Uzatvorenie OÚ KO Ružomberok

Na základe oznámenia prednostu Okresného úradu Ružomberok JUDr. Emila Marettu, PhD. zo dňa 26.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že katastrálny odbor Okresného úradu Ružomberok bude z dôvodu nariadenej karantény v dňoch 26.-31.10.2020 zatvorený.

Podania týkajúce sa návrhov na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností a geometrických plánov na úradné overenie je možné doručiť do podateľne na adrese: Dončova 11, 034 01 Ružomberok.


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.10.2020