonanie lustrácie sa vyberá správny poplatok podľa položky 10 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995  Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Ak sa lustrácia nevykonáva bezodplatne, výsledok lustrácie sa poskytne žiadateľovi až po uhradení správneho poplatku.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 16.03.2016